ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ประกัน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ประกัน, -ประกัน-

*ประกัน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมการประกันภัย (n.) Department of Insurance
กรมธรรม์ประกันภัย (n.) casualty insurance policy See also: property insurance policy, insurance policy, insurance
การรับประกัน (n.) guarantee See also: assurance, insurance Syn. การรับรอง, การยืนยัน
ค้ำประกัน (v.) guarantee See also: ensure, assure, warrant, attest, insure, certify Syn. รับรอง, รับประกัน, ยืนยัน
จัดประกัน (v.) make it certain that See also: make ready for
ตัวประกัน (n.) hostage See also: pledge Syn. เชลย, ตัวจำนำ
ตัวประกัน (n.) hostage See also: pledge Syn. เชลย, ตัวจำนำ
นายประกัน (n.) guarantor See also: surety, bailsman Syn. ผู้รับประกัน, ผู้ค้ำประกัน
ประกัน (v.) guarantee See also: insure, assure, warrant, ensure Syn. รับรอง, ยืนยัน
ประกันชีวิต (n.) life insurance Syn. สัญญาประกัน, สัญญาประกันชีวิต
ประกันตัว (v.) bail out See also: put up bail for, go bail for
ประกันภัย (n.) insurance Syn. สัญญาประกันภัย
ประกันวินาศภัย (n.) insurance against loss See also: insurance against fire or any other damage
ประกันสังคม (n.) social security
ผัดวันประกันพรุ่ง (v.) postpone See also: delay, put off, procrastinate, adjourn, suspend
ผู้ค้ำประกัน (n.) surety See also: acceptor, guarantor Syn. ผู้รับผิดชอบ
ผู้ค้ำประกัน (n.) guarantor See also: surety, bailsman Syn. ผู้รับประกัน
ผู้ประกัน (n.) beneficiary Syn. ผู้เอาประกัน Ops. ผู้รับประกัน
ผู้รับประกัน (n.) guarantor See also: surety
ผู้รับประกัน (n.) insurer Syn. ผู้รับประกันภัย
ผู้รับประกันภัย (n.) insurer
ผู้เอาประกัน (n.) the assured See also: assured Syn. ผู้ประกัน
ผู้เอาประกันภัย (n.) the assured
ระบบประกันคุณภาพ (n.) quality assurance See also: QA
รับประกัน (v.) assure See also: guarantee
รับประกัน (v.) assure See also: guarantee, certify, warrant, ensure Syn. รับรอง, ยืนยัน
วางประกัน (v.) put up bail
สัญญาประกัน (n.) life insurance Syn. สัญญาประกันชีวิต
สัญญาประกันชีวิต (n.) life insurance Syn. สัญญาประกัน
สัญญาประกันภัย (n.) insurance
สำนักงานประกันสังคม (n.) Department of public Welfare
หลักทรัพย์ค้ำประกัน (n.) collateral See also: mortgage securities
หลักทรัพย์ค้ำประกัน (n.) collateral See also: mortgage securities
หลักประกัน (n.) guarantee See also: surety, pledge, warranty
หลักประกัน (n.) security See also: promise, assurance
เครื่องหมายรับประกันคุณภาพ (n.) hallmark
เงินประกัน (n.) bail See also: bail bond, bond, security
เงินวางประกัน (n.) security money
เบี้ยประกัน (n.) insurance premium
เบี้ยประกันภัย (n.) insurance premium See also: premium
English-Thai: HOPE Dictionary
actuary(แอค' ชูเออรี) n., (pl. -ries) พนักงานค่าสถิติประกันภัย, พนักงาน, เสมียน. -actuarial adj., -actuarian n. (registrar)
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง,การทำให้แน่นอน,การทำให้มั่นใจ,ความมั่นใจ,ความเชื่อถือ,ความไม่กลัวเกรง,ความบ้าบิ่น,การประกันภัย,การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence ###A. doubt,distrust)
assure(อะชัวร์') vt. ทำให้มั่นใจ, ทำให้แน่นอน,รับรอง,ประกัน, ยืนยัน,ให้กำลังใจ.
assured(อะ ชัวดฺ) adj. ประกัน,แน่นอน,ปลอดภัย, กล้า,มั่นใจ,กล้าเกิน. -n. ผู้เอาประกันภัย, Syn. self-possessed, confident
avouch(อะเวาชฺ') vt. รับประกัน,รับรอง,รับผิดชอบ,ยอมรับ,สารภาพ. -avoucher n.
