ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prejudice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prejudice*, -prejudice-

prejudice ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prejudice (n.) ความลำเอียง See also: อคติ Syn. bias, unfairness Ops. impartiality, tolerance
prejudice (vt.) ทำให้มีอคติ See also: ทำให้ลำเอียง
prejudice (vt.) ทำให้เสียหาย See also: ทำให้เป็นผลร้าย
prejudice against (phrv.) ทำให้มีอคติกับ See also: ทำให้ไม่ชอบ
prejudiced (adj.) ที่ซึ่งลำเอียง Ops. unbiased, unprejudiced
prejudiced (adj.) ใจแคบ See also: ซึ่งมีวิสัยทัศน์แคบ Syn. close-minded, bigoted
prejudiced (adj.) ลำเอียง See also: ไม่ยุติธรรม Syn. partial Ops. unbiased, impartial
prejudiced (adj.) ดื้อดึง Syn. stubborn, biased
prejudiced (adj.) ซึ่งเชื่อว่าเป็นไปได้ Syn. prepossessed
English-Thai: HOPE Dictionary
prejudice(เพรจ'จะดิส) n. อคติ,ความรู้สึกไม่ดีที่มีอยู่ก่อน,ความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผล,ความเสียหาย,ข้อเสียเปรียบ. vt. ทำให้มีอคติ,ทำให้เสียหาย,ละเมิด,เป็นผลร้าย., See also: prejudicedly adv., Syn. bias,partiality
English-Thai: Nontri Dictionary
prejudice(n) ความลำเอียง,ความรังเกียจเดียดฉันท์,อุปาทาน,ความเสียหาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prejudice๑. ความเสื่อมเสีย๒. ความเดียดฉันท์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prejudicesอคติ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภยาคติ (n.) prejudice See also: prejudice because of fear
อคติ (n.) prejudice See also: bias, partiality
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's always difficult to keep personal prejudice out of a thing like this.It's always difficult to keep personal prejudice out of a thing like this.
Wherever you run into it, prejudice always obscures the truth.Wherever you run into it, prejudice always obscures the truth.
As a scientist, I don't want to prejudice my experiment.เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ผมไม่ต้องการที่จะกระทบกระเทือนการทดสอบของฉัน
Compared to the prejudice the children of an unwed mother would sufferเมื่อเทียบกับความอคติ เด็กที่แ่ม่หย่าร้างคงต้องเสียใจ
I will break the prejudice you have against Bs.ผมจะทำลายอคติของคุณ ที่มีกับกรุ๊ป B ให้ได้
I was wrong not to trust you, and I-I let my prejudice about Bauer get in the way.ผมผิดเองที่ไม่เชื่อคุณ และผมปล่อยให้อคติ ที่มีต่อบาวเออร์ทำให้เป็นแบบนี้
Oh,maybe it's just my old prejudice speaking,โอ้ บางที่ มันเพิ่งเป็นอุปทานเก่าที่ฉันพูดไปนะ
I pray that, this time, the Police Service can see past its own prejudice and its own desire to seek a sacrificial lamb.ผมสวดมนต์ว่าครั้งนี้ตำรวจจะปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่มีอคติของตัวเองเหมือนอดีตที่ผ่านมา และความปรารถนาของตัวเอง เพื่อแสวงหาแพะรับบาป
Someone without the prejudice that the rest of us carry around.ใครสักคนที่ไม่มีอคติ ที่พวกเราที่เหลือ แบกมันไว้.
Back then prejudice was status quoโ™ช Back then prejudice was status quo โ™ช
Your prejudice misleads your judgment, Cassandra.อคติในใจเจ้า จะทำให้เจ้าผิดพลาด, คาสเซนดร้า.
You attach an assumption to a piece of evidence, you start to bend the narrative to support it, prejudice yourself.นายตั้งข้อสมมติฐาน จากหลักฐานที่เหลือยู่ และนายก็เล่าเรื่องที่คิดขึ้นมาเอง รู้ไหมว่ามันจะทำให้นายเสียหายได้

prejudice ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[piān, ㄆㄧㄢ, 偏] one-sided; to lean; to slant; prejudiced; inclined to one side; the left-hand side of split Chinese character, often the key or radical
偏心[piān xīn, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄣ, 偏心] partial; biased; prejudiced; eccentric
成见[chéng jiàn, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄢˋ, 成见 / 成見] preconceived idea; bias; prejudice
偏见[piān jiàn, ㄆㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ, 偏见 / 偏見] prejudice
傲慢与偏见[Ào màn yǔ piān jiàn, ㄠˋ ㄇㄢˋ ㄩˇ ㄆㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ, 傲慢与偏见 / 傲慢與偏见] Pride and prejudice, novel by Jane Austen 珍·奧斯汀|珍·奥斯汀

