ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แบ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แบ่ง*, -แบ่ง-

แบ่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แบ่ง (v.) share See also: divide among Syn. กั้น, แยก Ops. รวม
แบ่ง (v.) distinguish See also: differentiate Syn. จำแนก, แบ่งแยก, แยกประเภท Ops. รวม, รวบรวม
แบ่ง (v.) divide See also: be divided, separate, split Syn. แยกย่อย
แบ่ง (v.) be divided See also: split, separate, part, bisect Syn. แยก
แบ่ง (v.) separate See also: divide, interpose, partition, intervene Syn. กั้น, สอด, แทรก
แบ่ง (v.) divide See also: separate, part, split, bisect Ops. รวม
แบ่ง (v.) divide See also: allocate, distribute, share Syn. แบ่งปัน
แบ่ง (v.) distribute See also: allocate, assign Syn. แจก, ปัน
แบ่ง (v.) share See also: divide, assign, distribute Syn. หาร
แบ่ง (v.) distribute See also: disburse, divide Syn. แจกจ่าย, กระจาย
แบ่ง (v.) dole out See also: share, distribute, portion, allot, apportion Syn. แจก, ปัน
แบ่ง (v.) divide See also: separate, split Syn. แยก, แบ่งแยก Ops. รวม, ผนวก
แบ่ง (v.) classify See also: segregate, separate, divide Syn. แยก, แบ่งแยก Ops. รวม, ผนวก
แบ่งกลุ่ม (v.) divide See also: divide into groups Ops. รวมกลุ่ม
แบ่งงาน (v.) share the work See also: divide up the work, separate the tasks
แบ่งชนิด (v.) separate See also: divide into, put apart Syn. จำแนกประเภท, แบ่งประเภท
แบ่งตัว (v.) split
แบ่งประเภท (v.) separate See also: divide into, put apart Syn. จำแนกประเภท, แบ่งชนิด
แบ่งประเภท (v.) classify See also: divide, group, sort, categorize Syn. แยกประเภท, จำแนก, จัดประเภท, แยกชนิด, แบ่งพวก Ops. รวมประเภท
แบ่งประเภท (v.) form into groups See also: organize into groups Syn. จัดหมู่, แบ่งกลุ่ม
แบ่งปัน (v.) portion out See also: distribute, allot, apportion, parcel out, share out, divide Syn. ปัน, แบ่งสันปันส่วน, แบ่งส่วน
แบ่งผิว (v.) have racial discrimination Syn. ดูถูกผิว
แบ่งพรรคแบ่งพวก (v.) discriminate See also: distinguish, be a partisan, separate Syn. ถือพวก, ถือพวกถือเหล่า, ถือพรรคถือพวก, ถือพวกถือพ้อง, แยกพวก, ถือเราถือเขา
แบ่งพวก (v.) classify See also: divide, group, sort, categorize Syn. แยกประเภท, แบ่งประเภท, จำแนก, จัดประเภท, แยกชนิด Ops. รวมประเภท
แบ่งภาค (v.) reincarnate Syn. แยกส่วน, แยกร่าง
แบ่งภาระ (v.) ease See also: lighten, help, relieve, make things easier, share Syn. ช่วยเหลือ
แบ่งภาระหน้าที่ (v.) assign See also: allocate
แบ่งมาบางส่วน (v.) extract See also: excerpt, quote Syn. ยกมาบางส่วน, ตัดมาบางส่วน, เลือกมาบางส่วน
แบ่งย่อย (v.) separate See also: divide into, put apart Syn. แยก, แบ่งแยก, แยกย่อย
แบ่งย่อย (v.) subdivide Syn. ซอย Ops. รวม, รวบรวม
แบ่งรับแบ่งสู้ (adv.) hesitantly See also: reservedly Syn. ภาคเสธ
แบ่งรับแบ่งสู้ (v.) half resist and half yield See also: admit in sort and deny in part, make a noncommittal statement Syn. ภาคเสธ
แบ่งรับแบ่งสู้ (adv.) (reply) with many reservations See also: of two minds, (accept) with conditions, (accept) conditionally Syn. ภาคเสธ
แบ่งสรร (v.) portion out See also: distribute, allot, apportion, parcel out, share out, divide Syn. แบ่งสันปันส่วน, แบ่งส่วน
แบ่งส่วน (v.) portion out See also: distribute, allot, apportion, parcel out, share out, divide Syn. ปัน, แบ่งสันปันส่วน
แบ่งส่วน (v.) portion out See also: distribute, allot, apportion, parcel out, share out, divide Syn. แบ่งสันปันส่วน
แบ่งสันปันส่วน (v.) apportion See also: share (between or among), share, portion, allot, distribute, Syn. จัดสันปันส่วน
แบ่งหน้าที่ (v.) assign See also: allocate Syn. แบ่งภาระหน้าที่
แบ่งออก (v.) distribute See also: give out, hand out, dole out, allot, apportion Syn. จ่าย, แยกออก, ปันออก, ให้, มอบ
แบ่งเงิน (v.) allocate See also: apportion, divide
English-Thai: HOPE Dictionary
group-up groupแบ่งเป็นพวก ๆ แบ่งเป็นรุ่น ๆ แบ่งเป็นกลุ่ม
actinomorphic(แอคทิโนมอร์' ฟิค) fadj. ซึ่งเกี่ยวกับรัศมีสมมาตรหรือสัดส่วน, แบ่งออกได้ในแนวตั้งตรงเป็นครึ่งเล็ก ๆ ที่เหมือนกัน. -actinomorpous adj. actinomorphy n.
