ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

leery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *leery*, -leery-

leery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
leery (adj.) ไม่ไว้ใจ See also: ไม่เชื่อใจ, สงสัย Syn. suspicious Ops. unsuspicious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า leery
Back to top