ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไว้ใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไว้ใจ*, -ไว้ใจ-

ไว้ใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไว้ใจ (v.) believe in See also: have faith in, rely, trust, entrust, be convinced Syn. เชื่อใจ Ops. ระแวง
ไว้ใจได้ (v.) trust See also: rely on, count on, depend on, bank on Syn. เชื่อใจได้
English-Thai: HOPE Dictionary
askance(อัสแคนสฺ') adv. สงสัย,ไม่ไว้ใจ,ไม่เห็นด้วย,ชายตามอง,ชำเลืองมอง., Syn. askant
calculable(แคล'คิวละเบิล) adj. ซึ่งคำนวณได้,ไว้ใจได้, See also: calculability n. ดู calculable
confident(คอน'ฟิเดินทฺ) adj. ซึ่งไว้วางใจ,มั่นใจ,กล้า,กล้าเกินไป. n. คนที่ไว้ใจ,คู่คิด -Conf. confidant
faithful(เฟธ'ฟูล) adj. ซื่อสัตย์,รักษาสัจจะ,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ,ยึดมั่นในข้อเท็จจริง. the faithful ผู้ศรัทธา, See also: faithfulness n., Syn. loyal,true
faithless(เฟธ'เลส) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่มีสัจจะ,ไม่น่าไว้ใจ,เชื่อถือไม่ได้,ไม่มีความเลื่อมใสในศาสนา, Syn. treacherous,
flaky(เฟล'คี) adj. เป็นสะเก็ด,เป็นชั้น,เป็นแผ่น,ประหลาด,น่าสงสัย,ไม่น่าไว้ใจ., See also: flakily adv. flakiness n.
leaky(ลี'คี) adj. รั่ว,ซึม,ไม่น่าไว้ใจ,ไว้ใจไม่ได้, See also: leakiness n. ดูleaky
mentor(เมน'เทอะ,-ทอร์) n. ที่ปรึกษาที่ชาญฉลาดและไว้ใจได้ menu (เมน'นู,เม'นู) n. รายชื่ออาหาร,รายการอาหาร,อาหารดังกล่าว
repose(รีโพซ') n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม,การนิ่งเฉย,ความไม่หวั่นไหว,ความสำรวม,ความเย็นตา,ลักษณะเย็นตา vi. นอนพิง,อิง,นอนพักผ่อน,นอนหลับ,นอนตาย,สำรวม,สงบจิต,ขึ้นอยู่ vt. ไว้ใจ,ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วาง,ใส่กับ,ไว้วางใจ,vt. นอนพัก
rest(เรสทฺ) n. การพักผ่อน,การพัก,การนิ่งเฉย,การตาย,การหยุด,ช่วงเงียบ,จังหวะหยุด,ที่พัก,ที่พักผ่อน,ที่สำหรับพัก,ที่ค้ำ,ส่วนที่เหลือ,ส่วนอื่น,ส่วนที่เหลือหลังการหักค่าใช้จ่าย,ส่วนที่เป็นกไร,ทุนสำรอง vi. พักผ่อนเอาแรง,นอนพัก,หลับ,หยุดนิ่ง,พัก อาศัย,ไว้ใจ,วางบน,นั่ง
secure(ซีเคียว'เออะ) adj. มั่นคง,มั่นใจ,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไว้ใจได้,เชื่อถือได้,วางใจได้,ไร้กังวล,แน่นอน vt. ได้มา,เอามา,ทำให้ได้ผล,ทำให้มั่นใจ,ทำให้ปลอดภัย,รับรอง,รับประกัน,จับกุม,มัดให้แน่น. vi. กลายเป็นปลอดภัย,เข้าเวรประจำการ, See also: securable adj.
