ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*cloud*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cloud, -cloud-

*cloud* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cloud (n.) กลุ่มควัน See also: หมอก Syn. smoke, dust
cloud (vt.) ก่อให้เกิดปัญหา
cloud (vi.) เกิดปัญหา
cloud (vt.) ทำให้มืด See also: ทำให้มัว Syn. darken, obscure
cloud (vt.) ปกคลุมด้วยเมฆ
cloud (vi.) มีเมฆมาก
cloud (n.) เมฆ
cloud (n.) สิ่งของจำนวนมากที่อยู่รวมกัน
cloud over (phrv.) มืดครึ้ม
cloud over (phrv.) ทำให้มัวลง Syn. cloud up, mist over, steam over, steam up
cloud over (phrv.) ร่าเริงน้อยลง See also: สดชื่นน้อยลง
cloud up (phrv.) มืดมัว
cloud-capped (adj.) ที่มีเมฆปกคลุมอยู่
cloudburst (n.) ฝนที่ตกหนักอย่างกะทันหัน Syn. deluge, rain, downpour
clouded (adj.) มืดมัว See also: ทึมๆ Syn. dim
cloudless (adj.) ที่ไม่มีเมฆ Syn. clear, bright Ops. cloud
cloudlessly (adv.) อย่างไม่มีเมฆ
cloudness (n.) ความทึบ See also: การขุ่นมัว Syn. darkness
cloudy (adj.) กำกวม See also: ไม่ชัดเจน Syn. vague, indistinct Ops. clear
cloudy (adj.) ที่ปกคลุมด้วยเมฆ Syn. overcast
cloudy (adj.) ที่เหมือนเมฆ
cloudylike (adj.) เต็มไปด้วยเมฆหมอก Syn. dim, hazy Ops. unclouded
Every cloud has a silver lining. (idm.) ในสิ่งที่เลวร้ายยังพอมีสิ่งที่ดีปรากฏอยู่
mushroom cloud (n.) เมฆที่มีรูปร่างเหมือนเห็ด
on cloud nine (idm.) เป็นสุขมาก (คำไม่เป็นทางการ)
overcloud (vi.) มีเมฆหรือหมอกปกคลุมมากเกินไป
overcloud (vt.) ทำให้มีเมฆหรือหมอกปกคลุมมากเกินไป
overcloud (vi.) มืดมัว
overcloud (vt.) ทำให้มัว
overclouded (adj.) ซึ่งมีเมฆมากเกินไป
thundercloud (n.) พายุเมฆ
unclouded (adj.) ซึ่งไม่มัว See also: กระจ่าง Syn. pure
under a cloud (idm.) สงสัยในการทำบางสิ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
becloud(บิเคลาดฺ') {beclouded,beclouding,beclouds} vt. ทำให้มืดมนด้วยเมฆ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ปกคลุม
cloud(เคลาดฺ) {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามืด,ความมืดมัว,รอยด่าง,มลทิน -Phr. (on a cloud มีความสุขที่สุด) -Phr. (under a cloud ภาวะเสื่อมเสีย,ภาวะที่น่าสงสัย,ภาวะที่ขายหน้า) vt. ปกคลุมไปด้วยเมฆ,ทำให้มืดสลัว,ทำให้เป็นเงา,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
cloud castlen. วิมานในฝัน
cloud seedingn. การก่อตัวเป็นเมฆ
cloud-builtadj. ฝันหวาน,เพ้อฝัน
cloud-kissingadj. สูงระฟ้า,สูงเทียมเมฆ
cloudburstn. ฝนที่ตกอย่างหนักมากและกะทันหันปานฟ้ารั่ว,พายุฝน
cloudlandn. แดนในฝัน,แดนที่ไม่เป็นความจริง
cloudy(เคลา'ดี) adj. เต็มไปด้วยก้อนเมฆ,เกี่ยวกับเมฆ,มืดมัว,ไม่ใส,ไม่ชัด,เลือนลาง,ขุ่น,เศร้าซึม., See also: cloudily adv. ดูcloudy cloudiness n. ดูcloudy, Syn. gray,overcast
overcloud(โอ'เวอะเคลาดฺ) v. (ทำให้) มีเมฆปกคลุม,มืดครื้ม,มัว,บัง,เป็นทุกข์
thundercloudn. พายุเมฆ., Syn. thunderclouds
English-Thai: Nontri Dictionary
becloud(vt) พยับเมฆ
cloud(n) เมฆ,ความมืดมัว,มลทิน
cloudless(adj) กระจ่าง,ไม่มีเมฆ
cloudy(adj) มีเมฆมาก,มืดมัว,ไม่แจ่มใส,เลือนลาง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apparent of cloudsการปรากฏของเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Banner cloudเมฆรูปธง หรือเมฆขนนก [อุตุนิยมวิทยา]
