ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โข

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โข*, -โข-

โข ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โข (adv.) very Syn. มาก, มากโข
โข (v.) knock Syn. ชน, เขก, กระแทก
โขกสับ (v.) rebuke See also: nag, peck at, scold severely Syn. กดขี่, ข่มเหง, ข่มเหงรังแก
โข (n.) Mekong Syn. แม่น้ำโขง
โข (adj.) rancid See also: stinking, foul-smelling Syn. โขลง
โข (n.) Mekong River Syn. แม่น้ำโขง
โข (n.) hillock See also: knoll Syn. เนิน, โคก, โขดหิน
โขดง (n.) mast Syn. กระโดง, ใบเรือ
โขดหิน (n.) rock See also: reef Syn. โขด
โข (n.) kind of Thai drama See also: Thai classic masked play enacting scenes from the Ramayana
โขนง (n.) eye-brow Syn. คิ้ว, ขนง
โขนนั่งราว (v.) kind of Thai drama Syn. โขนโรงนอก
โขนโรงนอก (v.) kind of Thai drama Syn. โขนนั่งราว
โขมง (v.) send up See also: be filled with smoke
โขมง (adv.) loudly See also: noisily Syn. เอ็ดอึง, อื้ออึง, ลั่น, โขมงโฉงเฉง Ops. เงียบ
โขมงโฉงเฉง (adv.) loudly See also: noisily Syn. เอ็ดอึง, อื้ออึง, ลั่น Ops. เงียบ
โขมด (n.) ghost See also: jack-o´-lantern, will-o´-the-wisp, phantom Syn. ผีโขมด
โขยก (v.) limp See also: walk lamely, hobble Syn. โขยกเขยก, กะโผลกกะเผลก
โขยกเขยก (adv.) hobble See also: limp, stumble, stagger Syn. กะโผลกกะเผลก
โขย่ง (v.) stand on tiptoe Syn. กระโหย่ง, เขย่ง
โขยง (n.) crowd See also: horde, swarm, flock Syn. ฝูง, พวก, หมู่
โขลก (v.) pound Syn. ตำ
โขลกๆ (adv.) sound of coughing
โขลง (clas.) herd (of elephant) See also: horde Syn. ฝูง
โขลง (adj.) rancid See also: stinking, foul-smelling Syn. โขง
โขลน (n.) palace gate woman See also: door-keepers for the royal palace, female palace guard
โขลนทวาร (n.) archway of victory See also: opening or way of entrance into a forest or jungle Syn. ประตูป่า
English-Thai: HOPE Dictionary
caboodle(คะบูด'เดิล) n. กอง,กลุ่ม,โขลง
cay(เค) n. เกาะเตี้ยเล็ก ๆ ,สันดอน,โขดหิน
cochlea(คอค'ลีเอท) adj. เป็นรูปหอยโข่ง,เป็นวงขด.
conchiferous(คองคิฟ'เฟอรัส) adj. เป็นรูปเปลือกหอยโข่ง
coral reefn. โขดหินปะการัง
cribber(คริบ'เบอะ) n. คนโขมยคัดลอก,ขโมย,คนทุจริต,เชือกรั้งม้าไม่ให้กัดรางใส่อาหาร,สิ่งขัดขวาง
cushy(คู'ชี) adj. ง่าย,สบาย,สุโข
flock(ฟลอค) n. ฝูง,โขยง,กลุ่ม,หมู่,ผู้คนจำนวนมาก,ฝูงชน,ก้อน,กลุ่มก้อน. vi. รวมกลุ่ม,จับกลุ่ม,ออ, Syn. herd,group
helix(เฮล'ลิคซฺ) n. ส่วนที่เป็นเกลียว,ส่วนที่เป็นขด,วงใบหู,สิ่งประดับลายวงกันหอย,หอยโข่ง -pl. helices,helixes, Syn. spiral
mekong(แม่โขง) n. แม่น้ำแม่โข
mime(ไมม,ฺ มิม) n. ละครใบ้,โขน,การแสดงท่าทางล้อเลียน,ผู้แสดงท่าทางหรือละครดังกล่าว. vt. ล้อเลียน,จำลอง., See also: mimer n., Syn. mummery
reef(รีฟ) n. หินโสโครก,โขดหินใต้น้ำหรือสูงขึ้นมาเกือบพันระดับน้ำทะเล,ทางแร่