self-confident(เซลฟฺคอน'ฟิเดินทฺ) adj. เชื่อมั่นในตัวเอง,ไว้ใจตัวเอง,มั่นใจ., See also: self-confidence n., Syn. confident
stand-by(สแทน'บาย) n. ผู้ไว้ใจได้ที่คอยให้ความช่วยเหลือในเวลาฉุกเฉิน,การเตรียมเข้าซื้อที่นั่ง (บนเครื่องบิน เรือหรือรถโดยสาร) ที่คนอื่นสละสิทธิ์. adj. เตรียมพร้อม,สำรอง
standby(สแทน'บาย) n. ผู้ไว้ใจได้ที่คอยให้ความช่วยเหลือในเวลาฉุกเฉิน,การเตรียมเข้าซื้อที่นั่ง (บนเครื่องบิน เรือหรือรถโดยสาร) ที่คนอื่นสละสิทธิ์. adj. เตรียมพร้อม,สำรอง
sure(ชัวร์) adj.,adv. แน่นอน,มั่นใจ,ยืนยัน,เชื่อมั่น,ไว้ใจได้,ไม่ต้องสงสัย,มั่นคง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่มีปัญหา,be sure ระวังตัว,for sure แน่นอน,มั่นใจ,, See also: sureness n. -Phr. (make sure ให้แน่ใจ) -Phr. (sure enough แน่นอน มั่นใจ)
treacherous(เทรช'เชอเริส) adj. ทรยศ,หักหลัง,อกตัญญู,ไร้สัตย์,หลอกลวง,ไม่น่าไว้ใจ,มีเล่ห์เพทุบาย,ไม่มั่นคง,ไม่ปลอดภัย,อันตราย., See also: treacherously adv. treachery n., Syn. faithless,disloyal,misleading,sly
tried(ไทรดฺ) adj. ผ่านการทดสอบว่าดีแล้ว,ไว้ใจได้,เชื่อถือได้
trust(ทรัสทฺ) n. ความเชื่อถือ,ความไว้วางใจ,ความมั่นใจ,ความหวัง,สิ่งที่ไว้ใจได้,บุคคลที่ไว้ใจได้,บริษัทใหญ่ที่รวมบริษัทเล็ก ๆ เข้าไว้,ความรับผิดชอบ,การฝากฝัง,ความพิทักษ์,ความอุปถัมภ์,การปกครอง,สินเชื่อ, -Phr. (in trust อยู่ในความพิทักษ์ของคนอื่น) adj. เกี่ยวกับสินเชื่อ
unsound(อันเซาดฺ') adj. ไม่มั่นคง,มีโรค,เน่าเปื่อย,เสื่อมเสีย,ไม่แน่,หละหลวม,แตกง่าย,ไม่น่าไว้ใจ.
yellow(เยล'โล) adj. สีเหลือง,เกี่ยวกับชนชาติมองโกลอยด์,เกี่ยวกับชนชาติผิวเหลือง,ซีดเหลือง,ขี้ขลาด,ตาขาว,ไว้ใจไม่ได้,เก่า,คร่ำครึ,หวาดระแวง n. สีเหลือง,ไข่แดง,สีย้อมสีเหลือง vt.,vi. ทำให้เป็นสีเหลือง,กลายเป็นสีเหลือง., See also: yellowness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
confidant(n) คู่คิด,คู่หู,คนสนิท,คนที่ไว้ใจ
confide(vi,vt) เชื่อมั่น,ไว้ใจ,บอกความลับ,ปรับทุกข์
confidence(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้ใจ,ความเชื่อถือ
confident(adj) แน่ใจ,มั่นใจ,เชื่อใจ,เชื่อมั่น,ไว้ใจ
confiding(adj) ไว้ใจได้,วางใจได้
credible(adj) น่าเชื่อถือ,ไว้ใจได้,น่าไว้วางใจ
credulity(n) ความหูเบา,ความงมงาย,ความไว้ใจง่าย
credulous(adj) หูเบา,เชื่อง่าย,งมงาย,ไว้ใจง่าย
depend(vi) เชื่อถือ,ไว้ใจ,พึ่งพิง,อาศัย,ขึ้นอยู่กับ
dependable(adj) เชื่อถือได้,ไว้ใจได้,วางใจได้,พึ่งพาได้
dependence(n) ความเชื่อใจ,ความไว้ใจ,การพึ่งพาอาศัย,เมืองขึ้น
dishonest(adj) ไม่สุจริต,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่น่าไว้ใจ,กังฉิน
distrust(n) ความเคลือบแคลงใจ, ความไม่ไว้ใจ,ความสงสัย
distrustful(adj) เคลือบแคลงใจ,ไม่น่าไว้ใจ,สงสัย,ไม่ไว้วางใจ
entrust(vt) ไว้ใจ,มอบหมาย,มอบความรับผิดชอบ
faithless(adj) ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่มีสัจจะ,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่น่าไว้ใจ
intrust(vt) มอบให้ไว้,ไว้ใจ
leaky(adj) รั่ว,ซึม,ไว้ใจไม่ได้
mistrust(n) ความแคลงใจ,ความไม่เชื่อใจ,ความไม่ไว้ใจ
mistrustful(adj) ไม่เชื่อใจ,แคลงใจ,ไม่ไว้ใจ
reliable(adj) วางใจได้,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ
reliant(adj) น่าไว้ใจ,ซึ่งวางไจได้,น่าเชื่อถือ
rely(vi) วางใจ,ไว้ใจ,เชื่อมั่น,อาศัย,พี่งพา
safe(adj) ไว้ใจได้,ปลอดภัย,มั่นคง,แน่นหนา
SELF-self-reliance(n) ความเชื่อมั่นในตัวเอง,ความไว้ใจตัวเอง
