ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่สบายใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่สบายใจ*, -ไม่สบายใจ-

ไม่สบายใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่สบายใจ (v.) be uneasy See also: be worried, feel ill at ease, feel uncomfortable (mentally) Syn. กลุ้มใจ, กลุ้มอกกลุ้มใจ Ops. สบายใจ, สบายอกสบายใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
compunction(คัมพังคฺ'เชิน) n. ความเสียใจต่อการกระทำ,ความไม่สบายใจหรือกระสับกระส่ายต่อสิ่งที่ได้กระทำไป., See also: compunctious adj., Syn. guilt,regret,repentance
disconcerted(ดิสคันเซิร์ท'ทิด) adj. ยุ่งเหยิง,ลำบากใจ,ไม่สบายใจ, Syn. upset
discontenance(ดิสเคา'ทะเนินซฺ) vt. ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ไม่สบายใจ,ไม่เห็นด้วย n. ความไม่เห็นด้วย, Syn. disconcert
discontented(ดิสคันเทน'ทิด) adj. ลำบากใจ,ไม่พอใจ,ไม่สบายใจ., Syn. dissatisfied,frustrated ###A. contented
disgruntle(ดิสกรัน'เทิล) ว vt. ทำให้ไม่พอใจ,ทำให้ไม่สบายใจ., See also: disgruntlement n.
displeasuren. ความไม่พอใจ, ความไม่เห็นด้วย,ความไม่สบายใจ,สิ่งที่ทำให้ไม่พอใจ vt. ไม่พอใจ,ทำให้ไม่พอใจ
ill-at-easeadj. ไม่สะดวก,ไม่สบายใจ, Syn. uneasy
ill-humoredadj. อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์ร้าย,ไม่สบายใจ,กลัดกลุ้ม
ill-humouredadj. อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์ร้าย,ไม่สบายใจ,กลัดกลุ้ม
perturb(เพอเทิร์บ') vt. ก่อกวน,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,ทำให้ไม่สบายใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง., Syn. disturb
qualm(ความ,ควอม) n. ความกระวนกระวายใจ,ความหวั่นใจ,ความไม่สบายใจ,อาการวิงเวียนศีรษะ,อาการคลื่นเหียนอาเจียน, See also: qualmish adj. qualmishly adv. qualmishness n., Syn. pang,remorse
queasy(ควี'ซี) adj. คลื่นเหียนอาเจียน,อึดอัดใจ,ไม่สบายใจ, See also: queasily adv. queasiness n., Syn. queazy,nauseated
sick(ซิค) adj. ป่วย,ไม่สบาย,คลื่นไส้,คลื่นเหียน,เป็นไข้,ไม่สบายใจ,รำคาญใจ,เอียน,ร้อนใจ,เจ็บใจ,รังเกียจ,ขยะแขยง,เสื่อมเสีย,ซีด,ขาวซีด,อมโรค,ได้พืชผลไม่ค่อยดี,มีเชื้อโรค,เปราะ,กลิ่นไม่ดี. n. คนป่วย,คนไข้, Syn. ill,ailing,queasy,bored,t
squirm(สเคิร์ม) vi.,n. (การ) กระดุกกระดิก,ดิ้น,ดิ้นรน,ดิ้นไปมา,บิดงอ,รู้สึกไม่สบายใจ,รู้สึกอึดอัดใจ., See also: squirmingly adv., Syn. wriggle
uncomfortable(อันคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ไม่สะดวกสบาย,ไม่สบายใจ,เจ็บปวด,ระคายเคือง,กระสับกระส่าย,เคร่งเครียด
unease(อันอี'ซ') n. ความไม่สบายใจ,ความกระสับกระส่าย
uneasy(อันอี'ซี) adj. กระสับกระส่าย,ไม่สบาย,ไม่สบายใจ,เป็นห่วง,เป็นทุกข์., See also: unease n. uneasily adv. uneasiness n.
