ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*กรีด*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น กรีด, -กรีด-

*กรีด* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรีด (v.) slit See also: cut, slash
กรีด (v.) whet See also: sharpen Syn. ลับ (มีด)
กรีด (v.) scratch See also: scrape Syn. ขีด, ข่วน
กรีด (v.) scrape See also: graze Syn. ครูด
กรีด (v.) scream See also: screech, shriek Syn. หวีด, กรีดร้อง
กรีดกราด (adv.) shriekingly Syn. กรี๊ด
กรีดกราด (v.) shriek See also: scream Syn. กรี๊ดกร๊าด
กรีดกราย (adv.) swagger See also: move slowly, strut, walk gracefully Syn. นวยนาด, เยื้องกราย, ลอยชาย
กรีดนิ้ว (v.) gesture with the fingers
กรีดร้อง (v.) scream See also: shriek, squall, screech, yell, bawl, cry Syn. กรีด
กรีดเลือด (v.) draw blood See also: slash, cut Syn. กรีด
การซักรีด (n.) laundry See also: washing and ironing
ซักรีด (v.) launder See also: wash and iron
ร้านซักรีด (n.) laundry Syn. ร้านซักอบรีด
English-Thai: HOPE Dictionary
agreed(อะกรีดฺ') adj. ซึ่งตกลงกันแล้ว
crinite(ไคร'ไนทฺ) vt.,n. (การ) จีบ,ทำให้เป็นลอน,ม้วนผม,ทำให้ย่น,ถักให้เป็นฝอย,กรีดให้ย่น,ยับยั้ง,ขัดขวาง
greed(กรีด) n. ความตะกละ,ความโลภ,ความอยากได้, Syn. avidity ###A. generosity
greedy(กรีด'ดี) adj. ตะกละ,ละโมบ,โลภ,อยากได้., See also: greedily adv. greediness n., Syn. covetous
griddle(กรีด'เดิล) n. กะทะก้นแบนมีที่ถือสำหรับปิ้งขนมหรืออาหาร,ผิวหน้าร้อน และแบนของภาชนะสำหรับหุง ต้ม ปิ้งหรือทอดอาหาร
heresiarchn. ผู้นำความคิดเห็นนอกรีด
ironing(ไอ'เอิร์นนิง) n. การรีดผ้า,การรีดด้วยเตารีด,สิ่งที่ถูกรีด
lance(ลานซฺ) n. หอก,ทวน,ทหารหอก,ทหารทวน,หลาว,ฉมวก,มีดผ่าตัดขนาดเล็กชนิดหนึ่ง. vt. กรีด, Syn. spear
lancet(ลาน'ซิท) n. มีดผ่าตัดสำหรับกรีด เป็นมีดสองคมปลายแหลมขนาดเล็ก
laudryman(ลอน'ดรีเมิน,ลาน-) n. คนซักรีดที่เป็นชาย,คนเก็บและส่งเสื้อผ้าซักรีด, See also: laundrywoman n. ดูlaudryman pl. laudrymen
launder(ลอน'เดอะ) {laundered,laundering,launders} vt. ซักเสื้อผ้า,ซัก,ซักรีด,ปิดบังแหล่งที่มาของเงิน. vi. ซัก,ซักรีด,ทนต่อการซักรีด. n. ทางน้ำแร่ หรือกากแร่ในน้ำ., See also: launderability n. ดูlaunder launderable adj. ดูlaunder
pluck(พลัค) vt. ดึง,เด็ด,ถอน,เก็บ,ปล้น,ปอกลอก,ดีดหรือกรีด (นิ้ว) ,ไม่ให้สอบผ่าน,ทำให้สอบตก. vi. ดึง,เด็ด,เก็บ,ฉวย., See also: pluckup ถอนราก. n. การดึก,การเด็ด,การถอน,การเก็บ,เครื่องในสัตว์ (หัวใจ,ตับ,ปอด) ความกล้าหาญ,เครื่องมือที่ใช้ดีดสายเครื่องดนตรี,การ
rip(ริพ) vt.,n. (การ) ตัด,ฉีก,ผ่า,ชำแหละ,กรีดขาด,คว้าน,เลื่อย,ส่วนที่ตัดหรือผ่าออก, See also: rippable adj.
