ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-affirm-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น affirm, *affirm*,

-affirm- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you say God wants to affirm he's alive and he's very disappointed...คุณบอกว่าพระเจ้ายืนยันว่าท่านมีตัวตน
Open your eyes wide and affirm within yourselves that you will give it your all today.เปิดตาของพวกนายและเปิดสมองพร้อมที่จะรับในวันนี้
Do solemnly affirm that I will faithfully execute the office of the President of the United States.ขอยืนยันอย่างหนักแน่น ว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ ในตำแหน่งปธน.ของสหรัฐอเมริกา
Why, because I'll affirm my standing as C.E.O.?ทำไม เพราะว่าผมยืนยันตำแหน่งของผมเป็น CEO หรือ?
And as such we do hereby proclaim and affirm the following principles.และอย่างที่เราประกาศ อย่างเป็นทางการเช่นนี้ และเห็นพ้องตามหลักการต่อไปนี้

-affirm- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รับรอง[v.] (raprøng) EN: assure ; certify ; confirm ; affirm ; ensure ; notarize FR: certifier ; assurer ; garantir ; confirmer ; affirmer ; donner la garantie (que) ; s'engager
รับศีล[v. exp.] (rap sīn) EN: receive the precepts ; affirm observance of the precepts FR: accepter les préseptes religieux
ยัน[v.] (yan) EN: confirm ; affirm ; insist ; verify ; attest ; assure FR: insister ; confirmer
ยืนยัน[v.] (yeūnyan) EN: assure ; affirm ; reaffirm ; confirm ; insist ; tell firmly ; attest FR: confirmer ; affirmer ; assurer ; attester ; insister

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -affirm-
Back to top