ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

copyrighted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *copyrighted*, -copyrighted-

copyrighted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
copyrighted (adj.) ซึ่งมีการคุ้มครองลิขสิทธิ์

copyrighted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
版権物[はんけんもの, hankenmono] (n) likeness; (amateur) picture of a copyrighted character
貸与権[たいよけん, taiyoken] (n) lending rights (for copyrighted works under Japan's copyright law)

copyrighted ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Copyright {n} | mit einem Copyright versehenCopyright | copyrighted

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า copyrighted
Back to top