ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ขัดสน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ขัดสน, -ขัดสน-

*ขัดสน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัดสน (v.) lack See also: be short, be scanty Syn. ขาดแคลน, อัตคัด, ยากลำบาก
ความขัดสน (n.) distress See also: impecuniousness, poverty, indigence, inadequacy Syn. ความลำบาก, ความอดอยาก, ความยากจนข้นแค้น Ops. ความอุดม, ความสมบูรณ์, ความอุดมสมบูรณ์
ความขัดสน (n.) lack See also: shortage, deficiency Syn. ความอัตคัด Ops. ความอุดมสมบูรณ์
English-Thai: HOPE Dictionary
crummy(ครัม'มี) adj. อ้วนท้วน,สกปรกโสมมเลว,มีคุณภาพเลว,ถูก,ไร้ค่า,ขัดสน,ไม่เพียงพออย่างมาก
difficult(ดิฟ'ฟะคัลทฺ) adj. ยาก,ลำบาก,มีอุปสรรค,ขัดสน,ดื้อรั้น, Syn. hard ###A. easy
difficulty(ดิฟ'ฟะคัลที) n. ความยากลำบาก,ความยุ่งยาก,อุปสรรค,ความดื้อรั้น,ความขัดสน -make difficulties ทำให้ยุ่งยาก,คัดค้าน, Syn. quarrel
indigent(อิน' ดิเจินทฺ) adj. ยากจน, ขัดสน,, See also: indigently adv., Syn. poor, needy
necessity(นะเซส'ซิที) n. ความจำเป็น,สิ่งจำเป็น,ความขัดสน,ความยากจน. -Phr. (of necessity อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงเป็นแน่แท้), Syn. want,need
need(นีด) {needed,needing,needs} n. ความจำเป็น,ความต้องการ,สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่ขาดแคลน,ความคับขัน,ความขัดสน if need be ในกรณีจำเป็น vt.,vi. มีความจำเป็น,จำเป็น,ต้องการ,ประสงค์., See also: needer n.
paucity(พอ'ซิที่) n. จำนวนเล็กน้อย,ความขัดสน
pinch(พินชฺ) vt. หยิก,หนีบ,บีบ,บิด,บีบ,คลึง,ทำให้แสบ,ลดลง,ฉกฉวย,ทำให้กลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,เด็ดทิ้ง,ตัดแต่ง,ขโมย,ทำให้หดเหี่ยว,ปล้น,กักขัง,จับกุม. vi. (รองเท้า) รัด,ทำให้กลัดกลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,ประหยัด,เหน็บแนม. -Id. (pinch pennies ประหยัด) n. การหยิก,การหนีบ,จำนวนนิดเดียว,ความขัดสน,สถานการณืที่ลำบาก,ความกดดัน
poor(พัวร์) adj. ยากจน,ขาดแคลน,ขัดสน,เลว,น่าสงสาร,น่าสังเวช,ไม่มีรสชาติ,ไม่ดีพอ,ไม่สมบูรณ์,ไม่สำคัญ. n. คนจน, See also: poorly adv., Syn. needy,indigent,penniless
poverty(พอฟ'เวอที) n. ความยากจน,ความขาดแคลน,ความขัดสน,ความไม่พอเพียง, Syn. indigence,lack
poverty-strickenadj. ยากจน,ขัดสนมาก, Syn. extremely poor
privative(ไพรเว'ทิฟว) adj. ขาดแคลน,ขัดสน,คับแค้น,ซึ่งถูกถอดถอน., Syn. causing
rainy dayเวลาขัดสน,วันที่มีฝนตก
English-Thai: Nontri Dictionary
adversity(n) ความขัดสน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย
difficult(adj) ยาก,ยุ่งยาก,ลำบาก,มีอุปสรรค,ขัดสน
impecunious(adj) ยากจน,ขัดสน
indigence(n) ความยากจน,ความขัดสน
indigent(adj) ยากจน,ขัดสน,ไม่พอใช้,ขาดแคลน
miserable(adj) ทนทุกข์,ขัดสน,ยากไร้,น่าสังเวช,เลวทราม
miserably(adv) อย่างทนทุกข์ทรมาน,อย่างขัดสน,อย่างยากไร้,อย่างน่าสังเวช
misery(n) ความทุกข์ทรมาน,ความยากไร้,ความขัดสน,ความน่าสังเวช
need(n) ความต้องการ,ความจำเป็น,ของจำเป็น,ความขัดสน
penurious(adj) ขัดสน,อัตคัด,ขาดแคลน,แห้งแล้ง
penury(n) ความขัดสน,ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความแห้งแล้ง
poor(adj) ยากจน,ขัดสน,น่าสงสาร,เลว,ไม่ดี,ต่ำต้อย
poverty(n) ความยากจน,ความขัดสน,ความอัตคัด
POVERTY-poverty-stricken(adj) ยากจน,เข็ญใจ,ขัดสน,อัตคัด,ยากไร้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
derth (n.) ความขัดสน See also: ความขาดแคลน Syn. lack, smallness
