ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adjourn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adjourn*, -adjourn-

adjourn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adjourn (vi.) บอกเลื่อน See also: เลื่อนออกไป, เลื่อน Syn. postpone, dismiss
adjourn (vt.) บอกเลื่อน See also: เลื่อนออกไป, เลื่อน
adjourn (vi.) ออกจากที่นัดพบ (ไปยังอีกที่หนึ่ง) See also: ย้ายที่ (ไปยังที่อื่น)
adjourn for (phrv.) เลื่อนไปเพื่อ
adjourn to (phrv.) ย้ายไป (สถานที่) See also: เปลี่ยนที่เป็น, เปลี่ยนเป็น
adjourn to (phrv.) เลื่อนออกไป (เวลา) See also: เปลี่ยนเวลาเป็น, เปลี่ยนเป็น
adjournment (n.) การเลื่อน See also: การเลื่อนออกไป Syn. postponement, delay
English-Thai: HOPE Dictionary
adjourn(อะเจอร์น') vt.,vi. เลื่อนไป, บอกเลื่อน, หยุด, เลิก, Syn. postpone, defer, put off)
adjournment(อะเจอร์น' เมินทฺ) n. การเลื่อน, ภาวะหรือระยะเวลาที่เลื่อน, Syn. postponement)
English-Thai: Nontri Dictionary
adjourn(vi,vt) เลื่อน,เลิก
adjournment(n) การเลื่อน,การบอกเลื่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adjourn, motion toญัตติขอให้เลื่อนการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjournmentการเลื่อนการประชุม, การปิดการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll adjourn till after lunch.พักการไต่สวนจนถึงเที่ยง
Let us adjourn ourselves to the nearest table... and overlook this establishment's board offare.พวกเราจะเลื่อนที่โต๊ะใกล้ที่สุด และการทบทวนรายการอาหารของสถานที่นี้
In that case, may I suggest we adjourn to the study for coffee and brandy, at which point I believe our unknown host will reveal his intentions.ในกรณีนี้ ผมแนะนำว่าให้เราไปที่ห้องหนังสือ จิบกาแฟและบรั่นดี สำหรับกาแฟและบรั่นดี และเราจะได้เข้าใจว่า เจ้าภาพมีเจตนาจะบอกอะไรกับเรา
We'll adjourn for today.เราจะเลื่อนการพิจารณาดคีออกไปก่อน
This schedule takes you from the moment we adjourn through to the final manufacture of the vaccine.กำหนดการนี้จะนำคุณจาก ช่วงเวลาที่เราเลื่อน ผ่านไปยังการผลิตขั้นสุดท้ายของ วัคซีน
Shall we adjourn to the wine cellar?ย้ายไปที่ห้องชิมไวน์ไหม
Let's adjourn while you two grow up.เราเลื่อนการพิจารณาไปดีกว่า เผื่อพวกคุณจะโตขึ้น
Adjourn the meeting.แต่เขาทั้งกลัวทั้งโง่น่ะ
This meeting is adjourned.งั้นจบการประชุมเพียงเท่านี้
Now, this meeting is adjourned.งั้นตอนนี้, นัดคราวนี้ก็ถูกเลื่อนแล้วนะ
Meeting adjourned.ตกลงเป็นอันว่าการประชุม จะถูกเลื่อนออกไป เข้าใจไหม
Commander Lock, you have your orders. This Council is hereby adjourned.ผู้การล็อค คุณทราบคำสั่งแล้วนะคะ / สภาขอปิดประชุมแต่เพียงเท่านี้

adjourn ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
休会[xiū huì, ㄒㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ, 休会 / 休會] adjourn
[sàn, ㄙㄢˋ, 散] adjourn; scatter

adjourn ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
休会[きゅうかい, kyuukai] (n,vs,adj-no) adjournment; recess
停会[ていかい, teikai] (n) adjournment; suspension of a meeting; recess of legislature
延会[えんかい, enkai] (n) postponement (adjournment) of meeting
延期[えんき, enki] (n,vs) postponement; adjournment; (P)
散会[さんかい, sankai] (n,vs) adjournment; (P)
日延べ[ひのべ, hinobe] (n,vs) postponement; adjournment
流会[りゅうかい, ryuukai] (n,vs) cancelling a meeting; adjournment of a meeting (due to lack of attendance)
閉廷[へいてい, heitei] (n,vs) adjourning court
閉院[へいいん, heiin] (n,vs) adjourning the Diet or an assembly

adjourn ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เลื่อน[v.] (leūoen) EN: postpone ; defer ; put off ; adjourn ; delay ; call off ; suspend FR: ajourner ; postposer ; différer ; reporter ; remettre ; repousser ; retarder
เลื่อนเวลา[v. exp.] (leūoen wēlā) EN: postpone ; adjourn ; delay ; suspend ; put off ; defer FR: ajourner ; postposer ; différer ; reporter ; remettre ; repousser
ผัดวันประกันพรุ่ง[v. (loc.)] (phatwanprak) EN: delay ; put off ; procrastinate ; adjourn ; suspend FR:
ปิดประชุม[v. exp.] (pit prachum) EN: adjourn FR: clore les débats
ญัตติให้เลื่อนการประชุม[xp] (yatti hai l) EN: motion to adjourn a meeting FR:
การเลื่อน[n.] (kān leūoen) EN: shift ; adjournment ; delay FR: report [m] ; ajournement [m]
การเลื่อนการอภิปราย[n. exp.] (kān leūoen ) EN: adjournment of the debate FR:
การเลื่อนการประชุม[n. exp.] (kān leūoen ) EN: adjournment FR:
การเลื่อนออกไป[n. exp.] (kān leūoen ) EN: adjournment ; postponement FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adjourn
Back to top