ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โต้แย้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โต้แย้ง*, -โต้แย้ง-

โต้แย้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โต้แย้ง (v.) argue See also: counter, oppose, contradict, dispute Ops. เห็นด้วย, คล้อยตาม
English-Thai: HOPE Dictionary
airing(แอ' ริง) n. การตาก,การสนทนาโต้แย้ง (ข้อ คิดเห็น,ข้อเสนอ) ,การเดินหรือขับรถในที่โล่งแจ้ง
apodeictic(แอพพะดิค'ทิค) adj. ไม่เป็นที่สงสัย, ยืนยันอย่างเด็ดขาด, ไม่สามารถโต้แย้งได้ (incontestable)
argue(อาร์'กิว) vt.,vi. ถกเถียง,เถียง, โต้คารม, อ้างเหตุผล,อภิปราย,พูดให้ยอม,โต้แย้งพิสูจน์ว่า,แสดงให้เห็นว่า-arguer n., Syn. debate)
contest(n. คอน'เทสทฺ,-v. คันเทสทฺ') n. การต่อสู้กัน,การแข่งขัน,การโต้แย้ง,การโต้เถียง. vt. ต่อสู้,ดิ้นรน,โต้แย้ง,โต้เถียง. vi.แข่งขัน,โต้เถียง, See also: contester n., Syn. strive
contradict(คอนทระดิคทฺ') {contradicted,contradicting,contradicts} vt. โต้แย้ง,เถียง,ปฏิเสธ. vi. กล่าวแย้ง., See also: contradicter n. ดูcontradict contradictor n. ดูcontradict
contradiction(คอนทระดิค'เชิน) n. การโต้แย้ง,การเถียง,ความขัดแย้ง,ความไม่ลงรอยกัน
dialecticsn. วิธีการโต้แย้งด้วยเหตุผล
disagree(ดิสอะกรี') {disagreed,disagreeing,disagrees} vi. ไม่เห็นด้วย,ไม่เห็นพ้อง,โต้แย้ง,ทะเลาะ,ไม่เหมาะ,ทำความเสียหายแก่, Syn. dissent,quarrel
disagreement(ดิสอะกรี'เมินทฺ) n. ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง,การทะเลาะ,การโต้แย้ง, Syn. rift
discussion(ดิสคัส'เชิน) n. การอภิปราย,การโต้แย้งหาเหตุผล
disproofn. การพิสูจน์ว่าผิด,การพิสูจน์หักล้าง,การโต้กลับ,การโต้แย้ง
disputable(ดิสพิว'ทะเบิล) adj. ซี่งโต้แย้งได้,เถียงได้,เป็นปัญหา., See also: disputability n.
disputant(ดิสพิว'เทินทฺ) n.ผู้โต้เถียง,ผู้โต้แย้ง,ผู้อภิปราย. -adj. ซึ่งโต้เถียง,ซึ่งโต้แย้ง
dispute(ดิสพิวทฺ') vi.,vt.,n. (การ) โต้เถียง,โต้แย้ง,ทะเลาะ, See also: disputer n. ดูdispute, Syn. debate,argument
fence(เฟนซฺ) {fenced,fencing,fences} n. รั้ว,เครื่องกั้น,คอกล้อม,พะเนียด,ศิลปะหรือกีฬาฟันดาบ,ความชำนาญในการโต้แย้ง,บุคคลผู้รับและจำหน่ายของโจร,สถานที่รับและจำหน่ายของโจร. -Phr. (sit on the fence เป็นกลาง,ไม่เข้าข้างฝ่ายใด) . vi. เล่นหรือฝึกฝนการฟันดาบ,ล้อมรั้ว,
indisputable(อินดิสพิว'ทะเบิล) adj. โต้แย้งไม่ได้,ปฏิเสธไม่ได้., See also: indisputability n. indisputably adv., Syn. incontestable
justifiable(จัส'ทะไฟอะเบิล) adj. แก้ตัวได้,โต้แย้งได้,อ้างเหตุผลสนับสนุนได้, See also: justifiability n. ดูjustifiable justifiableness n. ดูjustifiable justifiably adv. ดูjustifiable, Syn. verifiable
litigate(ลิท'ทะเกท) vt.,vi. ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,โต้แย้ง., See also: litigator n.