rive(ไรฟว) {rived,riven/rived,riving,rives} vt. ฉีก,ฉีกขาด,ผ่า,คว้าน,เจียน,กรีดออก,งัด,หัก,ทำให้กลัดกลุ้มใจ vi. ฉีก,แยก,ผ่า, Syn. rend apart,harrow
scarify(สแค'ริไฟ) vt. กรีด,ผ่าตื้น ๆ ,วิจารณ์อย่างรุนแรง,เร่งการงอกของเมล็ดโดยการกรีดผิวเมล็ด, See also: scarifier n.
scotch(สคอทชฺ) vt. ตัด,เฉือน,กรีด,บาด,ทำให้เจ็บ,ทำให้บาดเจ็บ,หยุด,กำจัด,ขจัด,หยุดยั้ง,อุด, Syn. quash,suppress,hinder
shriek(ชรีค) vi.,n. (การ,เสียง) ร้องกรีด,ร้องหวีด,ร้องเสียงหลง,หัวเราะเสียงหลง. vt. ทำให้เกิดเสียงร้องดังกล่าว., See also: shrieker n. shriekingly adv.
shrill(ชริล) adj.,vi,vt.,n.,adv. (ร้อง) เสียงแหลม,เสียงกรีดร้อง,เสียงหลง,เสียงสูง,ซึ่งทำให้เกิดเสียงดังกล่าว,รุนแรง,เศร้าโศก,โหยหวน., See also: shrillness n. shrilly adv.
wash(วอช) vt. vi. ล้าง,ชะล้าง,ซัก,ซักล้าง,ซัด,เซาะ,สระ (ผม) ,กลั้ว,โกรก,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้ชื้น,ทำให้เปียก n. การล้าง,การซัก,เสื้อผ้าที่ซัก,น้ำยาซักล้าง,น้ำยาสระผม,ระลอก,น้ำบ้วนปาก,น้ำเสียจากครัว,ร้านซักรีด adj. ซักได้โดยไม่หดและสีไม่ตก -Phr. (wash up ล้างหน้า)
English-Thai: Nontri Dictionary
launder(vt) ซักฟอก,ซักรีด,ซักเสื้อผ้า
laundry(n) เสื้อผ้าที่ซักฟอก,ร้านซักรีด
laundryman(n) คนซักรีดผู้ชาย
rive(vt) ผ่า,ทำให้แยก,เจียน,ฉีก,กรีด
scarify(vt) ผ่า,กรีด
scream(vi) ร้องลั่น,กรีดร้อง,หัวเราะลั่น,พูดเสียงดัง
screech(vi) ส่งเสียงแสบแก้วหู,กรีดร้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abortionistนักรีดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
blueprint paperกระดาษพิมพ์เขียว, กระดาษที่ฉาบด้วยสารผสม ซึ่งมีส่วนประกอบของเฮกซาไซยาโนเฟอเรต (III) ไอออนและไอร์ออน (III) ไอออน เมื่อถูกแสงแดดไอร์ออน (III) ไอออนจะถูกรีดิวซ์โดย ซิเตรตไอออนได้เป็นสารสีน้ำเงิน ซึ่งจะทำให้ติดคงทนเมื่อล้างด้วยน้ำ ใช้ในการอัดสำเนาแบบแปลนก่อสร้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Incisionรอยกรีด, การผ่า, การกรีด, การเลือกลงรอยผ่า [การแพทย์]
Laundryการซักรีด [TU Subject Heading]
tappingการกรีดยาง, การกรีดผิวของต้นยางพาราเป็นแนวทแยงลงจากซ้ายมาขวา เพื่อให้น้ำยางซึมออกมาค่อย ๆ ไหลลงสู่ภาชนะรองรับ การกรีดยางมักทำตอนเช้าตรู่ เพราะมีน้ำยางไหลออกมามากกว่าตอนสาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
do up (phrv.) ซักรีด (เสื้อผ้า)
launder (vi.) ซักรีด See also: ซัก
launder (vt.) ซักรีด See also: ซัก Syn. cleanse, wash and iron
laundress (n.) คนซักรีดผ้าที่เป็นหญิง Syn. laundry woman
laundry (n.) กิจกรรมซักรีดเสื้อผ้า
laundry (n.) ร้านซักรีดเสื้อผ้า
laundry woman (n.) คนซักรีดผ้าที่เป็นหญิง
laundryman (n.) คนซักรีดที่เป็นชาย See also: คนเก็บและส่งเสื้อซักรีด
laundrywoman (n.) คนซักรีดผ้าที่เป็นหญิง Syn. laundress
sashay (vi.) เดินกรีดกราย
