ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flurriedly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flurriedly*, -flurriedly-

flurriedly ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะลีตะลาน (adv.) flurriedly See also: hurry, hastily, hurriedly, quick, urgently, hasten, in a nervous hurry Syn. ลนลาน, ลุกลน, รีบ, รีบร้อน Ops. เฉื่อย, เรื่อยเฉื่อย, ชักช้า
รีบ (adv.) flurriedly See also: hurry, hastily, hurriedly, quick, urgently, hasten, in a nervous hurry Syn. ลนลาน, ลุกลน, รีบร้อน Ops. เฉื่อย, เรื่อยเฉื่อย, ชักช้า

flurriedly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตะลีตะลาน[adv.] (talītalān) EN: in great haste ; frantically ; flurriedly FR: précipitamment ; brusquement ; avec précipitation ; dare-dare (fam.) ; à la hâte

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flurriedly
Back to top