ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*คุ้มครอง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น คุ้มครอง, -คุ้มครอง-

*คุ้มครอง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (n.) Department of Labour Protection and Welfare Syn. กสร.
การคุ้มครอง (n.) protection See also: guard Syn. อารักขา, การป้องกัน, การดูแล
ความคุ้มครอง (n.) protection See also: guard Syn. การป้องกัน, ความดูแล
คุ้มครอง (v.) protect See also: guard, escort, defend, preserve Syn. ปกป้อง, ป้องกัน, รักษา
คุ้มครองรักษา (v.) protect See also: safeguard, watch over, defend, save, guard, stick up for, shield Syn. ปกปักรักษา, พิทักษ์รักษา
คุ้มครองสิทธิ์ (v.) guard the rights Syn. รักษาสิทธิ์, ป้องกันสิทธิ์ Ops. ละเมิดสิทธิ์, รุกรานสิทธิ์
ผู้คุ้มครอง (n.) parent See also: guardian Syn. ผู้ดูแล
ผู้คุ้มครอง (n.) body-guard with a gun See also: armed guard Syn. ผู้คุ้มกัน
มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (n.) Wildlife fund Thailand See also: WFT
มูลนิธิคุ้มครองเด็ก (n.) Child Protection Foundation
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (n.) Office of the Consumer Protection Board See also: OCPB
เขตคุ้มครอง (n.) protectorate
English-Thai: HOPE Dictionary
aegis(อี' จิส) n. โล่, การป้องกัน, การช่วยเหลือ, การคุ้มครอง., Syn. egis
asylum(อะไซ'ลัม) n. สถานที่ดูแลคนตาบอด คนบ้า เด็กกำพร้า, ที่ลี้ภัย,การให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศ,ที่พ้นภัย,โรงพยาบาลคนบ้า
bless(เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีความสุข,สรรเสริญ,ให้ศักดิ์สิทธิ์,ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง,อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่,ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกป้อง,สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย
castle(คาส'เซิล) {castled,castling,castles} n. ประสาท,คฤหาสน์,ป้อมปราการ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับเรือของหมากรุกไทย,สถานหลบภัยที่ปลอดภัย vt. ใส่ในป้อมปราการ,ใช้เรือคุ้มครองขน, Syn. palace
copyright(คอพ'พีไรทฺ) n. ลิขสิทธิ์. adj. ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์, See also: copyrightable adj. ดูcopyright copyrighter n. ดูcopyright
covert(คัฟ'เวิร์ท) adj. ซึ่งหลบซ่อน,ซึ่งซ่อนเร้นอย่างลับ ๆ ,แอบแฝง,ภายใต้การคุ้มครองของสามี n. สิ่งปกคลุม,ที่กำบัง,ที่หลบซ่อน,การปิดบัง,การปลอมตัว,พุ่มไม้สำหรับสัตว์ที่จะล่า, See also: covertness n. ดูcovert, Syn. clandestine,hid
defencelessadj. ไร้การป้องกัน,ไม่มีการคุ้มครอง
game lawn. กฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าสงวน
grith(กริธ) n. การป้องกัน,การคุ้มครอง,ที่พำนัก
guard(การ์ด) n.,vt. (ผู้) พิทักษ์,เฝ้า,ป้องกันรักษา,ดูแล,คุ้มครอง,ทหารยาม,องค์รักษ์., See also: guarder n., Syn. watch,oversee
guardian(การ์'เดียน) n.,adj. (ซึ่งเป็น) ผู้ปกครอง,ผู้คุ้มครอง,ผู้คุ้มกัน,ผู้พิทักษ์., Syn. protector,custodian
guardianship(การ์'เดียนชิพ) n. การคุ้มครอง,การพิทักษ์,การเป็นผู้ปกครอง, Syn. care
indemnify(-เดม' นะไฟ) vt. ชดใช้ค่าเสียหาย, ชดใช้, ทำขวัญ, คุ้มครอง., See also: indemnifier n.
