ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*anus*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น anus, -anus-

*anus* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anus (n.) ทวารหนัก See also: ช่องทวารหนัก
manuscript (n.) หนังสือที่เขียนด้วยลายมือ See also: เอกสารเขียนด้วยมือ
manuscript (n.) ต้นฉบับที่เขียนหรือพิมพ์ See also: ต้นสำเนา Syn. copy, original
manuscript (adj.) ซึ่งเขียนด้วยลายมือ Syn. handwritten
meanuseful (adj.) มีคุณค่า See also: มีความหมาย, มีราคา, สำคัญ, มีประโยชน์มาก Syn. important, significant Ops. insignificant, unimportant
tetanus (n.) โรคบาดทะยัก
tetanus (n.) บาดทะยัก
tetanus (n.) การหดตัวของกล้ามเนื้อ
Uranus (n.) ดาวยูเรนัส See also: ดาวยูเรนัส
English-Thai: HOPE Dictionary
anus(เอ'นัส) n., (pl. anuses) ทวารหนัก
janus-facedadj. ตีสองหน้า,หลอกลวง,มีลักษณะที่ตรงกันข้าม
manuscript(แมน'นิวสคริพทฺ) n.,adj. ต้นฉบับ,หนังสือเอกสาร จดหมายหรืออื่น ๆ ที่เขียนด้วยมือ,การเขียนด้วยมือ,ซึ่งเขียนด้วยมือ
pandanusn. พืชจำพวกลำเจียก,เตย,ต้นน้ำค้างและอื่น ๆ
tetanus(เทท'ทะนัส) n. โรคบาดทะยัก,เชื้อบาดทะยัก, See also: tetanoid adj.
uranus(ยูเร'นัส) n. ดาวมฤตยู
English-Thai: Nontri Dictionary
anus(n) ทวารหนัก
manuscript(n) ต้นฉบับ
tetanus(n) โรคบาดทะยัก,เชื้อบาดทะยัก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anusทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
manuscript๑. เอกสารตัวเขียน๒. ต้นฉบับ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tetanusโรคบาดทะยัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anusทวารหนัก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Castellanusแคสเตลลานัส (cas) [อุตุนิยมวิทยา]
Manuscriptต้นฉบับตัวเขียนManuscript หมายถึง (1) ต้นฉบับตัวเขียน คือ ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดทำขึ้น โดยใช้ลายมือเขียน ได้แก่ หนังสือที่จัดทำในสมัยโบราณก่อนที่จะมีการพิมพ์ โดยการใช้จาร หรือสลักลงบนวัสดุต่าง ๆ เช่น แผ่นหิน แผ่นดินเหนียว แผ่นไม้ แผ่นโลหะ แผ่นหนัง ใบลาน กระดาษ เป็นต้น ตัวอย่างของต้นฉบับตัวเขียน ได้แก่ ศิลาจารึก สมุดข่อย ใบลาน แผ่นปาปิรัส (papyrus) ต้นฉบับตัวเขียนมีความสำคัญในการใช้เป็นหลักฐานทางวิชาการและเป็นแหล่งสารสนเทศทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรม ของประเทศและชุมชนต่าง ๆ ในอดีต (2) ต้นฉบับของผู้แต่งหนังสือ ก่อนที่จะนำไปพิมพ์เผยแพร่ อาจอยู่ในรูปของต้นฉบับตัวเขียนที่เขียนด้วยลายมือของผู้แต่งเอง หรือเป็นต้นฉบับพิมพ์ดีดก็ได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Pandanus juiceน้ำใบเตย [TU Subject Heading]
Tetanusบาดทะยัก [TU Subject Heading]
Uranusดาวยูเรนัส, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ถัดจากดาวเสาร์ออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 2,869 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 47,500กิโลเมตร มีดาวบริวาร 5 ดวง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ดาวมฤตยู [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mallard (n.) เป็ดป่าซึ่งมีชื่อละติน Anus platyrhynchos
solan (n.) นกทะเลตระกูล M.bassanus อยู่แถบแอตแลนติกเหนือ
sycamore (n.) พืชจำพวก Platanus occientalis