bail(เบล) {bailed,bailing,bails} n. เงินประกัน,ผู้ประกันตัว,การประกันตัว vt. ประกันตัวให้แก่,อนุญาตให้ประกันตัว,เอาทรัพย์สินมอบให้,ช่วยให้หลุดพ้นจากภาวะที่ลำบาก, Syn. bond,security
bailable(เบ'ละเบิล) adj. สามารถให้ประกันตัวได้,อนุญาตให้ประกันตัวได้
bailee(เบ'ลี) n. ผู้ที่ได้รับทรัพย์สินในการประกันตัว
bailment(เบล'เมินทฺ) n. ทรัพย์ที่ใช้ประกันตัว,การส่งคืนทรัพย์สินที่ประกันตัว
bailor(เบ'เลอะ) n. ผู้ส่งมอบทรัพย์สินเพื่อประกันตัว
bailsman(เบล'ซ เมิน) n. ผู้วางหลักทรัพย์เพื่อประกันตัว -pl. bailsmen
bcd(บีซีดี) ย่อมาจาก binary coded decimal ถ้าแปลตรง ๆ ก็คือ เลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสอง เป็นเทคนิคที่ใช้ใน การเขียนโปรแกรมเพื่อประกันความแม่นตรงของการคำนวณ โปรแกรมประเภท ตารางจัดการ (spreadsheet) มักใช้เทคนิคนี้
beneficiary(เบนนะฟิช'เชียรี) n. ผู้รับผลประโยชน์,ผู้รับเงินประกัน,ผู้รับเงินช่วยเหลือ,ผู้มีสิทธิพิเศษ, Syn. donee,recipient
bondsman(บอนซ' เมิน) n. ทาส,ผู้ค้ำประกัน,ผู้รับรอง -pl. -bondsmen
c.i.f.abbr. cost,insurance,and freight ราคาที่รวมทั้งค่าระวางและเบี้ยประกันภัย
certified(เซอ'ทิไฟดฺ) adj. ซึ่งได้รับการรับรอง,ซึ่งได้รับการพิสูจน์,ซี่งได้รับการค้ำประกัน,ซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนวิกลจริต
cifabbr. cost,insurance,and freight ราคาที่รวมทั้งค่าระวางและเบี้ยประกันภัย
comprehensive(คอมพริเฮน'ซิฟว) adj. กว้างขวาง,ครอบคลุม,เข้าใจได้กว้าง,ซึ่งหยั่งรู้,ซึ่งประกันความเสียหายอย่างกว้างขวาง n. การทดสอบความรู้อย่างกว้างขวาง, See also: comprehensiveness n. ดูcomprehensive, Syn. far-reaching,wide
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
coverage(คัฟ'เวอริจฺ) n. ขอบเขตที่การประกันภัยครอบคลุมถึง,เงินค้ำประกัน,เงินประกัน,การรายงานข่าวและการตีพิมพ์ข่าวหรือออกข่าว,ขอบเขตของการรายงานข่าว
cunctator(คังเท'เทอะ) n. ผู้ผลัดวันประกันพรุ่ง
dilatory(ดิล'ละโทรี) adj. ซึ่งทำให้ช้า,ซึ่งถ่วง,ซึ่งเหนี่ยว,ผลัดวันประกันพรุ่ง,เฉื่อย,ช้า., See also: dilatoriness n., Syn. tardy
ensure(เอนชัวร์') vt. รับรอง,ประกัน,ทำให้มั่นใจ,ทำให้ปลอดภัย,ทำให้มั่นคง, See also: ensurer n. ดูensure, Syn. assure
fire policyn. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
gage(เกจฺ) n. สิ่งที่ขว้างลงบนพื้นเพื่อแสดงการท้าทายให้ต่อสู้กัน,การท้าทาย,ของประกัน. vt. ประกัน,ให้คำมั่น, Syn. gauge
guarantee(แกเรินที') n. การประกัน,หลักประกัน,เครื่องประกัน,คำรับรอง,ผู้รับรอง,คนรับรอง vt. รับรอง,ประกัน,ค้ำประกัน,ให้คำมั่น,สัญญา, Syn. warranty, certify,affirm
guarantee fundเงินทุนค้ำประกัน
guarantor(แก'เรินเทอะ) n. คนรับรอง,คนค้ำประกัน,ผู้รับประกัน, Syn. voucher
guaranty(แก'เรินที) n. การรับรอง,การค้ำประกัน,การรับประกัน,หนังสือรับรอง,สิ่งที่ใช้ค้ำประกัน. vt. รับรอง,รับประกัน, Syn. warranty
hostage(ฮอส'ทิจฺ) n. ตัวประกัน,ของค้ำประกัน, See also: hostageship,n.