aisle(ไอลฺ) n. ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในรถ, โรงหนัง, เครื่องบิน, โบสถ์) , ที่นั่งฟังธรรมที่แบ่งเป็นตอนในโบสถ์. -in the aisles หัวเราะท้องแข็ง.
allocate(แอล' โลเคท) vt. จัดสรร, แบ่งสรร, หาตำแหน่ง, กำหนด, บรรจุ, ลงบัญชี.
allocation(แอลโลเค' เชิน) n. การจัดสรร, การแบ่งสรร, การบรรจุ, ภาวะที่ถูกจัดสรรหรือแบ่งสรร, ส่วนแบ่ง, การลงบัญชี, Syn. allotment)
allot(อะลอท') vt. แจก, แบ่งส่วน, จัดแบ่ง, จัดสรร, จัดให้เพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง -alloter n., Syn. divide, appropriate
allotment(อะลอท' เมินทฺ) n. การจัดแบ่ง, การจัดสรร, ส่วนที่จัดแบ่ง, ส่วนแบ่งที่ได้รับ, ที่ดินที่ให้คนสวนเช่า (share, portion, deal)
allottee(อะลอทที) n. ผู้ที่ได้รับส่วนแบ่ง
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
amitosis(แอมมิโท' ซิส) n. วิธีการแบ่งเซลล์โดยตรง มีลักษณะที่มีการแบ่งตัวนิวเคลียส์ โดยไม่เกิดโครโมโซม. -amitotic adj.
amphiaster(แอมฟีแอส' เทอะ) n. ส่วนที่เป็นรูปกระสวยในเซลล์ที่มีการแบ่งตัวแบบ mitosis
anaphase(แอน' นะเฟส) n.เป็นระยะที่สี่ของการแบ่งตัวแบบ miptosis เป็นระยะที่ chromatid ถูกดึงแยกออกจากกันเป็นสองส่วนแล้วเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามและไปหยุดที่ขั้วทั้งสองของเซลล์ ทำให้ spindle fibre ที่อยู่ระหว่างโครมาติดยาวมากขึ้น chromatid ที่แยกออกจากกันนี้แล้ว จะเป็นโครโมโซมที่สมบูรณ์
apartheid(อะพาร์ท'เธด,-ธิด) n. การแบ่งผิว,การแบ่งแยกชนชาติ, Syn. segregation)
apple ii(แอปเปิลทู) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่บริษัทแอปเปิลผลิตออกมาสู่ตลาด คอมพิวเตอร์ชุดนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ในเชิงการใช้สอยอย่างมหาศาล ในวงการคอมพิวเตอร์ หลังจากที่แอปเปิล ทูออกสู่ตลาดแล้ว บริษัทแอปเปิลก็ได้ผลิตแอปเปิลทูอี (Apple IIe) และ แอปเปิล ทรี (Apple III) ตามกันออกมาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ก็ตัดสินใจหยุดผลิตชุดแอปเปิล ทรี หันมาผลิตชุดแมคอินทอช ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากในปัจจุบัน
apportion(อะพอร์'เชิน) vt. แบ่งปัน,แบ่งสรร -apportioner n., Syn. dispense,allot)
apportionment(อะพอร์'เชินเมินทฺ) n. การแบ่งปัน, การแบ่งสรร
archived file(อา-ไคว์ไฟล์) แฟ้มเก็บถาวร หมายถึง แฟ้มข้อมูลที่เก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ เป็นลักษณะของแฟ้มข้อมูลชนิดแฟ้มข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ read only, system archive และ hidden (บางทีใช้ archive เฉย ๆ ก็ได้)
assort(อะซอร์ทฺ') vt.,vi. เลือกสรร,แบ่งประเภท,ไปหาสู่กัน. -assortive adj.
assorted(อะซอร์ท'ทิด) adj. ประกอบด้วยชนิดที่คัดเลือกแล้ว,ประกอบด้วยชนิดต่าง ๆ ,หลายชนิด,หลากหลาย,คละกัน,เหมาะสม,แบ่งประเภทเป็นหมู่, Syn. miscellaneous, varied, sundry ###A. matching, similar)
assortment(อะซอร์ท'เมินทฺ) n.การแบ่ง
aster(แอส'เทอะ) n. ต้นไม้ดอกจำพวกดอกเบญจมาศหรือดอกเก๊กฮวย,ส่วนที่มีรูปคล้ายดาว ในระหว่างการแบ่งตัวของเซลล์
atomism(แอท'ทัมมิสซึม) n. ทฤษภ๊ที่ว่าธาตุที่ไม่สามารถแบ่งให้เล็กกว่าเดิมได้อีกนั้นเป็นส่วนประกอบที่สุดของสารทั้งหลาย. -atomist n. -atomic (al) adj. (atomic theory)
avatar(แอฟวะทาร์') n. อวตาร, การจุติลงมาเกิดของเทพในศาสนาพราหมณ์, ร่างอวตาร, ร่างที่แบ่งภาค
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
binary searchการค้นหาแบบทวิภาคหมายถึง วิธีการค้นหาโดยใช้ระบบแบ่งครึ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็นสองส่วน การค้นหาตัวที่ต้องการจะต้องเลือกหาจากข้อมูลทีละส่วน โดยใช้วิธีเดิมคือแบ่งเป็นสองส่วนย่อย หากพบในส่วนที่หนึ่ง ก็ไม่ต้องเสียเวลาหาในอีกส่วนหนึ่งอีกต่อไป
bipartite(ไบพาร์'ไททฺ) adj. ประกอบด้วย หรือแบ่งออกเป็นสองส่วน,แบบเดียวกัน 2 ฉบับ
bisectvt.,vi. แบ่งออกเป็นสองส่วน,, See also: bisection n.
