ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

laundress

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *laundress*, -laundress-

laundress ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
laundress (n.) คนซักรีดผ้าที่เป็นหญิง Syn. laundry woman
English-Thai: Nontri Dictionary
laundress(n) หญิงซักผ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
See? She says she was a pro laundress in Chinaเห็นไหมครับ เธอบอกว่าตอนอยู่เมืองจีน เธอซักผ้าเก่งมาก

laundress ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Waschfrau {f}laundress

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า laundress
Back to top