ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

guardianship

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *guardianship*, -guardianship-

guardianship ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
guardianship (n.) ความคุ้มครอง Syn. care, conservation, protection
English-Thai: HOPE Dictionary
guardianship(การ์'เดียนชิพ) n. การคุ้มครอง,การพิทักษ์,การเป็นผู้ปกครอง, Syn. care
English-Thai: Nontri Dictionary
guardianship(n) การปกครอง,การคุ้มครอง,การป้องกัน,การคุ้มกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
guardianshipความอนุบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They need the legal guardianship of a U.S. citizen.เขาต้องการผู้คุ้มครองตามกฎหมาย ที่เป็นพลเมือง สหรัฐอเมริกา
When I accept guardianship over men who take the vows of silence,ข้ารู้สึกดีที่มีผู้ให้ปฏิยานไร้ลิ้น\ คอยคุ้มครองค่า
This guardianship has struggled to make coexistence with humans a lasting reality.การปกครองนี้มีความพยายาม ที่จะสร้างการอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ เป็นความจริงที่มีมาตลอด
I've dedicated my guardianship to the fight for coexistence, and I will not see it go swirling down the shitter because of one ancient, pissed-off psychopath.ผมได้ทุ่มกำลังองครักษ์ ในการต่อสู้ร่วมกัน และผมจะไม่ยอมให้เรื่อง มันเลวร้ายไปกว่านี้ เพียงเพราะไอ้แวมไพร์ เหนียงยานโรคจิตขี้โมโหตนหนึ่ง
They're recruiting one of my very own chancellors, trying to undermine my guardianship from the inside.พวกนั้นเอานายกฯ ของผมไปเป็นพวก พยายามทำลาย หน่วยปกครองของผมจากภายใน
So focus on men who grew up in a broken home and suffered under the guardianship of a domineering parent, as well as those who fell victim to bigotry or bullying.ลองเน้นดูที่ผู้ชายที่โตมาในบ้านที่ไม่สมบูรณ์ และต้องอยู่กับผู้ปกครองที่เป็นพวกชอบบังคับขู่เข็ญ แล้วก็พวกที่เป็นเหยื่อขอการทำร้ายแบบไม่มีเหตุผล
Guardianship papers signed by a Robert Sowoski from three years later.โรเบิร์ต ซาโวสกี้ เซ็นต์ชื่อเป็นผู้ปกครองของเขา หลังจากนั้น 3 ปีต่อมา
It is written, once a woman marries, her husband's ancestors take over the duty of guardianship.มันเขียนไว้ว่า, ในการแต่งงานนั้น เหล่าบรรพชนของผู้เป็นสามี ซึ่งทำหน้าที่เทพพิทักษ์ จะเป็นผู้รับผิดชอบภาระนี้
"there is a significant risk to the child if she is granted guardianship.เราพบว่าเด็กอาจตกอยู่ในอันตราย หากเรายินยอมให้เธอดูแลลูก
The ambassador will waive the guardianship.แล้วสถานทูตจะยกเว้นให้ เกี่ยวกับเรื่องผู้ปกครอง
Until you get a lawyer, file for guardianship, it's my call, and there's nothing you can do about it.ยื่นขอความคุ้มครอง มันเป็นความต้องการของฉัน คุณทำอะไรไม่ได้หรอก
Is Abigail still petitioning for guardianship?แล้วอบิเกลยังคงจะขอยื่นคำร้อง ขอสิทธิ์เป็นผู้ปกครองอีกหรือเปล่า

guardianship ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
被補助人[ひほじょじん, hihojojin] (n) person subject to a limited guardianship
保護[ほご(P);ほうご, hogo (P); hougo] (n,vs) care; protection; shelter; safeguard; guardianship; favor; favour; patronage; (P)
後見[こうけん, kouken] (n,vs) (1) guardianship; guardian; (2) (theatrical) assistant; prompter; (P)

guardianship ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเป็นผู้ปกครอง[n. exp.] (khwām pen p) EN: guardianship FR:

guardianship ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vormundschaftsgericht {n}guardianship court

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า guardianship
Back to top