sure(adj) แน่นอน,แน่ใจ,มั่นใจ,ไว้ใจได้
surely(adv) อย่างมั่นใจ,อย่างแน่นอน,อย่างแน่ใจ,อย่างไว้ใจได้
trustful(adj) ไว้ใจได้,เชื่อใจ
unsound(adj) ไม่มั่นคง,ไม่ปลอดภัย,ไว้ใจไม่ได้
wary(adj) ระมัดระวัง,ไม่น่าไว้ใจ,คอยเฝ้าดู
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
relianceความไว้ใจ, ความเชื่อถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trustworthyความไว้ใจได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
confide (vi.) ไว้ใจ Syn. trust
misplace (vt.) ไว้ใจคนผิด See also: มั่นใจผิดเรื่อง Syn. mislay Ops. place, locate
rely on (phrv.) ไว้ใจใน See also: เชื่อใจ Syn. depend on
certain (adj.) ไว้ใจได้ Syn. reliable, trustworthy
dependable (adj.) ไว้ใจได้ See also: วางใจได้, เชื่อใจได้ Syn. reliable, trustworthy
pukka (adj.) ไว้ใจได้
sure (adj.) ไว้ใจได้ See also: วางใจได้, เชื่อใจได้ Syn. dependable, reliable, trustworthy
anchor (n.) ผู้ที่สามารถไว้ใจได้ See also: ผู้ที่พึ่งพิงได้
broken reed (idm.) คนไว้ใจไม่ได้ See also: คนไม่น่าเชื่อถือ
confidence (n.) ความเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้
cynicism (n.) ความไม่ไว้ใจมนุษย์ See also: ความเกลียดชังมนุษย์
distrustful (adj.) ไม่ไว้ใจ See also: ไม่เชื่อใจ, สงสัย Syn. suspicious, leery Ops. unsuspicious
distrustfully (adv.) อย่างไม่น่าไว้ใจ See also: อย่างน่าสงสัย
entrust to (phrv.) มอบให ้(ด้วยความไว้ใจหรือความศรัทธา) Syn. intrust to, trust to
fiddle with (phrv.) จัดการกับ (บางสิ่ง) อย่างไม่น่าไว้ใจ (คำไม่เป็นทางการ)
goings-on (n.) พฤติกรรมที่ไม่น่าไว้ใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: การกระทำที่ไม่เป็นที่ยอมรับ Syn. deportment, conduct
leery (adj.) ไม่ไว้ใจ See also: ไม่เชื่อใจ, สงสัย Syn. suspicious Ops. unsuspicious
look askance at (idm.) มองอย่างไม่ไว้ใจ See also: มองอย่างระแวง
look bad (phrv.) มองดูไม่น่าไว้ใจ See also: ดูเป็นคนไม่ดี, มีลักษณะไม่ดี Ops. look good
misanthropy (n.) ความไม่ไว้ใจมนุษย์ See also: ความเกลียดชังมนุษย์ Syn. cynicism
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Trust meไว้ใจฉัน
Trust you? I barely know youไว้ใจคุณนะหรือ? ฉันแทบไม่รู้จักคุณเลย
You're certain we can trust this manคุณแน่ใจนะว่าเราสามารถไว้ใจผู้ชายคนนี้ได้
Just trust meแค่ไว้ใจฉัน ทำตามการนำของฉัน
I couldn't help trusting himช่วยไม่ได้ที่ฉันไว้ใจเขา
Don't you trust me?คุณไม่ไว้ใจฉันหรือ?
Trust no oneอย่าไว้ใจใคร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Trust me, my pungent friend.ไว้ใจข้าสิ เจ้าเพื่อนตัวแสบของข้า
That 100% trust in your partner is pretty special.ไว้ใจคู่หูได้ 100% เป็นเรื่องพิเศษมาก
Trust me, and I'll trust you.ไว้ใจฉัน และฉันจะไว้ใจแก
It's okay.ไว้ใจฉัน โอเค เธอต้องไว้ใจฉันนะ
You gotta trust me on this. You should just glide right over.ไว้ใจฉันสิ นายก็แค่จะร่อนข้ามไป
Trust me. We're right here.ไว้ใจฉันสิ เราจะอยู่ตรงนี้
Trust me. Hey, trust me.ไว้ใจฉันสิ แค่ไว้ใจฉัน
Trust me, if we make the call, then we're in control and we're the ones calling the shots.ไว้ใจฉันเถอะ ถ้าเราโทรไป เราจะควบคุมได้.. ..และเราจะเป็นคนตัดสินใจเอง
Trust me. I will treat these recipes as if they were my own.ไว้ใจฉันได้ ฉันจะรักษาสูตรนี่ไว้เหมือนเป็นของฉันเอง
You can't trust me?ไว้ใจฉันไม่ได้งั้นเหรอ?
