ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-clumsily-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น clumsily, *clumsily*,

-clumsily- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
东一榔头西一棒子[dōng yī láng tóu xī yī bàng zi, ㄉㄨㄥ ㄧ ㄌㄤˊ ㄊㄡˊ ㄒㄧ ㄧ ㄅㄤˋ ㄗ˙, 东一榔头西一棒子 / 東一榔頭西一棒子] banging away clumsily in all directions with no overall vision

-clumsily- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก้กัง ; เก้ๆ กังๆ[adv.] (kēkang ; kē) EN: unsteadily ; awkwardly ; clumsily FR:
ไม่เป็นที่[X] (mai pen thī) EN: clumsily ; gracelessly FR:
งุ่มง่าม[adv.] (ngūm-ngām) EN: slowly ; clumsily ; awkwardly ; unskillfully FR: maladroitement ; gauchement
ตะบอย[adv.] (tabøi) EN: slowly ; slackly ; lingeringly ; leisurely ; clumsily FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -clumsily-
Back to top