prejudice ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人種的偏見[じんしゅてきへんけん, jinshutekihenken] (n) race prejudice; racial prejudice
先入[せんにゅう, sennyuu] (n) preconception; prejudice
先入主[せんにゅうしゅ, sennyuushu] (n) preconception; prejudice
固定観念[こていかんねん, koteikannen] (n,adj-no) fixed idea; idee fixe; stereotype; prejudice
差別表現[さべつひょうげん, sabetsuhyougen] (n) word, phrase, or image that is perceived as showing or suggesting discrimination or prejudice against a person or group of people
思い込み;思いこみ[おもいこみ, omoikomi] (n) wrong impression; subjective impression; assumption; prejudice
毛嫌い[けぎらい, kegirai] (n,vs) antipathy; prejudice
依怙[えこ, eko] (n) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias
依怙贔屓;依估贔屓;えこ贔屓;依怙贔負[えこひいき, ekohiiki] (adj-na,n,vs) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias
偏する[へんする, hensuru] (vs-s,vi) to be biased; to be prejudiced; to be partial; to be one-sided
偏った考え[かたよったかんがえ, katayottakangae] (n) prejudice; partial (one-sided) view
偏り(P);片寄り[かたより, katayori] (n) (1) deviation; inclination; offset; bias; prejudice; (2) polarization; polarisation; (P)
偏る(P);片寄る(P)[かたよる, katayoru] (v5r,vi) to be one-sided; to incline; to be partial; to be prejudiced; to lean; to be biased; to be biassed; (P)
先入見[せんにゅうけん, sennyuuken] (n) preconception; prejudice; preoccupation
先入観[せんにゅうかん, sennyuukan] (n) preconception; prejudice; preoccupation; preconceived notion; (P)
党派根性[とうはこんじょう, touhakonjou] (n) partisan spirit (prejudice); partisanship; factionalism
囚われた考え;捕らわれた考え[とらわれたかんがえ, torawaretakangae] (n) prejudiced opinion; conventional ideas
己を虚しゅうする[おのれをむなしゅうする, onorewomunashuusuru] (exp) (arch) to cast aside one's prejudices
度量の狭い[どりょうのせまい, doryounosemai] (exp) parochial; narrow-minded; prejudiced
染みる(P);沁みる;滲みる;浸みる;泌みる[しみる, shimiru] (v1,vi) (1) to pierce; to penetrate; to soak in; to permeate; (2) (染みる, 沁みる only) to (enter a wound or sensitive area and) sting; (3) to be infected (with vice); to be steeped (with prejudice); (P)
食わず嫌い;食わずぎらい[くわずぎらい, kuwazugirai] (exp) disliking a certain food without having tried it; disliking something without having tried it; prejudiced against; aversion without even trying

prejudice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
ฉันทาคติ[n.] (chanthākhat) EN: bias arising from love ; prejudice caused by love ; bias ; partiality ; predilection ; favour ; favor (Am.) FR:
ปราศจากความลำเอียง[adj.] (prātsajāk k) EN: impartial ; just ; fair ; without prejudice ; unbiased FR: impartial
ทิฐิ ; ทิฏฐ[n.] (thitthi) EN: conviction ; obstinacy ; intellectual arrogance ; stubbornness ; misguided opinion ; prejudice ; misbelief ; erroneous opinion ; false theory FR:
โทสาคติ[n.] (thōsākhati) EN: partiality due to anger ; wrong way of behaviour consisting in hatred ; prejudice caused by hatred FR:
อุปาทาน[n.] (upāthān ; u) EN: conviction ; prejudice ; bias ; partiality ; preconceived notion ; fixed idea FR: préjugé [m] ; idée préconçue [f] ; conviction [f]
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate ; abhor FR: détester
ไม่มีอคติ[adj.] (mai mī akha) EN: unbiased ; unprejudiced ; fair-minded ; just ; equitable ; without prepossessions ; dispassionate FR: juste
โอนเอียง[v.] (ōn-īeng) EN: be biased ; be prejudiced ; incline ; lean toward(s) ; show a preference FR:
เป็นกลาง[v.] (penklāng) EN: be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable FR: être neutre ; être impartial ; être équitable
เป็นกลาง[adj.] (penklāng) EN: neutral ; impartial ; fair ; unprejudiced ; unbiased ; equitable FR: neutre ; impartial ; équitable
เสียเปรียบ[v.] (sīaprīep) EN: be adverse ; be disadvantageous ; be unfavorable ; be at a disadvantage ; be prejudiced (by) FR: désavantager ; défavoriser
ยุติธรรม[adj.] (yuttitham) EN: just ; fair ; impartial ; neutral ; unprejudiced ; unbiased; equitable FR: juste ; impartial ; équitable ; loyal

prejudice ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schaden {m} | zu jds. Schadenprejudice | to the prejudice of sb.
Rassenvorurteile {pl}racial prejudice

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prejudice
Back to top