ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lockjaw

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lockjaw*, -lockjaw-

lockjaw ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lockjaw (n.) โรคบาดทะยัก See also: โรคที่ทำให้ขากรรไกรแข็ง Syn. tetanus
English-Thai: HOPE Dictionary
lockjaw(ลอค'จอ) n. โรคบาดทะยักซึ่งมีอาการขากรรไกรแข็ง, Syn. tetanus,trismus
English-Thai: Nontri Dictionary
lockjaw(n) อาการขากรรไกรแข็ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lockjaw; trismusขากรรไกรแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lockjawขากรรไกรแข็ง, กรรไกรแข็ง, ขากรรไกรเกร็ง, โรคบาดทะยัก [การแพทย์]

lockjaw ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
破伤风[pò shāng fēng, ㄆㄛˋ ㄕㄤ ㄈㄥ, 破伤风 / 破傷風] tetanus (lockjaw)

lockjaw ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
牙関緊急[がかんきんきゅう, gakankinkyuu] (n) trismus; lockjaw
破傷風[はしょうふう, hashoufuu] (adj-na,n) tetanus; lockjaw
咬痙[こうけい, koukei] (n) (obsc) (See 牙関緊急) lockjaw; trismus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lockjaw
Back to top