inadequacy (n.) ความขัดสน See also: ความไม่เพียงพอ Syn. defect, lack, shortcoming Ops. adequacy
needy (adj.) ขัดสน See also: ขาดแคลน, อัตคัด, จนมาก Syn. indigent, penniless
paucity (n.) ความขัดสน Syn. lack, scantness, meagerness
pinch (vt.) ทำให้ขัดสน See also: ทำให้อัตคัด
rainy day (n.) ช่วงเวลาขัดสน See also: ช่วงคับขัน, ช่วงหายนะ Syn. catastrophe, disaster
rust away (phrv.) ขัดสนิมออก
scantiness (n.) ความขัดสน See also: ความขาดแคลน Syn. derth, lack, smallness
scantness (n.) ความขัดสน
scarceness (n.) ความขัดสน
smallness (n.) ความขัดสน See also: ความขาดแคลน Syn. derth, lack
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your mother and I saved our entire lives for what she called a rainy day.เพื่อสิ่งที่เธอเรียกว่า "วันที่ฝนตกหนัก" ( -ช่วงเวลาที่ขัดสน-) แล้วเธอก็มาตาย โดยไม่ได้ใช้แม้แต่แดงเดียว
Keep in mind we're poor, so it's rely more of a symbolic gesture.จำไว้ว่า พวกเรายังขัดสนอยู่ นี่เป็นสิ่งที่มากกว่าที่แม่ไว้วางใจหนูเสียอีก
Here's the deal, Pope... the facilities are substandard, the provisions are meager, and until Scott rigs the burners for propane, you're gonna be cooking on camp stoves.นี่เป็นข้อตกลง โป๊บ... การอำนวยความสะดวกของที่นี่ ต่ำมาตรฐาน เสบียงค่อนข้างขัดสน และจนกว่าสก็อต เปิดถังน้ำมัน
So, if he really is so hard up, he can always dip into that.งั้น ถ้าเขาขัดสนมาก เขาก็สามารถใช้มันได้
Tell me, what takes you from pleading poverty a few months ago to making a play for real estate?บอกผมหน่อย ว่าอะไรที่ทำให้ ความขัดสนของคุณ 2-3 เดือนก่อนที่เข้าไปลงทุนในกลุ่มอสังหาใช่ไหม?
Now, we may be in a spot of economic bother at the moment, however, Rolls-Royce, Bentley and Aston Martin are all enjoying record sales, and all because of demand from China.เอาละ เราอาจจะอยู่ในจุด ที่ขัดสนด้านงบประมาณบ้าง อย่างไรก็ตาม โรลส์รอย เบนท์ลี และแอสตัน มาร์ตินยังคงเอ็นจอยกับ ยอดสั่งซื้อ และนั่นเป็น เพราะความต้องการจากจีน
You must be hurting bad for money to take this job.นายต้องขัดสนเงิน เอามากถึงรับงานนี่
Your father is in grave financial difficulties.พ่อเธอกำลังขัดสนเรื่องเงินอย่างหนัก
You do remember assignments, don't you?มันแค่ว่าเขาเป็นคน ที่ดีที่สุดในยามขัดสน
She lives in a shitty hood, right outside his nice Oakland suburb.เธออยู่อย่างขัดสน ทางด้านนอกชานเมืองโอคเเลนด์
My... my family's always been poorค... ครอบครัวผมขัดสนมาตลอด
Their family line is broken up now.ครอบครัวเธอกำลังขัดสน
I know your refinishing business is struggling.ฉันรู้ว่าธุรกิจของนาย กำลังขัดสนเรื่องเงินทุนอย่างหนัก
Well, that's what happens when you grow needy, whiny tomatoes.นั่นใช่ไหมเป็นเรื่องที่มำให้คุณขัดสนมะเขือเทศ
The money's tight, but mom did whatever she could to create a nice world for her son.สภาพการเงินขัดสน แต่ตัวแม่ ทำทุกอย่างที่เธอจะทำได้ เพื่อที่จะสร้างโลกที่งดงามให้ลูกของเธฮ
A-a good cop, a guy, a person who helps people in need... you know, the needy.ตำรวจที่ดี คน คนที่ช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการ ประมาณว่า ขัดสน
I shall not want.ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน (บทสดุดึในคัมภีร์ไบเบิล)
What's happening tonight? I'm scrubbing off the barnacles.ที่เกิดคืนนี้คือ ฉันกำลังขัดสนิมออก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ขัดสน*
Back to top