unpleasant(อันเพลส'เซินทฺ) adj. ไม่สนุก,ไม่สบายใจ,ไม่ราบรื่น., See also: unpleasantly adv. unpleasantness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
discomfort(n) ความไม่สบายใจ,ความกระอักกระอ่วน,ความลำบากใจ,ความไม่สะดวก
displeasure(n) ความไม่พอใจ,ความไม่ชอบ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่สบายใจ
fret(n) ความไม่สบายใจ,ความหงุดหงิด,ความกลุ้ม,ความเป็นทุกข์
fretful(adj) ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,หัวเสีย,กลุ้ม
grouchy(adj) หงุดหงิด,พร่ำบ่น,ไม่สบายใจ,ไม่พอใจ,อารมณ์ไม่ดี
malcontent(adj) ไม่พอใจ,ไม่สบายใจ
uneasiness(n) ความกระวนกระวาย,ความไม่สบายใจ,ความหงุดหงิด
uneasy(adj) กระวนกระวาย,ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,เป็นทุกข์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dysphoriaอาการระเหี่ยเป็นทุกข์,อารมณ์ไม่ดี,การไม่สบายใจอึดอัดกังวลกระสับกระส่าย,ความรู้สึกไม่สบาย [การแพทย์]
Masochismกามวิปริตชนิดเมโซคิสม์, กามวิปริต, พวกชอบถูกทรมาน, ประเภทชอบรับความรุนแรง, ชอบทำให้ตนเองไม่สบายใจทุกข์ทรมาน, การมีความสุขทางเพศจากการได้รับความเจ็บปวด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sick (adj.) ไม่สบายใจ See also: รำคาญใจ, เบื่อ
tear (vi.) ไม่สบายใจ Syn. distress, upset
agitation (n.) ความรู้สึกไม่สบายใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ความรู้สึกวิตกกังวล Syn. anxiety, uneasiness
discomfiture (n.) ความไม่สบายใจ See also: ความกังวลใจ, ความกระวนกระวายใจ Syn. abashment, unease Ops. ease, easiness
disturbed (adj.) ซึ่งไม่สบายใจ See also: ซึ่งกระสับกระส่าย, ซึ่งเป็นกังวล Syn. uncomfortable, restless, tense Ops. comfortable
perturb (vt.) ทำให้ไม่สบายใจ See also: ทำให้ยุ่งยากใจ, กวนใจ, ทำให้กังวล Syn. disturb
qualm (n.) ความรู้สึกไม่สบายใจ See also: ความรู้สึกกระวนกระวายใจ Syn. scruple
qualmish (adj.) ซึ่งไม่สบายใจ
restlessness (n.) ความไม่สบายใจ See also: ความกังวล Syn. turmoil, anguish, indecision
tear (vt.) ทำให้ไม่สบายใจ Syn. distress, upset
trouble (vt.) ทำให้ไม่สบายใจ See also: ทำให้กังวล
unease (n.) ความไม่สบายใจ See also: ความกังวล Syn. anxiety, unrest
uneasily (adv.) อย่างไม่สบายใจ
uneasiness (n.) ความไม่สบายใจ See also: ความกังวลใจ, ความกระวนกระวายใจ Syn. abashment, discomfiture, unease Ops. ease, easiness
uneasiness (n.) ความไม่สบายใจ See also: ความกังวล Syn. restlessness, turmoil, anguish, indecision
uneasy (adj.) ซึ่งไม่สบายใจ See also: ซึ่งกระสับกระส่าย, ซึ่งเป็นกังวล Syn. uncomfortable, disturbed, restless, tense Ops. comfortable
willies (n.) ความรู้สึกไม่สบายใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ความรู้สึกวิตกกังวล Syn. agitation, anxiety, uneasiness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The minute someone makes you feel uncomfortable, tests your loyalty, little Tara packs her bags and hits the road.ในไม่กี่นาทีมีคนทำให้คุณรู้สึก ไม่สบายใจ ทดสอบความซื่อสัตย์ของคุณ ธาร่าตัวน้อยๆรีบเก็บกระเป๋าของเธอ และออกเดินทาง
But has she ever made you feel, I don't know, uncomfortable or has she done anything that she's not supposed to do?แต่ว่าเธอเคยทำให้ลูกรู้สึกเอ่อ ไม่สบายใจ หรือว่าทำอะไรที่เธอไม่ควรจะทำหรือเปล่า
"Upset" doesn't touch it.ไม่สบายใจ มันไม่ใช่เลย
Don't fret over her. She's strong enough to withstand a year in the tropics.ไม่สบายใจกว่าเธอ เธอแข็งแรงพอที่จะทนต่อปีในเขตร้อน
Is it that uncomfortable that they dated?ไม่สบายใจที่พวกเขา เดทกันรึไง
"Uneasy lies the head that wears the crown."ไม่สบายใจอยู่หัว ที่สวมใส่มงกุฎ.
