ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hurried*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hurried, -hurried-

*hurried* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hurried (adj.) ที่รีบร้อน See also: ที่ลนลาน, เร่งด่วน
hurriedly (adv.) อย่างรีบร้อน See also: อย่างขมีขมัน, อย่างกระวีกระวาด, อย่างตะลีตะลาน, อย่างรีบเร่ง, อย่างตาลีตาเหลือก
unhurried (adj.) ตามสบาย See also: ที่ไม่รีบร้อน, ที่ไม่เร่งรีบ Syn. slow Ops. hurried
unhurried (adj.) ช้า See also: ไม่รีบร้อน, ผ่อนคลาย Syn. slow
unhurriedly (adv.) อย่างเรื่อยเฉื่อย See also: อย่างไม่รีบเร่ง, อย่างตามสบาย, อย่างใจเย็น Ops. hastily, hurriedly
English-Thai: HOPE Dictionary
hurried(เฮอ'รีด) adj. รีบเร่ง,รีบร้อน,ฉุกละหุก,ด่วน., See also: hurriedly adv. hurriedness n., Syn. rushed
English-Thai: Nontri Dictionary
hurriedly(adv) อย่างรีบเร่ง,อย่างด่วน,อย่างรีบร้อน,อย่างฉุกละหุก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระวูดกระวาด (adv.) hurriedly See also: hecticly, bustlingly Syn. กระวีกระวาด Ops. เฉื่อยชา, อืดอาด
กะชึ่กกะชั่ก (adv.) unhurriedly
ตาลีตาลาน (adv.) hurriedly See also: hastily, speedily Syn. รีบเร่ง, รีบร้อน, ลนลาน, ลุกลน Ops. เรื่อย ๆ, เรื่อยเฉื่อย, เชื่องช้า
ตาลีตาเหลือก (adv.) hurriedly See also: hastily, speedily Syn. รีบเร่ง, รีบร้อน, ลนลาน, ตาลีตาลาน, ลุกลน Ops. เรื่อย ๆ, เรื่อยเฉื่อย, เชื่องช้า
ทะลุดทะลาด (v.) be hurried See also: be in haste, be thoughtless, be heedless Syn. พรวดพราด, ถลำถลาก
ผลุบผลับ (adv.) hurriedly See also: quickly, swiftly, speedily, rapidly, hastily Syn. ลุกลน
มลนมลาน (adv.) hurriedly See also: flurriedly Syn. ลนลาน, ตะลีตะลาน
มลาน (adv.) hurriedly See also: flurriedly Syn. ลนลาน
ร้น (adv.) hurriedly See also: hastily Syn. เร่งรุด
ระวาดระไว (adv.) hurriedly See also: hastily Syn. กระวีกระวาด, รีบเร่ง, เร่งรีบ
รีบ (adv.) hurriedly See also: hastily, in a hurry Syn. เร่งร้อน
รีบ (adj.) hurried See also: hasty Syn. เร่งร้อน
รีบ (adv.) hurriedly See also: hastily Syn. เร่งรีบ
รีบ (adv.) hurriedly See also: hastily Syn. รีบเร่ง
รีบร้อน (adv.) hurriedly See also: hastily, in a hurry Syn. รีบ, เร่งร้อน
รีบร้อน (adj.) hurried See also: hasty Syn. รีบ, เร่งร้อน
รีบรุด (adv.) hurriedly See also: quickly
รีบเร่ง (adv.) hurriedly See also: hastily Syn. เร่งรีบ, รีบ
รุด (adv.) hurriedly See also: quickly Syn. รีบรุด
ลุกลี้ลุกลน (adv.) hurriedly See also: hastily Syn. ลนลาน, ตะลีตะลาน, ลุกลน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I hurried to my officeฉันรีบรุดไปที่ทำงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then I hurried across to the kitchen.จากนั้นผมไปที่ห้องครัว
And one of us got away from his or her partner and hurried to the study.และหนึ่งในพวกเราได้แยกออก ไปจากคู่ของเขาหรือเธอ และรีบมาที่ห้องหนังสือ
And while I was in the master bedroom, you hurried downstairs and turned off the electricity, got the rope from the open cupboard, and throttled Yvette.และในขณะที่ผมอยู่ในห้องนอนใหญ่ คุณรีบลงมาชั้นล่างและปิดไฟ เอาเชือกจากเปิดตู้และรัดคออีเว็ตต์
Frost bites and breaks the treasure of the hurried, the clumsy, the unlukcy.ความเย็นได้กัดกิน และทำลาย ของรักอย่างรวดเร็ว งุ่มง่ามไป และ โชคร้าย
They grow unhurriedly towards the sun that nourishes their foliage.มันเจริญเติบโตอย่างเชื่องช้าเข้าหาดวงอาทิตย์ ที่บำรุงสารอาหารแก่มัน
All my neighbors heard it happen, so they quickly left their microwaved burritos... and their expensive jars of moisturizer... and their racy pay-per-view movies... and they hurried outside, excited to see what all the ruckus was about.เพื่อนบ้านฉันทั้งหมดได้ยินว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเขาเลยรีบทิ้งเบอรริโต้ที่อุ่นจากไมโครเวฟ จากกระปุกครีมบำรุงผิวราคาแพง
He checked to make sure no one was watching, then he hurried to the front door... where his client was waiting.เขาตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีใครกำลังจ้องมองอยู่ แล้วเขาก็รีบไปที่ประตูหน้าบ้าน ที่ที่ลูกความของเขากำลังรออยู่
On the night of the murder Masaru-san hurriedly wrote the murderer's name in his music.ในคืนที่เกิดฆาตกรรม... ...มาซารุซังได้รีบร้อนเขียนชื่อคนร้ายไว้ในเพลงของเขา
My decision was hurried, but not difficult.My decision was hurried, but not difficult.