rock(รอค) n. หิน,โขดหิน,ก้อนหิน,หินโสโครก,อันตราย,ภัยพิบัติ,รากฐานอันมั่นคง,เพชร,พลอย vi.,vt.,n. (การ) โยก,แกว่ง,ไกว,เขย่า,ทำให้สั่นสะเทือน,ร่อนแร่,โคลงเคลง,ปลอบโยน adj. โยกไปมา -Phr. (on the rocks สู่ความหายนะสู่ภัยพิบัติ,ล้มละลาย,ไม่มีเงิน)
rock-bound(รอค'เบาดฺ) adj. เต็มไปด้วยโขดหิน,มีหินมาก, Syn. rocky
scylla(ซิล'ละ) n. (เทพนิยายกรีกโบราณ) เทพธิดาทะเลที่แปลงร่างเป็นปีศาจทะเล -Phr. (between Scylla and Charybbdisระหว่างโขดหินกับปีศาจ,หนีเสือปะจระเข้)
shelf(เชลฟฺ) n. หิ้ง,โครง,ชั้นวางหนังสือ,สิ่งของที่วางบนหิ้ง,ปริมาณความจุของหิ้ง,หินใต้น้ำที่ยื่นออก,โขดหิน,สันดอน,สันปันน้ำ (continental shelf) -Phr. (on the shelf เลื่อนไปชั่วคราว ไม่มีประโยชน์ ไม่ใช่การอยู่กับที่ ตายแล้ว)
smoulder(สโมล'เดอะ) vi. ใช้ไฟอ่อน ๆ ,อบหรือเผาโดยไม่มีเปลวไฟ,คุ,ระอุ,อัดอั้นในใจ,กรุ่นอยู่ในใจ. n.. ควันที่พ่นโขมงที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์,ไฟที่คุกรุ่น., Syn. smoulder
smudgy(สมัด'จี) adj. มีรอยเปื้อน,มีรอยเปรอะ,มีรอยด่างพร้อย,สกปรก,มีควันพุ่งโขมง,เลอะเลือน,ไม่ชัดเจน, Syn. smeared,smeary
snail(สเนล) n. หอยทากหรือหอยโข่ง (Gastropoda) ,คนขี้เกียจ,คนที่กระทำอะไรช้า ๆ ,ขนมปังยัดไส้รูปคล้ายหอยโข่ง,สัตว์ที่เคลื่อนตัวได้ช้า, See also: snaillike adj., Syn. sluggard
strike(สไทรคฺ) {struck,struck/stricken,striking,strikes} vt.,vi. ตี,ตอก,ทุบ,ต่อย,ชก,ปะทะ,พุ่ง,โจมตี,จู่โจม,เคาะ,โขก,เขก,ชน,ขูด,ขีด (ไม้ขีดไฟ) ,ตีกรรเชียง,พิมพ์,ประทับตรา,ทำเหรียญ,กด,อัด,เจาะพบ (น้ำมัน) จับ,ก่อ,ประสบ,ตกลง,ตบมือเป็นสัญญาณ,ยกเลิก,รื้อ,ถอน,ประทับใจ
torrential(ทอเรน'เชิล) adj. ไหลเชี่ยว,เชี่ยวกราก,ไหลพุ่ง,ซึ่งเทกระหน่ำลงมา,รุนแรง, (การด่า) โขมง, Syn. violent,vehement
winkle(วิง'เคิล) n. หอยโข่ง,หอยเล็ก,หอยทะเลเล็ก ๆ vt. แคะเนื้อหอยออก,แคะออก,เอาออก,ขับออก, Syn. snail
English-Thai: Nontri Dictionary
caboodle(n) โขลง,ฝูง,กลุ่ม
flock(n) ฝูง,พวก,โขยง,กลุ่มคน,ฝูงชน,ก้อน
horde(n) โขลง,หมู่,ฝูง,กอง,เหล่า
host(n) เจ้าบ้าน,เจ้าภาพ,กองทัพ,ฝูง,โขลง
knock(n) การเคาะ,การต่อย,การโขก,การชน,การทุบ,การแพ่น,การกระแทก,การตี,การชก
megaphone(n) โทรโข่ง,แตรปากใหญ่
mob(n) ฝูงชน,กลุ่มคน,โขลง,มวลชน
nautilus(n) หอยโข่ง
pantomime(n) โขน,ละครใบ้,วิจิตรทัศนา
shelf(n) ชั้น,หิ้ง,โครง,สันดอน,โขดหิน,สันปันน้ำ
simpleton(n) คนโข่ง,คนโง่,คนเซ่อ
snail(n) หอยโข่ง,หอยทาก
torrent(n) เสียงด่าโขมง,ความเชี่ยวกราก,การไหลทะลัก
WILL-O'-THE-will-o'-the-wisp(n) ผีโขมด,ผีกระสือ
windy(adj) ลมจัด,ลมแรง,คุยโว,คุยโขมง,โม้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cragโขดหินชัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cochlea๑. อวัยวะรูปหอยโข่ง๒. หูชั้นในรูปหอยโข่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scar๑. ผาหินชัน๒. เกาะโขดหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Careless Weedผักโขม [การแพทย์]
Chalcocite คาลโคไซต์ แหล่ง - พบในจังหวัดเพชรบูรณ์ สุโขทัย และเชียงราย เป็นแหล่งเล็ก ๆ อยู่กับทองแดงที่จังหวัดลำปาง ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดงที่มีค่า เพราะมีเนื้อทองแดงถึงร้อยละ 79.8 [สิ่งแวดล้อม]