litigious(ลิทิจ'เจิส) adj. เกี่ยวกับการฟ้องร้อง,เกี่ยวกับการดำเนินคดี,ชอบฟ้องร้อง,ชอบโต้แย้ง,ชอบถกเถียง., See also: litigiousness n. ดูlitigious litigiosity n. ดูlitigious, Syn. quarrelsome
remonstrance(รีมอน'สเทรินซฺ) n. การคัดค้าน,การทัดทาน,การประท้วง,การโต้แย้ง
objection(อับเจค'เชิน) n. การคัดค้าน,การโต้แย้ง,การไม่เห็นด้วย,ตัวคัดค้าน,, Syn. rebuttal
oppugn(อะพูน) vt. ประณาม,โต้แย้ง,โจมตี,ตั้งกระทู้ถาม., See also: oppugner n.
polemics(พะเลม'มิคซฺ) n. ศิลปะการโต้เถียงหรือโต้แย้ง
rebut(รีบัท') vt.,vi. โต้แย้ง,พิสูจน์แย้ง,นำสืบหักล้าง,โต้กลับ, See also: rebutable adj. rebutment n. rebuttal n.
refutation(เรฟฟิวเท'เชิน) n. การพิสูจน์ว่าไม่จริง,การโต้แย้ง,การหักล้าง,การลบล้าง,การปฏิเสธ,, Syn. refutal,disproof
refute(รีฟิวทฺ') vt. พิสูจน์ว่าไม่จริง,โต้แย้ง,หักล้าง,ลบล้าง,ปฏิเสธ,, See also: refutability n. refutable adj. refuter n.
rejoin(รีจอยน์') vt.,vj. รวมกันอีก,กลับมารวมกันอีก,ผนึกกันใหม่,ตอบ,โต้ตอบ,โต้แย้ง,แก้ฟ้อง, Syn. reunite
rejoinder(รีจอย'เดอะ) n. การโต้ตอบ,คำโต้ตอบ,การโต้แย้ง,คำโต้แย้ง, Syn. reply,riposte
remonstrant(รีมอน'สเทรินทฺ) adj. คัดค้าน,ทัดทาน,ประท้วง,โต้แย้ง n. ผู้คัดค้าน,ผู้ทัด-ทาน,ผู้ประท้วง,ผู้โต้แย้ง
remonstrate(รีมอน'สเทรท) vt. คัดค้าน,ทัดทาน,ประท้วง,โต้แย้ง vi. คัดค้านหรือโต้แย้งด้วยเหตุผล, See also: remonstration n. remonstrative adj. remonstrator n., Syn. protest,object,contend
replication(เรพละเค'เชิน) n. คำตอบ,การตอบ,คำตอบของโจทก์,การตอบโต้แย้งของโจทก์,เสียงสะท้อน,เสียงก้อง,สำเนา,สิ่งจำลอง,การอัดสำเนา,การทำสิ่งจำลอง
retort(รีทอร์ท') vt.,vi. โต้ตอบ,โต้แย้ง,ย้อนตอบ n. หลอดแก้วคอยาวสำหรับกลั่น, See also: retorter n., Syn. reply to
return(รีเทิร์น') vi.,vt.,adj. กลับ,กลับมา,กลับคืน,คืน,ส่งคืน,ย้อนกลับ,โต้ตอบ,ได้ผล,ได้ผลกำไร,ชัก (อาวุธ) กลับ,ตีไพ่ n. การกลับ,การกลับคืน,การกลับมา,การคืนสู่,การตอบ,การโต้ตอบ,การโต้แย้ง,ผลลพธ์,ผลกำไร,ผลตอบ,ดอกผล,ผลการเลือกตั้ง,รายงาน,สถิติ,รายได้,รายรับ,จำนวนขาย
shuttlecock(ชัท'เทิลคอค) n. ลูกขนไก่,กีฬาแบดมินตัน,การตีลูกขนไก่,สิ่งที่โต้แย้งกัน,บุคคลที่ลังเล,บุคคลที่มีอารมณ์อ่อนไหว. vt. ส่งไปส่งมา,ส่งกลับไปมา. vt. เดินไปมา,ส่งไปมา adj. ไป ๆ มา ๆ ,ลังเลใจ
sophism(ซอฟ'ฟิสซึม) n. การโต้แย้งโดยอ้างเหตุผลผิด ๆ ,การอ้างเหตุผลผิด ๆ ,การหลอกลวง,การตบตา, Syn. fallacy,false argument
summation(ซัมเม'เชิน) n. การรวม,การบวก,การรวบรัด,ผลรวม,ผลบวก,ข้อสรุป,ข้อโต้แย้งสรุป., Syn. conclusion,summing up
unanimity(ยูนะนิม'มิที) n. ความเป็นเอกฉันท์,ความพร้อมเพรียง,การไม่มีข้อโต้แย้ง,การมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, Syn. agreement,accord
