ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ลำเอียง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ลำเอียง, -ลำเอียง-

*ลำเอียง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความลำเอียง (n.) partiality See also: unfairness, bias, prejudice, inclination, tendency
ลำเอียง (v.) be partial See also: be unfair, be biased, be prejudiced Ops. ยุติธรรม, เป็นกลาง, เที่ยงธรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
detached(ดิแทชทฺ') adj. ซึ่งแยกออก,ไม่ลำเอียง,ไม่เกี่ยวข้อง,มีอุเบกขา, Syn. separated
detachment(ดิแทช'เมินทฺ) n. การถอดออก,ความไม่ลำเอียง,การมีอุเบกขา,การส่งกองทหารหรือเรือไปเป็นพิเศษ, Syn. impartiality
indifference(อินดิฟ' เฟอเรินซฺ) n. การขาดความสนใจ, ความเมินเฉย, ความไม่แยแส, ความไม่ลำเอียง, ความเป็นกลาง, Syn. carelessness, unconcern ###A. concern
indifferent(อินดิฟ' เฟอเรินทฺ) adj. ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่แยแส, ไม่ใยดี, ไม่ลำเอียง, ความเป็นกลางไม่ดีเท่าไร, ไม่สำคัญ, เป็นกลาง. -n. บุคคลผู้เมินเฉย., See also: indifferently adv., Syn. apathetic, ordinary ###A. concerned, avid)
inequality(อินอิควอล'ลิที) n. ความไม่เท่ากัน,ความไม่ยุติธรรม,ความลำเอียง,ความไม่เสมอภาค
load(โลด) {loaded,loading,loads} n. ของบรรทุก,น้ำหนักบรรทุก,ระวางน้ำหนักบรรทุก,ภาระ,สิ่งที่เป็นภาระ,น้ำหนักถ่วง,ปริมาณงาน,ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้,อุปกรณ์รับไฟฟ้า,ปริมาณเหล้าที่ทำให้มึนเมา v. บรรทุก,ใส่,ถ่วง,บรรจุ,มอบให้อย่างมากมาย,ลำเอียง,เพิ่มกำลังไฟฟ้า,เพิ่ม adv. มาก,มากมาย
objective(อับเจค'ทิฟว) n. เป้าหมาย,วัตถุประสงค์,เป้า,จุดประสงค์ ูadj. เกี่ยวกับรูปธรรม,เกี่ยวกับวัตถุ,เกี่ยวกับสิ่งของ,เป็นจริง,ไม่ลำเอียง,ไม่มีอคติ,เกี่ยวกับภาวะวิสัย,เกี่ยวกับกรรมการ,เกี่ยวกับเป้าหมาย, See also: objectiveness n.
one-sided(วัน'ไซ'ดิด) adj. ข้างเดียว,เข้าข้าง,ลำเอียง, See also: one-sidedness n., Syn. partial,unequal
open-minded(โอ'เพินไมดิด) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่ลำเอียง,ยอมฟังข้อคิดเห็น, See also: open-mindedness n., Syn. frank
pari passu(พา'ร'พาส'ซู) L. เจริญหรือก้าวหน้าเท่ากัน,ไปด้วยกัน,เท่าเทียมกัน,ไม่ลำเอียง,ในขณะเดียวกัน
partiality(พาร์แชล'ลิที) n. ความเป็นบางส่วน,ความไม่สมบูรณ์,ความลำเอียง
predilection(เพรดดะเลค'เชิน) n. ความลำเอียง,ความชอบมากกว่า, Syn. tendency,bias
uneven(อันอี'เวิน) adj. ไม่เรียบ,ขรุขระ,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง,ไม่ยุติธรรม,ไม่เสมอภาค,ลำเอียง,เข้าข้าง,ไม่สมดุล,ไม่ขนานกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
bias(n) เส้นทแยง,ความลำเอียง,อคติ,อุปาทาน
biased(adj) ลำเอียง,เอนเอียง
detachment(n) การถอด,การแยกจากกัน,การปลด,กองทหาร,ความไม่ลำเอียง
dispassion(n) ความใจเย็น,ความไม่มีอคติ,ความไม่ลำเอียง
dispassionate(adj) ไม่ลำเอียง,ไม่อคติ,ใจเย็น,ใจสงบ
impartial(adj) ไม่ลำเอียง,ยุติธรรม,เสมอภาค,เป็นธรรม
inclination(n) ความเอียง,ความชอบ,ความลำเอียง,ความโน้มเอียง
inequality(n) ความไม่เสมอภาค,ความไม่สมดุลกัน,ความไม่เท่ากัน,ความลำเอียง
lopsided(adj) เอียง,โงนเงน,ลำเอียง,ไม่สมดุล
nonpartisan(adj) ไม่เข้าข้าง,ไม่ลำเอียง
ONE-one-sided(adj) มีด้านเดียว,เข้าข้าง,ไม่ยุติธรรม,ลำเอียง
