ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stumblingly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stumblingly*, -stumblingly-

stumblingly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะเผลก[adv.] (kaphlēk) EN: lamely ; stumblingly FR:
ย่องแย่ง[adv.] (yǿngyaēng =) EN: limpingly ; totteringly ; haltingly ; stumblingly ; shufflingly ; teeteringly ; staggeringly ; dodderingly ; hobblingly ; lamely FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stumblingly
Back to top