insurable(อินชัว'ระเบิล) adj. ประกันภัยให้ได้,รับประกันได้., See also: insurability n.
insurance(อินชัว'เรินซฺ) n. การประกัน,การประกันภัย,กรมธรรม์,จำนวนเงินที่ประกัน,เบี้ยประกัน, Syn. guarnatee,assurance
insurant(อินชัว'เรินทฺ) n. ผู้ถูกประกันภัย,ผู้ได้รับการประกันภัยจากบริษัทประกันภัย
insure(อินชัวร์') vt. ประกันภัย,ประกัน vi. รับประกัน,ออกกรมธรรม์
insured(อินชัวร์ดฺ') n. ผู้ได้รับการประกันภัย,ผู้มีประกันภัย,ผู้เอาประกัน
insurer(อินชัว'เรอะ) n. บริษัทประกัน,ผู้รับรอง,ผู้รับประกัน
lapse(แลพซฺ) {lapsed,lapsing,lapses} n. การพลาดพลั้ง,การละเลย,การผิดพลาด,การตกลงมา,การลดลงมา,ระยะเวลาที่ผ่านไป,การสิ้นสุดของสิทธิหรือสิทธิพิเศษ (เนื่องจากการละเลยหรือการพลาดพลั้ง) ,การสิ้นสุดการประกันภัย (เนื่องจากการไม่จ่ายเงินค่าประกันภัยหรือการหมดอายุสัญญา) vi
life insurancen. การประกันภัยชีวิต
pledge(เพลดจฺ) n. คำปฏิญาณ,คำมั่นสัญญา,ข้อผูกมัด,หลักประกัน,ผู้ค้ำประกัน,การวางมัดจำ,การดื่มอวยพร. -Phr. (take the pledge ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ดื่มสุรา) vt. ให้คำปฏิญาณ,ให้คำมั่น-สัญญาค้ำประกัน,วางมัดจำ,ดื่มอวยพร., See also: pledgeable adj. pledger
policy(พอล'ลิซี) n. นโยบาย,วิถีทาง,ยุทธวิธี,หลักการ,ความฉลาด,ความสุขุม,กรมธรรม์ประกันภัย,ลอตเตอรี, Syn. strategy
English-Thai: Nontri Dictionary
assurance(n) ความมั่นใจ,คำมั่น,การรับรอง,การประกันภัย
assure(vt) ทำให้มั่นใจ,ทำให้แน่ใจ,ทำให้วางใจ,รับประกัน
avouch(vt) รับผิดชอบ,ยอมรับ,รับรอง,รับประกัน
bail(n) การประกันตัว,เงินประกัน,ผู้ประกันตัว,หูหิ้ว,ถังน้ำ
bondsman(n) ผู้ค้ำประกัน,ผู้รับรอง,ทาส
cover(n) ปก,ที่ปิด,ฝาครอบ,ปลอก,ผ้าคลุมเตียง,เงินประกัน
dilatory(adj) ชักช้า,เฉื่อย,รีรอ,ผัดวันประกันพรุ่ง,ถ่วงเวลา
ensure(vt) รับประกัน,ทำให้แน่ใจ,ทำให้แน่นอน,รับรอง,ทำให้มั่นใจ
gage(n) ของประกัน,ขนาด,เครื่องวัด,ช่วงกว้างรางรถไฟ
guarantee(n) การรับประกัน,การรับรอง,การประกัน,การค้ำประกัน,หลักประกัน
guarantor(n) คนค้ำประกัน,คนรับรอง
guaranty(n) การรับประกัน,การรับรอง,การประกัน,การค้ำประกัน,หนังสือรับรอง
hostage(n) ตัวประกัน,เชลย,ของประกัน
impact(vi) ประกัน,สะเทือน,กระทบ,ปะทะ
indemnify(vt) ประกัน,ปรับ,ชดใช้,ทำขวัญ
indemnity(n) การประกัน,ค่าปรับ,ค่าทำขวัญ,ค่าสินไหมทดแทน
insurance(n) การประกัน,การค้ำประกัน,เบี้ยประกัน,กรมธรรม์
insure(vt) ประกัน,ค้ำประกัน,รับรอง
LIFE life insurance(n) การประกันชีวิต
pledge(n) คำมั่นสัญญา,การดื่มอวยพร,หลักประกัน,การวางมัดจำ
premium(n) เงินค่าธรรมเนียม,เงินประกันภัย,เงินรางวัล,ค่าจ้าง
procrastinate(vt) รีรอ,ชักช้า,หน่วงเหนี่ยว,ผัดวันประกันพรุ่ง,เลื่อน
procrastination(n) การหน่วงเหนี่ยว,การผัดวันประกันพรุ่ง,การเลื่อน
recognizance(n) ข้อผูกมัด,เงินประกัน,การค้ำประกัน,หลักฐาน
security(n) หลักประกัน,ความปลอดภัย,สวัสดิการ,การป้องกัน,หลักทรัพย์
sponsor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้อุปถัมภ์,ผู้ค้ำประกัน
surety(n) ผู้ค้ำประกัน,การประกันภัย,ความแน่นอน,นายประกัน,ความมั่นคง
underwrite(vt) ประกันภัย,รับประกัน,สนับสนุน,ลงนาม
vouch(vi) รับประกัน,ยืนยัน,สนับสนุน,รับรอง
voucher(n) ผู้รับประกัน,ใบเสร็จรับเงิน,ผู้รับรอง,ใบสำคัญ,ใบรับรอง
warrant(n) ใบมอบอำนาจ,การรับรอง,การประกัน,การอนุญาต,หมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abandonmentการสละทิ้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accelerated endowmentการใช้เงินปันผลเร่งให้สัญญาครบกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accepted valueมูลค่าที่ยอมรับ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accident insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidental bodily injuryการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accountants clauseข้อกำหนดนักบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
act of Godเหตุสุดวิสัย(ตามธรรมชาติ) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
actuaryนักคณิตศาสตร์ประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
addendumข้อเพิ่มเติม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
additional benefitผลประโยชน์เพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