partial(adj) เป็นบางส่วน,ลำเอียง,อคติ,ไม่ยุติธรรม
partiality(n) ความลำเอียง,ความอคติ,ความไม่ยุติธรรม
predilection(n) ความลำเอียง,ความชอบ,อคติ
prejudice(n) ความลำเอียง,ความรังเกียจเดียดฉันท์,อุปาทาน,ความเสียหาย
prejudicial(adj) ซึ่งลำเอียง,ซึ่งอคติ,เป็นผลร้าย,เป็นอุปาทาน
unbiased(adj) ไม่ลำเอียง,ไม่มีอคติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
partialityความลำเอียง [ดู bias] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biasความลำเอียง [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bias (vt.) ทำให้มีความลำเอียง See also: ทำให้มีอคติ, ทำให้มีลักษณะโน้มเอียง (มักจะใช้ในรูปประโยคถูกกระทำ) Syn. antipathy
biased (adj.) ที่ซึ่งลำเอียง Syn. prejudiced Ops. unbiased, unprejudiced
favoritism (n.) ความลำเอียง See also: การเล่นพรรคเล่นพวก Syn. bias, inequity, partiality
nonpartisan (adj.) ซึ่งไม่ลำเอียง Syn. unprejudiced
objective (adj.) ไม่ลำเอียง See also: ยุติธรรม Syn. unbiased, impartial, fair Ops. partial, unfair
one-sided (adj.) ลำเอียง See also: ไม่ยุติธรรม Syn. prejudiced, partial Ops. unbiased, impartial
prejudice (n.) ความลำเอียง See also: อคติ Syn. bias, unfairness Ops. impartiality, tolerance
prejudiced (adj.) ที่ซึ่งลำเอียง Ops. unbiased, unprejudiced
prejudiced (adj.) ลำเอียง See also: ไม่ยุติธรรม Syn. partial Ops. unbiased, impartial
tilt (n.) ความลำเอียง
unbiased (adj.) ซึ่งไม่ลำเอียง See also: ซึ่งเที่ยงตรง, ซึ่งไม่อคติ, ซึ่งไม่เข้าข้าง, ซึ่งตรงไปตรงมา Syn. fair Ops. prejudiced
unbiassed (adj.) ซึ่งไม่ลำเอียง Syn. fair Ops. prejudiced
unbiassedly (adv.) อย่างไม่ลำเอียง Syn. truly
unprejudiced (adj.) ซึ่งไม่ลำเอียง
weight (vt.) ลำเอียง See also: เข้าข้าง, มีอคติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cruelty and injustice, intolerance and oppression.คุกคาม ลำเอียง, ปิดกั้น และกดขี่.
"... partial, prejudiced, absurd.""... ลำเอียง อติ ไร้สาระ"
I was caught up in a five-front war against a partisan media, a partisan House of Congress, a partisan Ervin Committee.ผมต้องสู้กับศึกถึงห้าด้าน สู้กับสื่อที่ลำเอียง กับรัฐสภาที่แบ่งพรรคแบ่งพวก กรรมาธิการเออร์วินซึ่งมีความลำเอียง
Here it is - it's called the Fisker Karma, and let's not be having any debate, it looks fantastic.คันนี้ไง มันชื่อว่าฟิสเคอร์ คาร์มา และเราไม่ต้องมองแบบลำเอียงเลย เพราะมันดูดี
If I were,it would only be to protect Waldorf Designs from your biased opinion of me, which is based on nothing but good,clean high school fun.ถ้าฉันโกหก มันก็เพียงแค่ ปกป้อง Waldorf Designs จากความคิดเห็นลำเอียงของเธอที่มีต่อฉัน มันไม่ขึ้นอยู่กับอะไร\ แต่ก้ดี ทำความสะอาดโรงเรียนสนุกดี
And, no matter what anyone thinks, I know you have no personal favorites.คุณไม่ลำเอียงเข้าข้างใครแน่ผมว่า
A perfect example of this school's... discriminatory preference of semen to ovaries.เป็นตัวอย่างที่ดีของ การลำเอียงเข้าหาซีเมนส์ของผู้ชายแทนที่จะเป็นไข่ของผู้หญิง
No brains,no bias.ไม่มีสมอง ไม่มีลำเอียง
Cease all bias against blood lines and allow equality amongst all!ยุติความลำเอียงในสายเลือด และยอมให้ความเท่าเทียมในหมู่พวกเราทุกคน!