indemnity(อินเดม' นิที) n. การชดเชยค่าเสียหาย, สิ่งชดเชย, เงินชดเชยค่าเสียหาย, ค่าสินไหมทดแทน, การป้องกัน, การคุ้มครอง, Syn. repay
lee(ลี) n. ที่หลบลม,ที่กำบัง,ที่บังลม,การคุ้มครอง,บริเวณที่ลมพัดเข้าหา,บริเวณใต้ลม,ตะกอน -Phr. (under the lee ด้านอับลม. adj. ใต้ลม,ตามลม)
patent(แพท'ทันทฺ) n. สิทธิบัตร adj. ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร,ได้รับประโยชน์เฉพาะตัว, See also: patentability n.
patent rightn. สิทธิคุ้มครองที่ได้รับจากสิทธิบัตร
preservation(เพรซเซอเว'เชิน) n. การเก็บรักษาไว้,การสงวน,การปกปักรักษา,การคุ้มครอง,การดำรง,การคงไว้,การพิทักษ์รักษา, See also: preservationist n.
preserve(พรีเซิว์ฟว') vt. สงวน,ดำรง,ปกปักรักษา,คุ้มครอง,ดอง,หมัก,อนุรักษ์. n. สิ่งที่ใช้สงวน,ยากันบูด,ของดอง,ของหมัก,บริเวณป่าสงวน., See also: preservability n. preservable adj. preservation n. preserver n., Syn. guard,m
protecting(โพรเทค'ทิง) adj. ซึ่งป้องกัน,ซึ่งคุ้มครอง., See also: protectingness n.
protection(พระเทค'เชิน) n. การป้องกัน,การคุ้มครอง,การพิทักษ์,การอารักขา,ระบบการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าให้สูง,เอกสารคุ้มครอง,หนังสือเดินทาง,ค่าคุ้มครอง,ค่าอารักขา, Syn. security,defense
protectionism(พระเทค'เชินนิสซึม) n. ระ-บบการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าให้สูงสำหรับสินค้าที่เป็นคู่แข่ง., See also: protectionist n.
protective(พระเทค'ทิฟว) adj. ซึ่งป้องกัน,ซึ่งคุ้มครอง,ซึ่งอารักขา,เกี่ยวกับprotectionism, See also: protectiveness n., Syn. guiding,assisting
protege(โพร'ทะเ?) n. ผู้ที่ได้รับการคุ้มครอง,ผู้ที่อยู่ในอุปถัมภ์,บุตรบุญธรรม, Syn. woman
safeguard(เซฟ'การ์ด) n. เครื่องป้องกัน,สิ่งป้องกัน,ผู้คุ้มกัน,ผู้คุ้มครอง vt. คุ้มกัน,คุ้มครอง,อารักขา, Syn. defense,precaution
safekeeping(เซฟ'คีพิง) n. การเก็บไว้ในที่ปลอดภัย,การคุ้มกัน,การคุ้มครอง,การอารักขา
shelter(เชล'เทอะ) n. ที่กำบัง,ที่หลบภัย,ที่หลบซ่อน,ที่พักอาศัย,ที่ลี้ภัย,ที่เป็นร่มไม้ชายคา,การป้องกันหรือหลบภัยจากสถานที่ดังกล่าว,การคุ้มครอง vt. เป็นที่กำบังหรือที่หลบภัย,ให้ที่กำบังหรือที่หลบภัย,คุ้มครอง,ปกป้อง vi. หลบภัย,หลบซ่อน,ลี้ภัย.
shield(ชีลด) n. โล่,ตราประจำตระกูล,สมาคมหรือโรงเรียน,เกราะหรือกระดองที่หน้าอก,ตราตำรวจหรือนายอำเภอ,ผู้ปกครอง,สิ่งคุ้มครอง,ฝาครอบกะบัง vt. ปกป้อง,ป้องกัน,คุ้มครอง,ซ่อน,ซ่อนเร้น. vi. เป็นโล่ป้องกัน., See also: shielder n. -S...
tribune(ทริบ'บิวน์) n. ผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชน,เจ้าหน้าที่คุ้มครองประชาชน,เวทีแสดงสุนทรพจน์,เวทีอภิปราย,ยกพื้นสำหรับการแสดงสุนทรพจน์, See also: tribuneship n.