admitted assetsสินทรัพย์ประเมินแล้ว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
adventureการเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
agency๑. การเป็นตัวแทน๒. ธุรกิจตัวแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
agreed returnsการคืนเบี้ยประกันภัยตามตกลง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aircraft devicesภัยเนื่องจากเครื่องบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
airlinerเครื่องบินของสายการบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
airport owners' and operators' insuranceการประกันภัยความรับผิดของสนามบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aleatory contractสัญญาเสี่ยงโชค [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
indemnification aliundeการรับชดใช้จากแหล่งอื่น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
amortizationการไถ่ถอนมูลค่า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
amount at riskจำนวนเงินเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
annuitantผู้รับเงินรายปี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
anticipated freightค่าระวางที่คาดไว้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aquacultural insuranceการประกันภัยสัตว์น้ำ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
arranged total lossความเสียหายสิ้นเชิงตามตกลง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrearsเบี้ยประกันภัยเกินกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrived demaged valueมูลค่า ณ ปลายทางหลังเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
as expiryเมื่อหมดอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assigneeผู้รับโอนสิทธิ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assignment๑. การโอนสิทธิ์๒. เอกสารการโอนสิทธิ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assignorผู้โอนสิทธิ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assumeรับเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assuming companyบริษัทรับประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assuranceการประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assuredผู้เอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
atomic risksภัยปรมาณู [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aviation assuranceการประกันภัยการบิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lay-up returnเบี้ยประกันภัยจ่ายคืนระหว่างหยุดใช้งาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
backed for bail, warrantหมายปล่อยโดยมีประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bailการประกันตัว (ผู้ต้องหา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accident insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุ [เศรษฐศาสตร์]
Assigned accounts receivableการใช้บัญชีลูกหนี้เป็นหลักประกัน [การบัญชี]
Bailประกันตัว (ผู้ต้องหา) [TU Subject Heading]
Cost Insurance Freight (C.I.F.) Price ราคารวมค่าระวางและประกันภัยสินค้า เงื่อนไขราคาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (ดู Incoterms) เป็นราคารวมตั้งแต่ตัวสินค้านั้น ค่าระวางเรือขนส่งสินค้าจนถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุ รวมทั้งค่าประกันภัยในตัวสินค้านั้น ๆ ด้วย ซึ่งหมายถึง ผู้ขายสินค้าตามเงื่อนไขราคานี้ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าระวางเรือ ค่าภาษีขาออก ค่าประกันภัย และอื่นๆ จนกว่าสินค้าจะถึงเมืองปลายทาง ส่วนผู้ซื้อก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลักจากสินค้าถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุแล้ว สินค้านำเข้าของไทยส่วนใหญ่จะนำเข้ามาในเงื่อนไขราคานี้ [สิ่งแวดล้อม]
Collateralหลักประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้กู้ใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ ตามปกติผู้ให้กู้มีสิทธิยึดหลักประกันเงินกู้หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืม เมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ หลักประกันเงินกู้อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. อสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่น ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น หลักประกันเงินกู้ประเภทนี้เป็นที่นิยมกันทั่วไปทั้งในการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในระบบและนอกระบบ 2.สังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ อาทิ เครื่องจักร สินค้า รถยนต์ ทองคำ เงินเดือน บัญชีเงินฝาก และหลักทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ
Covered warrantใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่สำรองไว้ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้หนึ่งผู้ใดที่มิใช่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ออกตราสารได้มีการกันสำรองหลักทรัพย์ไว้หรือวางหลักประกันไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกนั้น หากผู้ถือ covered warrant เรียกใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ผู้ออก covered warrant [ตลาดทุน]
Current Account บัญชีเดินสะพัด บัญชีการชำระเงินระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ส่วนที่เป็นสินค้าได้แก่ สินค้าออก และสินค้าเข้า ส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นการบริการ อันได้แก่ รายการต่างๆ ทางด้านการค้าบริการ เช่น การท่องเที่ยว การธนาคาร การประกันภัย การขนส่ง เป็นต้น บัญชีเดินสะพัดเป็นส่วนสำคัญของบัญชีดุลการชำระเงิน [สิ่งแวดล้อม]
Guarantee Price ราคาประกัน ราคาสินค้าซึ่งมักจะเป็นสินค้าเกษตรที่รัฐบาล กำหนดเป็นราคาขั้นต่ำที่รัฐบาลรับรองว่าเกษตรกรจะสามารถขายได้ ด้วยการให้การอุดหนุนในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งมักมีฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่าผู้ผลิตสาขา อุตสาหกรรมและสาขาบริการ [สิ่งแวดล้อม]
Hostage negotiationsการเจรจาต่อรองตัวประกัน [TU Subject Heading]
Insuranceประกันภัย [TU Subject Heading]
Life insurance agentsตัวแทนประกันชีวิต [TU Subject Heading]
Linked deposit programsการค้ำประกันสินเชื่อโดยรัฐ [TU Subject Heading]
Multilateral Investment Guarantee Agencyสำนักประกันการลงทุนพหุภาคี [เศรษฐศาสตร์]
Procrastinationการผัดวันประกันพรุ่ง [TU Subject Heading]
Reinsuranceประกันภัยต่อ [TU Subject Heading]
Retention moneyเงินวางประกัน [การบัญชี]
Social securityการประกันสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Standby letter of creditเล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกัน [การบัญชี]
Forced buyการบังคับซื้อการที่บริษัทหลักทรัพย์นำเงินประกันของลูกค้าที่วางเป็นประกันการยืมหลักทรัพย์ (securities borrowing account) ไปซื้อหุ้นคืน บริษัทหลักทรัพย์จะบังคับให้ลูกค้าซื้อหุ้นคืนต่อเมื่อหุ้นที่ยืมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จนทำให้สัดส่วนหลักประกันต่อมูลหนี้มีค่าต่ำกว่าระดับ maintenance margin ที่เข้าเกณฑ์ forced buy ซึ่งจะต่ำกว่าระดับ margin call (เช่น ระดับ forced buy เท่ากับ 30% ขณะที่ระดับ margin call เท่ากับ 40% เป็นต้น) หลักเกณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าแต่ละรายมีภาระหนี้เกินตัวจนไม่อาจแบกรับได้ (ซึ่งจะเห็นได้จาก การที่ถูก margin call แล้วไม่สามารถนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้) หากปล่อยค้างไว้ ถ้าหุ้นที่ยืมมีมูลค่าสูงขึ้นไปอีก อาจทำให้มีหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้ จนกระทบถึงฐานะการเงินของบริษัทหลักทรัพย์และกระทบถึงความเชื่อมั่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งระบบได้ [ตลาดทุน]
Marginหลักประกันของลูกค้าจำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อการซื้อหุ้นโดยใช้สินเชื่อหรือเพื่อการขายชอร์ตกับบริษัทหลักทรัพย์นั้น ตลาดหลักทรัพย์จะกำหนดอัตราขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางหลักประกันไว้เรียกว่า Initial Margin Rate เช่น ร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ้นที่ซื้อหรือขายชอร์ต เป็นต้น ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดเปลี่ยนแปลงอัตรา Margin ได้หากภาวะความเสี่ยงใน ตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลง เงิน Margin ที่ลูกค้าต้องวางเริ่มแรกนี้ เรียกว่า Initial Margin [ตลาดทุน]