unanimous(ยูแนน'นิเมิส) adj. เป็นเอกฉันท์,ไม่มีข้อโต้แย้ง,มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,มีความเห็นพร้อมเพรียงกัน., See also: unanimously adv. unanimousness n., Syn. concordant
undisputed(-พิว'ทิด) adj. ไม่อาจโต้แย้งได้
English-Thai: Nontri Dictionary
argue(vi,vt) โต้แย้ง,เถียง,ถกเถียง,โต้เถียง,โต้คารม
argument(n) การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การโต้คารม,การถกเถียง
argumentative(adj) ชอบโต้แย้ง,ชอบโต้เถียง,ชอบเถียง,ชอบขัดแย้ง
con(adv) ตรงข้าม,แย้ง,ต่อต้าน,โต้แย้ง
contend(vt,vi) ต่อสู้,ยืนยัน,โต้แย้ง,ชิงชัย,แข่งขัน
contest(n) การต่อสู้,การต่อกร,การแข่งขัน,การโต้แย้ง,การโต้เถียง
contradict(vt) เถียง,แย้ง,โต้แย้ง
contradiction(n) การโต้แย้ง,การเถียง,การแย้ง,ความตรงกันข้าม
controversy(n) ความขัดแย้ง,การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การเถียง,การโต้คารม
debate(n) การถกเถียง,การอภิปราย,การโต้แย้ง,การโต้วาที
disagree(vi) ไม่เห็นด้วย,ไม่ตกลงกัน,ทะเลาะกัน,โต้แย้ง
disputable(adj) ยังเป็นปัญหาอยู่,โต้แย้งได้,เถียงได้,แย้งได้
disputant(n) ผู้โต้แย้ง,ผู้ถกเถียง,ผู้โต้เถียง
disputation(n) การโต้เถียง,การโต้แย้ง,การถกปัญหา,การอภิปราย
gainsay(vt) แย้ง,โต้แย้ง,คัดค้าน,ต้าน,ต่อต้าน
incontrovertible(adj) โต้แย้งไม่ได้,เปลี่ยนไม่ได้,เถียงไม่ได้
indefensible(adj) ป้องกันไม่ได้,โต้แย้งไม่ได้,แก้ตัวไม่ได้
indisputable(adj) โต้แย้งไม่ได้,เถียงไม่ได้,โต้ตอบไม่ได้
objection(n) ข้อขัดข้อง,การคัดค้าน,การท้วงติง,การโต้แย้ง
polemic(n) การโต้เถียง,การถกเถียง,การทะเลาะ,การโต้แย้ง
remonstrate(vt) ประท้วง,คัดค้าน,ทัดทาน,โต้แย้ง
retort(n) การโต้แย้ง,การย้อนตอบ,การโต้ตอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rebutโต้แย้ง, หักล้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
refuteโต้แย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
argumentการให้เหตุผล, การถกเถียง, ข้อโต้แย้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dispute๑. ข้อพิพาท๒. โต้แย้ง, ค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incontestable clauseข้อกำหนดไม่โต้แย้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Controversial Issueกรณีโต้แย้ง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
contradict (vt.) โต้แย้ง Syn. disclaim, deny
contravene (vt.) โต้แย้ง
controvert (vt.) โต้แย้ง See also: โต้เถียง Syn. refute, rebut
debate (vt.) โต้แย้ง See also: ถกเถียง, โต้เถียง, อภิปราย, ขัดแย้ง Syn. argue, discuss, dispute
debate (vi.) โต้แย้ง See also: ถกเถียง, โต้เถียง, อภิปราย, ขัดแย้ง Syn. argue, discuss, dispute
expostulate about (phrv.) โต้แย้ง See also: ต่อว่า, คัดค้าน Syn. expostulate on