wing(วิง) n. ปีก,ปีกนก,ปีกเครื่องบิน vt. ติดปีก,ทำให้บินได้,ขนส่งทางอากาศ vi. บิน -Phr. (under one's wing ภายใต้การคุ้มครองหรืออุปถัมภ์ของ), Syn. annex,fly
English-Thai: Nontri Dictionary
guardian(n) ผู้ปกครอง,ผู้คุ้มครอง,ผู้ป้องกัน,ผู้คุ้มกัน,ผู้พิทักษ์
guardianship(n) การปกครอง,การคุ้มครอง,การป้องกัน,การคุ้มกัน
keeping(n) การเฝ้า,การดูแล,การอารักขา,การคุ้มครอง,การเก็บรักษา
palladium(n) เครื่องคุ้มครอง,เครื่องป้องกัน
protection(n) การป้องกัน,การอารักขา,การคุ้มกัน,การคุ้มครอง
safeguard(n) เครื่องป้องกัน,การพิทักษ์,ผู้อารักขา,ผู้คุ้มกัน,ผู้คุ้มครอง
tutelage(n) ความคุ้มครอง,การสั่งสอน,การปกครอง,การอนุบาล,การพิทักษ์
ward(n) ผู้ที่อยู่ในความคุ้มครอง,ตึกคนไข้,ห้องพยาบาล,ท้องที่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
approved schoolโรงเรียนสำหรับเด็กที่กระทำผิดอาญา, สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binder๑. หนังสือคุ้มครองชั่วคราว๒. หนังสือมอบอำนาจผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
comprehensive coverage; coverage, comprehensiveความคุ้มครองรวม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conservatorผู้ปกครอง, ผู้ดูแล, ผู้คุ้มครอง (ที่ศาลตั้ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coverageความคุ้มครอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
protected goodsของที่ได้รับความคุ้มครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
held coveredถือว่าคุ้มครองแล้ว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
jeweller's block policyกรมธรรม์เบ็ดเสร็จคุ้มครองผู้ค้าอัญมณี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
notional reinstatement value coverความคุ้มครองมูลค่าจัดทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
protectionismลัทธิคุ้มครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
protective tariffพิกัดอัตราภาษีเพื่อคุ้มครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
umbrella coverความคุ้มครองแบบครอบคลุม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
waiting periodระยะไม่คุ้มครอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
whole account treatyสัญญาประกันภัยต่อคุ้มครองทั้งประเภท [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
work in progress coverความคุ้มครองงานที่ดำเนินอยู่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Botanical Garden สวนพฤกษศาสตร์ เป็นพื้นที่คุ้มครองประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ทุกชนิด ทั้งในและนอกประเทศที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ความสวยงามหรือที่หายากมาปลูกไว้เป็นลำดับตามหมวดหมู่ และตระกูล เพื่อการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ขยายพันธุ์ ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และแก่ประเทศชาติต่อไป ในประเทศไทยมีอยู่ 5 แห่ง คือ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง จังหวัดตรัง [สิ่งแวดล้อม]
Examinerพนักงานผู้ทำการตรวจสอบ ตัดสิน ให้สิทธิคุ้มครองสิทธิบัตรที่ยื่นขอของสำนักงานสิทธิบัตรประเทศหนึ่ง ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Grantการที่สำนักงานสิทธิบัตรอนุมัติให้สิทธิคุ้มครองในทางกฏหมายแก่ผู้ขอรับในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อป้องกันผู้อื่นนำเทคโนโลยีที่คิดค้นไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Guardian angelsเทวดาผู้คุ้มครอง [TU Subject Heading]