Cloudกลุ่มหมอก,สีขาวขุ่น [การแพทย์]
Cloud sectorเมฆในส่วนหนึ่ง ๆ [อุตุนิยมวิทยา]
Cloudyขุ่นมากขึ้น [การแพทย์]
Height of cloud base - Ceiling (US)ความสูงของฐานเมฆ หรือ ซีลลิง [อุตุนิยมวิทยา]
High - level cloud - High cloudเมฆชั้นสูง [อุตุนิยมวิทยา]
Mushroom cloudมัชรูมคลาวด์, กลุ่มแก๊สร้อน ควัน ฝุ่น และสสารอื่นๆ ที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ในอากาศหรือใกล้ผิวโลก มักมีรูปร่างเหมือนดอกเห็ด เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า mushroom cloud (ดู Fireball และ Radioactive cloud ประกอบ)
Nacreous cloudsเมฆสีมุก หรือเมฆเนครีอัส [อุตุนิยมวิทยา]
Noctilucent cloudsเมฆนอคติลิวเซน หรือเมฆสี [อุตุนิยมวิทยา]
Clouds resulting from industryเมฆที่เกิดจากการ อุตสาหกรรม [อุตุนิยมวิทยา]
Very cloudy skyท้องฟ้ามีเมฆมาก หรือมีเมฆคลุ้มมาก [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธุมเกตุ (n.) mist or clouds occurring abnormally
ก้อนเมฆ (n.) cloud Syn. ปุยเมฆ, เมฆา, เมฆี
ก้อนเมฆ (n.) cloud Syn. เมฆ
ขี้เมฆ (n.) cloud Syn. เมฆ, ก้อนเมฆ
ครึ้ม (v.) be cloudy See also: be grey, be overcast, be overclouded, look like it´s going to rain Syn. ครื้มฝน, มืดครึ้ม, อึมครึม Ops. สดใส, ปลอดโปร่ง, แจ่มใส
ครึ้มฝน (v.) be very cloudy Ops. โล่ง, ปลอดโปร่ง
ครึ้มฟ้าครึ้มฝน (v.) be very cloudy Syn. ครึ้มฝน Ops. โล่ง, ปลอดโปร่ง
ครื้มฝน (v.) be cloudy See also: be grey, be overcast, be overclouded, look like it´s going to rain Syn. มืดครึ้ม, อึมครึม Ops. สดใส, ปลอดโปร่ง, แจ่มใส
คลุ้ม (adj.) cloudy See also: dim, dark, murky Syn. มืดมัว, ครึ้ม
คลุ้ม (v.) be cloudy See also: be dim, be dark, be murky Syn. มืดมัว, ครึ้ม
ดั้นเมฆ (v.) fly through the clouds See also: make one´s way through the clouds, comedown out of a cloud Syn. ฝ่าไปในเมฆ, ลัดฟ้า
ดำทะมึน (adj.) cloudy
ปุยเมฆ (n.) cloud Syn. ก้อนเมฆ, เมฆา, เมฆี
ฝ่าไปในเมฆ (v.) fly through the clouds See also: make one´s way through the clouds, comedown out of a cloud Syn. ลัดฟ้า
มหาเมฆ (n.) great cloud
ละอองหมอก (n.) cloud Syn. หมอก, เมฆ, ไอหมอก
ลัดฟ้า (v.) fly through the clouds See also: make one´s way through the clouds, comedown out of a cloud Syn. ฝ่าไปในเมฆ
ว่อน (adv.) in a cloud See also: in great herds or flocks, in great numbers Syn. มาก
อัมพุท (n.) cloud Syn. เมฆ
เมฆ (n.) cloud Syn. ปุยเมฆ, ก้อนเมฆ, เมฆา, เมฆี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The clouds are lifting, the sun is breaking through.เมฆดำจะจางหาย ดวงอาทิย์จะหรี่แสง
And then a cloud came upon the moon and hovered an instant like a dark hand before a face.แล้วเมฆก็เคลื่อนผ่านดวงจันทร์... โฉบเข้ามาในทันใด ราวกับมีมือดํามืดมาปิดบังใบหน้า
Climb in the back with your head in the clouds and you're goneด้วยหัวของคุณในเมฆและคุณกำลัง หายไป
But in recent days a cloud has appeared on the horizon of this beautiful resort community.เเต่ในช่วงหลังนี่... เมฆได้เข้าบดบังเเหส่งท่องเที่ยวที่สวยงามนี่
A cloud in the shape of a killer shark.เมฆในรูปของฉลามกินคน
Are the cloud formations going towards the spot?มุ่งหน้าไปยังจุดที่?
