ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

affirmance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *affirmance*, -affirmance-

affirmance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
affirmance (n.) การยืนยัน See also: คำยืนยัน, การลงนามเป็นพยาน, คำให้การ, หลักฐาน Syn. affirmation, assertion, attestation, deposition, statement, testimony, avowal Ops. denial, disavowal, negation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า affirmance
Back to top