ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แทรก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แทรก*, -แทรก-

แทรก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แทรก (v.) have complications Syn. สอดแทรก, เข้าแทรก
แทรก (v.) jostle See also: push through/into, press into, shove
แทรก (v.) separate See also: divide, interpose, partition, intervene Syn. กั้น, แบ่ง, สอด
แทรก (v.) infiltrate See also: penetrate, spread throughout, permeate Syn. ซึมซาบ, กระจาย, แผ่กระจาย, ซึม
แทรก (v.) infiltrate See also: penetrate, dissipate Syn. ซึมซาบ, กระจาย, ซึม
แทรก (v.) put in See also: insert, add Syn. เพิ่มเติม
แทรก (v.) intervene See also: interpose
แทรก (v.) mix See also: mingle, blend, add, adulterate Syn. ผสม, ปน, ระคน
แทรก (v.) mix See also: blend, mingle, add Syn. ปน, ระคน
แทรก (v.) cause complications See also: create side issues, raise obstacles, deliberately complicate an issue
แทรกซ้อน (v.) have complications Syn. สอดแทรก, เข้าแทรก, แทรก
แทรกซอน (v.) insert See also: penetrate, pass in (as a wedge), through, squeeze in Syn. ซอนไช
แทรกซ้อน (v.) cause complications See also: create side issues, raise obstacles, deliberately complicate an issue Syn. แทรก
แทรกซึม (v.) infiltrate See also: permeate, be abundant Syn. ซึมซาบ, ซึม
แทรกตัว (v.) push through See also: shove, jostle, press Syn. เบียด
แทรกตัว (v.) mix See also: intermingle, mingle, blend, combine Syn. ปะปน
แทรกสอด (v.) intervene (in) See also: interfere (in), meddle (in), put one´s nose into
แทรกสอด (v.) intervene (in) See also: interfere (in), meddle (in), put one´s nose into
แทรกแซง (v.) intervene (in) See also: interfere in, intrude in, intercede in, step into, meddle in
แทรกแซง (v.) intervene (in) See also: interfere in, intrude in, intercede in, step into, meddle in
แทรกแซง (v.) intervene (in) See also: interfere in, intrude in, intercede in, step into, meddle in
แทรกโพน (v.) catch an elephant in the open area
English-Thai: HOPE Dictionary
infitrateแทรกซึม
interleavingแทรกสลับสลับหมายถึง อัตราส่วนของการบันทึกข้อมูลลงในแต่ละเซ็กเตอร์ (sector) กับเซ็กเตอร์ ที่ข้ามไปของจานบันทึกแบบแข็ง (hard disk) เช่น ถ้าจานแข็งยี่ห้อหนึ่งกำหนดไว้ 3:1 หมายความว่า จานนี้บันทึกข้อมูลหนึ่งเซ็กเตอร์แล้วข้ามไปสามเซ็กเตอร์ จึงจะบันทึกข้อมูลใหม่
anaptyxis(แอนแนพทิค' ซิส) n., (pl. tyxes) การแทรกสระ. -anaptytic (al) adj. (epenthesis of a vowel)
astragalus(แอสแทรก'กะลัส) n., (pl. -li) กระดูกข้อต่อตาตุ่ม. -astragalar adj.
bloop(บลูพ) n. เสียงแทรก,อุปกรณ์กันเสียงแทรก.
bulldoze(บูล'โดซ) {bulldozed,bulldozing,bulldozes} vt. ทำให้กลัว,ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ใช้รถแทรกเตอร์ไถพื้นที่ให้เรียบ
bulldozer(บูล'โดเซอะ) n. รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน
bus(บัส) 1. {bussed,bussing,buses} n. รถโดยสารประจำทาง,รถเมล์,รถบัส,รถม้า,เครื่องบินโดยสาร,ตัวเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าหลายวงจร,สายรวม, สายตัวนำใช้สำหรับการส่งสัญญาณ, หมายถึงวงจรหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งถ่ายขัอมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปสู่อีกอุปกรณ์หนึ่ง, สายตา 2. วงจรหรือทางเดินไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งอิเล็กตรอน ให้กระจายออกไปยังจุดต่าง ๆ คอมพิวเตอร์มีบัสไว้ เพื่อทำหน้าที่กระจายอิเล็กตรอน (ซึ่งแทรกรหัสข้อมูลไปตามจุดที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนดให้)
by-effectn. ผลแทรกซ้อน
caterpillar(แคท'ทะพิลละ) n. หนอนผีเสื้อ,หนอนผีเสื้อราตรี,รถแทรกเตอร์
chime(ไชมฺ) {chimed,chiming,chimes} n. อุปกรณ์ตีระฆังให้เป็นเสียงดนตรี,เสียงระฆังกังวาน,เพลงระฆัง,เสียงกลมกลืน. -vi. ขับร้องประสานเสียง,ทำเสียงระฆัง,เห็นด้วย. -vt. ตีระฆัง,ตีระฆังเรียกประชุม,พูดซ้ำซาก. -chime in พูดสอดแทรกอย่างกะทันหัน, See also: chime i
chipper(ชิพ'เพอะ) {chippered,chippering,chippers} adj. ร่างเริง,อารมณ์ดี,เป็นสุข vi. พูดสอด,พูดแทรก,คุย,ส่งเสียงร้องจ๊อก ๆ ,พูดจ้อ n. เครื่องตัด,เครื่องสกัดสว่าน
circuit switchingการสลับวงจรในด้านการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการสื่อสารข้อมูลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เมื่อมีการเชื่อมต่อกันแล้วจะติดต่อกันได้ตลอดเวลา ผู้อื่นจะแทรกเข้ามาไม่ได้เลย จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะปลดวงจรออก ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การติดต่อทางสายโทรศัพท์ เมื่อเริ่มพูดกันได้แล้ว คนอื่นจะต่อสายแทรกเข้ามาไม่ได้ จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะวางหูลง (ปลดวงจร) ดู packet switching เปรียบเทียบ
complicacy(คอม'พละคะซี) n. ภาวะยุ่งเหยิง,ภาวะซับซ้อน,ภาวะแทรกซ้อน,สิ่งที่แทรกซ้อน,โรคแทรกซ้อน, Syn. complexity
complication(คอมพลิเค'เชิน) n. ความซับซ้อน,ความยุ่งเหยิง,ความแทรกซ้อน,โรคแทรกซ้อน,สิ่งแทรกซ้อน, Syn. variation,problem
cross talkn. การพูดสอดแทรก,คำพูดสอดแทรก,การทะเลาะกัน
cue(คิว) {cued,cuing,cues} n. ผมเปีย,ไม้แทงบิลเลียด,แถวคน,คำแนะนำ,คำบอกบท,สิ่งกระตุ้น,บท,เจตนารมณ์ vt. ถักเป็นผมเปีย,ใช้ไม้แทงบิลเลียดตี,บอกบท,บอกเป็นนัย,สอดแทรก,นำทาง
farce(ฟาร์ซฺ) {farced,farcing,farces} n. ละครตลก,เรื่องตลก,เรื่องที่น่าขบขัน vt. สอดแทรก,ปรุงแต่ง,ยัด,ใส่
fender(เฟน'เดอะ) n. ผู้ป้องกัน,ผู้พิทักษ์,ผู้ปัดเป่า,สิ่งป้องกัน,แผ่นกันโคลน,ที่กันกระแทรก,เครื่องกันชน,กันชนรถยนต์,ตะแกรงหน้ารถไฟ,ตะแกรงหน้ารถราง., See also: fendered adj.
infiltration(อินฟิลเทร'เชิน) n. การซึมทะลุ,การแทรกซึม,สิ่งที่แทรกซึมเข้าไป,การแฝงตัวเข้าไปปะปนกับข้าศึก
gag(แกก) {gagged,gagging,gags} vt.,n. ปิดปาก,อุดปาก,ใช้เครื่องถ่างปาก,จำกัดการพูด,พูดโดยไม่มีบท,สอดแทรกนอกบท vi. หายใจไม่ออก,พูดตลก,สอดแทรกบทตลก,พูดตลก. n. เครื่องถ่างปาก,สิ่งที่ใช้อุดปาก,การจำกัดเสรีภาพในการพูด,เรื่องตลก,กลอนสด,การพูดโดยมีบท คำที่มีความ
endoplasmic reticulumเป็นท่อขนาดเล็ก แทรกอยู่ทั้วไปในไซโตปลาสซึม และเป็นส่วนที่เชื่อมระหว่างผนังเซลล์กับผนังนิวเคลียส ของเหลวภายในนี้จึงเหมือนกับของเหลวภายนอกเซลล์ทำหน้าที่เป็นระบบสังเคราะห์และลำเลียงสารไปยังที่ต่างภายในและภายนอกเซลล์ แบ่งออกได้เป็น 2 พวก คือ Granular พวกนี้มี ribosome มาเกาะจึงเห็นเปืนผิวขรุขระ ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนและลำเลียงเพื่อปล่อยออกนอกเซลล์ ส่วนชนิดที่ 2 เรียกว่า Agranular หรือชนิดผิวเรียบเพราะไม่มี ribosome มาเกาะ ทำหน้าที่ผลิตสารพวกไขมันและลำเลียงโปรตีนต่าง ๆ ภายในเซลล์
