ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-propel-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น propel, *propel*,

-propel- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, they can jump right out. They use their tails to propel 'em.พวกมันกระโจนสูงอย่างนั้นได้ โดยใช้หางของมันเป็นตัวส่งแรง
Alright Scooter, right the grade. Ready on to propel bars.กล้องพร้อมนะ เครื่องมือพร้อม
He said that if something could propel an object faster than the speed of light, then time would appear to bend.เขาบอกว่าถ้าบางสิ่ง สามารถทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้เร็วกว่า ความเร็วแสง จากนั้นเวลาก็จะถูกทำให้บิดเบือนไป
You're just going to use the ship's centripetal force to propel you the distance.คุณแค่ต้ิองใช้แรงเคลื่อนที่เข้าหาจุดศูนย์กลางของยาน เพื่อควบคุมระยะทาง
What our story needs is an ironic, unexpected event that will propel the hero into conflict!แต่คุณไม่มีเสน่ห์จนไม่เตะตา โอ้ยอย่าดีกว่า หยุดนะ มันไม่มีจริงๆ จริงด้วย คุณกำลังทำอะไร
We're approaching from the rear and we'll propel to the roof.เรากำลังเข้าใกล้จากหลังคาด้านหลัง และกำลังมุ่งขึ้นหลังคา
Extraordinary men propel society forward.เหล่าคนที่ไม่ธรรมดา ชักนำโลกให้ถึงจุดเปลี่ยน
"Extraordinary men propel us forward.เหล่าคนผู้ไม่ธรรมดา จะเปลี่ยนแปลงพวกเรา
What is out there that is unknown can propel us to do more.ความไม่รู้นั้น เป็นตัวขับเคลื่อนเรา

-propel- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขับ[v.] (khap) EN: expel ; drive away ; drive out ; chase away ; eject ; excrete ; propel ; oust ; throw off FR: expulser ; éjecter ; propulser
ขับดัน[v.] (khapdan) EN: drive ; propel FR: propulser
ขับเคลื่อน[v.] (khapkhleūoe) EN: propel ; move ; impel ; push forward FR: propulser
พุ้ย[v.] (phui = phūi) EN: paddle briskly ; propel FR:
ถีบกระดาน[v.] (thīpkradān) EN: propel a plank on mud bank FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -propel-
Back to top