I trotted unhurriedly to avoid suspicion.I trotted unhurriedly to avoid suspicion.
Custody sergeants don't really like to be hurried, do they?จ่าผู้คุมไม่ชอบที่จะ... รีบน่ะ ใช่มั้ย
The monkey who walked so well under the delusion he was a man suddenly hunched over on all fours, hurried over and nimbly ate up the peanut.ลิงตัวนั้นซึ่งเดินได้เก่งมาก โดยหลงผิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์ จู่ๆก็ก้มลงเดินสี่ขาและรีบวิ่งอย่างว่องไว ไปเก็บถั่วที่พื้นมากินจนหมด

*hurried* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zǒng, ㄗㄨㄥˇ, 偬 / 傯] busy; hurried; despondent
[cōng, ㄘㄨㄥ, 匆] hurried; hasty
[huǎn, ㄏㄨㄢˇ, 缓 / 緩] slow; unhurried; sluggish; gradual; not tense; relaxed; to postpone; to stall; to stave off; to revive; to recuperate
心急[xīn jí, ㄒㄧㄣ ㄐㄧˊ, 心急] hurried; worried; ruffled
[jí, ㄐㄧˊ, 急] hurried; worried
急拍拍[jí pāi pāi, ㄐㄧˊ ㄆㄞ ㄆㄞ, 急拍拍] hurried; impatient; rushed
急速[jí sù, ㄐㄧˊ ㄙㄨˋ, 急速] hurried; at a great speed; rapid (development)
悠悠[yōu yōu, ㄧㄡ ㄧㄡ, 悠悠] lasting for ages; long drawn out; remote in time or space; unhurried; a great number (of events); preposterous; pensive
慢腾腾[màn téng téng, ㄇㄢˋ ㄊㄥˊ ㄊㄥˊ, 慢腾腾 / 慢騰騰] leisurely; unhurried; sluggish
缓缓[huǎn huǎn, ㄏㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˇ, 缓缓 / 緩緩] slowly; unhurriedly; little by little
缓步[huǎn bù, ㄏㄨㄢˇ ㄅㄨˋ, 缓步 / 緩步] stroll; unhurried walk
急促[jí cù, ㄐㄧˊ ㄘㄨˋ, 急促] urgent; hurried and brief; rushing
[cù, ㄘㄨˋ, 卒] abruptly; hurriedly
[cù, ㄘㄨˋ, 猝] abrupt; hurried
仓促[cāng cù, ㄘㄤ ㄘㄨˋ, 仓促 / 倉促] hurried
笃定[dǔ dìng, ㄉㄨˇ ㄉㄧㄥˋ, 笃定 / 篤定] certain; confident (of some outcome); calm and unhurried
匆匆[cōng cōng, ㄘㄨㄥ ㄘㄨㄥ, 匆匆] hurriedly
匆忙[cōng máng, ㄘㄨㄥ ㄇㄤˊ, 匆忙] hasty; hurried
慌乱[huāng luàn, ㄏㄨㄤ ㄌㄨㄢˋ, 慌乱 / 慌亂] frenetic; hurried
从容[cōng róng, ㄘㄨㄥ ㄖㄨㄥˊ, 从容 / 從容] go easy; unhurried
赶紧[gǎn jǐn, ㄍㄢˇ ㄐㄧㄣˇ, 赶紧 / 趕緊] hurriedly
[cōng, ㄘㄨㄥ, 从 / 從] lax; yielding; unhurried
急骤[jí zhòu, ㄐㄧˊ ㄓㄡˋ, 急骤 / 急驟] rapid; hurried

*hurried* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
せかせか[, sekaseka] (adv,n,vs) (on-mim) (See せっかち) restless; fidgety; hurriedly; agitatedly; (P)
そそくさ[, sosokusa] (adv-to) (on-mim) hurriedly; in haste
倉卒;草卒;怱卒[そうそつ, sousotsu] (adj-na) sudden; hurried; busy; precipitate; abrupt
優々閑々;優優閑閑;悠々緩々;悠悠緩緩;悠々閑々;悠悠閑閑[ゆうゆうかんかん, yuuyuukankan] (adj-t,adv-to) composed and unhurried; easygoing and leisurely; in indolence
匆々;怱々;匆匆;怱怱[そうそう, sousou] (adj-na,adj-t,adv-to,n) (1) (arch) busy; hurried; rushed; (n,adj-na) (2) (letters ending with this start with 前略, 冠省, etc.) (See 草々・2) Yours Sincerely; Yours in haste
急きたてられる[せきたてられる, sekitaterareru] (v1) to be hurried; to be hastened; to be hard pressed
急き込む;急込む[せきこむ, sekikomu] (v5m,vi) to sound agitated, hurried, flustered; to be impatient
急設[きゅうせつ, kyuusetsu] (n,vs) hurried construction; speedy laying
慌ただしい(P);慌しい;遽しい[あわただしい, awatadashii] (adj-i) busy; hurried; confused; flurried; (P)
早々(P);早早[はやばや, hayabaya] (n-suf,n-adv) (1) as soon as...; just after...; immediately after...; (adv) (2) (usu. as 早々に) hurriedly; in haste; quickly; promptly; early; (P)