filter(ฟิล'เทอะ) n. ที่กรอง,กระดาษกรอง,สารที่ใช้กรอง,บุหรี่ก้นกรอง. vt. กรองออก,กรอง vi. กรอง. adj. เกี่ยวกับบุหรี่ก้นกรอง., See also: filterer n., Syn. strainer,sieve,sift ตัวกรองหมายถึง โปรแกรมที่ใช้ในการเปลี่ยนรูปแบบ (format) การเก็บข้อมูลหรือภาพให้ เป็นรูปแบบที่ต้องการใช้ ส่วนมากโปรแกรมนี้จะมีแทรกอยู่ในโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ หรือโปรแกมการจัดพิมพ์ ฯ ที่มักจะมีการโอนแฟ้มข้อมูล ประเภทอื่น เช่น จากโปรแกรม dBASE หรือ Lotus เข้ามา ถ้าไม่มีตัวกรองเตรียมไว้ ก็จะโอนเข้ามา ไม่ได้ นอกจากนั้น ยังเป็นคำสั่งในระบบปฏิบัติการ คำสั่งหนึ่งที่สั่งให้ประมวลผล ข้อมูลเสียก่อนที่จะทำอย่างอื่นต่อไป ตัวกรองของระบบดอส จะประกอบด้วยคำสั่ง More, Find, และ Sort คำสั่ง More เป็นคำสั่งให้แสดงผลไปเรื่อย ๆ จอภาพ ก็จะเลื่อนไปเรื่อย ๆ เพื่อแสดงผลต่อไปจนกว่าจะหมด find เป็นคำสั่งให้หาแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ และ sort ก็เป็น คำสั่งให้เรียงลำดับแฟ้มข้อมูลที่ใช้รหัสแอสกี (ASCII)
gagger(แกก'เกอะ) n. ผู้อุดหรือปิดปากคนอื่น,สิ่งที่ใช้อุดปาก,คนที่พูดสอดแทรกเรื่องตลก,คนที่พูดกลอนสด,คนที่พูดโดยไม่มีบท
glossary(กลอส'ซะรี) n. ภาคคำศัพท์อธิบายที่แทรกอยู่ในหนังสือ., See also: glossarial adj. glossarist n., Syn. lexicon,wordbook
grangerisevt. แทรกภาพในหนังสือ,ตัดภาพแทรก จากหนังสือ, See also: grangerizer,grangeriser n. grangerism n.
grangerizevt. แทรกภาพในหนังสือ,ตัดภาพแทรก จากหนังสือ, See also: grangerizer,grangeriser n. grangerism n.
grouser(เกรา'เซอะ) n. แผ่นสายพานฟันเฟืองของรถแทรกเตอร์ เสาเข็ม,คนขี้บ่น
hamper(แฮม'เพอะ) vt.,n. (สิ่งที่) ทำให้ชะงัก,หยุดยั้ง,ขัดขวาง,สอดแทรก,ตัด., See also: hamperer n., Syn. hinder,impede
incident(อิน' ซิเดินทฺ) n. การบังเกิด, เหตุการณ์เรื่องราว, บทปลีกย่อย, บทแทรก. -adj. ซึ่งมักเกิดขึ้น, ประจำ, ซึ่งพุ่งเข้าหา, ซึ่งกระทบ
infiltrate(อินฟิล'เทรท) v. ซึมทะลุ,แทรกซึม n. สิ่งที่แทรกซึมเข้าไป., See also: infiltrative adj. infiltrator n., Syn. pervade,permeate
insert(อินเซิร์ท') vt. ใส่เข้า,สอด,แทรก,บรรจุ,ปลูก. n. สิ่งแทรก,ใบแทรก., See also: insertable adj. inserter n., Syn. inject
inserted(อินเซอ'ทิด) adj. ซึ่งใส่ไว้,ซึ่งสอดแทรกไว้
insertion(อินเซอ'เชิน) n. การใส่ไว้,การสอดแทรกไว้,สิ่งที่สอดแทรกไว้,การปลูก,ที่ที่ติด, Syn. inset,addition,suplement
insertion pointerตัวชี้การแทรกหมายถึง ตัวชี้ตำแหน่งที่มีลักษณะคล้าย I (เรียกว่า I Beam) ถ้าต้องการจะพิมพ์แทรกลงไปที่ตรงไหน ให้นำตัวนี้ไปวางไว้ตรงนั้น อักขระที่พิมพ์ใหม่ก็จะแทรกลงไปตรงนั้น
inset(อิน'เซท) n. สิ่งที่สอดแทรกเข้าไป,ใบแทรก,ภาพแทรก,แผ่นภาพหรือแผนที่ในกรอบ,ชิ้นผ้า,การไหลเข้า,การสอดแทรก. vt. สอด,แทรก,ใส่., See also: insetter n., Syn. insert,influx
insinuate(อินเซีย'นุเอท) vt.,vi. บอกเป็นนัย,พูดเป็นเชิง,แย้ม,สอดแทรก., See also: insinuatory adj. insinuately adv. insinuator n. - S. intimate,suggest
interfere(อินเทอเฟียร์') vi. แทรกแซง,ยุ่ง,สอดแทรก,ก้าวก่าย,ขัดขา,รบกวน,แย้งกัน., See also: interferer n. interferingly adv.
