ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*affirm*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น affirm, -affirm-

*affirm* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
affirm (vi.) ยืนยัน See also: รับรอง, พิสูจน์ความเป็นจริง Syn. insist, assert, repeat
affirm (vt.) ยืนยัน See also: รับรอง, พิสูจน์ความเป็นจริง
affirmance (n.) การยืนยัน See also: คำยืนยัน, การลงนามเป็นพยาน, คำให้การ, หลักฐาน Syn. affirmation, assertion, attestation, deposition, statement, testimony, avowal Ops. denial, disavowal, negation
affirmant (n.) ผู้ที่ยืนยัน
affirmation (n.) การกล่าวหา Syn. assertion, charge
affirmation (n.) การยืนยัน Syn. statement
affirmation (n.) การยืนยัน See also: การทำให้แน่ชัด Syn. confirmation, assurance
affirmation (n.) การยืนยัน See also: คำยืนยัน, การลงนามเป็นพยาน, คำให้การ, หลักฐาน Syn. affirmance, assertion, attestation, deposition, statement, testimony, avowal Ops. denial, disavowal, negation
affirmation (n.) การยืนยันโดยเปิดเผย
affirmation (n.) การพิสูจน์ความจริง See also: การยืนยันความเป็นจริง, หลักฐานพิสูจน์ความจริง Syn. attestation, proof Ops. contradiction, fallacy, invalidity
affirmative (n.) ข้อความที่แสดงการยินยอม See also: ข้อความที่แสดงการเห็นพ้อง
affirmative (n.) คำตอบรับ See also: คำยืนยัน
affirmative (adj.) ซึ่งยืนยันว่าจริง
affirmative (adj.) ซึ่งแสดงถึงการยินยอม See also: ซึ่งเห็นพ้อง Syn. agreeing, affirming Ops. negative
affirming (adj.) ซึ่งแสดงถึงการยินยอม See also: ซึ่งเห็นพ้อง Syn. agreeing Ops. negative
disaffirm (vt.) กล่าวแย้ง See also: โต้เถียง Syn. deny, contradict Ops. confirm, admit
reaffirm (vt.) ยืนยันใหม่
English-Thai: HOPE Dictionary
affirm(อะเฟิร์ม') vt. ยืนยัน, เห็นพ้อง, อนุมัติ, พิสูจน์เป็นความจริง, รับรอง, Syn. state, assert)
affirmant(อะเฟอ' เมินทฺ) n. ผู้ที่ยืนยัน
affirmation(แอฟเฟอเม' เชิน) n. การยืนยัน, การรับรอง, Syn. affirmance, Syn. assertion)
affirmative(อะเฟอ' มาทิฟว) adj. ซึ่งยืนยัน.
English-Thai: Nontri Dictionary
affirm(vi,vt) รับว่าจริง,ยืนยัน,รับรอง,เห็นพ้อง
affirmation(n) การประกาศ,การยืนยัน,การรับรอง
affirmative(adj) ซึ่งยืนยัน,ซึ่งรับรอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
affirmยืนตาม, ยืนยัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affirmationการปฏิญาณตน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
affirmative actionการยืนยันสิทธิประโยชน์ (ของบุคคลบางกลุ่ม) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affirmationsการปฏิญาณตน [TU Subject Heading]
Affirmative action programmeแผนงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประโยคบอกเล่า (n.) affirmative sentence
สัญญาณตอบรับ (n.) affirmative sign
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
According to the story, God has appeared on earth to reaffirm that He lives and our world can work.ตามเรื่องที่เขาบอก พระเจ้าปรากฏร่างบนโลก และประกาศว่าท่านมีตัวตน
And you say God wants to affirm he's alive and he's very disappointed...คุณบอกว่าพระเจ้ายืนยันว่าท่านมีตัวตน
This affirmative blacktion.คำยืนยันเรื่องคนผิวสี
A few new books doesn't qualify as affirmative black action.หนังสือใหม่ๆ แค่ไม่กี่เล่ม ไม่ได้หมายถึงคุณภาพ/ของการกระทำของพวกผิวดำซะหน่อย
This affirmative-action crap... I don't know what that's about.เนี่ยแหละยืนยันได้เลย... ฉันไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไร
Your five predecessors were, by design, based on a similar predication a contingent affirmation that was meant to create a profound attachment to the rest of your species, facilitating the function of the One.บรรพบุรุษของคุณทั้ง 5 / จากที่เราทำนายไว้ เต็มใจจะยอมรับกระบวนการนี้ เพื่อเติมเต็มภารกิจของผู้ปลดปล่อยให้สมบูรณ์
An affirmation, a prayer of thanks.การยืนยันนี้ ผู้ภาวนาทั้งหลาย
That's affirmative, Jack. You made it, he's gonna be okay. You did a great job.นี่เป็นคำยืนยัน แจ็ค / นายทำได้ เขาจะไม่เป็นไร
Number eight, affirmative. I've got him in sight.หมายเลข8ยืนยัน เห็นเป้าหมายแล้ว
IMF Executive Director. He's an affirmative action poster boy.อีธาน, ฉันทำหน้าที่นี้ในนาม ของประเทศ
The spirit has been reaffirmed... in the face of modern, scientific materialism.เมื่อโลกแห่งวิญญาณสามารถพิสูจน์ได้.. ต่อสายตาของโลกของวิทยาศาสต์และวัตถุนิยม..
You quit, the affirmative action goons will be all over my ass.นายไม่อยู่ ฉันก็จะโดนล้อน่ะสิ

