ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-cloud-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cloud, *cloud*,

-cloud- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then a cloud came upon the moon and hovered an instant like a dark hand before a face.แล้วเมฆก็เคลื่อนผ่านดวงจันทร์... โฉบเข้ามาในทันใด ราวกับมีมือดํามืดมาปิดบังใบหน้า
But in recent days a cloud has appeared on the horizon of this beautiful resort community.เเต่ในช่วงหลังนี่... เมฆได้เข้าบดบังเเหส่งท่องเที่ยวที่สวยงามนี่
A cloud in the shape of a killer shark.เมฆในรูปของฉลามกินคน
Are the cloud formations going towards the spot?มุ่งหน้าไปยังจุดที่?
That cloud looks like a camel.ดูนั่น! เมฆก้อนนั้นเหมือนอูฐ
All the time, it has gotta cloud around it is so thick, no body can tell what's underneath.มีหมอกหนาตลอดเวลา บอกไม่ได้หรอกว่ามีอะไร
Now they retreat into a cloud of smoke and congratulate each other... on being masters of the universe.เขาจะไปเยินยอกัน ในฐานะนายของจักรวาล
You're not surrounded by your usual cloud of smoke.เธอไม่ได้นั่งรมควัน เหมือนปกตินี่
Kumo can mean either cloud or spiderพวกแกทำให้ฉันประสาทกินนะ
All that Dark Cloud stuff is just to scare people...เรื่องเมฆดำ ก็แค่เอาไว้ขู่คนเท่านั้น...
The stink of it filling every breath, a suffocating cloud you can't escape.ความเหม็นมีอยู่ทุกลมหายใจ ทำให้หายใจไม่ออก หนีไปก็ไม่ได้
Like a cloud You are softดั่งไอเย็น ที่ อ่อนนุ่ม

-cloud- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尘雾[chén wù, ㄔㄣˊ ˋ, 尘雾 / 塵霧] cloud of dust; smog
气雾室[qì wù shì, ㄑㄧˋ ˋ ㄕˋ, 气雾室 / 氣霧室] cloud chamber
云室[yún shì, ㄩㄣˊ ㄕˋ, 云室 / 雲室] cloud chamber (phys.)
云层[yún céng, ㄩㄣˊ ㄘㄥˊ, 云层 / 雲層] cloud layers
云彩[yún cai, ㄩㄣˊ ㄘㄞ˙, 云彩 / 雲彩] cloud (colored by the rising or setting sun)
云窗雾槛[yún chuāng wù kǎn, ㄩㄣˊ ㄔㄨㄤ ˋ ㄎㄢˇ, 云窗雾槛 / 雲窗霧檻] cloud around the window, mist on the threshold (成语 saw); tall building with the windows in the clouds
云雾径迹[yún wù jìng jì, ㄩㄣˊ ˋ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 云雾径迹 / 雲霧徑跡] cloud track (trace of ionizing particle in cloud chamber)
紫气[zǐ qì, ㄗˇ ㄑㄧˋ, 紫气 / 紫氣] purple cloud (auspicious portent in astrology)