Money marketตลาดเงิน ตลาดเงินคือตลาดที่มีการระดมเงินทุนและการให้สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี การโอนเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงินที่มีอายุการไถ่ถอนระยะสั้น เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วเงินคลัง เป็นต้น เป็นที่รวมกลไกทั้งหลายที่ทำให้การหมุนเวียนของเงินทุนระยะสั้นเป็นไปด้วยดี อันได้แก่ การจัดหาเงินทุนเพื่อการประกอบการของธุรกิจ การให้สินเชื่อแก่บุคคลและการจัดหาเงินทุนระยะสั้นให้แก่ภาครัฐบาล แบ่งเป็น 1. ตลาดเงินในระบบ ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์และธนาคารกลาง กิจกรรมสำคัญในตลาดเงินในระบบ ได้แก่ การกู้ยืม ระหว่างธนาคารด้วยกันเอง (Inter-bank loan หรือ Call loan) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป การกู้ โดยตรงหรือเบิกเกินบัญชี (Loan and overdraw) โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้โดยขายตราสาร ทางการเงิน ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารการค้า ตลอดจนตราสารที่ธนาคารรับรอง 2. ตลาดเงินนอกระบบ ซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับสถานภาพ กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การให้กู้ การเล่นแชร์ 3. การขายฝาก ฯลฯ ตลาดเงินนอกระบบยังมีบทบาทมากในประเทศกำลังพัฒนา [ตลาดทุน]
Suretyship and guarantyการค้ำประกัน และการรับประกัน [เศรษฐศาสตร์]
Warrantyการรับประกัน [TU Subject Heading]
Underwritingการประกันการจัดจำหน่าย [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
accident insurance (n.) การประกันอุบัติเหตุ
actuary (n.) พนักงานหาค่าสถิติประกันภัย Syn. statistician
assurance (n.) การรับประกัน See also: การรับรอง, การทำให้เชื่อมั่น Syn. guaranty, insurance
assured (n.) ผู้เอาประกันภัย
bail (n.) การประกันตัว Syn. pledge
bail (vt.) ประกันตัวออกไป
bail out (phrv.) ประกันออกมา See also: ประกันตัว Syn. go for
bailor (n.) ผู้ส่งมอบทรัพย์สินให้ประกันตัว Syn. bondsman
be out (phrv.) ได้รับคำสั่ง (ให้จับเป็นตัวประกัน)
benefit (n.) เงินที่ได้จากประกันชีวิต
bonded (adj.) ประกันไว้ See also: ประกัน
bondsman (n.) ผู้ส่งมอบทรัพย์สินให้ประกันตัว
coverage (n.) ขอบเขตคุ้มครองในการประกันภัย
gage (n.) ของประกัน See also: หลักทรัพย์ค้ำประกัน Syn. pledge, hostage
gage (vt.) ให้ของไว้เป็นประกัน See also: เอาของค้ำประกัน
guarantee (n.) ใบรับประกัน See also: หลักประกัน, สิ่งประกัน, ใบสัญญา, ใบรับรอง Syn. assurance, warrant
guarantee (n.) ผู้ค้ำประกัน See also: ผู้ให้หลักประกัน
guarantee (vt.) รับประกัน See also: ค้ำประกัน, ประกัน, รับรอง Syn. certify, warrant
guarantee against (phrv.) รับประกันสินค้าว่าจะไม่มีบางสิ่ง
guarantee for (phrv.) รับประกันเป็นเวลา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The court set bail at 200,000 Bahtศาลตั้งเงินค่าประกันสองแสนบาท
I am afraid he would jump bailฉันเกรงว่าเขาอาจหนีประกัน
Great efforts ensure the success of our workความพยายามอย่างหนักเป็นหลักประกันความสำเร็จของพวกเรา
It's still under guaranteeมันยังคงอยู่ในระยะประกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There might be some insurance.เฮย อาจจะมีประกันบางส่วน ฉันไม่อยากจะคิดว่าสิ่งดังกล่าว
They've been going in and out of style, But they're guaranteed to raise a smileพวกเขาได้รับไปในและนอกรูปแบบ แค่พวกเขาจะรับประกันที่จะเพิ่ม รอยยิ้ม
What's most important to me is that I have a guarantee.สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผม คือว่าผมมีการรับประกัน ไม่มีความพยายามมากขึ้นในชีวิตของพ่อของฉัน
No, but there's an insurance salesman selling life-after-death policies.ไม่มี เจอร์รี่ คนขายประกัน ขายกรมธรรม์ชีวิตหลังการตาย
I will release you on bail of 1 00 rupees until I reach a sentence.ผมจะปล่อยคุณ ด้วยเงินประกัน 100 รูปี จนกว่าจะมีคำตัดสิน
We are here today to guarantee the personal freedom of every American.เรามาที่นี่ ในวันนี้ เพื่อรับประกัน อิสรภาพของอเมริกันชนทุกคน
I guarantee the sale will go through.แต่คุณรู้ใช่ไหมว่าคณะกรรมการจะประชุม... วันนี้ครับ! ผมรับประกันว่า การขายห้างจะต้องไปได้ฉลุย...