ก้นกอย (n.) anus See also: buttocks, bottom, rump Syn. รูก้น
จะกวด (n.) Varanus bengalesis See also: desert monitor, monitor lizard Syn. ตัวเงินตัวทอง, แลน, ตัวเหี้ย
ดาวยูเรนัส (n.) Uranus
ตกมูก (v.) pass bloody mucus from the anus
ต้นฉบับ (n.) manuscript See also: typescript
ต้นฉบับ (n.) original manuscript See also: source document, master copy Syn. ต้นร่าง, ต้นสำเนา, แบบร่าง, ฉบับร่าง
ต้นปะหนัน (n.) Pandanus tectorium Soland. Ex Park. Syn. ปาหนัน, ลำเจียก
ต้นร่าง (n.) manuscript See also: first draft, original draft Syn. ต้นฉบับ, ฉบับร่าง, ร่าง, แบบ, ภาพร่าง, แปลน
ต้นสำเนา (n.) original manuscript See also: source document, master copy Syn. ต้นร่าง, แบบร่าง, ฉบับร่าง
ตะกวด (n.) Varanus bengalesis See also: desert monitor, monitor lizard Syn. จะกวด, ตัวเงินตัวทอง, แลน, ตัวเหี้ย
ตัวเหี้ย (n.) Varanus bengalesis See also: desert monitor, monitor lizard Syn. จะกวด, ตัวเงินตัวทอง, แลน
ตูด (n.) anus See also: buttocks, bottom, rump Syn. รูก้น, ก้นกอย
ทวารหนัก (n.) anus See also: rectum Syn. รูก้น, รูขี้
บาดทะยัก (n.) tetanus See also: lockjaw Syn. โรคบาดทะยัก
ปะหนัน (n.) Pandanus tectorium Soland. Ex Park. Syn. ปาหนัน, ลำเจียก, ต้นปะหนัน
ปาหนัน (n.) Pandanus tectorium Soland. Ex Park. Syn. ลำเจียก, ต้นปะหนัน
ฝีเย็บ (n.) part of body between vagina and anus See also: area between the external sex orgasm and anus
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The tetanus here is simply terrible.{\cHFFFFFF}บาดทะยักนี่เป็นสาหัสเพียง
Indicates the non-frenzy feeding of a large squalus possibly longimanus or Isurus glaucus.มันชี้ให้เห็นว่าเกิดจากการกัด ของสควอรัสขนาดใหญ่... อาจจะเป็นลองจิมานัส หรือ อิซูรัส กลอคัส
"Such an adorable behind, the sweet little anus. Now I'll anoint it""นั้น adorable ข้างหลัง, sweet little anus ฉัน'จะเจิมน้ำมันมัน"ตอนนี้
This is the manuscript in which the friar chronicled the knight's story.มันเป็น หนังสือที่เขียนด้วยมือ ซึ่งหลวงพ่อรูปนั้นบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวของอัศวิน.
I have an important manuscript for him. It is for Mr Blair. Only for Mr Blair.ผมมีต้นฉบับที่สำคัญสำหรับเขา มันเป็นเพราะนายแบลร์ เพียง แต่นายแบลร์
The manuscript was in three notebooks.ต้นฉบับอยู่ในสามโน๊ตบุ๊ค
Smuggle their manuscripts out to the West?ลักลอบนำต้นฉบับของพวกเขาออกไปทางทิศตะวันตกหรือไม่
I told you. Your manuscript went astray, that's all.ผมบอกคุณ ที่เขียนด้วยลายมือของคุณหลงนั่นคือทั้งหมดที่
Quinn is army from the anus up. He likes plain answers.ควินน์เป็นกองทัพจากทวารหนั​​กขึ้น เขาชอบคำตอบที่ธรรมดา
You take the manuscript back to the world for me... that's what you do.เอาต้นฉบับกลับไปยังโลกแทนฉันด้วย นั่นแหละสิ่งที่แกต้องทำ
You delivered that manuscript to me months ago.คุณนำต้นฉบับนั่นมาส่งให้ผมเมื่อเดือนก่อน
The dog bit him. He needs a tetanus shot.โดนหมากัด คงต้องฉีดยาสักเข็ม

*anus* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尻门子[kāo mén zi, ㄎㄠ ㄇㄣˊ ㄗ˙, 尻门子 / 尻門子] anus (rural coll.)