scream (vt.) กรีดร้อง See also: กรีดเสียง, ร้องกรี๊ด, ตะโกน, แผดเสียง, ตะเบ็งเสียง
scream (vi.) กรีดร้อง See also: กรีดเสียง, ร้องกรี๊ด, ตะโกน, แผดเสียง, ตะเบ็งเสียง
scream (n.) เสียงกรีดร้อง See also: เสียงดังแสบแก้วหู
scream for (phrv.) กรีดร้องเพื่อ See also: ส่งเสียงร้องดังแหลมเพื่อ
scream with (phrv.) กรีดร้องด้วย (เสียงหัวเราะหรือความเจ็บปวด) Syn. shriek with
shriek (vi.) กรีดร้อง See also: ส่งเสียงร้องแหลมดัง, หวีดร้อง Syn. scream, screech
shriek (n.) การกรีดร้อง See also: การส่งเสียงร้องแหลมดัง Syn. scream, howl
shriek (n.) เสียงกรีดร้อง Syn. scream, howl
shriek out (phrv.) กรีดร้องออกมา See also: หวีดร้อง Syn. scream out
shriek with (phrv.) กรีดร้องด้วย Syn. scream with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These are all we have left to imagine a night of piercing cries, of checking for lice, of chattering teeth.เหลืออยู่แค่นี้ ให้เราระลึกถึง เสียงกรีดร้อง ที่บาดลึกยามค่ำคืน การกำจัดเหลือบไร การคุยกันอื้ออึง
Two things. One: He may not have heard the scream.สองสิ่ง หนึ่งเขาอาจจะไม่เคยได้ยินเสียงกรีดร้อง บางทีมันอาจจะไม่ได้ดังมาก
When he's in bed, he heard the body hit the floor, heard the woman scream, got to his front door as fast as he could, heard somebody running and assumed it was the boy.เมื่อเขาอยู่ในเตียงเขาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น, ได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงที่ได้รับไปที่ประตูหน้าของเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ได้ยินคนที่ทำงานและคิดว่ามันเป็นเด็ก
I want rustlers, cutthroats, murderers, bounty hunters desperados, mugs, pugs, thugs, nitwits, half-wits, dimwits vipers, snipers, con men, Indian agents, Mexican bandits muggers, buggerers, bushwackers, hornswagglers horse thieves, bull dykes, train robbฉันต้องการโจรปล้นวัว พวกปาดคอ ฆาตกร นักล่าค่าหัว พวกนอกกฏหมาย พวกรีดไถ นักมวย นักเลง พวกสารพัดพิษ พวกซุ่มยิง พวกต้มตุ๋น สายสืบอินเดียนแดง โจรเม็กซิกัน
By the time we got to him, he was just sitting there trying to scream with his face ripped off.กระจกหน้ารถ ตามเวลาที่เรามี ให้กับเขา, เขาเป็นแค่นั่งอยู่ที่นั่น พยายามที่จะกรีดร้องด้วยความ ใบหน้าของเขาฉีกออก
You got the Joint Chiefs screaming about Russian satellites with anti-missile lasers.ตอนนี้คุณได้ร่วมของหัวหน้า กรีดร้องเกี่ยวกับ ดาวเทียมรัสเซียด้วยเลเซอร์ ป้องกันขีปนาวุธ เกี่ยวกับมัน ดังนั้นเราจึงต้องส่ง ได้
Because she was with us all in the billiard room doorway while Yvette was screaming, don't you remember?เพราะเธออยู่กับพวกเรา กับทุกคนในห้องบิลเลียด ตอนที่อีเว็ตต์กรีดร้อง คุณจำไม่ได้เหรอ?