They have 17 churches I could insure, and Jerry and I need the business.มีโบสถ์ 17 ที่เป็นหลักประกัน เจอร์รี่กับผมต้องการงานนี้
I don't want to be intimate with anything that has a 90-day warranty.ฉันไม่กล้าต่อกรกับของ ที่รับประกัน 90 วันหรอก
You know, most of my salesmen... couldn't sniff out a phony claim... if their noses were nailed to it, but you... man, you never miss.รู้มั้ย เซลล์แมนส่วนใหญ่ของฉัน จับมือใครดมไม่ได้เลยเวลามีเรื่องเคลมประกัน จมูกเขาเกือบจะติดฉันอยู่แล้ว แต่นาย...
I'm not suggesting that you're lying... that you're about to file a fraudulent claim... but forgive me if this sounds... a little bit like bullshit to me.ผมไม่ได้ทึกทักเอาว่าคุณกำลังโกหกผม เพื่อคุณจะได้เคลมประกัน ลูกค้ารายใหญ่ของผมหรอกนะ แต่ผมต้องขอโทษด้วย ถ้าผมทำเสียง
My way, you get 100% from the insurance company... take the bonds back from us... at 60 cents on the dollar and make yourself another 40%.วิธีผม คุณเคลมประกันได้ 100% ซื้อพันธบัตรคืนจากเรา 60 เซนต์ต่อเหรียญ
I guess I should thank you for having bailed me out all that time.ฉันคิดว่าฉันควรจะ ขอขอบคุณสำหรับการ มีการประกันตัวฉัน ออกตลอดเวลาว่า
A man with the means and motive to play you and all of us as pawns in the most elaborate, most expensive hoax of all time?เอสอา ฮาร์ดเดน? คนที่มีวิธีการและแรงจูงใจ ในการเล่นให้คุณและพวกเราทุกคน เป็นหลักประกันในการ ทำอย่างละเอียดมากที่สุด
I'm sorry, the insurance won't cover it. If he fell--เสียใจด้วย, ประกันภัยไม่สามารถดูแลเรื่องนี้ได้ ถ้าเกิดเขาล้ม..
We thought about the policy, and we'll take it.- ก็ทุกวันนั่นล่ะ ประกัน เราตกลงจะซื้อคุณ
How many guys memorize their wife's social security number?จะมีสักกี่คนวะ ที่จำหมายเลขประกันสังคม ของเมียตัวเองได้
Don't forget, your security is... your face and bodyอย่าลืมว่า หลักประกันของเธอก็คือ... ใบหน้าและก็ตัวเธอ
Driver's license, passport, social security number, bank account, will all be erased.ทั้งใบขับขี่, พาสปอร์ต, บัตรประกันสังคม, บัญชีธนาคารทั้งหมด ฉันจะลบทิ้งแบบไม่ให้เหลือซาก
I hear her hair's insured for $10,000.ฉันได้ยินมาว่า ผมของเธอประกันไว้ หนึ่งหมื่น
One kidnapper is caught, two are heading for district 103 with the hostage Block nearby roadsจับโจรลักพาตัวได้คนนึงแล้ว อีก 2 คนกำลังมุ่งหน้าไปที่ เขต 130 พร้อมกับตัวประกัน ปิดถนนบริเวณใกล้เคียง
Randy, Ian blackburn had a $100,000 life insurance policy.รันดี้ เอียน แบล็คเบิร์น ทำประกันชีวิต 100,000 เหรียญ
Number one, there's no guarantee you're getting a shot.ข้อที่1, ไม่มีอะไรรับประกันว่า เธอจะไม่โดนฉีดยา.