中国大蝾螈[Zhōng guó dà róng yuán, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄖㄨㄥˊ ㄩㄢˊ, 中国大蝾螈 / 中國大蠑螈] Chinese giant salamander (Andrias davidianus davidianus)
红萝卜[hóng luó bó, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛˊ, 红萝卜 / 紅蘿蔔] Chinese red radish (Raphanus sativus var. niger)
稿子[gǎo zi, ㄍㄠˇ ㄗ˙, 稿子] draft of a document; script; manuscript; mental plan; precedent
[cǎo, ㄘㄠˇ, 草] grass; straw; manuscript; draft (of a document); careless; rough
手稿[shǒu gǎo, ㄕㄡˇ ㄍㄠˇ, 手稿] manuscript; script
文稿[wén gǎo, ㄨㄣˊ ㄍㄠˇ, 文稿] manuscript; article (in newspaper); draft
书稿[shū gǎo, ㄕㄨ ㄍㄠˇ, 书稿 / 書稿] manuscript of a book
稿[gǎo, ㄍㄠˇ, 稿] manuscript; draft; stalk of grain
角弓反张[jiǎo gōng fǎn zhāng, ㄐㄧㄠˇ ㄍㄨㄥ ㄈㄢˇ ㄓㄤ, 角弓反张 / 角弓反張] opitoshtonous (med.), muscular spasm of the body associated with tetanus and meningitis
奥切诺斯[Ào qiē nuò sī, ㄠˋ ㄑㄧㄝ ㄋㄨㄛˋ ㄙ, 奥切诺斯 / 奧切諾斯] Oceanus, Titan God of the seas before Poseidon
奥西娜斯[Ào xī nuó sī, ㄠˋ ㄒㄧ ㄋㄨㄛˊ ㄙ, 奥西娜斯 / 奧西娜斯] Oceanus, Titan God of the seas before Poseidon
白萝卜[bái luó bo, ㄅㄞˊ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙, 白萝卜 / 白蘿蔔] oriental giant radish (Japanese daikon, Raphanus sativus longipinnatus)
方格纸[fāng gé zhǐ, ㄈㄤ ㄍㄜˊ ㄓˇ, 方格纸 / 方格紙] squared paper; graph paper; grid paper (manuscript paper with squares for Chinese characters)
遗稿[yí gǎo, ㄧˊ ㄍㄠˇ, 遗稿 / 遺稿] surviving manuscript; bequeathed draft (of book)
破伤风[pò shāng fēng, ㄆㄛˋ ㄕㄤ ㄈㄥ, 破伤风 / 破傷風] tetanus (lockjaw)
天王星[Tiān wáng xīng, ㄊㄧㄢ ㄨㄤˊ ㄒㄧㄥ, 天王星] Uranus (planet)
[gāng, ㄍㄤ, 疘] anus
[gāng, ㄍㄤ, 肛] anus
肛门[gāng mén, ㄍㄤ ㄇㄣˊ, 肛门 / 肛門] anus
撰稿人[zhuàn gǎo rén, ㄓㄨㄢˋ ㄍㄠˇ ㄖㄣˊ, 撰稿人] author (of a manuscript)
后门[hòu mén, ㄏㄡˋ ㄇㄣˊ, 后门 / 後門] the back door; fig. under the counter (indirect way for influence or pressure); anus
虱子[shī zi, ㄕ ㄗ˙, 虱子 / 蝨子] louse (Pediculus humanus)
毛腿沙鸡[máo tuǐ shā jī, ㄇㄠˊ ㄊㄨㄟˇ ㄕㄚ ㄐㄧ, 毛腿沙鸡 / 毛腿沙雞] Tibetan sandgrouse (Syrrhaptes tibetanus)
诗稿[shī gǎo, ㄕ ㄍㄠˇ, 诗稿 / 詩稿] verse manuscript

*anus* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイゴ属[アイゴぞく, aigo zoku] (n) Siganus (genus of perciform fishes in the family Siganidae); rabbitfish; spinefoot; foxface
アイランドホッグフィッシュ[, airandohoggufisshu] (n) island hogfish (Bodianus insularis)
アウロノクラヌスデウィンドティ[, auronokuranusudeuindotei] (n) Aulonocranus dewindti (cichlid fish endemic to Lake Tanganyika in E. Africa)
アオハナホソオオトカゲ[, aohanahosoootokage] (n) canopy goanna (Varanus keithhornei, species of carnivorous monitor lizard native to Northeast Australia); blue-nosed goanna; Nesbit River monitor
アオホソオオトカゲ[, aohosoootokage] (n) blue-spotted tree monitor (Varanus macraei, species of carnivorous monitor lizard from the island of Batanta, Indonesia)
アガパンサス[, agapansasu] (n) agapanthus (esp. the African lily, Agapanthus africanus) (lat
アカボウ[, akabou] (n) Bodianus cylindriatus (species of hogfish)
アカホシキツネベラ[, akahoshikitsunebera] (n) lined hogfish (Bodianus leucosticticus); Bodianus rubrisos (declared separate species from B. leucosticticus in 2006)