Cochleaโคเคลียร์;โคเคลีย,หู;โคเคลีย;กระดูกโฆเคลีย;อวัยวะรูปหอยโข่ง;หูชั้นใน;โคเคลีย;อวัยวะที่เกี่ยวกับการได้ยิน [การแพทย์]
Delta ดินดอนสามเหลี่ยม ดินดอนบริเวณปากน้ำซึ่งมีรูปร่างคล้ายพัด ด้ามจิ้ว เกิดขึ้นเพราะการที่แม่น้ำและสาขาใหญ่น้อยที่กระจายออก ตรงปากน้ำพาตะกอนมาทับถมอยู่ตลอดเวลา ทำให้ท้องพื้นน้ำมีระดับสูงขึ้น น้ำก็ยิ่งไหลช้าลง การตกตะกอนก็เพิ่มมากขึ้นจนสูงพ้นระดับน้ำกลายเป็นพื้นแผ่นดินแผ่กระจายออก ตรงปากน้ำ พื้นดินนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเป้นบริเวณกว้างต่อเนื่องกลายเป้นดินดอนสามเหลี่ยม ถ้าไม่ลุ่มเกินไปก็ใช้ทำการเพาะปลูกและตั้งบ้านเรือนได้ แต่ก้อาจเกิดน้ำท่วมทันฝั่งเสมอเช่น บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากน้ำใหญ่ๆ อาทิ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำไนล์ แลพแม่น้ำโขง [สิ่งแวดล้อม]
Galena กาลีนา แหล่ง - พบที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง แพร่ ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย เลย สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี กาญจนบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา ประโยชน์ - เป็นสินแร่ตะกั่วและเงิน โลหะตะกั่วทำแบตเตอรี่ หุ้มสายเคเบิลใหญ่ ๆ ที่ฝังใต้ดิน ทำตะกั่วบัดกรี ลูกปืน โลหะตัวพิมพ์ [สิ่งแวดล้อม]
Hematite ฮีมาไทต์หรือแร่เหล็กแดง แหล่ง - พบที่จังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ สุโขทัย เชียงใหม่ เลย นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ประโยชน์ - เป็นสินแร่เหล็กที่สำคัญถลุงเอาโลหะเหล็ก โลหะเหล็กเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมทั่วไป โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและเหล็กแปรรูปต่าง ๆ ใช้ทำสีแดงและผงขัดมันที่สำคัญ โดยเฉพาะในการขัดเลนส์หรือแว่นตา [สิ่งแวดล้อม]
Mekong - Ganga Cooperationความร่วมมือแม่นำโขง - คงคา
Cochlear Microphonicsเครื่องขยายเสียงที่อวัยวะรูปหอยโข่ง [การแพทย์]
Rapids แก่ง ในภาษาไทยมีความหมาย 2 อย่าง คือ 1. แก่ง หมายถึง เกาะที่มีขนาดเล็กมากๆ และหมายความรวมไปถึงโขดหิน ในทะเลที่ไม่ค่อยจะมีความสำคัญเหมือนเกาะซึ่งมีพื้นที่กว้างกว่า 2. แก่ง หมายถึง น้ำตกหรือแก่งในแม่น้ำ ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ มีสาระสำคัญ เช่นเดียวกับเกาะ แต่น้อยกว่ามาก [สิ่งแวดล้อม]
Shrimp กุ้ง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่ในน้ำ หายใจด้วยเหงือก ตัวยาวมี เปลือกหุ้มและแบ่งเป็นปล้องๆ ก้ามและตีนอยู่ที่ส่วนหัว มีทั้งในน้ำจืด และน้ำเค็ม มีหลายชนิด เช่น กุ้งก้ามกราม กุ้งกุลาดำ กุ้งฝอย กุ้งหลวง กุ้งหัวโขน [สิ่งแวดล้อม]
Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategyยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี ? เจ้าพระยา ? แม่โข
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hit on (phrv.) โขSee also: ชน, โหม่ง, ตี, ฟาด Syn. knock against
horde (n.) โขยง See also: โขลง, เหล่า, หมู่, ฝูง Syn. crowd, herd, throng
pulverise (vi.) โขลก See also: บด Syn. crush, grind, smash
