ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

warning

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *warning*, -warning-

warning ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
warning (n.) สัญญาณเตือนถึงเหตุร้าย Syn. caution, caveat, indication
warning (n.) คำเตือน
warning (adj.) ที่เตือนให้ระวัง See also: ซึ่งเตือนให้ระวัง
warning light (n.) สัญญาณเตือนภัย See also: ไฟฉุกเฉิน
English-Thai: Nontri Dictionary
warning(n) การเตือน,สัญญาณบอกเหตุ,เครื่องเตือนสติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
warningคำเตือน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
warning lead timewarning lead time, เวลาเตือนภัย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การต่อว่า (n.) warning See also: caution, admonition, counseling, advice Syn. การตำหนิ, การติ, การเตือน, การว่ากล่าว
การตักเตือน (n.) warning See also: caution, admonition, counseling, advice Syn. การตำหนิ, การติ, การต่อว่า, การเตือน, การว่ากล่าว
การตำหนิ (n.) warning See also: caution, admonition, counseling, advice Syn. การติ, การต่อว่า, การเตือน, การว่ากล่าว
การว่ากล่าว (n.) warning See also: caution, admonition, counseling, advice Syn. การตำหนิ, การติ, การต่อว่า, การเตือน
การเตือน (n.) warning See also: caution, admonition, counseling, advice Syn. การตำหนิ, การติ, การต่อว่า, การว่ากล่าว
การเตือน (n.) warning See also: caution, reminding, admonition Syn. การตักเตือน
การเตือนสติ (n.) warning See also: caution, reminding, admonition Syn. การเตือน, การตักเตือน
ข้อควรระมัดระวัง (n.) warning See also: caution, forewarning, notice
ข้อควรระวัง (n.) warning See also: caution, forewarning, notice Syn. ข้อควรระมัดระวัง
คำเตือน (n.) warning See also: caution, notification
ป้ายเตือนภัย (n.) warning sign
คำตักเตือน (n.) warning word See also: caution, instruction Syn. คำสั่งสอน, คำเตือน
สัญญาณภัยทางอากาศ (n.) air-raid warning Syn. สัญญาณเตือนภัยทางอากาศ
สัญญาณเตือนภัยทางอากาศ (n.) air-raid warning
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He'd gotten an official warning that…เขาได้รับคำเตือนอย่างเป็นทางการว่า...
I got an official warningฉันได้รับคำเตือนอย่างเป็นทางการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm warning you, Deong!{\cHFFFFFF}ผมเตือนคุณ Deong!
That sound is either a warning or a directional device, I don't know which.โดยการใช้เสียงนั่น ดีหรือร้ายมันเป็นสัญญาณเตือน หรืออุปกรณ์นําทางบางอย่าง
Hey. You listenin' to me? No warning shots.เฮ้ย ฟังอยู่รึเปล่า ไม่มีการยิงขู่
I'm gonna haul ass over there and get rid of that warning barrier... around the mine shaft and camouflage it.ส่วนฉันจะไปเตรียมสุสานให้ไอ้นรกนั่น จะทำกับดักรอไว้ที่แถวๆเหมือง
This is a warning not to disturb the Ark of the Covenant.มันเป็นคำเตือน ไม่ให้รบกวน หีบแห่งบัญญัติศักดิ์สิทธิ์
I'm warning you, boy, don't make a move, I'll blow your head off!ผมเตือนคุณ ไม่ย้าย ผมจะระเบิดหัวของคุณ
Several warning shots were fired across her bow.ภาพเตือนหลายคนถูกยิง ข้ามไปยังธนูของเธอและเธอไม่ ตอบสนอง
We have been given a new lease and a warning from the landlord.เราได้รับสัญญาเช่าใหม่ และคำเตือนจากเจ้าของบ้าน
So I'm warning everybody. Everybody. Could be my son, could be anybody.ฉันเลยเตือนทุกคน ทุกๆคน อาจจะเป็นลูกฉัน หรือใครก็ได้
Now, there are those who say that on Halloween night... a black cat still guards the old Sanderson house, warning off any who might make the witches... come back to life!ตอนนี้, มีคำล่ำลือว่า ในคืนฮาโลวีน... แมวดำยังคงเฝ้า อยู่ที่บ้านของพี่น้องแซนเดอร์สัน ระวังใครก็ตาม ที่ทำให้แม่มด...
I am warning you, Dufresne. Turn that off!ฉันกำลังเตือนคุณ Dufresne เปิดที่ปิด!
There's Smith, and he's standing there... and he's got the iceberg warning in his fucking hand.กัปตันสมิธนิ่งเฉยทั้งๆ ที่มีคำเตือน เรื่องภูเขาน้ำแข็งอยู่ในมือเหียกๆ ขออภัย ในมือเขา