アケボノヒメオオトカゲ[, akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna
アミアイゴ;リトル・スパインフット;リトルスパインフット[, amiaigo ; ritoru . supainfutto ; ritorusupainfutto] (n) little spinefoot (Siganus spinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); black spinefoot; black trevally; blue-spotted trevally; spiny rabbitfish
アメリカ大杓鷸[アメリカだいしゃくしぎ;アメリカダイシャクシギ, amerika daishakushigi ; amerikadaishakushigi] (n) (uk) long-billed curlew (Numenius americanus)
アメリカ熊[アメリカぐま, amerika guma] (n) (uk) American black bear (Ursus americanus)
アメリカ篠懸の木[アメリカすずかけのき;アメリカスズカケノキ, amerika suzukakenoki ; amerikasuzukakenoki] (n) (uk) (See ボタンの木) American sycamore (Platanus occidentalis)
アメリカ鉤虫[アメリカこうちゅう, amerika kouchuu] (n) New World hookworm (Necator americanus)
アメリカ鷲木菟[アメリカわしみみずく;アメリカワシミミズク, amerika washimimizuku ; amerikawashimimizuku] (n) (uk) great horned owl (Bubo virginianus)
アメリカ黒熊[アメリカくろくま;アメリカクロクマ, amerika kurokuma ; amerikakurokuma] (n) (uk) American black bear (Ursus americanus)
イエメンオオトカゲ[, iemen'ootokage] (n) Yemen monitor (Varanus yemenensis, species of carnivorous monitor lizard found at the base of the Tihama mountains along the western coast of Yemen)
イエローテールスターリー・ラビットフィッシュ;イエローテールスターリーラビットフィッシュ;ブラウンスポッティドスパインフィッシュ[, iero-te-rusuta-ri-. rabittofisshu ; iero-te-rusuta-ri-rabittofisshu ; buraunsupotte] (n) brown-spotted spinefoot (Siganus stellatus, species of rabbitfish from the Indian Ocean); starspotted spinefoot; tellate rabbitfish
イエローヘッドモニター[, iero-heddomonita-] (n) yellow-head monitor (Varanus melinus, species of carnivorous monitor lizard native to Indonesia); quince monitor
イワヒメオオトカゲ[, iwahimeootokage] (n) Storr's pygmy monitor (Varanus storri, species of small carnivorous monitor lizard native to Australia); Storr's goanna; Storr's monitor
ウラノス;ウラヌス[, uranosu ; uranusu] (n) Uranus
ウルカヌス[, urukanusu] (n) Vulcan (Roman god) (lat
エメラルドツリーモニター;エメラルド・ツリー・モニター[, emerarudotsuri-monita-; emerarudo . tsuri-. monita-] (n) emerald tree monitor (Varanus prasinus, species of arboreal carnivorous monitor lizard found from New Guinea to Queensland, Australia); green tree monitor
オーシャニックホワイトティップシャーク;オーシャニック・ホワイトティップ・シャーク[, o-shanikkuhowaitoteippusha-ku ; o-shanikku . howaitoteippu . sha-ku] (n) oceanic whitetip shark (Carcharhinus longimanus)
オーシャンサージョン;オーシャンサージャン[, o-shansa-jon ; o-shansa-jan] (n) ocean surgeon (Acanthurus bahianus, species of Atlantic tang)
オオトカゲ属[オオトカゲぞく, ootokage zoku] (n) Varanus (genus of carnivorous monitor lizards in the family Varanidae)
オオトカゲ科[オオトカゲか, ootokage ka] (n) Varanidae (family of carnivorous monitor lizards whose only living genus is Varanus)
オルリオオトカゲ[, oruriootokage] (n) blue-tailed monitor (Varanus doreanus, species of carnivorous monitor lizard found in Australia, New Guinea, and the Bismarck Archipelago); Kalabeck's monitor
カリフォルニアコンドル[, kariforuniakondoru] (n) California condor (Gymnogyps californianus)