What troubles you, my dear?ไม่สบายใจอะไรรึ ยอดรัก
She seemed very upset about your relationship.ไม่สบายใจในความสัมพันธ์ของคุณ
I guess I'm getting too old for my job. Too grouchy.ผมคิดว่าผมได้รับเก่าเกินไปสำหรับงานของฉัน ไม่สบายใจเกินไป
Grandmother is pleased you've come and wants to know what's bothering you.คุณยายดีใจที่เธอมา และต้องการรู้ว่าอะไรที่เธอไม่สบายใจ
Monsieur... I am uncomfortable with the thought of this Jewish ritual.คุณ... ผมไม่สบายใจเกี่ยวกับความคิดในการ ทำพิธีทางศาสนายิว
You had me worried again.นายทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจอีกแล้ว
The girls must be worried I'm sorry to upset themเด็กๆต้องเป็นห่วงแน่ ฉันต้องขอโทษที่ทำให้ไม่สบายใจ
So I took no joy in that.ฉันไม่สบายใจเลยที่ทำอย่างนี้
If you can't feel good about this break and step out a little, then you ought to have Mr. Udall send you over a psychiatrist.ถ้าลูกยังไม่สบายใจเรื่องสเปนซ์ และออกไปหาความสุขบ้าง ลูกก็น่าจะบอกให้คุณยูดัล ส่งลูกไปหาหมอโรคประสาท
You don't look too happy to be going to Americaดนตรีนายมีพลังมาก คุณดูไม่สบายใจที่จะไปอเมริกา ไม่ใช่อเมริกา
But even if it's not the reason that suits me just fineแต่ถึงไม่ใช่เพราะผู้หญิง ฉันก็ยังไม่สบายใจ
Married this other woman and had some other kids.แต่ก่อน เวลากลับมาบ้านพร้อมความหงุดหงิดหรือไม่สบายใจ
I just feel so uneasy.ฉันแค่รู้สึกไม่สบายใจน่ะ...
Yumi. To be honest, I was upset.ยูมิ ความจริงแล้ว ฉันไม่สบายใจเลยนะ
Elle, now, I know you're upset about all this... but can't you just take a Percoset?ทำไม? เเอล ฉันเข้าใจว่าเธอไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น...
Neo, I know something's wrong.นีโอ ฉันรู้ว่าคุณมีอะไรไม่สบายใจ
Which makes you uncomfortable too?มันทำให้คุณไม่สบายใจเหรอ
Funny thing about guilt... there is nothing so bad that you can't add a little guilt to it and make it worse, and there is nothing so good you can't add a little guilt to it and make it better.จะรู้สึกผิดไปทำใม การที่เธอจมอยู่กับความทุกข์แบบนี้ มันไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอก เค้าที่อยู่บนนั้นจะไม่สบายใจเอานะ
I see you upset and... that's terrible.ผมเห็นคุณไม่สบายใจ และ... มันพิกลยังไงอยู่
I'm sorry I let you down, ma'am. Hey.ขอโทษที่ทำให้ไม่สบายใจ เฮ้
He doesn't go to parties. He dsn't feel comfortable in front of groups.ไม่ร่วมงานปาร์ตี้ใดๆ/N เขาไม่สบายใจนักหากต้องอยู่ต่อหน้าคนมาก ๆ
He gets very uncomfortable with this thing.เขาได้รับความไม่สบายใจกับสิ่งนี้.
I wasn't even clear about the situation I was in.ฉันไม่สบายใจเลย เกี่ยวกับเรื่องนั้น..
It's troubling Yuuta-san.มันจะทำให้ยูตะซังไม่สบายใจ
If you have any discomfort just send a message.ถ้าเจ้ามีเรื่องไม่สบายใจอะไร บอกข้าได้
I do not feel right since you will be traveling a great distance.ข้ารู้สึกไม่สบายใจเพราะเจ้าจะต้องเดินทางไกล
I heard that, but he changed so much that I feel uneasy.ข้าก็ได้ยินมาเช่นนั้น แต่เขาเปลี่ยนแปลงไปมากจนข้ารู้สึกไม่สบายใจ
Well,I don't want you to worry.คือว่า ผมไม่อยากให้คุณไม่สบายใจ
They're gonna be very uncomfortable, and uncomfortable people don't ask questions.พวกเค้าจะไม่ค่อยสบายใจ และเมื่อไม่สบายใจ ก็จะไม่ถามอะไร
BUT I DIDN'T WANT ORSON TO FEEL UNCOMFORTABLE IN HIS NEW HOME.แต่ฉันไม่อยากให้ออสันรู้สึกไม่สบายใจในบ้านใหม่ของเขา
I was rather perturbed.แม่ค่อนข้างจะไม่สบายใจ
Look if your uncomfortable with this... I will take a bus.เอาละถ้าคุณไม่สบายใจ ฮันไปรถเมล์ได้
What's been troubling you?เอาหล่ะ คุณไม่สบายใจเรื่องอะไร
I'm Not Comfortable With That. This Can't Happen Again.ฉันไม่สบายใจเลย นี่ไม่น่าเกิดขึ้นอีก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่สบายใจ
Back to top