We didn't hear the cook scream because Mrs. Peacock was screaming about the poisoned brandy.เราไม่ได้ยินเสียงร้องของแม่ครัว เพราะคุณนายพีคอร์คกรีดร้อง เรื่องบรั่นดีถูกวางยาพิษ
Tell me, when you were making love to him did you ever scream, "Don't stop, woody"?บอกผมหน่อย, เวลาที่คุณเมคเลิฟกับเขา... -คุณกรีดร้องโหยหวลด้วยหรือเปล่า? -หยุดซะทีน่า!
"To the pain" means the first thing you lose will be your feet, below the ankles.สำหรับความเจ็บปวด ข้าตั้งใจจะกรีดเจ้า ... จากเท้าจรดข้อเท้า ...
It's all right.# เสียง Peggy กรีดร้อง #
You wouldn't listen to me.# เสียงผู้หญิง กรีดร้อง #
Motherfuckin' [ Screaming ] - [ Crash ]Motherfuckin'- - [กรีดร้อง] - [ชน]
I'm standing in the middle of a crowded room... screaming at the top of my lungs, and no one even looks up.ยืนอยู่ในห้องแออัด กรีดร้องสุดเสียง โดยไม่มีใครหันมาดูแม้แต่คนเดียว
Today is one of those days I just want to scream.วันนี้ก็เหมือนกับวันที่ฉัน อยากจะกรีดร้องเสียงดังๆ ออกมา
The air, the sky, the ground, they all became the same, and horrible screaming... white,ทุกๆที่ขาวโพลนไปหมด มีเสียงกรีดร้องโหยหวน ท่ามกลางความขาวโพลนนั้น
To come all the way through the war without a scratch and then die of a stroke...เช่น ถ้าจะหาโรงยิม ซักรีด ร้านค้า..
The venom was in the uniform?เอ่อ.. เราพบป้ายร้านซักรีดจากทั้ง 2 ชุด
To kill an infidel is not murder, it is the path to heaven.- ถนนสู่ มาสสิน่า การฆ่าพวกนอกรีดไม่ใช่ฆาตกรรม มันเป็นหนทางหนึ่งที่นำไปสู่สวรรค์.
In Egypt in a town like this they slit 30 German tourists' throats.ในอียิปต์ที่เมืองนี้ พวกเขากรีดคอนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน 30 คน
But the whispering gets louder until it's screaming,now!แต่เสียงกระซิบนั้นก็ยิ่งดังขึ้นๆ จนมันกรีดร้องว่า "เดี๋ยวนี้"
I've got a little girl at home that wakes up in the middle of the night screaming about nightmares, and drawing a symbol that... this.ผมมีเด็กผู้หญิงอยู่ที่บ้าน ต้องตื่นขึ้นมากลางดึก กรีดร้องเพราะฝันร้าย และวาดสัญลักษณ์ นั่น...