Infringeการล่วงละเมิด ด้วยการผลิต ใช้ เลียนแบบกระบวนการ หรือ ขายการประดิษฐ์ที่ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตรในประเทศที่มีการยื่นขอ , การล่วงละเมิด ด้วยการผลิต ใช้ เลียนแบบกระบวนการ หรือ ขายการประดิษฐ์ที่ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตรในประเทศที่มีการยื่นขอ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธินั้น [ทรัพย์สินทางปัญญา]
national parkอุทยานแห่งชาติพื้นที่ซึ่งรัฐบาลเห็นว่ามีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจสมควรสงวนไว้เป็นพิเศษ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้คงเดิมถาวรตลอดไป เพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจและเพื่อศึกษาค้นหาความรู้ อุทยานแห่งชาติที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากลจะต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 10 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,250 ไ ร่ที่บริหารโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลาง และมีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะคุ้มครองป้องกันพื้นที่อนุรักษ์ให้รอดพ้นจากการบุกรุกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Over the counter marketตลาดรองตราสารทุนตลาดซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ เช่น การซื้อขายนอกตลาดโดยปกติจะมีขนาดหรือปริมาณการค้าจำนวนน้อยกว่า มีสภาพคล่องน้อยกว่า และมีการคุ้มครองผลประโยชน์ของนักลงทุนน้อยกว่าตลาดที่เป็นทางการ ในสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดทำระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับการซื้อขายนอกตลาดขึ้นเพื่อใช้ปฏิบัติกันเอง โดยสมาคมผู้ค้าหลักทรัพย์แห่งชาติ (The National Association of Securities Dealer : NASD) สำหรับประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้เห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งตลาดรองตราสารทุนเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2537 โดยมุ่งเน้นนักลงทุนที่เป็นสถาบันเข้ามาลงทุนในตลาดนี้ [ตลาดทุน]
Protected areasเขตคุ้มครอง [TU Subject Heading]
Protectionการคุ้มครอง [TU Subject Heading]
Statusสถานภาพทางกฏหมายของสิทธิบัตร ทั้ง 2 ประเภท (ยื่นขอ และ อนุมัติ), สถานภาพทางกฏหมายของสิทธิบัตร ทั้ง 2 ประเภท (ยื่นขอ และ อนุมัติ) เช่น แสดงถึงว่ากำลังรอคอยการพิจารณา การสิ้นสุดสิทธิ หรืออยู่ในความคุ้มครองอยู่ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Over-the-counterการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นนอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อขายหุ้นนอกตลาด โดยทั่วไปจะมีขนาดหรือปริมาณการค้าน้อย มีสภาพคล่องต่ำ และมีการคุ้มครองผลประโยชน์ของนักลงทุนน้อยกว่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีทางการกำกับดูแล [ตลาดทุน]
reverse engineeringวิศวกรรมย้อนรอยวิธีการวิจัยศึกษาตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การทำงานส่วนประกอบ ตลอดจนกลไกในการดำเนินงานนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือซอฟต์แวร์นั้นขึ้นมาใหม่ โดยไม่ให้ผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา [คอมพิวเตอร์]
Wildlife สัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติประเภทหนึ่งที่สามารถเกิดทด แทนกันได้ ในความหมายทั่วไป สัตว์ป่าคือสัตว์มีกระดูกสันหลัง ตลอดจนแมลงหรือแมงทุกชนิดที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ และอาศัยอยู่อย่างเสรีทั้งในน้ำหรือบนบก ปราศจากการควบคุมและการเลี้ยงดูจากมนุษย์ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ สัตว์ป่าคุ้มครอง และ สัตว์ป่าสงวน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