For the last two years, the premium was paid via check from your brother's bank account.ในสองปีหลัง เราได้รับเบี้ยประกันเป็นเช็ค จากบัญชีพี่ชายของคุณ
Intel confirmed. Nine hostiles, three marines.ยืนยันข้อมูล คนร้าย 9 ตัวประกัน 3
Jake comes in, salts the whole fucking deal, insurance company catches wind of it, they don't pay out.เจคโผล่เข้ามา เก็บเงินไปได้ทั้งหมด บริษัทประกันไม่พบคู่กรณี พวกเขาเลยไม่จ่าย
So that someone I know has his boys snatch the deadbeat's kid brother till does he does pay.แล้วคนที่ผมรู้จัก จับน้องชายเขาไว้เป็นตัวประกัน จนกว่าเขาจะยอมจ่าย
So, as a gesture of good faith... all non-Israeli hostages will be released.ถือว่าโชคดีที่... ตัวประกันที่ไม่ใช่พวกอิสราเอล จะถูกปล่อยไป
Or, for those who can afford it, a Zomcon funeral, complete with head coffin, guarantees you a burial you won't come back from.หรือพวกที่สามารถจะเป็นเจ้าของมันได้ ด้วยสุสานจากซอมคอน และโลงสำหรับใส่หัว รับประกันแน่นอนว่าคุณจะได้ตายอย่างสมใจ ไม่มีทางฟื้นขึ้นมาอีก
We've just received a video feed confirming that another hostage has been executed inside the main terminal at Ontario Airport.เราเพิ่งได้รับภาพมายืนยันว่า ตัวประกันอีก1คนถูกสังหารไปแล้ว ที่ด้านในของอาคารหลักสนามบินออนทาริโอ
There been any response from the White House since we killed the last hostage?มีคำตอบอะไรจากทางทำำเนียบไหม หลังจากที่เราฆ่าตัวประกันล่าสุดไป มีคำตอบอะไรจากทางทำำเนียบไหม หลังจากที่เราฆ่าตัวประกันล่าสุดไป
One of the president's aides will then walk up to the podium and whisper into his ear that there'll be no rescue, that his signature on the treaty will be the death warrant of the hostages.ผู้ช่วยปธน.คนนึงจะเดินขึ้นไปบนแท่น แล้วกระซิบใส่หูเขาว่าไม่มีการช่วยตัวประกันเกิดขึ้น และชื่อของเขาบนสนธิสัญญาจะกลายเป็นคำสั่งฆ่าตัวประกัน
Bill, they were going to kill another hostage. I didn't have a choice.บิล มันจะฆ่าตัวประกันอีกคน ผมไม่มีทางเลือก
I didn't distract you with details that could wait until after we'd resolved this hostage situation, sir.ผมไม่อยากรบกวนท่านด้วยข้อมูลที่เอาไว้บอก หลังจากจัดการเรื่องตัวประกันจบก่อนก็ได้ ผมไม่อยากรบกวนท่านด้วยข้อมูลที่เอาไว้บอก หลังจากจัดการเรื่องตัวประกันจบก่อนก็ได้
But I know he has a connection to one of the hostages-- a 15-year-old boy named Derek Huxley.ไม่ แต่ผมรู้ว่าเขามีความเกี่ยวข้องกับตัวประกันคนนึง เด็กผู้ชายอายุ15ปีชื่อเดเรค ฮักซ์ลีย์
With no money down,guaranteed,or we'll make your first two payments...ไม่ต้องวางเงินดาวน์ รับประกัน หรือจะให้เราจ่ายสองงวดแรก
Orozco skipped bail,never to be seen again.โอรอสโซ่ หนีประกัน และไม่มีใครเจออีกเลย
Bring up 4 or 5 item girls, besides her, i'm telling you, your film will be hit because of this song.พาสาวๆไปสัก4-5คนนะ, เว้นเธอ, ฉันรับประกัน,หนังของนาย จะดังเพราะเพลงนี้
We got a heavily armed group holed up in an abandoned Church... with top-ranking EU officials as hostages.เราพบกลุ่มติดอาวุธร้ายแรงหลบซ่อนในโบสถ์ร้าง ...กับตัวประกันซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ EU
Did you ever see Raid on Entebbe?เคยซิ,ตอนจบ ตัวประกันก็ถูกปล่อย แล้วจะทำงานนั่นให้คุณได้ยังไง?

*ประกัน* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
保険[ほけん, hoken] Thai: การประกัน English: insurance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ประกัน*
Back to top