bisector(ไบเซค'เทอะ) n. เส้นหรือแนวที่แบ่งมุมหรือส่วน
block(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ท่อนไม้,ท่อนหิน,ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่,ห่อดินระเบิด,แท่นโลหะ,เขียง,แม่พิมพ์,ลูกรอก,ตะแลงแกง,ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน,เครื่องกีดขวาง,ทั้งแถว,ทั้งก้อน,ทั้งปีก,ตึกใหญ่,คฤหาสน์ใหญ่,อุปสรรค,การขัดขวาง,เขตหนึ่งของตัวเมือง,เขตห่างไกลท
boundary(เบา'ดะรี) n. เขตแดน,เส้นแบ่งเขต
bracket(แบรค'คิท) {bracketed,bracketing,brackets} n. ที่ค้ำ,ที่เท้าแขน,ที่แขวนโคม,แท่นรองรับ,เครื่องหมายวงเล็บ,ระดับ,ประเภท,ชั้น vt. ใส่ที่ค้ำ,ใส่วงเล็บ,แบ่งประเภท,จัดเป็นประเภท, Syn. support
break(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว,การล้มเจ็บ,การไม่สบาย,การสลายตัว,การวิเคราะห์,การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
calibrate(แคล'ลีเบรท) {calibrated,calibrating,calibrates} vt. ตรวจตา,วัด,หาค่าแบ่งออกเป็นขีด ๆ ,ทำให้เป็นมาตรฐาน, See also: calibrator,calibrater n.
canton(แคน'เทิน) n.เขตปกครองเล็ก ๆ vt. จัดแบ่งออกเป็นเขตปกครองเล็ก ๆ, See also: cantonal adj. ดู canton, cantonalism n. ดู canton
categorise(แคท'ทะกอไรซ) v {categorized,categorised,categorising,categorizing,categorizes,categorises} จัดเป็นหมวดหมู่,ลำดับขั้น,แบ่งออกเป็นประเภท, See also: categorist n. ดูcategorise categorization n. ดูcategorise, Syn. classif
categorize(แคท'ทะกอไรซ) v {categorized,categorised,categorising,categorizing,categorizes,categorises} จัดเป็นหมวดหมู่,ลำดับขั้น,แบ่งออกเป็นประเภท, See also: categorist n. ดูcategorise categorization n. ดูcategorise, Syn. classif
centigradeadj. แบ่งออกเป็น 100 องศาหรือร้อยส่วนเท่า ๆ กัน, Syn. Celsius
chapter(แชพ'เทอะ) n. บทในหนังสือ,ตอน,ขั้นตอน,ส่วนแบ่งที่สำคัญ,คณะพระ,คณะสงฆ์,สาขา (ของสโมสรสมาคมและอื่น ๆ) . -vt.แบ่งออกเป็นบท,จัดเป็นตอน ๆ, See also: chapteral adj., Syn. part
cerebrum(เซอ'ริบรัม) n. สมองใหญ่ เป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้า แบ่งเป็น 2 ซีก มี cerebralcortex ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อของเส้นประสาททั่วร่างกาย สมองส่วน cerebrum ทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิด ความฉลาด ไหวพริบ ความทรงจำ ความยั้งคิดและความรู้สึกรับผิดชอบต่าง ๆ และนอกจากยัง nerve center ท่ควบคุมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของร่างกายส่วนต่าง ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
allocate(vt) จัดสรร,แจกจ่าย,แบ่งสรร
allocation(n) การจัดสรร,การแจกจ่าย,การแบ่งสรร
allot(vt) แบ่งสันปันส่วน,ให้,แจก,จ่าย
allotment(n) การแบ่งสันปันส่วน,การแจกจ่าย,การจัดแบ่ง,การให้
anatomize(vt) วิเคราะห์,แบ่งแยก,ชำแหละ(ร่างกาย)
apportion(vt) แบ่งปัน,แบ่งสรร
apportionment(n) การแบ่งปัน,การแบ่งสรร
assort(vt) จัดพวก,แบ่งประเภท,เข้าชุด,เลือกสรร
assortment(n) การจัดพวก,การแบ่งประเภท,การเลือกสรร
attenuation(n) การผ่อนผัน,การแบ่งเบา
bisect(vt) แบ่งครึ่ง
borderline(n) เส้นเขตแดน,เส้นพรมแดน,เส้นแบ่งเขต,เส้นกั้นอาณาเขต
classification(n) การแบ่งประเภท,การจัดหมวดหมู่,การแยกประเภท
classify(vt) แบ่งประเภท,จัดหมวดหมู่,จัดประเภท,แยกประเภท,แบ่งชั้น
decentralize(vt) กระจายอำนาจ,แบ่งอำนาจ
demarcation(n) การกำหนดเขต,การปักปันเขต,เส้นเขตแดน,การแบ่งเขต,การแบ่งแยก
diacritical(adj) เป็นเครื่องแสดง,เป็นการแบ่งแยก
differentiate(vi) แตกต่างกันไป,แบ่งแยก,แยก,จำแนก
disbursement(n) การชำระเงิน,การจัดสรร,การแบ่งสรร
discrimination(n) การทำให้แตกต่าง,การแบ่งแยก,การแยกแยะ
dispart(vt) แยก,แบ่งแยก
dispensation(n) การจ่ายยา,การจัดการ,การแบ่งสรร,การให้
disrupt(vt) แบ่งแยก,ทำให้แตกแยก,ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง
disruption(n) การแบ่งแยก,การแตกแยก,ความยุ่ง
distinction(n) ความดีเยี่ยม,ลักษณะพิเศษ,ความเด่น,การแบ่งแยก,ความแตกต่าง,
distinguish(vt) ทำให้เห็นความแตกต่าง,ทำให้เด่น,แบ่งแยก,จำแนก,ทำให้ผิดแผก
distinguishable(adj) ซึ่งเห็นความแตกต่างได้,ซึ่งสังเกตได้,ซึ่งแบ่งแยกได้,ซึ่งจำแนกได้
distribute(vt) แจก,จำหน่าย,แบ่งสันปันส่วน,จำแนก
distribution(n) การแจก,การจำหน่าย,การแบ่งสันปันส่วน
distributive(adj) เกี่ยวกับการจำหน่าย,เกี่ยวกับการแบ่งสันปันส่วน
divide(vt) หาร,แบ่ง,แยก,จำแนก
divider(n) ผู้แบ่ง,ตัวหาร,จำนวนหาร
indivisibility(n) ความไม่สามารถจะแบ่งแยกได้
divisible(adj) สามารถแบ่งได้,สามารถหารได้
division(n) การหาร,การแบ่ง,การแบ่งแยก,การปันส่วน,ฝ่าย,แผนก,หน่วย
equalize(vt) ทำให้เท่ากัน,จัดแบ่งให้เท่ากัน,ทำให้เสมอภาคกัน
equate(vt) ทำให้เท่าเทียมกัน,แบ่งให้เท่ากัน
fission(n) การแตกแยก,การแยก,การแตกตัว,การแบ่งตัว,การแบ่งเซลล์