charm (vt.) ใช้เวทมนตร์คาถาหรือยันต์คุ้มครอง
consumerism (n.) การคุ้มครองผู้บริโภค
copyright (adj.) ซึ่งมีการคุ้มครองลิขสิทธิ์ Syn. copyrighted
copyrighted (adj.) ซึ่งมีการคุ้มครองลิขสิทธิ์
coverage (n.) ขอบเขตคุ้มครองในการประกันภัย
custodial (adj.) ซึ่งไม่คุ้มครองเด็ก
custody (n.) การคุ้มครอง See also: การปกป้อง Syn. protection, guardianship, care
defense (n.) การคุ้มครอง See also: การปกป้อง, การคุ้มกัน, การอารักขา Syn. protection, safequard, offense, security
escort (n.) การคุ้มครอง Syn. protection
foster child (n.) เด็กหรือผู้เยาว์ที่อยู่ในความคุ้มครองของศาล หรือผู้ปกครอง Syn. adopted child, orphan
guardedness (n.) การคุ้มครอง See also: ความระแวดระวัง, ความระมัดระวัง Syn. protection Ops. candour
guardian (n.) ผู้คุ้มครอง See also: ผู้พิทักษ์, ผู้คุ้มกัน Syn. guard, protector
guardian (adj.) ซึ่งคุ้มครอง See also: ซึ่งพิทักษ์, ซึ่งป้องกัน
guardian angel (n.) เทพที่คุ้มครองเมื่อยามตกอยู่ในอันตราย
guardianship (n.) ความคุ้มครอง Syn. care, conservation, protection
licensed (adj.) ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร See also: เกี่ยวกับสิทธิบัตร Syn. controlled, monopolized, patented
monopolized (adj.) ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร See also: เกี่ยวกับสิทธิบัตร Syn. controlled, patented, licensed
non-custodial (adj.) ซึ่งไม่คุ้มครองเด็ก Syn. custodial
palladium (n.) สิ่งที่ปกป้องคุ้มครอง
patent (adj.) ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร See also: เกี่ยวกับสิทธิบัตร Syn. controlled, monopolized, patented, licensed
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The book is protected by copyrightหนังสือเล่มนี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If I wish to enjoy the benefits and protection of the British Empire it would be wrong of me not to help in its defense.ถ้าอยากได้ผลประโยชน์ และการคุ้มครองจากสหราชอาณาจักร คงไม่ถูกต้อง ถ้าผมไม่ช่วยปกป้อง
By sunset we will be man and wife, and the Queen, bless her soul, will be out of my life.เมื่ออาทิตย์อัสดง เราก็จะเป็นสามีภรรยากัน ส่วนพระราชินี ขอให้พระเจ้าคุ้มครองนาง และก็ออกไปจากชีวิตของข้า
Not possible. Mr. Daita wants political asylum from us, and we have his signed affidavit.ปฏิเสธ, คุณไดตะต้องการความคุ้มครองจากเรา และเราก็มีลายเซ็นต์ลงวันที่ของเขาแล้ว
But remember: "public and brutal"."ในสาธารณะและโหด" เราคุ้มครองผิดคน หมายถึง...
Then God go with you... for none of us will.ถ้าเช่นนั้น ขอพระเจ้าคุ้มครอง เพราะท่านเจอกับพวกเราแน่
Hundreds of thousands have flocked to temples, synagogues, and churches. God be with us all. I'm going to get back to the windows.กันที่วัด สุเหร่า โบสถ์ ขอพระเจ้าคุ้มครอง ไปตอกหน้าต่างต่อดีกว่า
And that's how, through Joseph Smith, God restored the true church of Jesus Christ to the earth.แล้ว โจเซฟ สมิท ก็ตรงไปยัง พระเจ้าผู้ซึ่งคุ้มครองโบสถ์ของพระองค์ ในโลกทั่วทุกที่
Now that uncle Chiu's in danger, it's my responsibility to protect him.ตอนนี้คุณเฉาตกอยู่ในอันตราย การคุ้มครองเขา เป็นหน้าที่ของผม