かんじき兎[かんじきうさぎ;カンジキウサギ, kanjikiusagi ; kanjikiusagi] (n) (uk) snowshoe hare (Lepus americanus); snowshoe rabbit
キイロオオトカゲ[, kiiroootokage] (n) yellow monitor (Varanus flavescens, species of asian carnivorous monitor lizard found in India, Pakistan, Nepal and Bangladesh)
キツネベラ[, kitsunebera] (n) Hawaiian hogfish (Bodianus albotaeniatus); tarry hogfish (Bodianus bilunulatus); saddleback hogfish (Bodianus bilunulatus)
ギニアンエンジェルフィッシュ;アフリカンエンジェル[, ginian'enjierufisshu ; afurikan'enjieru] (n) Guinean angelfish (Holacanthus africanus); West African angelfish
グレイオオトカゲ[, gureiootokage] (n) Gray's monitor (Varanus olivaceus, species of carnivorous monitor lizard from Luzon and the Catanduanes Islands in the Philippines)
クロコダイルモニター;クロコダイル・モニター[, kurokodairumonita-; kurokodairu . monita-] (n) crocodile monitor (Varanus salvadorii, species of carnivorous monitor lizard found in New Guinea); Salvadori's monitor; Papua monitor; artellia
ケサガケベラ[, kesagakebera] (n) splitlevel hogfish (Bodianus mesothorax); mesothorax hogfish; eclipse pigfish
けつの穴[けつのあな, ketsunoana] (n) (X) (col) anus; asshole; arsehole
ゴールデンラインド・スパインフット;ゴールデンラインドスパインフット;ゴールデンラインドラビットフィッシュ[, go-rudenraindo . supainfutto ; go-rudenraindosupainfutto ; go-rudenraindorabittofis] (n) golden-lined spinefoot (Siganus lineatus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); goldlined rabbitfish
ゴマアイゴ;オレンジスポッティド・スパインフット;オレンジスポッティドスパインフット[, gomaaigo ; orenjisupotteido . supainfutto ; orenjisupotteidosupainfutto] (n) goldlined spinefoot (Siganus guttatus, species of Eastern Indian Ocean and Western Pacific rabbitfish); orange-spotted spinefoot
コモドドラゴン[, komododoragon] (n) Komodo dragon (Varanus komodoensis)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
写本[しゃほん, shahon] manuscript
原稿[げんこう, genkou] manuscript
技術原稿[ぎじゅつげんこう, gijutsugenkou] technical paper, technical manuscript
稿本[こうほん, kouhon] manuscript

*anus* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุสัญญา[n.] (anusanya) EN: convention FR: convention [f]
อนุสัญญาแรมซาร์ [n. prop.] (Anusanya Ra) EN: Ramsar Convention FR:
อนุสัญญาไซเตส[n. prop.] (Anusanya Sa) EN: CITES FR:
อนุสัญญาว่าด้วยการยกเว้นภาษีซ้อน[n. exp.] (anusanya wā) EN: Avoidance of Double Tax Agreement (DTA) FR:
อนุสาสนี[n.] (anusāsanī) EN: doctrine FR:
อนุศาสก[n.] (anusāsok) EN: tutor FR:
อนุศาสน์[n.] (anusāt) EN: instruction ; explanation FR:
อนุศาสนาจารย์ [n.] (anusātsanāj) EN: chaplain  FR:
อนุสาวรีย์[n.] (anusāwarī) EN: monument ; memorial tower FR: monument [m] ; mémorial [m]
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ[n. prop.] (Anusāwarī C) EN: Victory Monument FR: Monument de la Victoire [m]
อนุสาวรีย์เอกราชกัมพูชา[n. prop.] (Anusāwarī Ē) EN: FR: monument de l'Indépendance [m] ; Vimean Ekareach [m]
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย[n. prop.] (Anusāwarī K) EN: Khru Ba Si Wichai Monument FR:
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย[n. prop.] (Anusāwarī P) EN: Democracy Monument FR: Monument de la Démocratie [m]