warning ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
警号[jǐng hào, ㄐㄧㄥˇ ㄏㄠˋ, 警号 / 警號] alarm; alert; warning signal
征兆[zhēng zhào, ㄓㄥ ㄓㄠˋ, 征兆 / 徵兆] omen; sign (that sth is about to happen); warning sign
警讯[jǐng xùn, ㄐㄧㄥˇ ㄒㄩㄣˋ, 警讯 / 警訊] warning sign; police call
严加申饬[yán jiā shēn chì, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄕㄣ ㄔˋ, 严加申饬 / 嚴加申飭] serious warning
鉴戒[jiàn jiè, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˋ, 鉴戒 / 鑒戒] warning
预警[yù jǐng, ㄩˋ ㄐㄧㄥˇ, 预警 / 預警] warning; early warning

warning ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウオーニング[, uo-ningu] (n) warning
ウォーニングランプ[, uo-ninguranpu] (n) warning lamp
パトライト[, patoraito] (n) (abbr) (See パトカー) rotating warning light similar to the one on a patrol car (wasei
ふっと[, futto] (adv) (1) (on-mim) with a whiff; with a puff; (2) suddenly; abruptly; without warning
ワーニング;ウォーニング[, wa-ningu ; uo-ningu] (n) warning
ワーニング無しに[ワーニングなしに, wa-ningu nashini] (n) {comp} without warning (the user)
予鈴[よれい, yorei] (n) (See 本鈴) bell signalling that work, class, etc. will formally begin shortly; first bell; warning bell
天警[てんけい, tenkei] (n) heaven-sent warning
威嚇射撃[いかくしゃげき, ikakushageki] (n) warning shot
戒飭[かいちょく;かいしょく(ik), kaichoku ; kaishoku (ik)] (n,vs) admonishment; warning
朝焼けは雨、夕焼けは晴れ[あさやけはあめ、ゆうやけははれ, asayakehaame , yuuyakehahare] (exp) (id) Red sky at night, sailors delight; red sky in morning, sailors take warning; Red sky at night, shepherds delight; red sky in morning, shepherds take warning
注意書[ちゅういしょ, chuuisho] (n) directions; advisory; notice; warning
火気厳禁[かきげんきん, kakigenkin] (n) a warning of flammability
視覚障害者誘導用ブロック[しかくしょうがいしゃゆうどうようブロック, shikakushougaishayuudouyou burokku] (n) (See 視覚障害者) guidance, warning tile blocks for the visually impaired
訓諭[くんゆ, kunyu] (n,vs) (obsc) caution; admonition; warning
警戒線[けいかいせん, keikaisen] (n) warning line; police cordon
警策[けいさく;きょうさく, keisaku ; kyousaku] (n) (1) (abbr) (called けいさく in Rinzai Zen, きょうさく in Soto Zen) (See 警覚策励,座禅) Zen stick (used by a Zen priest to strike an inattentive Zazen sitter); warning stick (Rinzai Zen); encouragement stick (Soto Zen); (2) (けいさく only) horsewhip
鑑みる;鑒みる[かんがみる, kangamiru] (v1,vt) to heed; to take into account; to learn from; to take warning from; in view of; in the light of
ご注意;御注意[ごちゅうい, gochuui] (n) caution; being careful; attention (heed); warning; advice
先触れ[さきぶれ, sakibure] (n) preliminary announcement; previous announcement; portent; sign; forewarning
前兆現象[ぜんちょうげんしょう, zenchougenshou] (n) precursor; premonitory phenomena; telltale signs; advance warnings
戒め(P);誡め;警め[いましめ, imashime] (n) (1) caution; admonition; warning; lesson; (2) (also written as 禁め) prohibition; ban; commandment; precept; (3) punishment; (4) (arch) caution; guard; (P)
断り(P);断わり[ことわり, kotowari] (n) (1) notice; notification; warning; (2) permission; consent; (3) rejection; refusal; nonacceptance; declination; declining; (4) excuse; plea; (P)
早期警戒機[そうきけいかいき, soukikeikaiki] (n) airborne early-warning system
緊急火山情報[きんきゅうかざんじょうほう, kinkyuukazanjouhou] (n) emergency volcanic alert (e.g. an eruption warning); urgent information on volcanic activity
行き成り(P);行き成;行成(io)[いきなり(P);ゆきなり, ikinari (P); yukinari] (adv,adj-no) (uk) abruptly; suddenly; all of a sudden; without warning; (P)
訓戒(P);訓誡[くんかい, kunkai] (n,vs) warning; admonition; lesson or a phrase that teaches you not to do something; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ワーニング無しに[ワーニングなしに, wa-ningu nashini] without warning (the user)
警告音[けいこくおん, keikokuon] warning sound