Those banks are owned by Capital Bank and Trust of New York and are under the protection of American laws.ธนาคารพวกนั้นเป็นของ ธนาคารสินเชื่อและความมั่นคงของนิวยอร์ก... ...และอยู่ภายใต้การคุ้มครองของ กฏหมายอเมริกา
She's all on her own now, and she needs a man to care for her.ผมว่าพ่อน่าจะลองสมัคร เป็นผู้คุ้มครองเธอ แต่ถ้าพ่อไม่กล้า ช่วยติดต่อให้ผมแทนก็ได้
"In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit... "พระบิดา พระบุตร พระจิต คุ้มครองด้วย เอเมน
And incidentally, the oil that they want to produce in that protected area in Northern alaska, which I hope they don't, they have to depend on trucks to go in and out of there.อย่างที่เห็น น้ำมันที่ต้องการผลิตในพื้นที่คุ้มครอง ในตอนเหนือของอลาสกา ซึ่งผมหวังว่าจะเลิกทำ ต้องหันไปพึ่งรถบรรทุกวิ่งเข้าวิ่งออกที่นั่น
I mean feds don't bother recruiting somebody, guarding them with undercover agents, unless you're super-good At sometthing?พวกนี้ไม่ส่งสายลับ มาคุ้มครองคนกระจอกหรอก นายต้องมีกึ๋น
Guy gets supercomputer in his brain, beautiful cia agent is sent to protect him, and then she tells him, while under the spell of truth serum,that she's not interested.หนุ่มมีข้อมูลลับอยู่ในหัว ซีไอเอส่งคนมาคุ้มครอง เธอบอกไม่ได้สนเขา
You already know your guardian, Bumblebee.รู้จักแล้ว ผู้คุ้มครองของเธอ บัมเบิ้ล บี
Well, George Merchant, God rest him, wanted to buy this land, so he sends round his legal fella, Martin Blower, God rest him, and I thought I might take them up on it.ใช่ จอร์ช ขอพระเจ้าคุ้มครอง ต้องการซื้อที่ดินที่นี่ เขาส่งนักกฏหมายของเขามาคุย มาตินโบร์เวอร์,ขอพระเจ้าคุ้มครอง และฉันคิดว่าฉันจะยอมพวกเขา
Well, it turns out that Martin Blower, God rest him, knew where the new bypass road is going because he was knocking off Eve Draper from the council, God rest her, and then that reporter, God rest him, finds out about the routeมันมาจาก มาติน ขอพระเจ้าคุ้มครอง เขารู้เรื่องถนนตัดใหม่ เพราะเขาไล่อีฟออกจากเทศบาล ขอพระเจ้าคุ้มครองเธอ
Even if they did, there's no God to protect us from them, is there?หรือถ้าพวกมันมีอยู่จริง ก็จะไม่มีพระเจ้ามาคุ้มครอง พวกเราจากมัน ใช่ไหมครับ?
I petitioned that she be made a ward of the court but his lawyers killed that one stone dead, so...ผมยื่นคำร้องให้เธอ ได้รับการคุ้มครองจากศาล... ...แต่เจอทนายเขายื่นคัดค้านทันที...
But the joy of checks and balances in our government is that I can, and am, indeed, required by law, to tell them to fuck off.แต่ระบบการตรวจสอบควบคุมซึ่งกันและกัน เป็นเรื่องที่ผมทำได้ และแน่นอน คุ้มครองโดยกฏหมาย ที่จะบอกพวกนั้นให้ไปไกลๆ
If you accept Christ into your heart, you'll be blessed with eternal salvation... spiritual protection, grace.หากเธอรับพระคริสต์สู่ใจของเธอ พรพระคริสต์จะปกป้องภยันตรายให้เธอ คุ้มครองวิญญาณของเธอ ได้โปรด
Julie, we believe an NYPD investigator was forced to escort the bank robbery suspect out of the city.จูลี่ ,เราเชื่อว่าตำรวจชั้นสูตรของนิวยอร์คถูกบังคับ เพื่อคุ้มครองผู้ต้องสงสัยโจรกรรม ออกจากเมือง
Now, the 3 child services workers...เอาล่ะ มีจนท.คุ้มครองเด็ก 3 คน..
She came in with 2 child service workers to talk to the girls.เธอมากับ จนท.คุ้มครองเด็ก 2 คนที่มาคุยกับเด็ก
Justice uses this facility to transition informants into Witness Protection, so it's...ความยุติธรรมใช้ประโยชน์ในความสดวกสบาย เปลี่ยนเป็นให้ข้อมูล จะได้รับการคุ้มครองพยาน ดังนั้นจึงเป็น ...