-cloud- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オールトの雲[オールトのくも, o-ruto nokumo] (n) Oort cloud
オールト雲[オールトうん, o-ruto un] (n) (See オールトの雲) Oort cloud
オキシダント雲[オキシダントぐも, okishidanto gumo] (n) oxidant cloud
おぼろ雲;朧雲[おぼろぐも, oborogumo] (n) (See 高層雲) altostratus cloud
かなとこ雲;鉄床雲[かなとこぐも, kanatokogumo] (n) anvil cloud
さば雲;鯖雲[さばぐも, sabagumo] (n) (See 巻積雲) cirrocumulus cloud
すじ雲;筋雲[すじぐも, sujigumo] (n) (col) (See 巻雲) cirrus cloud
ひつじ雲;羊雲[ひつじぐも, hitsujigumo] (n) (See 高積雲) altocumulus cloud
小マゼラン雲[しょうマゼランうん, shou mazeran un] (n) Lesser Magellanic Cloud; Small Magellanic Cloud
星間雲[せいかんうん, seikan'un] (n) interstellar cloud
曇る[くもる, kumoru] (v5r,vi) (1) to get cloudy; to cloud over; to become overcast; (2) to cloud up; to fog up; to mist up; to become dim; (3) to be gloomy; to be clouded (expression); to be downcast; (4) (from 面曇る) (See 照る・てる・2) to look slightly downward (of a noh mask; indicating sadness, grief, etc.); (P)
熱雲[ねつうん, netsuun] (n) glowing cloud
立てる[たてる, tateru] (v1,vt) (1) (also written as 起てる) to stand up; to put up; to set up; to erect; to raise; (2) to thrust into; to bury into; to dig into; (3) to make (a noise); to start (a rumour); to raise (a cloud of dust, etc.); to cause; (4) to make; to establish; to set up; to develop; to formulate; (5) to put up (a political candidate); to make (one's leader); (6) to treat with respect; (7) to sharpen; to make clear; (8) (See 閉てる) to shut; to close; (9) (See 点てる) to make tea (macha); to perform the tea ceremony; (10) to divide by; (suf,v1) (11) (after the -masu stem of a verb) to do ... vigorously; (P)
絹層雲;巻層雲[けんそううん, kensouun] (n) cirrostratus; cirrostratus cloud
赤鰭[あかひれ;アカヒレ, akahire ; akahire] (n) (uk) white cloud mountain minnow (Tanichthys albonubes); Canton danio
陰り(P);翳り[かげり, kageri] (n) shadow or cloud (e.g. on someone's happiness); shade; gloom; (P)
雲級図[うんきゅうず, unkyuuzu] (n) cloud atlas
雲脚[うんきゃく;くもあし, unkyaku ; kumoashi] (n) cloud movements; overhanging clouds
雲霧林[うんむりん, unmurin] (n) cloud forest
霧雲[きりぐも, kirigumo] (n) (See 層雲) fog-like cloud; high fog; stratus cloud
黄塵万丈[こうじんばんじょう, koujinbanjou] (n) rising cloud of (yellowish) dust

-cloud- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุดขุ่น[n. exp.] (jut khun) EN: cloud point FR:
การเพาะเมฆ[n. exp.] (kān phǿ mēk) EN: cloud seeding FR:
กลีบเมฆ[n.] (klīp mēk) EN: cloud ; folds of the clouds FR: nuage [m]
ก้อนเมฆ[n. exp.] (køn mēk) EN: cloud FR: nuage [m]
เมฆ[n.] (mēk) EN: cloud FR: nuage [m]
เมฆฝน[n. exp.] (mēk fon) EN: nimbus ; rain cloud FR: nuages de pluie [mpl] ; nimbus [m]
เมฆา[n.] (mēkhā) EN: cloud FR: nuage [m]
เมฆี[n.] (mēkhī) EN: cloud FR: nuage [m]
เมฆินทร์[n.] (mēkhin) EN: cloud FR: nuage [m]
เมฆจานบิน[n. exp.] (mēk jān bin) EN: UFO cloud FR:
เมฆหมอก[n. exp.] (mēk møk) EN: haze ; cloud FR:
เมฆมุก[n. exp.] (mēk muk) EN: nacreous cloud ; mother-of-pearl cloud FR:
เมฆรูปเห็ด [n. exp.] (mēk rūp het) EN: mushroom cloud FR: champignon atomique [m] ; nuage atomique [m]
เมฆรูปเลนส์[n. exp.] (mēk rūp lēn) EN: lenticular cloud FR: nuage lenticulaire ; altocumulus lenticularis
เมฆสีรุ้ง[n. exp.] (mēk sī rung) EN: iridescent cloud FR:
เมฆทีปราตรี[n. exp.] (mēk thī prā) EN: noctilucent cloud FR:
มีความสุขมาก[v. exp.] (mī khwāmsuk) EN: be on cloud nine ; be over the moon FR: nager dans le bonheur ; être au septième ciel ; être aux anges
มัวหมอง[adj.] (mūamøng) EN: tainted ; tarnished ; reproachable ; blemished ; not completely exonerated ; in disgrace ; under a cloud FR: sali ; terni
ปัชชุน[n.] (patchun) EN: cloud FR:
พลาหก[n.] (phalāhok) EN: cloud ; rain FR:
วลาหก[n.] (walāhok) EN: cloud FR:
ว่อน[X] (wǿn) EN: en masse ; in a cloud ; in great herds ; in great flocks ; in great numbers FR:

-cloud- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atompilz {m}mushroom cloud
Schäfchenwolke {f}fleecy cloud
Rauchpilz {m}mushroom cloud
Punktewolke {f} [math.]point cloud
Regenwolke {f}rain cloud

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -cloud-
Back to top