ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

acceptor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *acceptor*, -acceptor-

acceptor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
acceptor (n.) ผู้ที่ยอมรับใบเสร็จ (เพื่อจ่ายเมื่อถึงกำหนด)
English-Thai: Nontri Dictionary
acceptor(n) ผู้ยอมรับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acceptorตัวรับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acceptorsผู้รับ, สารรับ, ตัวรับ [การแพทย์]

acceptor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセプター[, akuseputa-] (n) acceptor
受容器[じゅようき, juyouki] (n) receptor; acceptor
取り手;取手[とりて, torite] (n) (1) recipient; receiver; acceptor; taker; (2) {MA} skilled practitioner (of judo, sumo, etc.); (3) (See 読み手) person who picks up the cards (in karuta games)
受諾側[じゅだくがわ, judakugawa] (n) {comp} acceptor; accepting SS user
受諾側セションサービス利用者[じゅだくがわせしょんサービスりようしゃ, judakugawaseshon sa-bisu riyousha] (n) {comp} acceptor; accepting SS user
Japanese-English: COMDICT Dictionary
受諾側[じゅだくがわ, judakugawa] acceptor, accepting SS user
受諾側セションサービス利用者[じゅだくがわせしょんサービスりようしゃ, judakugawaseshon sa-bisu riyousha] acceptor, accepting SS user

acceptor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้รับรอง[n.] (phū raprøng) EN: surety ; acceptor ; guarantor ; sponsor ; certifier FR: garant [m] ; garante [f]

acceptor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnahmequittung {f}acceptor handshake
Honorant {m}acceptor for honor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า acceptor
Back to top