Trust everyone but always cut the cardsไว้ใจทุกคน แต่ต้องตัดไพ่เสมอ
Trust me. I'll definitely, definitely be thereไว้ใจน่า รับรองคืนนี้ไปจริงๆ
Trust me. It's not like...ไว้ใจผม ไม่ใช่ว่า...
Do you trust me?ไว้ใจผมหรือเปล่า ไว้ใจผมมั้ย
Trust me, i am well aware that he is probably out there hunting as we speak. Now, if i wake up in the morning and there are more victims,ไว้ใจผมเถอะ ผมตระหนักดีว่า เขาอยู่ข้างนอกนั่น การล่าก็เหมือนเราคุยกัน
Trust me. We're gonna get this all sorted out.ไว้ใจผมเถอะครับ เราจะต้องแก้ปัญหานี้ได้
That's what you get for trusting law enforcement. Mwah. - Career day?ไว้ใจพวกตำรวจแล้วก็แบบนี้ วันแนะแนวอาชีพหรอ
You'll trust us to act in your stead?ไว้ใจพวกผม .. เดี๋ยวจัดการให้
Yeah, of course I do.ไว้ใจสิ แน่นอน ฉันไว้ใจ
Rest assured, there will be no surrender as long as I am in Chamdo.ไว้ใจเถอะ จะไม่มีการยอมแพ้ ตรายใดที่ผมยังอยู่ในชัมโด
Is it wise to trust Hagrid with something so important?ไว้ใจแฮกริดทำเรื่อง สำคัญขนาดนี้ได้เหรอ
Trusted koba like brother.ไว้ใจโคบาเหมือนพี่น้อง
To trust someone with your darkest innermost secrets.ไว้ใจใครบางคนกับความลับที่ดำมืดที่สุด
All men who see you want to attack you.ไว้ใจใครได้ซะที่ไหน ใครๆก็จ้องคุณตาเป็นมันทั้งนั้น
Counting on the republic Is a mistake.ไว้ใจในสาธารณรัฐเป็นเรื่องผิดพลาดยิ่งนัก
They can be trusted to kill you if they're well paid.ไว้ใจให้สังหารท่านได้นะ ถ้าให้ราคาดี
Rest assured, honorable parents.ไว้ใจได้ , พ่อแม่ผู้น่านับถือ
Reliable. Always upbeat.ไว้ใจได้ มองโลกในแง่ดีเสมอ
My opinion of Favell is no higher than yours, Crawley.ผมก็ไม่ไว้ใจฟาเวลมากไปกว่าคุณหรอก ครอว์ลี่ย์
But these strange 70-pound workers are unreliable.แต่พวกคนงานหนัก 70 ปอนด์พวกนี้ ไว้ใจไม่ได้หรอก
You thought I'd trust you?นายคิดว่าฉันไว้ใจนายได้หรอ
Because the only good human is a dead human!เเละพระเป็นเจ้า มนุษย์ที่ไว้ใจได้ คือมนุษย์ที่ตายเเล้ว
Oh, yeah, but you can never put too much trust in wolfhounds.โอ, ใช่, ไว้ใจหมาไม่ได้หรอก บ้าบอ.
But soon, we gained their trust.แต่ไม่นานนัก เราก็ทำให้พวกเขาไว้ใจ
A lot of young children are depending on it.เด็กเยาว์วัยมากมายกำลังไว้ใจกับมัน
We trust you found the settlement satisfactory.เราไว้ใจว่าคุณจะหาพบ การจัดการได้รับความพอใจหรือไม่
But it's because he trusts me.แต่เป็นเพราะว่าเขาไว้ใจผม
One other thing. I think it rips through your clothes when it takes you over.ไม่มีใครไว้ใจกันเองเลย
Windows found some shredded long johns, but the name tag was missing.และตอนนี้พวกเราเหนื่อยกันมาก " ไม่มีใครไว้ใจกันเองเลย "
Sorry about this. they're very distrustful of outsiders.ต้องขอโทษจริงๆ พวกเขาไม่ค่อยไว้ใจคนแปลกหน้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไว้ใจ
Back to top