in line programโปรแกรมแทรกชุดคำสั่งแทรกหมายถึง ชุดคำสั่งส่วนหนึ่งที่เขียนแทรกไว้ในโปรแกรม ใช้ชื่อที่กำหนดขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ คำสั่งกลุ่มนี้ โดยปกติ จะประกอบด้วยคำสั่งหลายคำสั่ง ที่ผู้ทำโปรแกรมนำมารวมไว้ ชุดคำสั่งแทรกนี้จะต้องกำหนดชื่อคำสั่งไว้ตอนต้นโปรแกรม เมื่อใดก็ตาม ที่มีการเรียกชื่อคำสั่งที่กำหนดนี้ ก็จะเท่ากับเป็นการเรียกใช้กลุ่มคำสั่งที่ประกอบด้วยคำสั่งนี้ทั้งชุด ชุดคำสั่งแทรกนี้ เราสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลาที่เรียกใช็โปรแกรมนี้อยู่ หรือทุกแห่งที่ต้องการใช้คำสั่งกลุ่มนั้นมีความหมายเหมือน macro instruction, macro program
insert keyแป้นแทรก เป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำว่า Insert หรือ Ins อยู่บนแป้น การกดแป้นนี้จะทำให้สามารถพิมพ์ตัวอักษรแทรกเข้าไปโดยที่ตัวอักษรที่อยู่ถัดไปจะถอยให้ (ถ้าไม่กดแป้นนี้ อักษรตัวใหม่ที่พิมพ์จะทับตัวเก่า ทำให้ตัวเก่าหายไป) อย่างไรก็ตาม แป้นนี้เป็นแป้นเปิด/ปิด (on/off) หมายความว่า กดแป้นนี้ครั้งแรก จะเปลี่ยนให้เป็นภาวะแทรก แต่ถ้ากดอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นภาวะเดิม คือภาวะพิมพ์ทับ บางทีใช้ Ins keyดู insert mode ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
complication(n) ความซับซ้อน,ความสับสน,ความยุ่งยาก,ความแทรกซ้อน
corollary(n) บทเทียบ,บทแทรก,ควันหลง,ข้อพิสูจน์
infiltrate(vt) แทรกซึม,ซึมทะลุ,ผ่านการกรอง
insert(n) สิ่งที่ใส่ไว้,ใบแทรก,สิ่งที่แทรกไว้
insertion(n) การสอดแทรก,การแทรก,สิ่งที่ใส่ไว้
inset(n) สิ่งที่สอดไว้,ชิ้นผ้า,ใบแทรก,การสอดแทรก
insinuate(vt) ลอบเข้าไป,สอดแทรก,พูดแนะ
insinuation(n) การลอบเข้าไป,การพูดสอดแทรก,การพูดแนะ
interfere(vi) แย้งกัน,สอดแทรก,แทรกแซง,รบกวน
interference(n) การสอดแทรก,การแทรกแซง,การรบกวน
interpolate(vt) เพิ่มเติม,สอดแทรก,แก้ไข
interpose(vi,vt) สอดแทรก,พูดสอด,ขวาง,ก้าวก่าย,แทรกแซง,กั้นกลาง,ห้ามปราม
interposition(n) การสอดแทรก,การก้าวก่าย,การขวาง,การกั้น
intervene(vi) อยู่ระหว่าง,ก้าวก่าย,แทรกแซง
intervention(n) การแทรกแซง,การก้าวก่าย
leaflet(n) ใบอ่อน,ใบปลิว,ใบแทรก
meddle(vi) ยุ่งเกี่ยว,แทรกแซง,เสือก
meddler(n) คนชอบยุ่ง,คนชอบแทรกแซง,คนชอบเสือก
meddlesome(adj) ชอบยุ่ง,ชอบแทรกแซง,ชอบเสือก
mesne(adj) กึ่งกลาง,แทรกแซง,ซึ่งสอดแทรก
parenthetic(adj) อยู่ในวงเล็บ,ซึ่งสอดเข้ามา,ซึ่งแทรกอยู่
penetrable(adj) เข้าไปได้,แทรกซึม,ทะลุปรุโปร่ง,ลอดได้,ผ่านได้
permeable(adj) ซึมเข้าไปได้,แทรกเข้าไปได้
permeate(vt) ซึมซาบ,แผ่ซ่าน,แทรก
supplement(n) ใบแทรก,บทแทรก,ภาคผนวก,บทเสริม
tip(n) รางวัลคนใช้,ความลับ,ปลาย,การเคาะ,คำแนะนำ,ใบแทรก
tractor(n) รถแทรกเตอร์,เครื่องลาก,เครื่องดึง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
affricate sound; affricateเสียงกักเสียดแทรก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
breathy voiceเสียงพูดลมแทรก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
complicated fractureกระดูกหักแทรกซ้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
complication๑. โรคแทรก๒. ภาวะแทรกซ้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
frictionless continuant; frictionless continuant soundเสียงต่อเนื่องไม่เสียดแทรก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
corollaryอนุนัย, บทแทรก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
discordance๑. การแทรกซอนไม่ร่วมแนว๒. รอยชั้นไม่ต่อเนื่องเชิงมุม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
discordant intrusionการแทรกซอนไม่ร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
enclaveดินแดนแทรก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fricative sound; fricativeเสียงเสียดแทรก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