The fever has robbed her of her milk and clouded her perception.ไข้ที่มีการปล้นของเธอนม ของเธอและฟุ้งรับรู้ของเธอ
Loving' you cloudy days or sunny lovin' you are you sure?Lovin' you # Cloudy days or sunny # Lovin' you
Except for early morning clouds the weather for the Greater Philadelphia area should remain the same....ยกเว้นในช่วงเช้า จะมีเมฆมาก... ...อากาศในตอนเหนือของฟิลาเดเฟีย จะยังคงเหมือนเดิม...
He can track a falcon on a cloudy day.พระองค์สามารถล่าเหยี่ยวได้แม้จะเป็นวันที่มีเมฆบัง
It appeared that minute, life bearing spores drifting in clouds across a distant galaxy had been touched by unknown rays from a dying sun, and had hatched into a colossal monsterจู่ๆก็พบละอองฟุ้งกระจาย ล่อยลองทั่วอวกาศ สัมผัสกับลำแสงจากดวงอาทิตย์
Well, I'm a mushroom-cloud-layin' motherfucker, motherfucker.ดีฉันเห็ดเมฆ layin 'เวรตะไลตะไล

*cloud* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yāng, ㄧㄤ, 泱] agitated (wind, cloud); boundless
尘雾[chén wù, ㄔㄣˊ ˋ, 尘雾 / 塵霧] cloud of dust; smog
气雾室[qì wù shì, ㄑㄧˋ ˋ ㄕˋ, 气雾室 / 氣霧室] cloud chamber
阴天[yīn tiān, ㄊㄧㄢ, 阴天 / 陰天] cloudy day; overcast sky
[Yún, ㄩㄣˊ, 云 / 雲] cloud; abbr. for Yunnan 雲南|云南 province in southwest China; surname Yun
云室[yún shì, ㄩㄣˊ ㄕˋ, 云室 / 雲室] cloud chamber (phys.)
云层[yún céng, ㄩㄣˊ ㄘㄥˊ, 云层 / 雲層] cloud layers
云彩[yún cai, ㄩㄣˊ ㄘㄞ˙, 云彩 / 雲彩] cloud (colored by the rising or setting sun)
云窗雾槛[yún chuāng wù kǎn, ㄩㄣˊ ㄔㄨㄤ ˋ ㄎㄢˇ, 云窗雾槛 / 雲窗霧檻] cloud around the window, mist on the threshold (成语 saw); tall building with the windows in the clouds
云雾[yún wù, ㄩㄣˊ ˋ, 云雾 / 雲霧] clouds and mist
云雾径迹[yún wù jìng jì, ㄩㄣˊ ˋ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 云雾径迹 / 雲霧徑跡] cloud track (trace of ionizing particle in cloud chamber)
[dài, ㄉㄞˋ, 靆] cloudy sky
[ài, ㄞˋ, 靉] cloudy; shady; obscure
浓厚[nóng hòu, ㄋㄨㄥˊ ㄏㄡˋ, 浓厚 / 濃厚] dense; thick (fog, clouds etc); to have a strong interest in; deep; fully saturated (color)
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, 朵] flower; earlobe; fig. item on both sides; classifier for flowers, clouds etc
[yīn, , 阴 / 陰] overcast (weather); cloudy; shady; Yin (the negative principle of Yin and Yang); negative (electric.); feminine; moon; implicit; hidden; pudenda
紫气[zǐ qì, ㄗˇ ㄑㄧˋ, 紫气 / 紫氣] purple cloud (auspicious portent in astrology)
烘云托月[hōng yún tuō yuè, ㄏㄨㄥ ㄩㄣˊ ㄊㄨㄛ ㄩㄝˋ, 烘云托月 / 烘雲托月] lit. to shade in the clouds to offset the moon (成语 saw); fig. a foil; a contrasting character to a main hero
翻云覆雨[fān yún fù yǔ, ㄈㄢ ㄩㄣˊ ㄈㄨˋ ㄩˇ, 翻云覆雨 / 翻雲覆雨] to produce clouds and rain with a turn of the hand (成语 saw); fig. to shift one's ground; tricksy and inconstant
晚霞[wǎn xiá, ㄨㄢˇ ㄒㄧㄚˊ, 晚霞] sunset glow; sunset clouds; afterglow
高层云[gāo céng yún, ㄍㄠ ㄘㄥˊ ㄩㄣˊ, 高层云 / 高層雲] altostratus; high stratus cloud
高积云[gāo jī yún, ㄍㄠ ㄐㄧ ㄩㄣˊ, 高积云 / 高積雲] altocumulus; high cumulus cloud
