ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*caution*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น caution, -caution-

*caution* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
caution (n.) การตักเตือน Syn. alarm, sign, warning
caution (n.) ความระมัดระวัง Syn. carefulness, precaution Ops. carelessness
caution (vt.) เตือน Syn. admonish, warn
caution (vt.) แนะนำ Syn. advise
caution about (phrv.) ตักเตือน See also: เตือน
caution against (phrv.) ตักเตือน See also: เตือน
cautionary (adj.) ที่ให้คำแนะนำหรือคำเตือน
incaution (n.) การขาดความระมัดระวัง See also: ความไม่เอาใจใส่, ความเลินเล่อ, ความประมาท Syn. carelessness, recklessness Ops. carefulness, heed
precaution (n.) การระมัดระวังไว้ก่อน Syn. anticipation, forethought
precautionary (adj.) เกี่ยวกับการป้องกันโรค See also: ซึ่งป้องกัน Syn. defensive
English-Thai: HOPE Dictionary
caution(คอ'เ'ชิน) {cautioned,cautioning,cautions} n. ความระมัดระวัง,การตักเตือน,การคาดโทษ -v. เตือน,แนะนำ, See also: cautioner n. cautionary adj.
incaution(อินคอ' เชิน) n. การขาดความระมัดระวัง, ความเลินเล่อ, ความประมาท
precaution(พรีคอ'เชิน) n. การระมัดระวังไว้ก่อน,การป้องกันไว้ก่อน, See also: precautionary adj., Syn. preparation,foresight
English-Thai: Nontri Dictionary
caution(n) ความระมัดระวัง,ความรอบคอบ,การตักเตือน
precautionary(adj) ระมัดระวัง,ป้องกันไว้ก่อน
precaution(n) การระมัดระวัง,การป้องกันไว้ก่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cautionคำเตือนให้ระวังอันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
precautionความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cautionary Statementข้อความเตือน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การระมัดระวัง (n.) caution See also: carefulness, precaution Syn. การระวัง
การระวัง (n.) caution See also: carefulness, precaution
ข้อควรคำนึง (n.) caution See also: paying, attention, warning, consideration
ข้อควรระวัง (n.) caution See also: warning Syn. ข้อพึงระวัง
ข้อพึงระวัง (n.) caution See also: warning
ความรอบคอบ (n.) caution See also: vigilance, carefulness, watchfulness Syn. ความระวัง, ความระมัดระวัง Ops. ความประมาท, ความเลินเล่อ
ความระแวดระวัง (n.) caution See also: vigilance, carefulness, watchfulness Syn. ความระวัง, ความระมัดระวัง, ความรอบคอบ Ops. ความประมาท, ความเลินเล่อ
เตือนภัย (adj.) cautionary See also: caution
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Danny, all your precautions were in vain.เเดนนี่คําเตือนของเธอนี่ไม่ได้ผล
Mr. Landers, I cautioned you earlier that legal representation would be helpful.ผมเตือนคุณก่อนหน้านี้แล้วว่า ตัวแทนที่เหมาะสมทางก.ม.ช่วยคุณได้
There's a loss of initiative, caution, many of the human cognitive functions.มีการสูญเสียคุณสมบัติพื้นฐาน ของมนุษย์ในหลายด้าน
It's time you took more precautions. Nicki, Nicki.ถูกของบิลล์นะ เธอต้องมีการ ป้องกันระวังเพิ่มอีกนิด
Probably a malfunction in the gauge, but as a precaution fasten your seat belts while we run you through some safety procedures.เรียกได้ว่าชีเป็นเป็นตัวแม่เรื่องสิทธิสตรีในยุคศตวรรษที่ 21 เลยทีเดียว สวัสดีค่า แมวมอง?
I would caution you not to be swayed by your emotions.ผมจะไม่เตือนคุณ จะโดนอิทธิพลโดยอารมณ์ของคุณ
As a precaution, we've put everyone attending the talks under surveillance.เพื่อเป็นการป้องกัน, เราได้ให้ทุกคนเฝ้าระวัง ในระหว่างที่มีการเจรจา
"My motive for cautioning you is as follows:""การที่ผมเขียนมานี่เพื่อตักเตือนคุณในฐานะเพื่อน"
I would like to underline that these are just precautionary measures.ฉันต้องการที่จะขีดเส้นใต้ว่า เหล่านี้เป็นเพียงมาตรการ
This is only a precaution for a short while until we get this man.นี่คือทางป้องกันจนกว่าเราจะจับเขาได้
Proceed with caution in your quest for law and order.จงดำเนินการด้วยคาวมระมัดระวัง ในการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรม
What are you gonna do, wrap me up in caution tape?สิ่งที่คุณจะทำห่อผมขึ้นในเทประมัดระวัง?