pseudoparaphysesเส้นแทรกเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
infiltrate๑. แทรกซึม๒. สิ่งแทรกซึม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infiltrationการแทรกซึม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Insert key; Ins keyแป้นแทรก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
insert modeภาวะแทรก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
intercurrent-แทรกแซง (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interfereสอดเข้าเกี่ยวข้อง, สอดแทรก, รบกวนสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interferenceการแทรกสอด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interleave๑. แทรกสลับ๒. สลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interpositional growth; intrusive growthการเติบโตแทรกระหว่างเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
interstitial-อยู่ระหว่าง, -แทรก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interventionการแทรกแซง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
intrusionการแทรกซอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
intrusive growth; interpositional growthการเติบโตแทรกระหว่างเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mediation๑. การแทรก๒. การเป็นสื่อกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
noninterferenceการไม่แทรกสอด, การไม่เข้าขัดขวาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenthesisความแทรก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
piercement; diapir; diapiric fold; piercing foldชั้นหินคดโค้งแทรกดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
piercing fold; diapir; diapiric fold; piercementชั้นหินคดโค้งแทรกดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sillพนังแทรกชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
slit fricative sound; slit fricativeเสียงเสียดแทรกแบบราบ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infiltrateแทรก, การแทรก, แทรกแซง [การแพทย์]
Invasionแทรกซึม, การแทรกลง, การรุกราน, ลุกลาม [การแพทย์]
Anthraxแอนแทรกซ์ [TU Subject Heading]
beatบีต, เสียงดังและเสียงค่อยสลับกันซึ่งเกิดจากการแทรกสอดของคลื่นเสียงสองขบวนซึ่งมีความถี่ต่างกันเล็กน้อย  จำนวนบีตส์ที่เกิดขึ้นต่อวินาทีหรือความถี่บีตส์จะเท่ากับผลต่างของความถี่ของคลื่นเสียงสองขบวนนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Complicatedโรคแทรก [การแพทย์]
Complication Diseasesโรคแทรกซ้อน [การแพทย์]
Diabetes complicationsภาวะแทรกซ้อนขณะเป็นเบาหวาน [TU Subject Heading]
Dikeพนัง 1) พนังหินอัคนีที่ขวางตัวอยู่ตามชั้นหินหรือหินเดิมอื่น ๆ ของเปลือกโลก ซึ่งเกิดจากหินเหลวหรือหินหนืด (magma) ที่ถูกบีบอัดอยู่ภายใน และทะลักออกมา ตามรอยร้าวของผิวโลก แล้วแข็งตัวประจุอยู่ในรอยร้าวนั้น พนังหินนี้มักมีมุมสูงชัน ในขณะที่หินเหลวแลบขึ้นมานั้น ถ้าผ่านระหว่างชั้นของหินแต่ละชนิดที่มีรอยชั้นเป็นจุดอ่อน หินเหลวจะผ่านเข้าไปประจุอยู่ระหว่างชั้นหิน และเมื่อแข็งตัวแล้วจะกลายเป้นพนังหินอัคนีที่แทรกในชั้นหิน จึงเรียกว่า พนังแทรกชั้น (sill) 2) คันดินและทรายที่เสริมให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไม่ให้แม่น้ำหรือจากทะเล มหาสมุทรๆหลผ่านเข้ามาได้ เช่นการสร้างคันดินกั้นน้ำทะเลในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท้องทะเลแห้ง ใช้ทำการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกได้ อนึ่ง ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน อาจจะสร้างคันดินกั้นน้ำมิให้น้ำทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนประชากร แถบฝั่งน้ำได้ โดยเอาทรายใส่กระสอบไปวางเรียงซ้อนสลับกันอาจช่วยลดอุทกภัยลงได้มาก [สิ่งแวดล้อม]