緩り[ゆるり, yururi] (adv-to) unhurriedly; leisurely; slowly; relaxedly; taking one's time

*hurried* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้า ๆ = ช้าๆ[adv.] (chā-chā) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ชักช้า[adv.] (chakchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace FR: lentement
เชื่องช้า[v.] (cheūangchā) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
โดยไม่รั้งรอ[adv.] (dōi mai ran) EN: hurriedly FR:
โดยไม่รีรอ[adv.] (dōi mai rīr) EN: hurriedly FR:
โดยไม่รอช้า[adv.] (dōi mai rø ) EN: hurriedly FR:
เอื่อย[adv.] (eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily FR: nonchalamment
เอื่อย ๆ = เอื่อยๆ[adv.] (eūay-eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily FR: nonchalamment
กะชึ่กกะชั่ก[adv.] (kacheukkach) EN: unhurriedly FR:
กะทันหัน[adv.] (kathanhan) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte
ขมีขมัน[adj.] (khamīkhaman) EN: active ; quick ; hurried ; hasty ; speedy ; immediate ; busy ; brisk FR:
ขมีขมัน[adv.] (khamīkhaman) EN: enthusiastically ; energetically ; hurriedly ; speedily FR:
กระวีกระวาด[adv.] (krawīkrawāt) EN: in a hurry ; hurriedly FR: hâtivement
กระวูดกระวาด[adv.] (krawūtkrawā) EN: in a hurry ; hurriedly FR: hâtivement
ล่าช้า[adv.] (lā chā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly FR: lentement
ลุกลี้ลุกลน[adj.] (luklīluklon) EN: hurried ; hasty FR: agité ; énervé
ลุกลน[v.] (luklon) EN: hurry ; be flustered ; be hurried ; be hasty ; be in a nervous hurry FR: être agité
ลุกลน[adj.] (luklon) EN: hurried ; hasty FR: agité ; énervé
เนิบ[adv.] (noēp) EN: slowly ; gently ; unhurriedly FR: lentement ; mollement ; faiblement
เนิบนาบ[adv.] (noēpnāp) EN: slowly ; unhurriedly ; tardily ; sluggishly ; gently ; leisurely FR:
เนิบ ๆ = เนิบๆ[adv.] (noēp-noēp) EN: slowly ; gently ; unhurriedly FR: lentement ; mollement ; faiblement
ผลีผลาม[adv.] (phlīphlām) EN: hastily ; rashly ; hurriedly ; suddenly ; abruptly FR: hâtivement
ผลุบผลับ[adv.] (phlupphlap) EN: hurriedly FR:
พรวดพราด[v.] (phrūatphrāt) EN: be abrupt ; be hasty ; be hurried ; be impetuous ; be sudden FR:
เร็ว[adv.] (reo) EN: quickly ; hurriedly ; hastily ; urgently FR: rapidement ; vite
รีบร้อน[adj.] (rīprøn) EN: hurried ; hasty FR: hâtif
รีบร้อน[adv.] (rīprøn) EN: hurriedly ; hastily ; in a hurry FR: à la hâte ; hâtivement
ตาเหลือก[adv.] (tāleūak) EN: hurriedly ; frenetically ; with eyes rolled up FR:
ตาลีตาเหลือก[adv.] (tālītāleūak) EN: hurriedly ; frenetically FR:
ตามควาย[adv.] (tām khwāi) EN: hastily ; hurriedly FR: précipitamment ; avec précipitation ; en hâte
เถลือกถลน[adv.] (thaleūaktha) EN: hurriedly ; in a hurry ; in a rush FR:
ทะลุดทะลาด[v.] (thalutthalā) EN: be hurried ; be in haste ; be thoughtless ; be heedless FR:
ต้วมเตี้ยม[adv.] (tūamtīem) EN: sluggishly ; unsteadily ; awkwardly ; slowly ; tardily ; leisurely ; unhurriedly FR:
ไว ๆ[adv.] (wai-wai) EN: quickly ; hurriedly FR: rapidement ; en vitesse
อย่างรีบเร่ง[adv.] (yāng rīp-re) EN: hastily ; hurriedly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hurried*
Back to top