pulverise (vt.) โขลก See also: บด Syn. crush, grind, smash
pulverize (vi.) โขลก See also: บด Syn. crush, grind, smash
pulverize (vt.) โขลก See also: บด Syn. crush, grind, smash
herd of elephant (n.) โขลงช้าง See also: โขลง
bull horn (n.) โทรโข่ง See also: เครื่องกระจายเสียง, เครื่องขยายเสียง Syn. amplifier
bullhorn (n.) เครื่องกระจายเสียงไฟฟ้า (หรือโทรโข่งไฟฟ้า) Syn. loudhailer
cochlea (n.) อวัยวะรูปหอยโข่งในช่องหู (มีเซลล์ขนช่วงในการตอบสนองต่อคลื่นเสียงที่มากระทบ) See also: คอเคีย
limp (vi.) เดินโขยกเขยก See also: เดินกระโผลกกระเผลก, เดินปวกเปียก Syn. hobble
loudhailer (n.) เครื่องกระจายเสียงไฟฟ้า (หรือโทรโข่งไฟฟ้า)
megaphone (n.) โทรโข่ง See also: เครื่องกระจายเสียง, เครื่องขยายเสียง Syn. bull horn, amplifier
megaphone (vi.) พูดผ่านโทรโข่ง See also: พูดผ่านเครื่องกระจายเสียง
megaphone (vt.) พูดผ่านโทรโข่ง See also: พูดผ่านเครื่องกระจายเสียง
Mekong (n.) แม่น้ำโข
mooch (vt.) ลักโขมย See also: ลักทรัพย์ Syn. steal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, am I saying that right? Bell-bell- bellelo?ฉันหมายถึง ฉันพูดถูกใช่ไหม โข โค โคโม
Bang their head against the problem until they solve it.โขกหัวตัวเอง\ ใส่ปัญหา จนกระทั้งพวกเขาแก้ปัญหาได้
Have fun! Study hard!โขคดี ตั้งใจเรียนด้วยหล่ะ!
Oh, no. Have a good time. Have fun.โขคดีนะ ขอให้สนุกนะค่ะ
But there's debris in the ventilation shaft.โขดหินค่ะ แต่มีเศษหินเข้าไปอยู่ในช่องลม
Anyway, that's all ancient history. Now you tell me your story.แต่มันก็นานโขมาแล้ว เล่าเรื่องตัวนายบ้างสิ
You might say we were bringing up the rear, when suddenly, ...from out of the West, came the entire Sioux Nation!จะพูดว่าเราเกาะท้ายมาก็ได้ ตอนที่จู่ๆ... ...มีพวกเผ่าซูส์ ยกโขยงกันมาหมดเผ่า
Wait till we get them silly bastards down in that rock pile.รอให้พวกโง่นั่นไปถึงเเนวโขดหินก่อนเถอะ
I'm far too modest for such a display.ห่างไกลจากวิธีของคุณโขเลย
All right then. Let's set down. We'll use the bullhorn.ถ้างั้นก็ลงจอดกันเถอะ เราต้องโทรโข่ง
You so much grief bagged and tagged that your people moan all their lives.แบบนี้น่ะบุญโขแล้ว ไม่ทำให้คนอยู่ข้างหลัง ต้องเสียน้ำตาให้
I got him and I'm banging his head, banging his fucking face.จับหัวมันโขก และก็หน้าเห่ยๆของมัน
The neighbors reported the smell... and there they are... all just sitting there.โดยเพื่อนบ้านร้องทุกข์เรื่องกลิ่น มากันทั้งโขยง นั่งรวมกลุ่มกัน
More for recording devices. Lot of money invested in these games, Noel.ตรวจเครื่องบันทึก เงินมากโขอยู่ที่ทำเกมนี้ขึ้นมา โนเอล
D Your head will collapse but there's nothing in it d And you'll ask yourself d Where is my mind?เหล่าสัตว์น้ำต่างหลบ ซ่อนอยู่หลังโขดหิน
You totally ripped off my malibu Barbie idea.เธอโขมยแนวบาร์บี้ชายหาดของฉันเฉยเลย
Knock your head against these doors, Peregrin Took!เอาหัวเจ้าโขกประตูนี่กระมัง เพริกริน ทู๊ค!