Disadvantageภาวะแทรกซ้อนของการรักษา [การแพทย์]
Dyke พนัง 1) พนังหินอัคนีที่ขวางตัวอยู่ตามชั้นหินหรือหินเดิมอื่น ๆ ของเปลือกโลก ซึ่งเกิดจากหินเหลวหรือหินหนืด (magma) ที่ถูกบีบอัดอยู่ภายใน และทะลักออกมา ตามรอยร้าวของผิวโลก แล้วแข็งตัวประจุอยู่ในรอยร้าวนั้น พนังหินนี้มักมีมุมสูงชัน ในขณะที่หินเหลวแลบขึ้นมานั้น ถ้าผ่านระหว่างชั้นของหินแต่ละชนิดที่มีรอยชั้นเป็นจุดอ่อน หินเหลวจะผ่านเข้าไปประจุอยู่ระหว่างชั้นหิน และเมื่อแข็งตัวแล้วจะกลายเป้นพนังหินอัคนีที่แทรกในชั้นหิน จึงเรียกว่า พนังแทรกชั้น (sill) 2) คันดินและทรายที่เสริมให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไม่ให้แม่น้ำหรือจากทะเล มหาสมุทรๆหลผ่านเข้ามาได้ เช่นการสร้างคันดินกั้นน้ำทะเลในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท้องทะเลแห้ง ใช้ทำการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกได้ อนึ่ง ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน อาจจะสร้างคันดินกั้นน้ำมิให้น้ำทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนประชากร แถบฝั่งน้ำได้ โดยเอาทรายใส่กระสอบไปวางเรียงซ้อนสลับกันอาจช่วยลดอุทกภัยลงได้มาก [สิ่งแวดล้อม]
Igneous Rock หินอัคนี หินที่เกิดจากการแข็งตัวของหินหนืดใต้เปลือก โลก ไม่ว่าจะแข็งตัวอยู่ภายในเปลือกโลก หรือพุพ้นเปลือกโลก ออกมาแข็งตัวอยู่บนผิวโลกก็ตาม พวกแรกเรียกว่า หินอัคนีแทรกซอน (intrusive igneous rock) พวกหลังเรียกว่า หินอัคนีพุ (extrusive igneous rock)หินอัคนีแทรกซอนนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Infiltration การแทรกซึม การที่ของเหลวแทรกตัวเข้าไปอยู่ในของแข็ง เนื่องจากเนื้อในของของแข็งมีช่องว่างหรือรูพรุน ตัวอย่างเช่น การที่น้ำเข้าไปอิ่มตัวอยู่ได้ ในกระดาษซับหรือในดินในหินบางชนิด [สิ่งแวดล้อม]
gratingเกรตติง, อุปกรณ์ที่ใช้แยกแสงให้เป็น สเปกตรัมโดยวิธีการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง เกรตติงเป็นแผ่นกระจกหรือพลาสติกบาง และมีเส้นขนานกันและระยะห่างเท่า ๆ กัน จำนวนมากบนเกรตติงเหมือนเป็นช่องเล็ก ๆ ขนานกัน เช่น เกรตติงชนิดพลาสติก อาจมี 5,300 เส้นต่อความยาว 1 เซนติเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Insert keyแป้นแทรก [คอมพิวเตอร์]
Insert modeภาวะแทรก [คอมพิวเตอร์]
Integrateผสมผสาน, เข้าไปรวม, รวมตัว, สอดแทรก, การรวมตัว [การแพทย์]
interferenceการแทรกสอด, การซ้อนทับของคลื่นจากแหล่งกำเนิดคลื่นสองแหล่งหรือมากกว่า การซ้อนทับของคลื่นเกิดขึ้นเมื่อคลื่นจากแหล่งกำเนิดเหล่านั้นเคลื่อนที่มาพบกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Interstitialกลางผนังกล้ามเนื้อมดลูก, อินเตอร์สติเชียล, แทรกตัวเข้าไป, ระหว่างเซลล์, แทรกอยู่ภายใน [การแพทย์]
Interventionการแทรกแซง [TU Subject Heading]
Magma หินหนืด สารเหลวร้อนเกิดตามธรรมชาติอยู่ภายในโลก สามารถเคลื่อนตัวไปมาได้ในวงจำกัด อาจมีของแข็งเช่นผลึกและเศษหินแข็ง และ/หรือก๊าซ รวมอยู่ด้วยหรือไม่มีเลยก็ได้ เมื่อแทรกดันขึ้นมา หรือพุพุ่งออกสู่ผิวโลกแล้ว จะเย็นและแข็งตัวเกิดเป็นหินอัคนี [สิ่งแวดล้อม]
Quotationอัญพจน์อัญพจน์ (Quotations) การคัดลอกข้อความจากแหล่งต่างๆ จะต้องเหมือนของเดิมทุกประการไม่ควรแทรกข้อความอื่นใดลงในอัญพจน์หากจำเป็นต้องอธิบายให้พิมพ์ไว้ในวงเล็บเหลี่ยม [ ] หรือใช้เชิงอรรถอธิบาย หากต้องการตัดข้อความบางตอนออกไปให้ใช้จุดสามจุด (...) แทนข้อความที่ไม่ต้องการคัดลอกนั้นในกรณีที่อัญพจน์นั้นไม่ใช่ภาษาเดียวกันให้แปลหรือถอดความไว้ด้วย
Conduct of Diplomatic Mission Towards the Receiving Stateในการปฏิบัติของคณะผู้แทนทางการทูตต่อรัฐผู้รับ นั้นหน้าที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งของนักการทูตคือ จะต้องละเว้นจากการเข้าแทรกแซงใด ๆ ในกิจการภายในของรัฐผู้รับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
plant (vt.) แทรก
throw in (phrv.) แทรก See also: พูดแทรก Syn. put in