expostulate on (phrv.) โต้แย้ง See also: ต่อว่า, คัดค้าน Syn. expostulate about
fight on (phrv.) โต้แย้ง See also: ขัดแย้ง, ต่อต้าน
rebut (vt.) โต้แย้ง See also: พิสูจน์แย้ง, นำสืบเพื่อหักล้าง Syn. confute, negate, refute
side against (phrv.) โต้แย้ง Syn. side with, take against
stand up against (phrv.) โต้แย้ง See also: ขัดแย้ง, แข็งขืน Syn. stand against, stand up to
stand up to (phrv.) โต้แย้ง See also: ขัดแย้ง, แข็งขืน Syn. stand against, stand up against
be at loggerheads (idm.) โต้แย้งกันอย่างแรง See also: โต้เถียงกันอย่างแรง
expostulate with (phrv.) โต้แย้งกับ See also: เถียงกับ
fence with (phrv.) โต้แย้งกับ (อย่างช่ำชอง)
ratiocinate (vi.) โต้แย้งอย่างมีเหตุผล See also: ใช้เหตุผล Syn. discuss
arguable (adj.) ซึ่งก่อให้เกิดการโต้แย้ง See also: เกี่ยวกับการโต้เถียง Syn. controvertible, debatable
arguable (adj.) ซึ่งโต้แย้งได้ See also: ซึ่งยังถกเถียงกันอยู่, Syn. questionable, disputable
argument (n.) การโต้แย้ง See also: การแย้ง, การโต้เถียง Syn. dispute, debate
argumentative (adj.) ที่เกี่ยวกับการโต้แย้ง Syn. controversial
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Some topics of conversation can lead to argumentsบางหัวข้อสนทนาสามารถนำไปสู่การโต้แย้งได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A supposed tortfeasor may be argued to have committed a tortious act when four conditions have been met.ผู้ฝ่าฝืน โต้แย้ง ก็เหมือนกบฎ เมื่อเงื่อนไขทั้งสี่มารวมกัน
A rebuttal of everything that Treadwell lied about.โต้แย้งทุกอย่าง ที่เทรดเวลล์โกหกขึ้นมา
"claims to demolish every argument offered for a God-centered universe."โต้แย้งในทุกๆความเห็น ที่เสนอเรื่องเกี่ยวกับ การเป็นศูนย์กลางจักรวาลของพระเจ้า
Didn't they say something about a fight, an argument, between the old man and his son around about seven o'clock that night?ที่มีประสิทธิภาพมาก พวกเขาไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับการต่อสู้โต้แย้ง ระหว่างคนเก่าและลูกชายของเขาเกี่ยวกับรอบ 07: 00 ในคืนนั้น?
Let's hold it down. These side arguments are only slowing' us up.ให้ค้างไว้ ข้อโต้แย้งข้างเคียงเหล่านี้เป็นเพียงการ slowin 'เราขึ้น
It's a clever argument. lt may not produce the end you desire.เป็นการโต้แย้งที่ฉลาด แต่คงไม่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์
Real people for unreal arguments."คนจริงสำหรับข้อโต้แย้งที่ไม่จริง".
You used to have an opinion.- คุณเคยออกความเห็น เราเคยโต้แย้งกัน
And I'm tired of being conned and tricked.และฉันเหนื่อยกับการถูกโต้แย้ง และหลอกลวง
Lilli, why must we... struggle soลิลลี่ ทำไมเราจะต้องมีเรื่องโต้แย้งกันตลอดเวลา?
