ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

noisily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *noisily*, -noisily-

noisily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
noisily (adv.) อย่างอึกทึกครึกโครม See also: อย่างหนวกหู Ops. quietly
English-Thai: Nontri Dictionary
noisily(adv) อย่างดัง,อย่างหนวกหู
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ออกยักษ์ออกโขน (v.) jump noisily as in a masked play See also: act as a masked player or actor Syn. ออกโขน
ครึกโครม (adv.) noisily See also: loudly
จ้อกแจ้ก (adv.) noisily See also: loudly Syn. เสียงดัง, อึกทึก Ops. เงียบ
ระเบ็งเซ็งแซ่ (adv.) noisily See also: vociferously, tumultuously, clamorously
อึกทึก (adv.) noisily See also: clamorously, boisterously, tumultuously Syn. ครึกโครม, อื้ออึง, เอ็ด Ops. เงียบ
อึงคะนึง (adv.) noisily See also: clamorously Syn. เอะอะ, อื้ออึง Ops. เงียบ
อึงมี่ (adv.) noisily See also: clamorously, boisterously Syn. อื้ออึง Ops. เงียบ
เจี๊ยวจ๊าว (adv.) noisily See also: boisterously Syn. แซ่ด, ดัง
แซ่ด (adv.) noisily See also: boisterously Syn. ดัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sue Sylvester's found her man. What is that animal you appear to be so noisily enjoying?เพราะซู ซิลเวสเตอร์เจอชายในฝันแล้ว สัตว์ที่คุณกินอย่างเพลิดเพลินนี่อะไรเหรอคะ

noisily ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃあじゃあ[, jaajaa] (adv,adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.)
じゃんじゃか[, janjaka] (adv) (1) noisily (playing a musical instrument); (2) doing something on and on
どたどた;ドタドタ[, dotadota ; dotadota] (adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily (esp. the noise of heavy feet)
どたばた(P);ドタバタ[, dotabata (P); dotabata] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) noisily (esp. the noise of heavy feet); (n) (2) (abbr) (See ドタバタ喜劇・ドタバタきげき) slapstick; (P)
啜り込む[すすりこむ, susurikomu] (v5m) to slurp something noisily
がやがや(P);ガヤガヤ;かやかや;カヤカヤ[, gayagaya (P); gayagaya ; kayakaya ; kayakaya] (adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily; in a crowd of people talking; clamorously; in a hubbub; (P)
じんじん[, jinjin] (adv,adv-to) (1) tingling sensation (e.g. in a leg); feeling numb; painful tingle; throbbing; (2) noisily; ears ringing
どかどか[, dokadoka] (adv,adv-to) (1) (on-mim) noisily; with loud footsteps; (2) in a crowd; incessantly; all together
ばたつく;バタつく[, batatsuku ; bata tsuku] (v5k,vi) (See ばたばた) to clatter; to flap (noisily); to rattle; to walk around being unable to settle down
バタバタ(P);ばたばた(P)[, batabata (P); batabata (P)] (n,vs,adv,adv-to) (1) (on-mim) flapping; rattling (sound); noisily; clattering noise; (n) (2) commotion; kerfuffle; (P)
わいわい[, waiwai] (adv) (on-mim) noisily; clamorously; many people making a din; (P)

noisily ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอ็ดอึง[adv.] (et-eung) EN: loudly ; noisily FR:
อึกทึก[adv.] (eukkatheuk) EN: loudly ; noisily ; boisterously FR: bruyamment
อึงมี่[adv.] (eungmī) EN: noisily FR:
เฮโลสาระพา[X] (hēlōsāraphā) EN: push forward en masse ; press forward noisily FR:
จ้อกแจ้ก[adv.] (jǿkjaēk) EN: noisily FR:
โขมง[adv.] (khamōng) EN: loudly and repeatedly ; loudly ; noisily ; vociferously FR: bruyamment
กินเสียงดัง[v. exp.] (kin sīeng d) EN: eat noisily FR: manger bruyamment
ลั่น[adv.] (lan) EN: loudly ; in a high voice ; noisily FR: d'une voix forte ; bruyamment
ปะทุ[v.] (pathu) EN: erupt ; burst out ; flash up noisily ; pop ; break out ; gust ; burst ; break forth ; crackle ; decrepitate FR: éclater ; péter ; pétarder ; crépiter ; entrer en éruption ; jaillir
ปึงปัง[adv.] (peungpang) EN: boisterously ; noisily ; loudly; obstreperously ; tumultuously FR:
ระงม[adv.] (ra-ngom) EN: tumultuously ; loudly ; uproariously ; noisily FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า noisily
Back to top