gradation(n) ลำดับชั้น,ชั้น,ขั้น,การแบ่งขั้น,การลำดับชั้น
halve(vt) แบ่งครึ่ง,ลดลงครึ่งหนึ่ง,แบ่งให้เท่าๆกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bisectแบ่งครึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
segregateแบ่งแยก, แยกออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
splitแบ่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
trisectแบ่งสามส่วนเท่ากัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
abatement๑. การลดหย่อน, การลดส่วนแบ่ง, ส่วนลดหย่อน (ในทรัพย์สิน)๒. การระงับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allotmentการแบ่งส่วน, การแบ่งสรร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bisectorตัวแบ่งครึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
biternate-แบ่งสามสองครั้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
boundaryแนวพรมแดน, แนวแบ่งเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bounds registersเรจิสเตอร์แบ่งเขต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cantวิธีแบ่งแยกทรัพย์สินที่มีเจ้าของรวม (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cell divisionการแบ่งเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
desegregationการเลิกแบ่งแยกเชื้อชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disseisinการแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน (โดยมิชอบ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
divideหาร, แบ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
division๑. กอง (หน่วยงาน)๒. กองพล๓. การแบ่งพวก (ลงคะแนนเสียง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fissionการแบ่งแยกตัว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
frontal๑. -หน้าผาก [มีความหมายเหมือนกับ metopic]๒. -ด้านหน้า๓. -แบ่งหน้าหลัง [มีความหมายเหมือนกับ coronal] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gerrymanderการแบ่งเขตเลือกตั้งแบบเอาเปรียบ [ดู rotten borough ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lotteryสลากกินแบ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement amongst legateesการลดส่วนแบ่งมรดกระหว่างผู้รับพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paginationการแบ่งหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
partible landsที่ดินที่อาจแบ่งแยกได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partition๑. แบ่งกั้น, แบ่งส่วน๒. การแบ่งกั้น, การแบ่งส่วน๓. ผลแบ่งกั้น, ผลแบ่งส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
platoon systemระบบแบ่งกะการทำงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
portionส่วน, ส่วนแบ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profit-sharingการแบ่งผลกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
refinementการแบ่งละเอียด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
replicate๑. พับออก๒. ซ้ำ๓. -แบ่งตัวเหมือนเดิม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
segment๑. ส่วน, เซกเมนต์๒. แบ่งย่อย, ตัดแยก, แบ่งส่วน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
segmentationการแบ่งย่อย, การตัดแยก, การแบ่งส่วน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
segregationการแบ่งแยก, การแยกออก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
septate-มีผนังกั้น, -แบ่งโดยผนังกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stepwise refinementการแบ่งละเอียดทีละขั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
thresholdขีดเริ่มเปลี่ยน, ขีดแบ่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
time sharingการแบ่งกันใช้เวลา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
time slicingการแบ่งเวลา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
timesharing modeวิธีแบ่งกันใช้เวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distributeแบ่งภาค,กระจาย [การแพทย์]
Allocateปันส่วน, แบ่งส่วน [การบัญชี]
Allocationการปันส่วน, การแบ่งส่วน [การบัญชี]
anaphaseระยะแอนาเฟส, ระยะหนึ่งของการแบ่งเซลล์ถัดจากระยะเมทาเฟส เป็นระยะที่ โครมาทิดแยกออกจากกันเป็นโครโมโซม กลุ่ม แล้วแต่ละกลุ่มเคลื่อนไปยังขั้วเซลล์แต่ละด้าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Atomic bombลูกระเบิดอะตอม, ลูกระเบิดที่แรงระเบิดเกิดจากปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียสของธาตุหนัก เช่น ยูเรเนียม-235 หรือ พลูโทเนียม-239 ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (ดู Fission ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Atomic energyพลังงานอะตอม, พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาเมื่อมีการแบ่งแยกนิวเคลียสหรือการหลอมนิวเคลียสของอะตอม หรือจากการสลายของสารกัมมันตรังสี ปัจจุบันนิยมใช้ “พลังงานนิวเคลียร์" [นิวเคลียร์]