*affirm* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可决票[kě jué piào, ㄎㄜˇ ㄐㄩㄝˊ ㄆㄧㄠˋ, 可决票 / 可決票] affirmative vote
断言[duàn yán, ㄉㄨㄢˋ ㄧㄢˊ, 断言 / 斷言] affirm; assertion
肯定句[kěn dìng jù, ㄎㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩˋ, 肯定句] affirmative sentence
赞成票[zàn chéng piào, ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄠˋ, 赞成票 / 贊成票] approval; affirmative vote
重申[chóng shēn, ㄔㄨㄥˊ ㄕㄣ, 重申] reaffirm; reiterate
假肯定句[jiǎ kěn dìng jù, ㄐㄧㄚˇ ㄎㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩˋ, 假肯定句] false affirmative

*affirm* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アファーマティブアクション[, afa-mateibuakushon] (n) affirmative action
[なり, nari] (aux-v) (1) (uk) (arch) (meaning 〜だ、〜である) to be (an affirmation); (2) (uk) (arch) (meaning 〜にある、〜にいる. Usu. なる) (See なる・1) to be (location); (n,suf) (3) (usu. 也) sum of money (used to express an exact sum on a receipt, envelope, certificate, etc.)
再確認[さいかくにん, saikakunin] (n,vs) reaffirmation; reconfirmation; revalidation
[おう, ou] (n) (1) agreement; affirmative; (int) (2) aye; yes; OK; okay; yeah; all right
断言[だんげん, dangen] (n,vs) assertion; declaration; affirmation; (P)
然り;爾り[しかり, shikari] (int) (1) yes; yea; aye; affirmative; (vr,vi) (2) (arch) to be so
確認[かくにん, kakunin] (n,vs) affirmation; confirmation; validation; (P)
肯定[こうてい, koutei] (n,vs) positive; affirmation; (P)
肯定的[こうていてき, kouteiteki] (adj-na) affirmative
賛成票[さんせいひょう, sanseihyou] (n) affirmative vote; yes vote; aye
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
確認[かくにん, kakunin] Thai: การตรวจสอบเพื่อยืนยันให้แน่ใจ English: affirmation

*affirm* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que) ; revendiquer
อ้างว่า[v.] (āng wā) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
บางคนบอกว่า...[xp] (bāng khon b) EN: FR: certains disent que … ; certains prétendent que … ; certains affirment que …
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach ; alert FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer ; signifier ; signaler ; affirmer ; mentionner
บอกเลิก[v.] (bøkloēk) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce ; disaffirm FR: annuler ; décommander ; dénoncer
ใช่[v.] (chai) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right ; yeah (inf.) FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; Affirmatif ! ; ouais (fam.)
ฝ่ายเสนอ[n. exp.] (fāisanōe) EN: proponent ; proposer ; affirmative side FR:
เห็นด้วย[xp] (hen dūay) EN: right ; that's right ; you're right ; affirmative FR: c'est exact ; vous avez raison ; d'accord
เจ้าขา[X] (jaokhā) EN: [polite affirmative word used by a woman] FR:
การยืนยัน[n.] (kān yeūnyan) EN: confirmation ; affirmation FR: confirmation [f]
ค่ะ[adv.] (kha) EN: yes ; okay ; right ; [politeness marker when answering a question in the affirmative] FR: oui ; [formule de politesse en fin de réponse affirmative]
แม่น[v.] (maen) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right FR: oui ; exact ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
แน่ใจ[v.] (naējai) EN: be sure ; be confident ; be certain ; be convinced FR: être sûr ; être certain ; être convaincu ; être persuadé ; affirmer avec vigueur ; parier que
เนอะ[X] (noe) EN: [affirmative ending particle] ; [opinion or confirmation ending particle] FR: [particule finale affirmative]
ปฏิเสธความถูกต้อง[v. exp.] (patisēt khw) EN: disaffirm FR:
เพิกถอน[v.] (phoēkthøn) EN: withdraw ; revoke ; repeal ; cancel ; rescind ; annul ; disaffirm FR: abroger ; révoquer ; annuler
พูดได้เลยว่า[v. exp.] (phūt dāi lo) EN: FR: pouvoir affirmer que
รับรอง[v.] (raprøng) EN: assure ; certify ; confirm ; affirm ; ensure ; notarize FR: certifier ; assurer ; garantir ; confirmer ; affirmer ; donner la garantie (que) ; s'engager
รับศีล[v. exp.] (rap sīn) EN: receive the precepts ; affirm observance of the precepts FR: accepter les préseptes religieux
สัญญาณตอบรับ[n. exp.] (sanyān tøpr) EN: affirmative sign FR:
ตอบรับ[v.] (tøprap) EN: acknowledge the receipt of ; accept ; respond ; reply in the affirmative ; answer in the affirmative ; answer affirmatively ; say yes ; acknowledge FR: répondre positivement
ย้ำ[v.] (yam) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
ย้ำจุดยืน[v. exp.] (yam jutyeūn) EN: reaffirm one's stand ; reiterate one's stand FR: réaffirmer sa position
ย้ำ ๆ = ย้ำๆ[v.] (yam-yam) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
ยัน[v.] (yan) EN: confirm ; affirm ; insist ; verify ; attest ; assure FR: insister ; confirmer
ยืนคำ[v.] (yeūnkham) EN: stand by one's statement ; stand by one's testimony ; reaffirm what one has said FR: maintenir sa déclaration
ยืนยัน[v.] (yeūnyan) EN: assure ; affirm ; reaffirm ; confirm ; insist ; tell firmly ; attest FR: confirmer ; affirmer ; assurer ; attester ; insister
ยืนยันชัดเจน[v. exp.] (yeūnyan cha) EN: FR: affirmer clairement
ยืนยันว่าจริง[v. exp.] (yeūnyan wā ) EN: FR: confirmer ; affirmer

*affirm* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fördermaßnahmen {pl} zugunsten benachteiligter Gruppenaffirmative action
Ablehnung {f}disaffirmation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *affirm*
Back to top