Well, you tried slicing the guy open at the funeral today.ก็ คุณพยายามกรีดผู้ชายคนนั้น ที่งานศพ
You can also fetch me coffee,pick up my dry-cleaning, until I can decide whether or not to keep you.หรือคุณจะคอยชงกาแฟ หรือไปรับเสื้อจากร้านซักรีดให้ผม จนกว่าผมจะตัดสินใจว่าจะจ้างคุณหรือไม่
"The female utters a loud, piercing cry""... จนผู้หญิงต้องกรีดร้องออกมา ด้วยเสียงดังลั่น"
"Be sure you never, ever scream"เพื่อให้แน่ใจว่าเธอจะต้องไม่ .. ไม่กรีดร้องเป็นอันขาด "
Look out, look out, look out!- (เสียงกรีดร้อง) - ออลลีย์: ระวัง, ระวัง, ระวัง!
And sometimes, how he has to cut into bodies and there's blood?แล้วก็ วิธีที่เค้าเอามีดกรีด แล้วก็ยังมีเลือด
Well, look, I heard screaming and yelling down on the beach, but I didn't even see anything.เอ่อ เดี๋ยวนะ ผมได้ยินเสียงกรีดร้อง และเสียงตะโกนบนชายหาด แต่ผมก็ไม่ได้เห็นอะไรเลย
Kids will heat that knife up,cut the plastic ink tags off of stolen clothing.เด็กๆคงจะเผามีดให้ร้อน แล้วก็กรีด ป้ายราคาพลาสติกออกเพื่อขโมยเสื้อผ้า
My girlfriend had a hysterical pregnancy, went nuts, cut her wrists while I was in the next room and had to be committed.แฟนผมเป็นโรคตั้งครรณ์ปลอม ตอนนี้บ้าไปแล้ว เธอกรีดข้อมือตอนที่ผมอยู่ห้องข้างๆ ต้องเป็นคนผิด
"I want you to go home, take a pillow up on your roof, cut it open with a knife, and return here to me!""พ่อต้องการให้ลูกกลับบ้าน เอาหมอนขึ้นไปบนหลังคา กรีดเพื่อเปิดมันออกด้วยมีด แล้วกลับมาหาพ่อ!"
Now, you place the chicken on its stomach and cut along the backbone to the pope's nose, Like so.เอาไก่มาวางไว้ด้านท้อง แล้วกรีดตามกระดูกหลังมัน อย่างนี้
My son, she's crying... .. my one and only!"ลูกของฉัน.. !" เธอจะกรีดร้อง.. .. ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของฉัน!
They found him in about 25 pieces; no legs no arms, eyelids were sliced off.พวกเขาพบชิ้นส่วน 25 ชิ้นที่เป็นของดาร์บี้ ไม่มีขา ไม่มีแขน เปลือกตาถูกกรีดออก สยองมาก
That must mean the on-site laundry's on the other side of the hotel, near the loading dock door.แสดงว่าต้องมีแผนกซักรีดที่อีกฝั่งของโรงแรม แสดงว่าต้องมีแผนกซักรีดที่อีกฝั่งของโรงแรม ใกล้กับประตูขนถ่าย
Okay, so, listen, take the ventilation system to the laundry room; if you can get to the laundry room, you're gonna get right by the door.โอเคงั้นฟังนะ ใช้ทางระบายอากาศไปให้ถึงห้องซักรีด ถ้าไปที่ห้องซักรีดได้ นายก็มาถึงประตูนี่ได้แน่ ถ้าไปที่ห้องซักรีดได้ นายก็มาถึงประตูนี่ได้แน่
Hey, Cleaner. Are you sleeping?เฮ ยัยเด็กซักรีด หลับแล้วหรอ?
I'll either fall asleep or start screaming, so this is we're gonna do:ไม่ฉันของีบ ก็จะกรีดร้องแล้ว เอางี้ เราจะทำแบบนี้
It's funny, but whenever Bill and me fight, even as I'm screaming and I'm so madตลกดี แต่ทุกครั้งที่ฉันกับบิลทะเลาะกัน ต่อให้ฉันกรีดร้อง แล้วก็โกรธแทบบ้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *กรีด*
Back to top