Bar สันดอน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง เนินที่เกิดจากกระแสน้ำพัดพาตะกอนมาตกจมทับถม จนเกิดเป็นสันหรือพืดสัน ในบริเวณ ลำแม่น้ำ ปากแม่น้ำ หรือนอกจากชายฝั่งทะเล ซึ่งอาจเป็น สิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ หมวดทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ หมายถึง พืดสันทรายหรือตะกอนอื่นๆ ที่กระแสน้ำพัดพามาตกทับถมสะสมไว้มาก จนเกิดเป็นสันหรือพืดยื่นขวางหรือปิดปากน้ำทางเข้าท่าเรือและปากอ่าว ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ แบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ คือ สันดอนก้นอ่าว (Bay-Head Bar), สันดอนปากอ่าว (Bay-Mouth Bar), สันดอนจะงอยปากอ่าว (Bay-Mouth Split) และสันดอนเชื่อมเกาะ(Tombolo) [สิ่งแวดล้อม]
binary fissionการแบ่งแยกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน, การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของโพรทิสต์ โดยการแบ่งเซลล์ 1 เซลล์เป็น  2 เซลล์ คือ นิวเคลียส จะแบ่งตัวก่อนแล้วไซโทพลาซึมจะแบ่งตามกลายเป็น 2 เซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Blockพื้นที่ที่แบ่งเป็นแปลงสัมปทานทั้งบนบกและในทะเล สำหรับให้บริษัทน้ำมันมายื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม โดยทั่วไปการแบ่งแปลงจะแบ่งตามแนวเส้นรุ้งและเส้นแวง [ปิโตรเลี่ยม]
Cell Divisionการแบ่งเซลล์,การแบ่งตัวของเซลล์ [การแพทย์]
chromatidโครมาทิด, ส่วนของโครโมโซมที่เกิดจากการแบ่งตัวตามยาวออกเป็นสองส่วน แต่ยังไม่หลุดออกจากกัน เกิดในระยะโพรเฟสของการแบ่งเซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cleavageการแบ่งตัว,การแบ่งตัว,ตัวตัด,การแตกตัว,การตัดย่อย,การแตกหัก [การแพทย์]
Coastline แนวชายฝั่ง 1) เส้นที่แบ่งขอบเขตระหว่างแผ่นดินกับน้ำทะเลและ/ หรือมหาสมุทร 2) คำทั่วไปที่อธิบายถึงลักษณะหรือรูปลักษณ์ ของแผ่นดินตามชายฝั่ง เมื่อมองจากทะเลเข้ามายังแผ่นดิน รวมถึงอ่าว [สิ่งแวดล้อม]
Compartmentส่วน,เป็นห้องๆ,ช่อง,การแบ่งส่วน,คอมพาร์ทเม้นต์ [การแพทย์]
cork cambiumคอร์กแคมเบียม, กลุ่มเซลล์ในลำต้นพืชที่ มีการแบ่งเซลล์อยู่ตลอดเวลาเรียงตัวอยู่ 2 บริเวณ คือ อยู่ในชั้นของเปลือกไม้  ทำให้เปลือกไม้หนาขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cotyledonเนื้อรกที่ถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ [การแพทย์]
County อำเภอ, เขต เป็นการแบ่งเขตพื้นที่ตามเขตปกครอง ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าจังหวัดหรือมลรัฐ แต่ใหญ่กว่าเมือง [สิ่งแวดล้อม]
daughter cellเซลล์ลูก, เซลล์ที่เกิดขึ้นใหม่จากการแบ่งเซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
delimitationการกำหนดเขตแดน (ทางบก) / การแบ่งเขตแดน (ทางทะเล)
Claddingเปลือกหุ้มเชื้อเพลิง, โลหะที่ใช้ห่อหุ้มแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนเนื้อเชื้อเพลิงจากตัวทำให้เย็น และป้องกันผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสไม่ให้ออกมาปนในตัวทำให้เย็น วัสดุที่ใช้ เช่น อะลูมิเนียม โลหะผสมของอะลูมิเนียม เหล็กกล้าไร้สนิม และโลหะผสมของเซอร์โคเนียม
Coexistence การอยู่ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันของกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ใน พื้นที่ หรือในประเทศก่อนแล้ว กับประชากรกลุ่มที่ย้ายถิ่นเข้าไปอยู่ ถ้ามีการขจัดความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มเพื่อให้รวมเข้าด้วยกัน ได้เรียกว่า เป็นการรวมเข้าด้วยกัน (integration) ในทางตรงข้ามการแบ่งแยกระหว่างประชากรสองกลุ่มในการอยู่ร่วมกันเรียกว่า การ แบ่งแยก (segregation) [สิ่งแวดล้อม]
Collateralหลักประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้กู้ใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ ตามปกติผู้ให้กู้มีสิทธิยึดหลักประกันเงินกู้หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืม เมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ หลักประกันเงินกู้อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. อสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่น ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น หลักประกันเงินกู้ประเภทนี้เป็นที่นิยมกันทั่วไปทั้งในการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในระบบและนอกระบบ 2.สังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ อาทิ เครื่องจักร สินค้า รถยนต์ ทองคำ เงินเดือน บัญชีเงินฝาก และหลักทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ
Commissionค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนจะต้องชำระให้แก่บริษัทที่เป็นนายหน้า ในอัตราที่ตกลงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดไว้โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 (ช่วง 3 ปีแรก) ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2550 – 13 มกราคม 2553 ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ 0.25% และการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตให้คิดขั้นต่ำที่ 0.15% ของมูลค่าการซื้อขาย ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2553- 31 ธันวาคม 2554 ให้คิดค่าธรรมเนียมแบบขั้นบันได (Sliding Scale) คือ มีอัตราค่าธรรมเนียมแปรผันลดลงตามปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น สำหรับค่าธรรมเนียมซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตจะไม่เกิน 60% ของอัตราปกติ และช่วงที่ 3 คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตจะเป็นแบบต่อรองกันอย่างเสรี [ตลาดทุน]
diameterเส้นผ่านศูนย์กลาง, เส้นผ่าศูนย์กลาง, เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม หมายถึงเส้นที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมและแบ่งวงกลมออกเป็นส่วนโค้ง 2 ส่วนที่เท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Diskจาน, จานแม่เหล็กสื่อบันทึกทำด้วยจานโลหะ ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลและโปรแกรม จานแม่เหล็กอาจแบ่งได้เป็นหลายประเภท อาทิ diskette หรือ floppy disk และ hard disk [คอมพิวเตอร์]
division boxdivision box, อาคารแบ่งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
dyeสีย้อม, สารมีสีที่ทำให้สารอื่นหรือวัตถุอื่นมีสีได้ แบ่งตามโครงสร้างทางเคมีได้หลายชนิด  สีย้อมจะติดทนทานมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสมบัติเฉพาะตัวของสีย้อมและสิ่งที่ถูกย้อม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Communal Forest or Village Woodlot ป่าชุมชน พื้นที่ป่าไม้ที่จัดแบ่งหรือกำหนดไว้ให้เป็น ของชุมชน มีการจัดการโดยชุมชนและเพื่อชุมชน จะได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และถาวรตามกฎเกณฑ์ที่ชุมชนได้กำหนดไว้ พื้นที่ป่าไม้สำหรับชุมชนนี้อาจเป็นป่าธรรมชาติ หรือป่าปลูกก็ได้ ป่าชุมชนมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 3 อย่าง คือ ชุมชน (รวมบุคคลที่รวมกันขึ้นเป้นชุมชนด้วย) ป่าไม้และการเกษตร นอกจากนี้ป่าชุมชนยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมตามหมู่บ้านในชนบท โดยแยกเป็นหมู่บ้านไปและพิจารณาถึงความต้องการของราษฎรเป็นส่วนรวมของหมู่ บ้านนั้นๆ เป็นพื้นฐาน [สิ่งแวดล้อม]
Earning per shareกำไรต่อหุ้นส่วนของกำไรสุทธิที่แบ่งเฉลี่ยแก่หุ้นสามัญแต่ละหุ้น มีสูตรคำนวณดังนี้
Elementธาตุ , สารที่ประกอบด้วยอะตอมที่มีเลขเชิงอะตอมเดียวกัน และไม่สามารถแบ่งแยกเป็นสารอื่นได้ด้วยวิธีทางเคมี เช่น ไฮโดรเจน ตะกั่ว ยูเรเนียม [นิวเคลียร์]
Erosion การกร่อน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง กระบวนการหนึ่งหรือหลายกระบวนการที่ทำให้ สารเปลือกโลกหลุดไป ละลายไป หรือกร่อนไปโดยตัวการธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ ลมฟ้าอากาศ สารละลาย การครูดถู การนำพา ทั้งนี้ไม่รวมการพังทลายเป็นกลุ่มก้อน เช่น แผ่นดินถล่ม หรือภูเขาไฟระเบิด ความรุนแรงการกร่อน (erosion classes) แบ่งได้ดังนี้ - ไม่มีการกร่อน (none eroded) - กร่อนเล็กน้อย (slight serere eroded) - กร่อนปานกลาง (moderately serere eroded) - กร่อนรุนแรง (serere eroded) - กร่อนรุนแรงมาก (very serere eroded) หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง การสูญเสียของผิวหน้าดินเนื่องจากการไหลเซาะ ของน้ำหรือจากลมฟ้าอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Evergreen Forest ป่าไม่ผลัดใบ ป่าที่มีใบเขียวชะอุ่มอยู่ตลอดปี เนื่องจากปริมาณฝนตกมาก หรือมีความชุ่มชื้นตลอดปี ในประเทศไทยมีป่าไม้ประเภทนี้เป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 30 เปอร์เซนต์ ของเนื้อที่ป่าของประเทศ แบ่งย่อยได้เป็น 4 ชนิด คือ Beach Forest, Coniferous Forest , Swamp Forest และ Tropical Evergreen Forest [สิ่งแวดล้อม]
Face valueมูลค่าตามหน้าตราสาร (มูลค่าที่ตราไว้)มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กำหนดระบุไว้บนใบตราสารซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิของแต่ละบริษัท มูลค่าที่ตราไว้เป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกสำหรับหุ้นแต่ละหน่วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางบัญชี และใช้แสดงให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นต้น มูลค่าที่ตราไว้มีประโยชน์ในการกำหนดอัตราผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร และหุ้นบุริมสิทธิ เพราะดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร รวมถึงเงินปันผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาตลาดที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ราคาตลาดจะถูกกำหนดขึ้นโดยภาวะอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้น ๆ และสภาวะการซื้อขายในตลาด par value อาจเรียก face value (มูลค่าตามหน้าตราสาร) หรือ nominal value (มูลค่าที่กำหนดไว้) [ตลาดทุน]
