ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deluge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deluge*, -deluge-

deluge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deluge (vt.) ท่วมท้น See also: ล้นหลาม, ตกหนัก (ฝน) Syn. flood, inundate, soak, rain cats and dogs Ops. sprinkle
deluge (n.) ฝนตกหนัก Syn. downpour, rain
deluge (n.) อุทกภัย See also: น้ำท่วมหนัก Syn. flood, freshet Ops. drought, scarcity
deluge with (phrv.) ท่วมท้นไปด้วย See also: เจิ่งนองด้วย Syn. flood with
deluge with (phrv.) ท่วมท้นไปด้วย See also: แน่นขนัดด้วย, เเน่นเอี้ยดด้วย, ห้อมล้อมด้วย Syn. flood with
English-Thai: HOPE Dictionary
deluge(เดล'ลิวจฺ) n. อุทกภัย,น้ำท่วม,ฝนที่ห่าลงมาพักใหญ่,การไหลทะลัก -Phr. (the Deluge n. น้ำท่วมโลกสมัยNoahvt. ท่วม), Syn. flood
English-Thai: Nontri Dictionary
deluge(n) อุทกภัย,การไหลทะลัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ Try to catch the deluge in a paper cup ♪#พยายามที่จะเก็บกักคลื่นยักษ์ไว้ในถ้วยกระดาษ#
The annual deluge of drunken sailors that somehow does not qualify as a military attack.ช่วงเวลาเที่ยวและเมาหัวราน้ำของพวกลูกเรือ ซึ่งไม่น่าจะเป็นคุณสมบัติของทหารจู่โจมได้นะ
An ark to hold the innocent when The Creator sends his deluge to wipe out the wicked from this world.นาวา เพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์ เมื่อพระผู้สร้างส่งอุทกภัยมาล้างความชั่วจากโลกนี้
And the deluge began.น้ำฝนวิ่งในอัตรา 40,000 ครั้งยิ่งใหญ่
Noah's ark came from the Sumerian delugeเรื่อโนอาห์มาจาก ภัยพิบัติจากน้ำของชาวซูเมเรี่ยน.
That the scent sparks a deluge.ขอให้ฝนตกลงมาห่าใหญ่
Not Noah's deluge. Good heavens, I'm not that old.ดูพวกมันสิ ชีวิตไร้ทางเดิน.
Here, Mr. Gandalf, can't you do something about this deluge?และมันจะตกต่อไปจนกว่ามันจะหยุด
Miracles? A deluge, you claim?ปาฏิหารย์หรือ เจ้าอ้างเรื่องน้ำท่วมหรือ
All the shrapnel and the ice that he was kicking down... was going directly onto me- like, constant deluge.เศษน้ำแข็งที่เขาเตะลงมา ร่วงลงมาใส่ผมไม่ยอมหยุด
After the Great Deluge, when the angels took the mortal woman,หลังจากน้ำท่วมโลก เมื่อเทพฉวยมนุษย์ผู้หญิงไป ฉันคือตัณหา

deluge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洪水[hóng shuǐ, ㄏㄨㄥˊ ㄕㄨㄟˇ, 洪水] deluge; flood
倒海翻江[dǎo hǎi fān jiāng, ㄉㄠˇ ㄏㄞˇ ㄈㄢ ㄐㄧㄤ, 倒海翻江] overwhelming flood; deluge; fig. a flood (of goods, people, information etc)
翻江倒海[fān jiāng dǎo hǎi, ㄈㄢ ㄐㄧㄤ ㄉㄠˇ ㄏㄞˇ, 翻江倒海] overwhelming flood; deluge; fig. a flood (of goods, people, information etc)

deluge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝนตกหนัก[n. exp.] (fon tok nak) EN: heavy rain ; heavy rainfall ; showery rain ; downpour ; deluge FR: forte pluie [f] ; pluie abondante [f] ; drache [f]
ฝนตกหนักมาก[n. exp.] (fon tok nak) EN: downpour FR: déluge [m] ; pluie diluvienne [f]
นอง[v.] (nøng) EN: flood ; deluge ; inundate ; overflow ; be flooded ; be inundated ; be covered with FR: inonder ; baigner
อุทกภัย[n.] (uthokkaphai) EN: flood ; inundation ; flood disaster ; flooding ; deluge ; flood-hazard FR: inondation [f] ; déluge [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deluge
Back to top