interpolate (vt.) แทรกคำลงในข้อความ Syn. insert
infiltrate (vt.) แทรกซึม Syn. penetrate, permeate
penetrate (vt.) แทรกซึม See also: ทะลุ, ทะลวงเข้าไป Syn. infiltrate, seep
infiltrate through (phrv.) แทรกซึมผ่าน See also: แทรกผ่าน, ทุะลุผ่าน, ซึมผ่าน
infiltrate into (phrv.) แทรกซึมเข้าไป See also: ผ่านเข้าไป, ทะลุเข้าไป, ซึมเข้าไป
penetrate into (phrv.) แทรกซึมเข้าไป See also: ผ่านเข้าไป, ทะลุเข้าไป
squeeze through (phrv.) แทรกผ่าน See also: เบียดผ่าน Syn. scrape through, skin through, squeak through
go between (phrv.) แทรกระหว่าง
insert between (phrv.) แทรกระหว่าง See also: สอดแทรกระหว่าง, ใส่ระหว่าง
baffle (vt.) แทรกเข้ามาควบคุม (การไหลของก๊าซ, การส่งคลื่นเสียงหรือแสง)
insert in (phrv.) แทรกเข้าไปใน See also: สอดเข้าไปใน, ใส่เข้าไปใน
tractor (n.) แทรกเตอร์ See also: รถแทรกเตอร์, รถไถ
strike into (phrv.) แทรกแซง See also: ขัดจังหวะ
addendum (n.) ใบแทรก (โดยเฉพาะสำหรับหนังสือ) See also: ภาคผนวก, คำเพิ่มเติม
affricate (n.) เสียงกักเสียดแทรก (สัทศาสตร์) See also: เสียงที่เกิดจากการออกเสียงในลักษณะที่เริ่มด้วยฐานกรณ์ปิดสนิทแล้วค่อยๆเปิดออก ทำให้ลมเสียดแทรกออกมา
bulldozer (n.) รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน Syn. tractor
chime in (phrv.) พูดแทรก See also: พูดขัดจังหวะ
chip in (phrv.) พูดแทรก See also: พูดขัดจังหวะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To infiltrate, find a target, and then bring that target back home to us.แทรกซึม หาเป้าหมาย และนำเป้าหมายกลับมาหาเรา
Any of you.แทรกซึ่มเข้าไปที่ คฤษาสน์ของ Saber, ค้นหาเครือข่ายหลัง
Infiltrate Pyeongyang and kill 30 top North Korean officials.แทรกซึมเข้าไปในเปียงยาง ไปเอาชีวิตของนายพล ชาวเกาหลีเหนือจำนวน 30 คน
INFILTRATION ACHIEVEDแทรกซึมได้สำเร็จแล้ว
Insert Dr. Reid's statistic about active serial killers at any given time here.แทรกด้วยสถิติเกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่อง ของดอกเตอร์รี้ด กำลังจะมาในเร็วๆนี้
Blanket coverage. Shove it in their faces.แทรกภาพเธอสลับกับเหตุการณ์เหล่านั้น
The tractor is stuck and we have to pull it out, Alistair.แทรกเตอร์ติดหล่ม เราจะดึงมันขึ้น
Where's the tractor, Uncle Angus?แทรกเตอร์อยู่ไหน ลุงแองกัส
And its allies will not be tolerated.แทรกแซงภูมิภาคนี้อีกต่อไปแล้ว
I'm embedding you with several hundred thousand men and women who are.แทรกไปกับทหารหลายแสนคน นับเป็นเกียรติครับท่าน
A slight touch of monetary complications... with bucolic semi-lunar contraptions of the flying trapezes.สัมผัสเล็กน้อยของ ภาวะแทรกซ้อนทางการเงิน กับบ้านนอกโคนทแรปชนกึ่ง จันทรคติของ
Your father had too many visitors. They interfered with hospital service.คุณพ่อของคุณมีผู้เข้าชมมากเกินไป พวกเขาแทรกแซงกับการให้บริการของโรงพยาบาล
You would use a bulldozer to find a china cup.คุณน่าจะใช้รถแทรกเตอร์ ค้นหาเครื่องปั้นของจีน
You can hear it over the engine.ได้ยินเสียงที่แทรกเครื่องยนต์มั้ย
Ladies and gentlemen, as of this afternoon, the undersecretary for south American affairs emphatically denies any and all intervention in the current realignment of top positions in the paraguayan air force.บ่ายวันนี้ อธิบดีกรมกิจการอเมริกาใต้ ได้ยืนยันการปฏิเสธ ว่าไม่มีการเข้าแทรกแซงการแต่งตั้ง
Killers from Guilder are infiltrating the Thieves' Forest and plan to murder my bride on our wedding night.นักฆ่าจากกิลเดอร์ ... แทรกซึมอยู่ในป่าแห่งหัวขโมย และวางแผนที่จะฆ่าเจ้าสาวของข้าในคืนแต่งงาน
Have you a sales force, or are you still relying on divine intervention?คุณมีแรงขายหรือคุณยังคงอาศัยการแทรกแซงของพระเจ้า?