Your gender makes you biased. Ah...- คุณเป็นผู้ชาย อาจมีลำเอียง
It was an attempt to avoid the appearance of favoritism.ผมพยายามหลีกเลี่ยง ไม่ให้มองว่ามีการลำเอียง
You return to your case, without prejudice.คุณกลับไปทำคดีของคุณต่อ โดยปราศจากความลำเอียง
But I need to know from you, Mr North, without prejudice, exactly what happened yesterday.แต่ฉันต้องการฟังจากปากของคุณ คุณนอร์ท โดยปราศจากความลำเอียง
Those are some awfully big heels to fill, and I'm just not quite sure that you nailed it.นั่นเป็นส่วนหนึ่งของการลำเอียง และฉันไม่แน่ใจ ว่าเธอทำพังหรือเปล่า
I am utterly indifferent to sexual orientation.ข้าไม่ลำเอียงต่อเพศใดเพศหนึ่ง
Third-class students are ones who are prejudiced.นักเรียนห้องสาม คือพวกที่ลำเอียง
I'm sorry, Castle, but right now, based on this conversation and your behavior in that hotel, it is obvious that you have been compromised.ขอโทษนะ คาสเซิล แต่ตอนนี้ จากบทสนทนาของเรา และความประพฤติของคุณในโรงแรม เห็นได้ชัดว่าคุณลำเอียงแล้ว
When he is impartial, if factions don't form, the King must keep it smooth.ไม่ลำเอียง ไม่มีก๊ก ทรงทำให้ราบรื่น เมื่อพระองค์ทรงเป็นธรรม ถ้าไม่มีก๊ก กษัตริย์ต้องทำให้ทุกอย่างราบรื่น
Yeah, and you're not biased or anything.แหม ไม่ค่อยลำเอียงเท่าไหร่เลยเนอะ
As if the father's opinion isn't biased.ที่พ่อเขาพูดก็ไม่ได้ลำเอียงอะไร
Being a Hatfield, you're hardly impartial.คุณเป็นแฮตฟิลด์ ยากที่จะไม่ลำเอียง
She's right. You are biased.เธอพูดถูก คุณลำเอียง
You're damn right, I'm biased.คุณโคตรถูกเลย ผมลำเอียง
That makes me objective.นั่นทำให้ผมไม่ลำเอียง
Who thinks I might be showing favoritism...ที่คิดว่าฉันอาจจะลำเอียง
But I am not biased. I play fair.แต่ฉันไม่ลำเอียง ฉันยุติธรรม
That article this morning was unfairly biased.บทความเมื่อเช้านี้ลำเอียงอย่างไม่เป็นธรรม
I am not very confident with your ability to be objective about Abigail Hobbs right now.ต่อความไม่ลำเอียงเรื่องอบิเกล ฮอปส์ ในตอนนี้
I'm usually objective, but they all look guilty to me.ปกติผมจะไม่ลำเอียง แต่พวกเขาทั้งหมดดูเหมือนผิดในความคิดของผม
Balance the scales a little, maybe get some justice.อย่าลำเอียง ให้ความยุติธรรมหน่อย
You have this annoying tendency to do anything he tells you to do.คุณน่ะมีความลำเอียงที่น่ารำคาญบางอย่าง ซึ่งคุณจะทำทุกอย่าง ที่เขาบอกให้คุณทำ
Objectively, you were the one who chased Tan.ฉันไม่ได้ลำเอียงนะ แต่เป็นเธอที่ไล่ตามทันเองนะ
I was afraid you couldn't be impartial.ฉันเกรงว่าเธอจะให้ความลำเอียง
Showing geographical favoritism among inductive Federation worlds could cause diplomatic tension.แสดงความลำเอียงทางภูมิศาสตร์ ที่หนึ่งในโลกสหพันธ์อุปนัย อาจก่อให้เกิดความตึงเครียด ทางการทูต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ลำเอียง*
Back to top