ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

meagerness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *meagerness*, -meagerness-

meagerness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
meagerness (n.) ความขาดแคลน Syn. scarcity, need, poverty

meagerness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Magerkeit {f}meagerness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า meagerness
Back to top