Fissionฟิชชัน, การแบ่งแยกนิวเคลียส, การที่นิวเคลียสของธาตุหนักบางชนิดแยกออกเป็นนิวเคลียสของธาตุที่เบากว่าอย่างน้อยสองชนิดที่มีขนาดใกล้เคียงกัน พร้อมกับปลดปล่อยนิวตรอน 1 ถึง 3 อนุภาค รังสีแกมมา และพลังงานออกมา [นิวเคลียร์]
Fish ปลา ตามพจนานุกรมไทยได้ให้ความหมายว่า ปลาคือสัตว์ที่อยู่ในน้ำ มีกระดูกสันหลัง หายใจทางเหงือก เคลื่อนไหวด้วยครีบ บางชนิดมีเกล็ด บางชนิดไม่มีเกล็ด แต่ในทางด้านชีววิทยานั้น ลักษณะของปลาจะเป็น สัตว์เลือดเย็นที่หายใจด้วยเหงือก มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่ในน้ำเท่านั้น ลำตัวปกคลุมด้วยเกล็ด เมือกหรือแผ่นกระดูก เคลื่อนไหวไปมาโดยอาศัยครีบและกล้ามเนื้อลำตัว มีหัวใจสองห้อง มีขากรรไกรครบ มีการผสมพันธุ์กันภายนอกร่างกาย และมีลำตัวซีกซ้ายและขวาเท่ากัน จัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มปลาตามที่อยู่อาศัยได้ 2 กลุ่ม คือ Pelagic Fishes และ Demersal Fishes [สิ่งแวดล้อม]
Fissionable materialวัสดุเกิดฟิชชันได้, วัสดุฟิสไซล์ และรวมถึงวัสดุที่นิวเคลียสแบ่งแยกได้ด้วยนิวตรอนเร็ว เช่น ยูเรเนียม-238
Forest ป่าไม้ สังคมของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ รวมถึงจุลชีพทั้งมวลที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บนดิน และมีรากยึดเหนี่ยวอยู่ใต้ดิน ป่าไม้เป็นสิ่งที่ทดแทนขึ้นมาใหม่ได้ และสามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์ ป่าไม้ในเมืองไทยแบ่งออกเป็น 4ประเภท - Freshwater Swamp Forest ป่าบึงน้ำจืดหรือป่าน้ำท่วม - Mangrove Forest ป่าชายเลน - Peat Swamp forest ป่าพรุ - Swamp Forest บริเวณป่าที่ลุ่มน้ำขัง [สิ่งแวดล้อม]
formรูปทรง, ลักษณะภายนอกของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็น 3 มิติ คือ มีความกว้าง ความยาวและความสูง สามารถหาขนาดและปริมาตรได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Frequencyกำหนดออก ทรัพยากรสารสนเทศบางประเภท หรือบางชื่อเรื่อง มีกำหนดในการจัดพิมพ์เผยแพร่ ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน โดยกำหนดออก อาจแบ่งได้ดังนี้
Hierarchical notationสัญลักษณ์ที่แสดงลำดับขั้นเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นโครงสร้างการจัดหมู่ ซึ่งเป็นไปตามลำดับขั้นของการจัดแบ่งเนื้อหาวิชาจากหมวดใหญ่ไปจนถึงหมวดวิชาที่เฉพาะเจาะจง ได้แก่สัญลักษณ์ของระบบทศนิยมดิวอี้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
divide (vt.) แบ่ง See also: แยก, แบ่งแยก, แยกเป็นสองส่วน Syn. part, split, detach Ops. join, unite
divide (vi.) แบ่ง See also: แยก, แบ่งแยก, แยกเป็นสองส่วน Syn. part, split, detach Ops. join, unite
go round (phrv.) แบ่ง See also: แบ่งปัน
partition (vt.) แบ่ง See also: กั้น Syn. partition off
sunder (vt.) แบ่ง See also: แยก, แยกออก, ตัดขาด Syn. cut, divide, separate, split
wlll off (phrv.) แบ่ง See also: กั้น Syn. divide off, fence off, rail off, separate off
divide with (phrv.) แบ่งกัน (เท่าๆกัน) Syn. share with
go Dutch (idm.) แบ่งกันคนละครึ่ง (คำไม่เป็นทางการ)
join in with (phrv.) แบ่งกันจ่ายกับ See also: ช่วยกันซื้อกับ
join in with (phrv.) แบ่งกันจ่ายกับคนอื่น
go Dutch (sl.) แบ่งกันจ่ายคนละครึ่ง
divide between (phrv.) แบ่งกันระหว่าง
halve (vt.) แบ่งครึ่ง Syn. bisect, divide, split Ops. unite
prorate (vt.) แบ่งตามส่วน
apportion among (phrv.) แบ่งปัน See also: แบ่งสรรปันส่วนในหมู่, จัดสรร
apportion between (phrv.) แบ่งปัน See also: แบ่งสันปันส่วนระหว่าง, จัดสรร
divvy up (phrv.) แบ่งปัน See also: เเบ่ง
ration out (phrv.) แบ่งปัน See also: แบ่งส่วน
whack up (phrv.) แบ่งปัน (มักเป็นเงิน) (คำไม่เป็นทางการ) See also: แบ่งเงิน
carve up (phrv.) แบ่งปัน (เช่น แบ่งเงิน) (คำไม่เป็นทางการ)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I love sharing this with youฉันชอบแบ่งปันสิ่งนี้กับคุณ
There is something I want to share with youมีบางอย่างที่ฉันอยากแบ่งปันกับคุณ
I want you all to divide into pairsฉันต้องการให้คุณทุกคนแบ่งออกเป็นคู่ๆ
Let's divide the cake into threeมาแบ่งเค็กนี้ออกเป็นสามส่วนเถอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll put the band back together, we do a few gigs... we get some bread.เราจะเริ่มวงอีกครั้งและการแสดงบางอย่าง เราได้เงินบาง แบ๊ง 5,000ดอลลาร์
Let's divide and conquer and meet back here at midnight.แบ่งๆกันไปหาเหยื่อ แล้วกลับมาเจอกันตอนเที่ยงคืนนะ
Search parties will find them.แบ่งกลุ่มค้นหาพวกมัน
The subgroups are "Raglefant", "Tusseladd", "Rimtusse" ...แบ่งกลุ่มได้เป็น แร็กเกิลแฟนท์ ทัสเซแล็ดด์ ริมทัสส์
Divvy up, and start reading...แบ่งกัน แล้วก็เริ่มอ่าน...