But I've totally reconfigured... both the nootropic and the cyberlearning programs... without aggression factors.แต่ฉันต้องขอบอกว่า.. ..ไอ้การทดลองทั้งหลาย รวมถึงโปรแกรมเรียนรู้เสมือนเนี่ย เขาตอบรับมัน โดยที่ฉันไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงเลย
That I missed something in those other kids?อะไร มีอะไรแทรกแซง ที่นี่หรือ ?
You know what divine intervention is?คุณจะรู้ว่าสิ่งที่การแทรกแซงของพระเจ้าคืออะไร?
If I don't finish my meditation I tend to get a little cranky.ถ้าผมนั่งกรรมฐานไม่จบล่ะก้อ... ...ธาติไฟเข้าแทรก ลมปราณแตกซ่านได้
I will slip amongst them like a transparent thing.ผมจะแทรกซึมเข้าไป ประดุจเดินไปใน... ...กลีบเมฆ
A hacker called the "Puppet Master" has begun to infiltrate terminals throughout our network.นักเจาะระบบฉายา “นักเชิดหุ่น” ได้เริ่มแทรกซึม เข้าสู่ระบบเครือข่ายของเรา
They broke through our frequency code.เขาแทรกแซงคลื่นความถี่เรา!
Mother, Joanna, died from complications during childbirth.เดอแปร์, วิสคอนซิน แม่เปียโนเสียชีวิตจาก ภาวะแทรกซ้อนระหว่าง การคลอดบุตร
A higher power intervened.พลังงานที่สูงขึ้นแทรกแซง
My goals didn't change a lot in the intervening years. -Vincent. -Much to my parents' dismay.เป้าหมายของผมไม่เปลี่ยนมากนัก จนเมื่อพ่อแม่ผมชักท้อใจและเริ่มเข้ามาแทรกแซง
Following a lot of helicopter searching, the team can infiltrate the weapon to a point here, covering the Northern approaches in "Route One".ตามแสงไฟนำทางของเฮลิคอปเตอร์ ทีมสามารถแทรกซึมมาที่จุดนี้ วางกำลังทางด้านเหนือและเส้นทางอีกสายหนึ่ง
Since it's on 24 hours, revenues are generated by product placement.- มันถูกถ่ายทอด 24ช.ม. ไม่คั่นโฆษณา - รายได้จึงมาจากการแทรกสินค้าเข้าไป
Yeah? Fischer stepped over half my bloody lines.เหรอ ไอ้ฟิชเชอร์แทรกบทพูดผมตั้งครึ่ง
I don't know what kind of poison is flowing through you but whatever it is keep it to yourself.ไม่รู้ว่าพิษอะไรมันแทรกซึมไปทั่วตัวคุณ ไม่ว่าอะไรก็ตาม อย่ามาลงที่ฉัน
Would that be a problem?เช่นแทรกซักเฟรมนึง ของภาพโป๊
But my dad interferes less in my life when I pretend... to be an upstanding young citizen with a respectable job.พ่อผมจะเข้ามาแทรกแซงน้อยลง ถ้าผมทำงานสุจริต หรือทำตัวเป็นเยาวชนตัวอย่าง
I have heard of your interventionsฉันเคยได้ยินของการแทรกแซงของคุณ
But outside interference is a possibility.แต่การแทรกแซงภายนอก ก็มีส่วน
Remarkable, isn't it how quickly the venom of the basilisk penetrates the body?ยอดเยี่ยมทีสุด จริงมั้ย พิษของบาซิลิสก์ จะแทรกซึมทั่วร่างอย่างรวดเร็ว
I'm so sorry about interrupting you in group.ขอโทษนะคะที่พูดแทรกคุณตอนคุยกันในกลุ่ม
It could be absorbed by the body and therefore did have implications for human health.และก่อให้เกิดผลแทรกซ้อนต่อสุขภาพมนุษย์
You don't have to identify what the potential problem is just say human health implications.คุณไม่ต้องบอกหรอกว่าอาจเป็นโรคอะไร แค่บอกว่ามีผลแทรกซ้อนต่อสุขภาพมนุษย์ก็พอ
Instead, we will forge a union so strong, the Mongol hordes won't dare attack.ข้าจะเข้าแทรกแซง, โดยปล่อยข่าวว่ามีทัพหนุนเข้ามาเสริมกองกำลังของเรา เหล่าทหารของมองโกลจะไม่กล้ารุกรานเรา

แทรก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
割込む[わりこむ, warikomu] Thai: แทรก ขัดจังหวะ ขัดคอ English: to interrupt
挟む[はさむ, hasamu] Thai: แทรกตรงกลาง English: to hold between

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แทรก
Back to top