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี[n. prop.] (Anusāwarī T) EN: Thao Suranaree Monument ; Thao Suranari Memorial FR:
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ[n. prop.] (Anusāwarī T) EN: Statue of Liberty FR:
อนุศิษฏ์[X] (anusit) EN: explain FR:
อนุสิทธิบัตร[n. exp.] (anusitthiba) EN: petty patent FR:
อนุสร[X] (anusøn) EN: remember FR:
อนุสรณ์[n.] (anusøn) EN: remembrance ; commemoration ; memory ; recollection ; recalling ; souvenir FR: commémoration [f] ; souvenir [m]
อนุสรณ์[n. prop.] (Anusøn ) EN: Anusorn FR: Anusorn
อนุสรณ์สถาน[n.] (anusønsathā) EN: monument FR: monument [m]
อนุสนธิ[X] (anusonthi) EN: concerning ; with reference to ; in response to FR:
อนุสรณ์ อุณโณ[n. prop.] (Anusøn Unnō) EN: Anusorn Unno FR: Anusorn Unno
อานัส[n. prop.] (Ānut) EN: Anus ; Anat FR: Anus ; Anat
ใบลาน[n. exp.] (bai lān) EN: ancient palm leaf manuscripts carrying Buddhist scriptures FR:
ใบเตย[n. exp.] (bai toēi) EN: pandanus leaf FR: feuille de pandanus [f]
ใบเตยหอม [n. exp.] (bai toēi hø) EN: pandanus leaf FR:
บาดทะยัก[n.] (bātthayak) EN: tetanus FR: tétanos [n]
บลูลิป [n. exp.] (blū lip) EN: Blue Lips ; Sclerochiton harveyanus FR: Sclerochiton harveyanus
ฉบับ[n.] (chabap) EN: [classif.: newspapers, letters, manuscripts, documents, periodicals] FR: [classif. : journaux, lettres, documents manuscrits]
ฉบับลายมือ[n. exp.] (chabap lāim) EN: FR: manuscrit [m]
ชาเรียน[n.] (chārīen) EN: Durio lowianus FR: Durio lowianus
ดาวมฤตยู[n. exp.] (dāo Mareutt) EN: Uranus FR: Uranus
ดาวยูเรนัส[n. exp.] (dāo Yūrēnas) EN: planet Uranus FR: planète Uranus [f]
เหี้ย[n.] (hīa) EN: monitor lizard ; water lizard ; iguana ; Varanus salvator FR: iguane [m] ; varan [m] ; Varanus salvator
หูรูด[n.] (hūrūt) EN: anal sphincter ; anus FR:
จาคานุสติ[n.] (jākhānusati) EN: reflection on generosity ; recollection of liberality FR:
จะกวด[n.] (jakūat) EN: Varanus bengalesis FR: Varanus bengalensis
จังกวด[n.] (jangkūat) EN: Varanus bengalesis FR: Varanus bengalesis
จอกกระแต[n. exp.] (jøk krataē) EN: Loxocarpus incanus FR: Loxocarpus incanus

*anus* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
After {m}; Anus
Blinder Höhlensalmler {m} (Astyanax fasciatus mexicanus) [zool.]albino tetra
Amerikanische Silbermöwe {f} [ornith.]American Herring Gull (Larus smithsonianus)
Baßtölpel {m} [ornith.]Northern Gannet (Morus bassanus)
Peru-Schnabelwal {m} (auf Deutsch noch nicht endgültig entschieden) [zool.]lesser beaked whale; Peruvian beaked whale; pygmy beaked whale (Mesoplodon peruvianus)
Grauschnäpper {m} [ornith.]Spotted Flycatcher (Muscicapa striatted Flycatcher (Muscicapa striatrey-faced Woodpecker (Picus canus); grey-headed woodpecker
Tetanusschutzimpfung {f} [med.]tetanus vaccination
Zwergschwan {m} [ornith.]Tundra Swan (Cygnus columbianus)
Uranus {f} [astron.]uranus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *anus*
Back to top