卷層云[juǎn céng yún, ㄐㄩㄢˇ ㄘㄥˊ ㄩㄣˊ, 卷層云 / 卷層雲] cirrostratus (cloud)
卷层云[juǎn céng yún, ㄐㄩㄢˇ ㄘㄥˊ ㄩㄣˊ, 卷层云 / 捲層雲] cirrostratus (cloud)
卷积云[juǎn jī yún, ㄐㄩㄢˇ ㄐㄧ ㄩㄣˊ, 卷积云 / 捲積雲] cirrocumulus (cloud)
卷云[juǎn yún, ㄐㄩㄢˇ ㄩㄣˊ, 卷云 / 卷雲] cirrus (cloud)
晴朗[qíng lǎng, ㄑㄧㄥˊ ㄌㄤˇ, 晴朗] sunny and cloudless
积雨云[jī yǔ yún, ㄐㄧ ㄩˇ ㄩㄣˊ, 积雨云 / 積雨雲] cumulonimbus (cloud)
积云[jī yún, ㄐㄧ ㄩㄣˊ, 积云 / 積雲] cumulus; heap cloud
[wěng, ˇ, 滃] float (of clouds)
[wén, ㄨㄣˊ, 雯] multicolored clouds
蘑菇云[mó gū yún, ㄇㄛˊ ㄍㄨ ㄩㄣˊ, 蘑菇云 / 蘑菇雲] mushroom cloud
雨层云[yǔ céng yún, ㄩˇ ㄘㄥˊ ㄩㄣˊ, 雨层云 / 雨層雲] nimbostratus; stratus rain cloud
[yì, ㄧˋ, 曀] obscure; sun hidden by clouds
[wèi, ㄨㄟˋ, 霨] rising of clouds
层积云[céng jī yún, ㄘㄥˊ ㄐㄧ ㄩㄣˊ, 层积云 / 層積雲] stratocumulus cloud
层云[céng yún, ㄘㄥˊ ㄩㄣˊ, 层云 / 層雲] stratus (cloud)

*cloud* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オールトの雲[オールトのくも, o-ruto nokumo] (n) Oort cloud
オールト雲[オールトうん, o-ruto un] (n) (See オールトの雲) Oort cloud
オキシダント雲[オキシダントぐも, okishidanto gumo] (n) oxidant cloud
おぼろ雲;朧雲[おぼろぐも, oborogumo] (n) (See 高層雲) altostratus cloud
かなとこ雲;鉄床雲[かなとこぐも, kanatokogumo] (n) anvil cloud
クラウド[, kuraudo] (n) (1) cloud; (2) crowd
さば雲;鯖雲[さばぐも, sabagumo] (n) (See 巻積雲) cirrocumulus cloud
すじ雲;筋雲[すじぐも, sujigumo] (n) (col) (See 巻雲) cirrus cloud
トラザメ[, torazame] (n) cloudy catshark (Scyliorhinus torazame, species found from Japan and Korea to Taiwan)
ヒガシベンガルオオトカゲ[, higashibengaruootokage] (n) clouded monitor (Varanus nebulosus, species of diurnal carnivorous monitor lizard native to South-East Asia)
ひつじ雲;羊雲[ひつじぐも, hitsujigumo] (n) (See 高積雲) altocumulus cloud
マゼラン雲[マゼランうん, mazeran un] (n) Magellanic Clouds
むくむく[, mukumuku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) rising up; towering; billowing (e.g. clouds of smoke); (2) (on-mim) plump; chubby; fat; (3) (on-mim) shaggy; hairy
もくもく[, mokumoku] (adv,adv-to) (on-mim) with clouds of smoke
不幸中の幸い[ふこうちゅうのさいわい, fukouchuunosaiwai] (exp) small mercy (from some misfortune); silver lining of a dark cloud; consolation in sadness; blessing in disguise
低迷[ていめい, teimei] (n,vs) hanging low (over); hovering around (price level); low hanging (e.g. clouds); sluggish (e.g. economy); slump; recession; (P)
入道雲[にゅうどうぐも, nyuudougumo] (n) (See 積乱雲) cumulonimbus; gigantic columns of clouds (in summer); thunderhead
冪冪;冪々[べきべき, bekibeki] (adj-t,adv-to) billowing (clouds, dust)
国家多事[こっかたじ, kokkataji] (n,adj-no) eventful times for the nation; the nation being in turmoil; the storm clouds gathering in the land
土砂降り(P);どしゃ降り[どしゃぶり, doshaburi] (n) downpour; pouring rain; cloudburst; pelting rain; heavy rain; (P)
垂れ込める;垂れこめる;たれ込める;垂れ籠める;垂れ篭める[たれこめる, tarekomeru] (v1,vi) (1) (uk) to hang low over (e.g. clouds); (2) (arch) to seclude oneself (behind screens, curtain, etc.)