Well, I certainly hope that Jax has enough pull to make that happen, because I can only protect him for one more day.ยังไง ฉันหวังอย่างยิ่งว่าเเจ็ค จะมีอิทธิพลพอที่จะช่วยได้ เพราะว่าฉันคุ้มครองเขา ได้เเค่อีกวันเดียว
I ask, How can the Jedi protect you, if they cannot protect themselves?ขอกราบทูลถามหน่อยเถอะว่า เจไดจะคุ้มครองพระองค์ได้อย่างไร ในเมื่อพวกนั้นยังไม่มีน้ำยาคุ้มครองตัวเอง?
He assures me that in this time of war, his droids can offer me greater security than your Jedi.เขาให้คำมั่นว่า ในภาวะสงครามอย่างนี้ ทัพดรอยด์ของเขาสามารถคุ้มครองข้า ได้ดีกว่าเจได
You are under my protection now, and you will do what I demand of you.ตอนนี้ ท่านตกอยู่ในความคุ้มครองของข้า และท่านจะต้องทำตามคำสั่งข้าด้วย
Don't worry, my dear Sir Benjamin will protect us, I'm sure!ไม่ต้องห่วง, ที่รัก... เซอร์ เบนจามิน จะคุ้มครองเรา, ฉันแน่ใจ
You have to leave because you are unable to protect your family.แกต้องมีชีวิตอยู่ เพราะว่าแกไม่สามารถ คุ้มครองครอบครัวแกเองได้ ในตอนนี้.
And the important duty of protecting Liu's family was assigned to meตำแหน่งหัวหน้าองครักษ์ คุ้มครองครอบครัวของท่านเล่าปี่ คือหน้าที่ของข้า
I don't knowwho these people are, what they're capable of... but I Will keep you guys safe, I promise that.ผมไม่รู้ว่าคนพวกนี้เป็นใคร หรือทำอะไรได้บ้าง แต่ผมจะคุ้มครองพวกคุณ ผมสัญญา
Tell me you understand that, so I can make arrangements and provide you with the protection that you need.บอกทีว่านายเข้าใจ ฉันจะได้จัดการ และจัดเตรียมเรื่องการคุ้มครองนาย เท่าที่นายต้องการ
My wife was murdered because I was responsible for protecting David Palmer during an assassination attempt.ภรรยาผมถูกฆาตรกรรม ในขณะที่ผมต้องรับผิดชอบ คุ้มครอง เดวิด พาล์มเมอร์ ระหว่างการลอบสังหาร
We can call the FBI and negotiate a deal, immunity in exchange for your help in recovering the weapons, that's the best I can do.เราสามารถโทรหาเอฟบีไอ และทำข้อตกลง การคุ้มครอง\ แลกเปลี่ยนกับที่คุณช่วย ในการเอาอาวุธคืนมา นั่นคือสิ่งที่ฉันทำได้ดีที่สุด
This thing was literally 2 meters away from me, and I look down, and right there... it's like in a glass case in a wall... this dolphin comes out of right field and T-bones this sharkการทำร้ายโลมา จะต้องถูกลงโทษถึงตาย พวกมันได้รับการคุ้มครอง และที่ได้รับการคุ้มครอง
We have his immediate family members under surveillance, but we're still not getting any hits.-พวกเรามีครอบครัวของเขา อยู่ภายใตการคุ้มครอง แต่เราก็ยังไม่ได้รับข้อมูลใดๆ
Finally, let us introduce the guardian spirits of OZ,สุดท้าย ขอแนะนำผู้คุ้มครองแห่ง OZ นะคะ
On Geonosis, Separatist leader Poggle the Lesser, safe in his newly ray-shielded factories, creates thousands of terrible new weapons which march off the assembly line against the outnumbered clone army.บนดาวจีโอโนซิส ผู้นำของฝ่ายแบ่งแยก พอคเกิล เดอะ เลสเซอร์ ปลอดภัยอยู่ในโรงงานแห่งใหม่ ซึ่งคุ้มครองด้วยเกราะรังสี เขาได้ผลิตอาวุธอันเลวร้ายใหม่ๆ จำนวนมหาศาล

*คุ้มครอง* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
守る[まもる, mamoru] Thai: คุ้มครอง English: to protect
防ぐ[ふせぐ, fusegu] Thai: คุ้มครอง English: to protect

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *คุ้มครอง*
Back to top