ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hostage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hostage*, -hostage-

hostage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hostage (n.) ตัวประกัน See also: ตัวจำนำ, เชลย Syn. captive, pawn, prisoner
English-Thai: HOPE Dictionary
hostage(ฮอส'ทิจฺ) n. ตัวประกัน,ของค้ำประกัน, See also: hostageship,n.
English-Thai: Nontri Dictionary
hostage(n) ตัวประกัน,เชลย,ของประกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hostageตัวประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hostage negotiationsการเจรจาต่อรองตัวประกัน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวจำนำ (n.) hostage See also: pledge Syn. ตัวประกัน
ตัวจำนำ (n.) hostage See also: pledge Syn. ตัวประกัน
ตัวประกัน (n.) hostage See also: pledge Syn. เชลย, ตัวจำนำ
ตัวประกัน (n.) hostage See also: pledge Syn. เชลย, ตัวจำนำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know what it's like to be in a hostage situation.ผมรู้ว่า มันรู้สึกยังไง ตอนที่ตกเป็นตัวประกัน
You're a hostage today. Ji-hoon's bait.วันนี้เธอคือตัวประกัน เหยื่อล่อ จีฮุน
One kidnapper is caught, two are heading for district 103 with the hostage Block nearby roadsจับโจรลักพาตัวได้คนนึงแล้ว อีก 2 คนกำลังมุ่งหน้าไปที่ เขต 130 พร้อมกับตัวประกัน ปิดถนนบริเวณใกล้เคียง
The serial poisoning suspect is holding a hostage inside this temple.คนร้ายที่เราสงสัยได้จับประกันไว้ในวัดแห่งนี้
Even if you can get away this time, they'Il still keep on coming after you, and then they'Il take your grand-daughter hostage to force you to show yourself.เวลานี้ ลุงอาจจะหนีไปได้ แต่พวกมันจะตามล่าลุงไม่เลิก แล้วพวกมันจะทำให้หลานสาวของลุงตกอยู่ในอันตราย
...and yet you are willing to send a hostage to Chang'an.ถึงอย่างนั้น เจ้ายังจะเต็มใจส่งตัวประกันไปที่เมืองฉางอันอีกหรือ
Bring the hostage that is going to go to Chang'an, Prince Ju-Mong.แล้วนำตัวตัวประกันองค์ชายจูมงไปที่เมืองฉางอัน
And you may have a hostage on board.อาจมีตัวประกันบนเครื่อง
Between the summit and the hostage situation, he's not in the frame of mind to deal with this.ทั้งการลงนามและเรื่องตัวประกัน เขาไม่มีสติพอจะรับรู้เรื่องนี้ได้
We've just received a video feed confirming that another hostage has been executed inside the main terminal at Ontario Airport.เราเพิ่งได้รับภาพมายืนยันว่า ตัวประกันอีก1คนถูกสังหารไปแล้ว ที่ด้านในของอาคารหลักสนามบินออนทาริโอ
I'm up to my ears trying to coordinate this hostage situation.ผมวุ่นเรื่องเข้าช่วยตัวประกันอยู่
That puts the lives of the approximately 60 men, women and children being held as hostage in question.ทำให้ชีวิตของชาย สตรี และเด็กราว60คนต้องตกอยู่ในคำถาม ทำให้ชีวิตของชาย สตรี และเด็กราว60คนต้องตกอยู่ในคำถาม

hostage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人质[rén zhì, ㄖㄣˊ ㄓˋ, 人质 / 人質] hostage
[zhì, ㄓˋ, 质 / 質] hostage; substance; nature; quality; Taiwan pr. zhi2

hostage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
浅間山荘事件;あさま山荘事件[あさまさんそうじけん, asamasansoujiken] (n) Asama-Sanso incident (famous hostage crisis and police siege in Feb. 1972)
ビルジャック[, birujakku] (n) (abbr) building highjack (hostage situation)

hostage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตัวจำนำ[n.] (tūajamnam) EN: hostage FR:
ตัวประกัน[n.] (tūaprakan) EN: hostage ; pledge FR: otage [m]

hostage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geiselnahme {f}taking of hostage
Geiseldrama {n}hostage drama

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hostage
Back to top