*caution* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
醒世恒言[xǐng shì héng yán, ㄒㄧㄥˇ ㄕˋ ㄏㄥˊ ㄧㄢˊ, 醒世恒言 / 醒世恆言] Stories to caution the world, vernacular short stories by Feng Menglong 馮夢龍|冯梦龙 published in 1627

*caution* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コーション[, ko-shon] (n) caution
ご注意;御注意[ごちゅうい, gochuui] (n) caution; being careful; attention (heed); warning; advice
予防[よぼう, yobou] (n,vs,adj-no) prevention; precaution; protection against; (P)
予防法[よぼうほう, yobouhou] (n) precautionary measures
予防策[よぼうさく, yobousaku] (n) precautionary measures
伏線[ふくせん, fukusen] (n) preparation; foreshadowing; underplot (in a novel); precautionary measures; (P)
安全措置[あんぜんそち, anzensochi] (n) safety measure; safety precaution
戒め(P);誡め;警め[いましめ, imashime] (n) (1) caution; admonition; warning; lesson; (2) (also written as 禁め) prohibition; ban; commandment; precept; (3) punishment; (4) (arch) caution; guard; (P)
戒心[かいしん, kaishin] (n,vs) caution; precaution; care
戒慎[かいしん, kaishin] (n,vs) caution; discretion
未然に防ぐ[みぜんにふせぐ, mizennifusegu] (exp,v5g) to prevent; to take precautions
特別警戒[とくべつけいかい, tokubetsukeikai] (n) special precautions; special vigilance
用心(P);要心[ようじん, youjin] (n,vs) care; precaution; guarding; caution; (P)
用心堅固[ようじんけんご, youjinkengo] (n,adj-na) very cautious (watchful, vigilant); taking every possible precaution
腫れ物に触るように[はれものにさわるように, haremononisawaruyouni] (exp) with great caution; gingerly
自重自戒[じちょうじかい, jichoujikai] (n,vs) being prudent and cautious; caution oneself against
訓諭[くんゆ, kunyu] (n,vs) (obsc) caution; admonition; warning
警戒[けいかい, keikai] (n,adj-no) (1) vigilance; precaution; watch; lookout; alertness; (vs) (2) to be vigilant; to be cautious; to guard (against); (P)
警戒感[けいかいかん, keikaikan] (n) sense of caution; wariness
遺戒;遺誡[いかい, ikai] (n) one's last caution
金に目が眩む[かねにめがくらむ, kanenimegakuramu] (exp,v5m) (See 目が眩む・3) to be lost in lust for riches; to throw all caution and conscience away in pursuit of riches

