ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*clumsily*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น clumsily, -clumsily-

*clumsily* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clumsily (adv.) อย่างไม่ชำนาญในการใช้ See also: อย่างงุ่มง่าม, อย่างเงอะงะ Syn. incompetently, incorrectly, inaccurately Ops. competently, correctly, accurately
clumsily (adv.) อย่างซุ่มซ่าม See also: อย่างเซ่อซ่า Syn. awkwardly, ungracefully Ops. gracefully, skillfully
English-Thai: Nontri Dictionary
clumsily(adv) อย่างซุ่มซ่าม,อย่างเงอะงะ,อย่างเซ่อซ่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะเร่อกะร่า (adv.) clumsily See also: foolishly, sillily Syn. เร่อร่า
ซุ่มซ่าม (adv.) clumsily See also: awkwardly Syn. เซ่อซ่า, เซอะซะ, เร่อร่า
ซุ่มซ่าม (adv.) clumsily See also: awkwardly Syn. เซ่อซ่า, เซอะซะ, รุ่มร่าม
รุ่มร่าม (adv.) clumsily See also: awkwardly Syn. ซุ่มซ่าม, เซ่อซ่า, เซอะซะ, เร่อร่า
อุ้ยอ้าย (adv.) clumsily See also: ponderously
เขินอาย (adv.) clumsily See also: awkwardly, ungainly Syn. เขิน, เก้อเขิน, เคอะเขิน, ประหม่า Ops. กล้า, มั่นใจ
เคอะ (adv.) clumsily See also: awkwardly, ungainly Syn. เขิน, เก้อเขิน, เคอะเขิน, ประหม่า, เขินอาย Ops. กล้า, มั่นใจ
เซ่อซ่า (adv.) clumsily See also: awkwardly Syn. ซุ่มซ่าม, เซอะซะ, เร่อร่า
เซ่อซ่า (adv.) clumsily See also: awkwardly Syn. ซุ่มซ่าม, เซอะซะ, รุ่มร่าม
เซอะซะ (adv.) clumsily See also: awkwardly Syn. ซุ่มซ่าม, เซ่อซ่า, เร่อร่า
เซอะซะ (adv.) clumsily See also: awkwardly Syn. ซุ่มซ่าม, เซ่อซ่า, รุ่มร่าม
เทอะ (adv.) clumsily See also: awkwardly, gawky, stumblingly, bunglingly
เร่อร่า (adv.) clumsily See also: awkwardly Syn. ซุ่มซ่าม, เซ่อซ่า, เซอะซะ, รุ่มร่าม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you give her an envelope of money clumsily, as if she's a leading lady in a tragedy, she bats her eyelashes and says she won't take it.ถ้าเธอเอาเงินให้หล่อน หล่อนจะทำเป็นคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรี จ้องตาแล้วก็ตอบว่าไม่รับ
I wasn't being polite. I should have asked you to have lunch with me even if you hadn't upset the vase so clumsily.ถึงคุณไม่ได้ชนเเจกันล้ม ผมก็กะจะชวนคุณอยู่พอดี

*clumsily* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
东一榔头西一棒子[dōng yī láng tóu xī yī bàng zi, ㄉㄨㄥ ㄧ ㄌㄤˊ ㄊㄡˊ ㄒㄧ ㄧ ㄅㄤˋ ㄗ˙, 东一榔头西一棒子 / 東一榔頭西一棒子] banging away clumsily in all directions with no overall vision

*clumsily* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
のしのしと歩く[のしのしとあるく, noshinoshitoaruku] (exp,v5k,vi) to walk heavily and clumsily; to lumber
怪しい手付きで[あやしいてつきで, ayashiitetsukide] (exp) clumsily; with clumsy hands

*clumsily* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก้กัง ; เก้ๆ กังๆ[adv.] (kēkang ; kē) EN: unsteadily ; awkwardly ; clumsily FR:
ไม่เป็นที่[X] (mai pen thī) EN: clumsily ; gracelessly FR:
งุ่มง่าม[adv.] (ngūm-ngām) EN: slowly ; clumsily ; awkwardly ; unskillfully FR: maladroitement ; gauchement
ตะบอย[adv.] (tabøi) EN: slowly ; slackly ; lingeringly ; leisurely ; clumsily FR:

*clumsily* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
plump {adv}clumsily

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *clumsily*
Back to top