ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

handwritten

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *handwritten*, -handwritten-

handwritten ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
handwritten (adj.) ที่เขียนด้วยมือ โดยใช้ปากกา ดินสอและอื่นๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because, Markham, you're exactly the kind of fastidious packrat who keeps a handwritten log of every book he's ever sold.ก็เพราะว่า มาร์คแฮม คุณน่ะเป็นประเภท ทำงานถ้วนถี่ จดไว้หมดเลยว่า ว่าขายให้ใครบ้าง
There's a handwritten segment at the back, then the writing stops.มีส่วนที่เขียนด้วยลายมืออยู่ที่ด้านหลัง แล้วมันก็หมด
And those handwritten notes are your only record of the events?แล้วบันทึกที่เขียนด้วยลายมือนี้ คือบันทึกเดียวของคุณ ที่มีต่อเหตุการณ์นี้ไหม?
For bass industries, a handwritten noteสำหรับธุรกิจของแบส เป็นโน้ตที่เขียนด้วยลายมือ
Are you waiting for a handwritten invite, Campbell?นายกำลังรอเทียบเชิญรึไง แคมป์เบล ?
Oh, and Brittany, here's a note for you, handwritten and in crayon from the Human Cannon, saying how much it misses you.โอ้ และบริทนี่ นี่เป็นโน้ตสำหรับเธอ เขียนด้วยลายมือและดินสอสี จากปืนใหญ่มนุษย์ บอกว่ามันคิดถึงเธอมากแค่่ไหน
This handwritten note.บันทึกเขียนด้วยลายมือ
A handwritten thank-you note for letting me interrupt your conversation.โน๊ตเขียนขอบคุณด้วยลายมือที่ปล่อยให้ฉันเข้ามารบกวนการคุยของเธอ
And they want to display your handwritten manuscript...และเราต้องการต้นฉบับ ที่เขียนด้วยลายมือของอาจารย์ด้วยครับ
Secondly, my handwritten confession to that crime and your kidnapping and imprisonment.ประการที่สอง คำสารภาพที่เขียนด้วยลายมือของฉัน อาชญากรรมที่และ การลักพาตัวและจำคุกของคุณ.
Look, the only way I won't call them is if you send a handwritten apology note you promise these pranks stop today and you fire old double-D here.ดูวิธีเดียวที่ฉันจะไม่เรียกพวกเขา ... นี่คือถ้าคุณส่ง โน้ตที่เขียนด้วยลายมือขอโทษ ... คุณสัญญาว่า แผลงเหล่านี้หยุดวันนี้ ...
This is insane. Okay, she keeps all the handwritten receipts in these boxes, and this...ไม่! นี่มันบ้าชัดๆ เธอเก็บใบเสร็จรับเงินทั้งหมดที่เขียนด้วยลายมือ

handwritten ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抄本[chāo běn, ㄔㄠ ㄅㄣˇ, 抄本] handwritten copy

handwritten ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
手書き文字[てがきもじ, tegakimoji] (n) {comp} handwritten letter; handwritten character
教科書体[きょうかしょたい, kyoukashotai] (n) textbook typeface (resembling handwritten block characters)
筆写略字[ひっしゃりゃくじ, hissharyakuji] (n) handwritten abbreviation (of kanji)
親書[しんしょ, shinsho] (n) handwritten or autograph letter; (P)
手書き(P);手描き;手書;手描[てがき, tegaki] (n) (1) handwriting; (adj-no) (2) handwritten; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
手書き文字[てがきもじ, tegakimoji] handwritten letter, handwritten character

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า handwritten
Back to top