*caution* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้วยความระมัดระวัง[adv.] (dūay khwām ) EN: FR: avec précaution ; attentivement
การป้องกัน[n.] (kān pǿngkan) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence FR: protection [f] ; défense [f] ; sauvegarde [f] ; prévention [f]
การระวัง[n.] (kān rawang) EN: caution FR:
การตักเตือน[n.] (kān takteūo) EN: warning ; caution ; admonition ; counseling ; advice FR:
การเตือน[n.] (kān teūoen) EN: alert ; caution ; warning FR: avertissement [m]
คำตักเตือน[n. exp.] (kham takteū) EN: warning ; word of caution ; admonition FR: avertissement [m]
คำเตือน[n. exp.] (kham teūoen) EN: warning ; caution ; notification ; notice ; caveat FR: avertissement [m]
คิดหน้าคิดหลัง[v.] (khitnākhitl) EN: think about ; consider carefully ; consider thoroughly FR: agir avec ménagement ; agir avec précaution ; mettre des gants ; prendre des gants
ค่อย ; ค่อย ๆ = ค่อยๆ[adv.] (khǿi ; khǿi) EN: little by little ; softly ; gently ; slowly ; quietly ; gradually ; cautiously ; carefully FR: petit à petit ; graduellement ; doucement ; précautionneusement ; pas à pas
ข้อควรคำนึง[n. exp.] (khø khūan k) EN: caution FR:
ข้อควรปฏิบัติ[n. exp.] (khø khūan p) EN: FR: précautions à suivre [fpl]
ข้อควรระวัง[n. exp.] (khø khūan r) EN: warning ; caution ; cautionary information FR: avertissement [m] ; précaution [f]
ข้อระวัง[n. exp.] (khø rawang) EN: precaution FR: précaution [f]
ความระมัดระวัง[n.] (khwām ramat) EN: carefulness ; attention ; caution FR: attention [f] ; précaution [f] ; vigilance [f]
เงินฝาก[n. exp.] (ngoenfāk) EN: deposit ; trust money ; bank deposit FR: caution [f] ; garantie [f] ; dépôt (d'argent) [m]
เงินมัดจำ[n. exp.] (ngoen matja) EN: earnest money ; deposit ; cash pledge ; down payment FR: caution [f] ; garantie [f]
เงินประกัน[n.] (ngoen praka) EN: bail ; bail bond ; bond ; security ; deposit ; marginal deposit FR: garantie [f] ; caution [f]
เพื่อความปลอดภัย[xp] (pheūa khwām) EN: for safety ; for safety's sake ; as a precaution ; for your safety ; be on the safe side FR: par sécurité
ป้องกันไว้ก่อน[X] (pǿngkan wai) EN: precaution FR: précaution
ระมัดระวัง[v.] (ramatrawang) EN: be careful ; be cautious ; take precaution ; take care ; heed FR: faire attention ; prendre des précautions ; être attentif ; prendre des gants ; mettre des gants ; veiller ; faire gaffe (fam.)
ระมัดระวัง[adv.] (ramatrawang) EN: carefully ; cautiously FR: avec précaution ; avec circonspection
ระวังพื้นลื่น[v. exp.] (rawang pheū) EN: caution wet floor FR: attention sol glissant
สงวน[v.] (sa-ngūan) EN: preserve ; conserve ; save ; keep ; reserve ; store up ; set apart for ; set aside FR: préserver ; réserver ; garder précautionneusement
สังวร[v.] (sangwøn) EN: be forewarned ; beware ; be mindful ; bear in mind ; use caution ; be on guard against ; watch out for ; be vigilant ; be on the alert ; realize FR: faire attention à ne pas
ตักเตือน[v.] (takteūoen) EN: warn ; caution ; exort ; counsel ; advise ; remind ; admonish ; reprimand ; reprove ; rebuke ; reproach FR: prévenir ; mettre en garde ; avertir ; conseiller ; recommander ; rappeler ; exhorter
เตือน[v.] (teūoen) EN: warn ; caution ; alarm ; remind ; forewarn ; hint to ; call attention ; admonish FR: avertir ; prévenir ; alerter ; alarmer ; aviser ; mettre en garde ; éveiller l'attention
เตือนภัย[adv.] (teūoen phai) EN: cautionary FR:
เตือนสติ[v. exp.] (teūoensati) EN: caution ; warn ; give a warning ; call attention ; exhort FR:
ทัก[v.] (thak) EN: caution ; warn against danger ; give a warning FR: prévenir du danger
เตียน[v.] (tīen) EN: blame ; caution FR:
เดินค่อย ๆ = เดินค่อยๆ[v. exp.] (doēn khǿi-k) EN: walk slowly ; walk carefully FR: marcher avec précaution
ให้ประกันตัว[v. exp.] (hai prakan ) EN: bail FR: libérer sous caution
ค่อย ๆ = ค่อยๆ[adv.] (khǿi-khǿi) EN: quietly ; silently ; softly ; lightly ; gently ; softly ; carefully FR: avec précaution
ค่อย ๆ เดิน = ค่อยๆ เดิน[v. exp.] (khǿi-khǿi d) EN: walk slowly ; walk carefully FR: marcher avec précaution
ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ทำ = ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ทำ[v. exp.] (khǿi-khǿi k) EN: do step by step ; be circumspect ; act cautiously FR: agir avec précaution
ค่อย ๆ พูด = ค่อยๆ พูด[v. exp.] (khǿi-khǿi p) EN: speak softly FR: parler avec précaution
พูดค่อย ๆ = พูดค่อยๆ[v. exp.] (phūt khǿi-k) EN: speak softly FR: parler avec précaution
ประกันตัว[v. exp.] (prakan tūa) EN: bail out ; put up bail for ; go bail for ; obtain the release on bail FR: cautionner
อย่างละเอียดถี่ถ้วน[adv.] (yāng la-īet) EN: very carefully ; meticulously ; thoroughly ; scrupulously ; exhaustively FR: minutieusement ; avec précaution
อย่างระมัดระวัง[adv.] (yāng ramatr) EN: carefully FR: avec précaution

*caution* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abmahnung {f}dissuasion; caution
Vorsicht {f} | mit größter Vorsichtcaution | with the utmost caution

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *caution*
Back to top