ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

safequard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *safequard*, -safequard-

safequard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
safequard (n.) การคุ้มครอง See also: การปกป้อง, การคุ้มกัน, การอารักขา Syn. protection, offense, security

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า safequard
Back to top