Eat off each other's plates...แบ่งกันกินของกันเเละกันได้
I'll split it with you, whatever.แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ยังไงก็ได้
It'd be nice to share one each.แบ่งกันคนละศพก็ลงตัวแล้ว
Share some of that money, manแบ่งกันบ้างสิ, เพื่อน
We split the profits seventy-thirty?แบ่งกันสัก 70/30 ไหม
Each of the four squads, four separate charges -- one for each leg of that damned thing.แบ่งกันเป็นสี่กลุ่ม รับผิดชอบแยกกันไป แต่ละขาของไอ้เจ้าบ้านั่น
Still the same split, right?แบ่งกันเหมือนเคยๆไง ดีมั้ย
We can each take 6 and look for connections.แบ่งกันไปดูคนละ 6 ราย และมองหาความสัมพันธ์
What if we dared to look at the world just as it is?แบ่งกำลังครึ่งหนึ่งไปอีกฟาก
At least you won't have to share your snacks with us after the game.แบ่งขนมให้พวกเราตอนดูแข่งไง
Let's split the lot of this.แบ่งของพวกนี้กันเุถอะ
Cut it, you're out.แบ่งขาย นายถูกไล่ออก
Uh, we can pay you 1,000 bucks a week, plus a cut of the ticket revenue and merchandising.แบ่งค่าตั๋วและค่าสินค้าให้ด้วย เข้าท่าไหม
But then we'd split the money 70 - 30 afterwards.แบ่งค่าเหนื่อย 70-30
Pay Elvis and his friends.แบ่งค่าเเรงให้เอลวิสและเพื่อนของเขา
Cut Me In For, Say, 60%, And I'll Go Away.แบ่งฉัน 60%แล้ว ฉันจะไป
Break me out of this Frankenstein box!แบ่งฉันออกจากกล่อง ฟแรงคเอนส ไทน นี้!
Divide the batteries among those who have flashlights.แบ่งถ่านให้กับคนที่มีไฟฉาย
Going to patrol in teams of three.แบ่งทีมลาดตระเวนเป็น3ทีม
Break left, I'm going right!แบ่งที่เหลือฉันจะต้อง!
Spare some water, sire?แบ่งน้ำให้กินหน่อย ท่าน
Can you--? Can you give me a little popcorn, please?แบ่งป๊อบคอร์นให้เราหน่อยได้ไหม?
Share a memoy, perhaps?แบ่งปัน memoy, บางที?
Shares my reality.แบ่งปัน ความเป็นจริงของผม
Share their intel. This is how we did it.แบ่งปันข่าวสาร เราทำงานกันแบบนี้
Come on up, Elena.แบ่งปันความรู้สึกหรือ ความทรงจำที่มีต่อบาทหลวง เถอะน่า เอเลน่า
To share the heart wrenching pain of the person you are with.แบ่งปันความเจ็บปวดของหัวใจจากคนที่อยู่กับคุณ
"I hope these journals provide answersแบ่งปันความเศร้านั้นจากลูกได้
Just families sharing our lives.แบ่งปันชีวิตความเป็นอยู่ กันและกันภายในครอบครัว
Us Van Der Woodsens share more than you could possibly imagine.แบ่งปันมากกว่าที่คุณจินตนาการเสียอีก
♪ Sharing our love together ♪แบ่งปันรักให้กันและกัน
Vesting the Tyrells in the own will help a great deal in this respect.แบ่งปันราชสำนักกับพวกไทเรล จะเข้ามาช่วยภาระ ในเรื่องนี้มากทีเดียว
Share this food... and replenish our bodies with... nutrients.แบ่งปันอาหารมื้อนี้ เพิ่มพูนร่างกายให้สมบูรณ์ด้วย.. สารอาหาร
Giving our rations to the enemy.แบ่งปันอาหารให้กับศัตรูด้วยซ้ำ
Sharing concern about a mutual friend.แบ่งปันเรื่องกังวล เกี่ยวกับเพื่อนกัน

แบ่ง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
分ける[わける, wakeru] Thai: แบ่ง English: to divide
割る[わる, waru] Thai: แบ่ง English: to divide
分かれる[わかれる, wakareru] Thai: แบ่งเป็น English: to be divided
区分[くぶん, kubun] Thai: การแบ่งประเภท English: section

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แบ่ง
Back to top