Marge is ill. Ate a funny whelk.มาร์ชไม่สบาย เกิดไปกินหอยโข่งพิสดารเข้า
There's chocolate and peppermint and also spinach, liver and tripe.มีรสช็อคโกแล็ตกับเป็ปเปอร์มินต์ แล้วยังมี... ผักโขม กับตับและม้ามด้วย
Stealing isn't the way to solve our problems.การโขมยไม่ใช่ทางที่จะแก้ปัญหาของเราได้หรอก
Steal the records and you can make some quick cash?ให้โขมยข้อมูลมาหาเงินงั้นหรือ?
My marriage counselor. My ex and I were on the rocks. She said get a hobby.ผู้ให้คำปรึกษาการแต่งงานของฉัน อดีตของฉันและฉันอยู่บนโขดหิน เธอบอกว่าได้รับงานอดิเรก
From our birth on, she was my destined partner who stole half of my milk.ตั้งแต่เราเกิด เธอก็เป็นคู่กรรมของผม ซึ่งโขมยนมผมกินด้วย
Lives in the warm waters of coastal reefsอาศัยในน้ำอุ่น ตามโขดหิน
Don't worry. Think Meryl Streep, Sophie's Choice.นึกถึง ติ๊กแม่โขง ต่าย เพ็ญพักต์ นะ
Lucky for Lord Chin, cos I was about to whip his butt.ระวังตัวให้ดีเถอะ เจ้าเมืองฉิน เพราะข้าได้ยั่วโทสะเขาไว้เยอะโขเลยเชียว
Fudge has to see Buckbeak before we steal him.แต่เราต้องทำให้เขาเห็นว่าบัคบีคยังอยู่ก่อนที่เราจะโขมยมานะ
C'mon, don't be a big baby, I didn't mean to upset you or anything, Jesus, Vern, I said I was sorry,โธ่ อย่าเป็นเด็กโข่งน่า เดี๊ยนไม่ได้ตั้งใจ จะทำให้คุณเสียใจนะ โธ่ เวิร์น เดี๊ยนบอกว่าเดี๊ยนขอโทษไง
Fifteen years is too damn long to wait. If you like her, go for itสิบห้าปีมันนานโขนะลุง รักใครชอบใคร ก็จีบเลย
She left me with too many chores and a hell of a mortgage.เธอทิ้งงานไว้ให้ผมทำเยอะแยะ แล้วก็ค่าจำนองอีกโข
Captain, you don't know where the hell you're going!กราบขวามีโขดหิน กัปตัน!
Miss Ann Darrow.- เฮย์ส - กระแทกโขดหินครับ!
Must have driven you crazy, Angel. You're on a ship for what, six months at a time with nothing but dudes?อยู่บนเรือคราวละ 6 เดือน ไม่มีใครนอกจากผู้ชายเป็นโขยง
That was years ago I've given up the dancer's life for a respectable jobนั่นมันนานโขแล้ว ฉันเลิกอาชีพนางระบำ มาทำงานสุจริตแล้ว
Didn't see the murderous thief stealing a heart.ไม่เห็นแม่กระทั่ง ฆาตกรชั่วที่โขมยหัวใจ
A misunderstanding? That's all ancient history anyway.เข้าใจผิดงั้นเหรอ นั่นมันเป็นเรื่องที่นานโขมาแล้ว
The guy's a thief, Michael; he can't be trusted.หมอนั่นมันเป็นหัวโขมย ไว้ใจไม่ได้
With the rape victims and the snitches.กับเหยื่อข่มขืนและพวกหัวโขมย
My apologies, I do not mean to rush but 1 20 million is a large sum of money.ขอโทษด้วยนะ ผมไม่ได้ตั้งใจเร่งนะ แต่เงิน 120 ล้านเป็นเงินมากโขเลยทีเดียว
I made my famous spinach pie. The trailer's nice and toasty.ชั้นทำพายผักโขมสูตรเด็ดมาให้ กำลังอุ่นๆ เลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โข
Back to top