ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

downpour

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *downpour*, -downpour-

downpour ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
downpour (n.) ฝนห่าใหญ่ See also: ฝนตกหนักมาก, พายุฝน Syn. rain, shower, rainstorm
English-Thai: HOPE Dictionary
downpour(ดาว'พอร์) n. ฝนที่เทลงอย่างมากและกะทันหัน,ฝนห่าใหญ่, Syn. heavy rain
English-Thai: Nontri Dictionary
downpour(n) ฝนตกหนัก,ฝนห่าใหญ่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
By far, the largest downpour that any city in India has ever received.ถึงตอนนี้ นับว่าเป็นฝนที่ตกหนักที่สุด เท่าที่เมืองใดๆในอินเดียเคยมี
Because the evaporation off the oceans puts all the moisture up there, when storm conditions trigger the downpour, more of it faIIs down.เพราะการระเหยของมหาสมุทรนำเอาความชื้นขึ้นไป เมื่อเงื่อนไขการเกิดพายุกระตุ้นให้เกิดฝนตก ฝนเลยยิ่งตกลงมามากขึ้น
And severe thunderstorms and localized downpoursมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกชุก
The water vapor condensed and fell in torrential downpours.ไอน้ำควบแน่น แล้วตกลงมาเป็นฝน
I hope he didn't get caught in that downpour.แม่หวังว่าพ่อคงไม่โดนน้ำพัดไปนะ
We got caught in that torrential downpour.เราเจอ ตอนที่นั่นฝนตกหนักมาก
That is why you have come to me. To calm storm of his wrath before you are swept away in downpour.ดังนั้นคุณมาให้ฉัน เพื่อความสงบ พายุก่อนที่คุณจะกวาดออกไปจากฝนตกหนัก

downpour ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
降りしきる[ふりしきる, furishikiru] (v5r) to rain incessantly; to downpour
降り注ぐ;降りそそぐ;降注ぐ[ふりそそぐ, furisosogu] (v5g,vi) to rain incessantly; to downpour
雨下[うか, uka] (n,vs) raining; downpour
土砂降り(P);どしゃ降り[どしゃぶり, doshaburi] (n) downpour; pouring rain; cloudburst; pelting rain; heavy rain; (P)
豪雨[ごうう, gouu] (n) torrential rain; heavy rain; cloudburst; downpour; (P)
集中豪雨[しゅうちゅうごうう, shuuchuugouu] (n) local downpour; severe rain fall; (P)

downpour ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝนห่าใหญ่[n. exp.] (fon hā yai) EN: downpour FR:
ฝนตกหนัก[n. exp.] (fon tok nak) EN: heavy rain ; heavy rainfall ; showery rain ; downpour ; deluge FR: forte pluie [f] ; pluie abondante [f] ; drache [f]
ฝนตกหนักมาก[n. exp.] (fon tok nak) EN: downpour FR: déluge [m] ; pluie diluvienne [f]
ห่าฝน[n. exp.] (hā fon) EN: downpour ; rainstorm FR:
พายุฝน[n. exp.] (phāyu fon) EN: rainstorm ; downpour FR: pluie torrentielle [f] ; orage [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า downpour
Back to top