天下多事[てんかたじ, tenkataji] (n,adj-no) eventful times for the nation (world); the nation (world) being in turmoil; the storm clouds gathering in the land
天泣[てんきゅう, tenkyuu] (n) rain from a cloudless sky
密雲[みつうん, mitsuun] (n) dense clouds; overcast
寒雲[かんうん, kan'un] (n) clouds in midwinter; cold winter clouds
小マゼラン雲[しょうマゼランうん, shou mazeran un] (n) Lesser Magellanic Cloud; Small Magellanic Cloud
巻雲;巻き雲;絹雲[けんうん(巻雲;絹雲);まきぐも(巻雲;巻き雲), ken'un ( kan kumo ; ken'un ); makigumo ( kan kumo ; maki kumo )] (n) cirrus (cloud)
彩雲[さいうん, saiun] (n) glowing clouds
日本晴れ;日本晴[にほんばれ, nihonbare] (n) beautiful weather; clear and cloudless sky; clear Japanese weather
星間雲[せいかんうん, seikan'un] (n) interstellar cloud
春陰[しゅんいん, shun'in] (n) cloudy spring weather
晴れた空[はれたそら, haretasora] (n) clear (cloudless) sky
晴曇[せいどん, seidon] (n) fine weather and cloudy
暗雲低迷[あんうんていめい, an'unteimei] (n) gathering dark clouds; being under the shadow of
暮雲[ぼうん, boun] (n) twilight clouds
曇らす[くもらす, kumorasu] (v5s,vt) to encloud; to make dim; to make dull; to tarnish; to obscure; to darken; to muffle
曇らせる[くもらせる, kumoraseru] (v1) (See 曇らす) to cloud; to make dim or dull; to frown
曇る[くもる, kumoru] (v5r,vi) (1) to get cloudy; to cloud over; to become overcast; (2) to cloud up; to fog up; to mist up; to become dim; (3) to be gloomy; to be clouded (expression); to be downcast; (4) (from 面曇る) (See 照る・てる・2) to look slightly downward (of a noh mask; indicating sadness, grief, etc.); (P)
朝曇り[あさぐもり, asagumori] (n) a cloudy morning
本曇り[ほんぐもり, hongumori] (n) low-cloud overcast
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
曇る[くもる, kumoru] Thai: มืดครึ้ม English: to become cloudy
風雲[ふううん, fuuun] Thai: เมฆลม English: winds and clouds

*cloud* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝน[n. exp.] (ākāt khreum) EN: be very cloudy ; look like rain FR: ciel menaçant [m]
ชรงำ ; ชระงำ[adj.] (chara-ngam) EN: dark ; cloudy FR:
ดั้นเมฆ[v.] (danmēk) EN: fly through the clouds FR:
ฟ้าคลุ้ม[adj.] (fā khlum) EN: cloudy FR: nuageux
จุดขุ่น[n. exp.] (jut khun) EN: cloud point FR:
การเพาะเมฆ[n. exp.] (kān phǿ mēk) EN: cloud seeding FR:
โขมง[v.] (khamōng) EN: send up ; be filled with smoke ; be emitted in clouds ; belch out ; send out FR:
โขมง[adv.] (khamōng) EN: in thick clouds ; in billowy masses ; in a swarm ; profusely FR:
คลุ้ม[adj.] (khlum) EN: cloudy ; dim ; dark ; murky FR: nuageux ; couvert
ครึ้ม[adj.] (khreum) EN: cloudy ; grey ; overcast ; overclouded FR: nuageux ; couvert ; gris
ครึ้มฟ้าครึ้มฝน[xp] (khreum fā k) EN: be very cloudy ; look like rain FR: le temps est maussade ; le ciel est couvert
ครึ้มฝน[adj.] (khreum fon) EN: very cloudy FR:
ขุ่น[adj.] (khun) EN: clouded by anger ; angry ; disturbed ; distressed; vexed ; gloomy FR:
กลีบเมฆ[n.] (klīp mēk) EN: cloud ; folds of the clouds FR: nuage [m]
ก้อน[n.] (køn) EN: [classif.: stones, lumps of sugar, cakes of soap, clouds] FR: [classif. : pierres, morceaux de sucre, savonnettes, nuages]]
ก้อนเมฆ[n. exp.] (køn mēk) EN: cloud FR: nuage [m]
เมฆ[n.] (mēk) EN: cloud FR: nuage [m]
เมฆชั้นกลาง[n. exp.] (mēk chan kl) EN: medium clouds FR: nuages d'altitude moyenne [mpl]
เมฆชั้นสูง[n. exp.] (mēk chan sū) EN: high clouds FR: nuages de haute altitude [mpl] ; nuages hauts [mpl]
เมฆชั้นต่ำ[n. exp.] (mēk chan ta) EN: low clouds FR: nuages de basse altitude [mpl] ; nuages bas [mpl]
เมฆดำ[n. exp.] (mēk dam) EN: thunder clouds FR: nuages d'orage [mpl]
เมฆฝน[n. exp.] (mēk fon) EN: nimbus ; rain cloud FR: nuages de pluie [mpl] ; nimbus [m]
เมฆา[n.] (mēkhā) EN: cloud FR: nuage [m]
เมฆี[n.] (mēkhī) EN: cloud FR: nuage [m]
เมฆินทร์[n.] (mēkhin) EN: cloud FR: nuage [m]
เมฆจานบิน[n. exp.] (mēk jān bin) EN: UFO cloud FR:
เมฆคลุ้ม[X] (mēkkhlum) EN: cloudy FR:
เมฆมาก[adj.] (mēk māk) EN: cloudy FR:
เมฆหมอก[n. exp.] (mēk møk) EN: haze ; cloud FR:
เมฆมุก[n. exp.] (mēk muk) EN: nacreous cloud ; mother-of-pearl cloud FR:
เมฆระดับกลาง[n. exp.] (mēk radap k) EN: medium clouds FR: nuages d'altitude moyenne [mpl]
เมฆระดับสูง[n. exp.] (mēk radap s) EN: high clouds FR: nuage de haute altitude [m] ; nuage haut [m]
เมฆระดับต่ำ[n. exp.] (mēk radap t) EN: low clouds FR: nuages de basse altitude [mpl] ; nuages bas [mpl]
เมฆรูปเห็ด [n. exp.] (mēk rūp het) EN: mushroom cloud FR: champignon atomique [m] ; nuage atomique [m]
เมฆรูปเลนส์[n. exp.] (mēk rūp lēn) EN: lenticular cloud FR: nuage lenticulaire ; altocumulus lenticularis
เมฆสีรุ้ง[n. exp.] (mēk sī rung) EN: iridescent cloud FR:
เมฆทีปราตรี[n. exp.] (mēk thī prā) EN: noctilucent cloud FR:
มืดครึ้ม[adj.] (meūtkhreum) EN: cloudy ; overcast FR: nuageux
มีความสุขมาก[v. exp.] (mī khwāmsuk) EN: be on cloud nine ; be over the moon FR: nager dans le bonheur ; être au septième ciel ; être aux anges
มีเมฆ[adj.] (mī mēk) EN: cloudy FR: nuageux ; couvert ; il fait nuageux

*cloud* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
oberhalb {prp; +Genitiv} | oberhalb der Wolkenabove | above the clouds
Atompilz {m}mushroom cloud
Bedeckungsgrad {m} (des Himmels mit Wolken)cloud coverage
bewölkt; wolkig {adj} | bewölkter; wolkiger | am bewölktesten; am wolkigstencloudy | cloudier | cloudiest
Schäfchenwolke {f}fleecy cloud
Rauchpilz {m}mushroom cloud
Punktewolke {f} [math.]point cloud
Regenwolke {f}rain cloud
Wolkendecke {f}cloud cover
Wolkenschicht {f}cloud layer
Klarheit {f}cloudlessness
wolkenlos {adj}cloudless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *cloud*
Back to top