What you're asking for is extremely complex and controversial.สิ่งที่คุณกำลังร้องขอ... เป็นเรื่องละเอียดและมีข้อโต้แย้งมากมาย
And I always counter point out there's no organization on this planet that can neglect its economic foundation.และผมมักโต้แย้งเสมอว่า ไม่มีองค์กรไหนในโลก ที่สามารถละเลยรากฐานทางเศรษฐกิจ
IBM would of course say they had no control over its German subsidiaries.ไอบีเอ็มโต้แย้งว่า บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมสำนักงานสาขาในเยอรมนี
There would be no other explanation.ไม่มีข้อโต้แย้งอื่นมาอธิบาย
Oh, yeah. No question about it.อืมใช่ ไม่มีข้อโต้แย้งเลยล่ะ
Not your most persuasive argument, Sid.ไม่ใช่ข้อโต้แย้งที่ชอบใช้ของคุณนี่ ซิด
If there are any further objections, please take them up with Whiskey.ถ้ายังมีข้อโต้แย้งกว่านี้ ได้โปรดไปตกลงกับวิสกี้เอาเอง
Went to Kyoto in 1997 to help get a treaty that's so controversial, in the US at Ieast.ไปเกียวโตในปี 1997 เพื่อช่วยให้มีสนธิสัญญา ที่โต้แย้งกันมาก อย่างน้อยก็ในสหรัฐ
There's not a single fact or date or number that's been used to make this up that's in any controversy.ไม่ได้มีเพียงข้อเท็จจริงข้อเดียว วันที่เดียวหรือตัวเลขเดียว ที่ใช้ในการสร้างเรื่องนี้ขึ้นมา ไม่ต้องมาโต้แย้งในเรื่องนี้
"since it is the best means of creating a controversy in the public's mind.""เพราะว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดในการสร้าง การโต้แย้งในใจของสาธารณะ"
I'll take your arguments into consideration, and I'll have a decision within a few hours.จะรับข้อโต้แย้งไปพิจารณา และจะตัดสินใจในอีกไม่กี่ชั่วโมง
He thought Alma was happy, and Orson Hodge did not like to be contradicted.เค้าคิดว่าอัลม่ามีความสุข และออร์สัน ฮอดจ์ ไม่ชอบการโต้แย้ง
Yeah, no argument there.ใช่, ไม่มีข้อโต้แย้ง
Huh, they're generally known for settling their arguments so peaceably.เป็นที่รู้กันดีว่าพวกเขาช่วยยุติข้อโต้แย้งได้อย่างสงบ
If I'm wrong, she's gonna die.คุณยังดูเรื่องการรักษาได้ ผมไม่ได้สนใจที่จะโต้แย้งเพราะผมไม่สนใจ
The truth is,we're having this debate because you want to figure something out about me.ความจริงก็คือ เราโต้แย้งกันก็เพราะคุณอยากจะรู้เกี่ยวกับตัวผม
There's no defense, no one to blame but us.ไม่มีการโต้แย้ง ไม่มีใครให้ตำหนินอกจากเราเอง
Mr Fulton... - No discussion, Miss McKessie.- ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น คุณแมคเคสซี่
No question about it, don't deny it.ไม่มีข้อสงสัย ไม่มีขอโต้แย้ง
There's no defense against the will of God.เราโต้แย้ง พระประสงค์ไม่ได้หรอกนะ
There's no defense here, either.ที่นี่ก็โต้แย้งไม่ได้
We don't have much time.คุณอาจจะมีข้อโต้แย้ง แต่โชคดี นี่เป็นการสื่อสารทางเดียว
So, Lincoln Burrows gets executed, people forget about Terrence Steadman, the controversy surrounded him and the presidency.ดังนั้น ลินคอร์น แบร์โร่วก็เลยต้องโดนประหารชีวิต คนลืมเรื่องของเทอร์เรนซ์ สเตดแมน ขอ้โต้แย้งรอบๆตัวเค้า และตำแหน่งประธานาธิบดี
Okay, well, let's say for argument's sake that I'm not smart.ผมหมายความว่า ถ้าคุณฉลาด คุณควรจะอยู่ไกลๆจากผม โอเค, งั้น, เรียกมันว่า เพื่อการโต้แย้ง
There was a great deal of debate about creating temporal paradoxes...มีเรื่องโต้แย้งเกี่ยวกับ การสร้างสิ่งที่เหนือธรรมชาติ...
I'd love to stand around, discuss your apocalyptic fantasies all day, Professor... but unfortunately...ฉันก็อยากจะร่วมฟัง, โต้แย้งเกี่ยวกับ บทเรียนที่นำเสนออยุ่หรอกนะ ศาสตรจารย์ แต่น่าเสียดาย
"i waive my constitutional right against unreasonable search and seizure.""ผมขอสละสิทธิตามรัฐธรรมนูญ" \"โดยปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ\"
If I gave your husband an assignment that took him away from court would you object?ถ้าข้ารับสั่งให้สามีเจ้าออกจากราชสำนัก... ..เจ้าจะโต้แย้งไหม?
There is one thing that I want done, and I don't want any argument about it.มีอยู่อย่างหนึ่ง ที่ผมต้องการทำให้เสร็จ แ้ละผมไม่อยากได้คำโต้แย้งใดในเรื่องนี้
I don't think anybody will argue that.ผมไม่คิดว่าจะมีใครโต้แย้งในเรื่องนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โต้แย้ง
Back to top