warning ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบเตือน[n. exp.] (bai teūoen) EN: reminder ; written warning FR: rappel [m]
ฉลากคำเตือน[n. exp.] (chalāk kham) EN: warning label FR: étiquette avertissement [f]
ไฟกะพริบเตือน[n. exp.] (fai kaphrip) EN: flashing warning light FR:
การตักเตือน[n.] (kān takteūo) EN: warning ; caution ; admonition ; counseling ; advice FR:
การตักเตือนด้วยวาจา[n. exp.] (kān takteūo) EN: oral warning FR:
การตำหนิ[n.] (kān tamni) EN: warning ; admonition FR:
การเตือน[n.] (kān teūoen) EN: alert ; caution ; warning FR: avertissement [m]
การเตือนให้ระวัง[n. exp.] (kān teūoen ) EN: warning FR: alerte [f]
การเตือนภัย[n. exp.] (kān teūoen ) EN: warning FR: alerte [f]
การเตือนภัยน้ำท่วม[n. exp.] (kān teūoen ) EN: flood warning FR: alerte aux inondations [f]
การเตือนภัยแผ่นดินไหว [n. exp.] (kān teūoen ) EN: earthquake warning FR: alerte au tremblement de terre [f]
การเตือนภัยพิบัติ[n. exp.] (kān teūoen ) EN: disaster warning FR:
การเตือนภัยสึนามิ[n. exp.] (kān teūoen ) EN: tsunami warning FR: alerte au tsunami [f]
คำตักเตือน[n. exp.] (kham takteū) EN: warning ; word of caution ; admonition FR: avertissement [m]
คำเตือน[n. exp.] (kham teūoen) EN: warning ; caution ; notification ; notice ; caveat FR: avertissement [m]
ขยิบ[v.] (khayip) EN: wink ; give a wink ; throw a warning glance FR: faire de l'oeil ; faire un clin d'oeil
ข้อควรระวัง[n. exp.] (khø khūan r) EN: warning ; caution ; cautionary information FR: avertissement [m] ; précaution [f]
ไม่ทันรู้ตัว[X] (maithan rūt) EN: unawares ; without warning FR:
ป้ายเตือน[n. exp.] (pāi teūoen) EN: warning sign FR: panneau d'avertissement [m]
ป้ายเตือนภัย[n. exp.] (pāi teūoen ) EN: warning sign FR: panneau d'avertissement [m]
ประกาศเตือน[n. exp.] (prakāt teūo) EN: warning FR: avis d'alerte [m]
ประกาศเตือนภัย[n. exp.] (prakāt teūo) EN: warning notice FR: avis d'alerte [m]
ปุบปับ[adv.] (puppap) EN: suddenly ; abruptly ; without warning ; out of a sudden ; just like that FR: soudainement
ระบบสัญญาณเตือนภัยทางด้านการคลัง[n. exp.] (rabop sanyā) EN: Fiscal Early Warning System (FEWS) FR:
สัญญาณ[n.] (sanyān) EN: signal ; alarm ; warning ; alert ; sign FR: signal [m] ; signe [m] ; alarme [f]
สัญญาณภัยทางอากาศ[n. exp.] (sanyān phai) EN: air-raid warning FR: alerte aérienne [f]
สัญญาณเตือนภัย[n. exp.] (sanyān teūo) EN: warning sign FR: signal d'alarme [m] ; alarme [f]
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า[n. exp.] (sanyān teūo) EN: early warning sign FR:
สัญญาณเตือนภัยทางอากาศ[n. exp.] (sanyān teūo) EN: air-raid warning FR:
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ[org.] (Sūn Teūoen ) EN: National Disaster Warning Center (NDWC) FR:
เตือนสติ[v. exp.] (teūoensati) EN: caution ; warn ; give a warning ; call attention ; exhort FR:
ทัก[v.] (thak) EN: caution ; warn against danger ; give a warning FR: prévenir du danger
หวอ[n.] (wø) EN: sound of a siren ; sound of air-raid warning FR:
หวอหลบภัย[n. exp.] (wø lopphai) EN: warning siren FR:
ยิ่งว่ายิ่งยุ[v. exp.] (ying wā yin) EN: the more warning the more daring ; be counterproductive FR:
ไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ย[X] (mai mī pī m) EN: without forewarning ; unannounced FR:

warning ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftdruckwächter {m}air pressure alarm; air pressure guard; deflation alarm; puncture alarm; low pressure warning alarm; low pressure warning device
Fliegeralarm {m}air raid warning
Gewinnwarnung {f} (Börse)profit warning
Radarwarnnetz {n}radar warning network
Warnruf {m}warning shout; warning cry
Warnschild {n}warning label; warning sign
Warnzeichen {n}warning sign; warning symbol
Alarmklingel {f}warning bell
Trotz {m} | jdm. zum Trotz | seinen Warnungen zum Trotzdefiance | in defiance of sb. | despite his warnings
Gefahrenhinweise {pl}hazard warnings
Melder {m}warning device
Gefahrensymbole {pl}relevant hazard symbols and warnings
trotz; ungeachtet; ungeschadet {prp; +Genitiv (+Dativ)} | trotz aller Ermahnungen; ungeachtet aller Ermahnungen | trotz allem; trotz alledemin spite of; despite | despite all warnings | in spite of everything
Warnkreuz {n}warning cross
Warnschuss {m}warning shot
Warnsystem {n}warning system
Warnanlage {f}warning device

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า warning
Back to top