ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tractor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tractor*, -tractor-

tractor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tractor (n.) แทรกเตอร์ See also: รถแทรกเตอร์, รถไถ
tractor truck (n.) รถฉุดลาก
tractor-trailer (n.) รถลากที่เป็นรถพ่วง
English-Thai: HOPE Dictionary
tractor(แทรค'เทอะ) n. เครื่องแทรกเตอร์,เครื่องลาก,เครื่องฉุด,เครื่องดึง
English-Thai: Nontri Dictionary
tractor(n) รถแทรกเตอร์,เครื่องลาก,เครื่องดึง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tractorเครื่องดึง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tractor industryอุตสาหกรรมรถแทรคเตอร์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ควายเหล็ก (n.) tractor See also: machine for lowing field
รถแทรกเตอร์ (n.) tractor Syn. รถไถนา
รถไถนา (n.) tractor
ช่างก่อสร้าง (n.) building contractor See also: civil construction
ช่างรับเหมาก่อสร้าง (n.) contractor See also: building contractor Syn. ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ช่างรับเหมาก่อสร้าง (n.) contractor See also: building contractor Syn. ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ช่างรับเหมาก่อสร้าง (n.) contractor See also: building contractor Syn. ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ตีนตะขาบ (n.) caterpillar tractor Syn. รถตีนตะขาบ
ผู้รับเหมา (n.) contractor Syn. ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ผู้รับเหมาก่อสร้าง (n.) contractor See also: undertaker of a package deal Syn. ผู้รับเหมา
รถตีนตะขาบ (n.) caterpillar tractor
เครื่องระบายความร้อน (n.) heat extractor See also: condensing unit
เครื่องระบายความร้อน (n.) heat extractor See also: condensing unit
เครื่องระบายความร้อน (n.) heat extractor See also: condensing unit
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Big old, expensive tractor stuck in the mud.รถแทรคเตอร์ก็ติดหล่ม
The tractor is stuck and we have to pull it out, Alistair.แทรกเตอร์ติดหล่ม เราจะดึงมันขึ้น
Both the tractor and the bentley are registered to a charlie crews.แจ๊คคงคิดว่าเขาต้องตกนรกแล้วแน่ๆ
This car was hit by a tractor trailer.รถคันนี้ถูกรถบรรทุกชน
Both were couples, in a car, hit by a tractor trailer.ทั้งสองครั้งเป็นคู่ชายหญิง อยู่ในรถ ถูกรถบรรทุกชน
Mr. Sanders, your daughter and son-In-Law were hit by the tractor trailer,คุณแซนเดอร์ ลูกสาวและลูกเขยของคุณ ถูกชนด้วยรถบรรทุก
Somebody would have noticed a tractor trailer parked in the neighborhood.แต่ในกรณีนี้ จะต้องมีใครจำได้บ้าง ถ้ามีรถบรรทุกมาจอดแถว ๆ บ้าน
I'm being pulled inside the droid cruiser by a tractor beam.ข้าถูกดึงเข้าไปในยานดรอยด์ ด้วยลำแสงลากจูง
And as the tractor beam is pulling Penny toward to alien mother ship we fade to black.และเมื่อมีลำแสงสาดส่องลงมา เพ็นนีและนายไปสู่ยานแม่ของเอเลี่ยน ...พวกเราก็จะตัดฉากเป็นสีดำ
And the Chairman, Jesus, the way he put his foot down, my guess is the last thing he drove was a tractor on some Ukrainian potato farm.ในฐานะ ปธน. , พระเจ้า แม้แต่วิถีการย่างขา แขกของผมคนนี้รถคันสุดท้าย\ ที่เขาได้ขับเอง
We need that time to get General Skywalker's pod into the tractor beam.เราต้องใช้เวลานั้น ในการนำยานลี้ภัยของนายพลสกายวอล์คเกอร์ เข้าสู่ลำแสงลากจูง
I hate her and the tractor she rode in on.ฉันเกลียดเขาและรถแทรกเตอร์ที่เขาขี่อยู่

tractor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拖车[tuō chē, ㄊㄨㄛ ㄔㄜ, 拖车 / 拖車] trailer (pulled by tractor or other vehicle)
吸引子[xī yǐn zi, ㄒㄧ ˇ ㄗ˙, 吸引子] attractor (math., dynamical systems)
吸引子网络[xī yǐn zǐ wǎng luò, ㄒㄧ ˇ ㄗˇ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 吸引子网络 / 吸引子網絡] attractor network
包工头[bāo gōng tóu, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ ㄊㄡˊ, 包工头 / 包工頭] chief labor contractor
承包人[chéng bāo rén, ㄔㄥˊ ㄅㄠ ㄖㄣˊ, 承包人] contractor
分角器[fēn jiǎo qì, ㄈㄣ ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧˋ, 分角器] a protractor (device to divide angles)
半圆仪[bàn yuán yí, ㄅㄢˋ ㄩㄢˊ ㄧˊ, 半圆仪 / 半圓儀] protractor
量角器[liáng jiǎo qì, ㄌㄧㄤˊ ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧˋ, 量角器] protractor
拖拉机[tuō lā jī, ㄊㄨㄛ ㄌㄚ ㄐㄧ, 拖拉机 / 拖拉機] tractor
拖曳机[tuō yì jī, ㄊㄨㄛ ㄧˋ ㄐㄧ, 拖曳机 / 拖曳機] tractor
包工[bāo gōng, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ, 包工] undertake to perform work within a time limit and according to specifications; contract for a job; contractor

tractor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガーデントラクター[, ga-dentorakuta-] (n) garden tractor
トラクタフィーダ[, torakutafi-da] (n) {comp} tractor feeder
トラクタフィード[, torakutafi-do] (n) {comp} tractor feed
トレーラー(P);トレーラ[, tore-ra-(P); tore-ra] (n) trailer (actually a combination of tractor and trailer); (P)
アトラクター[, atorakuta-] (n) attractor
コントラクター[, kontorakuta-] (n) contractor
サブコン[, sabukon] (n) (abbr) (See サブコントラクター) subcontractor
サブコントラクター[, sabukontorakuta-] (n) (usu. abbr. to サブコン) subcontractor
ストレンジアトラクター[, sutorenjiatorakuta-] (n) strange attractor
ゼネコン[, zenekon] (n) (abbr) general contractor; major construction contractor; (P)
ゼネラルコントラクタ[, zenerarukontorakuta] (n) general contractor; major construction contractor
ゼネラルコントラクター[, zenerarukontorakuta-] (n) (usu. abbr. to ゼネコン) general contractor
下職[したしょく, shitashoku] (n) subcontractor
下請け会社;下請会社[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] (n) subcontractor; subcontracting company
下請け業者[したうけぎょうしゃ, shitaukegyousha] (n) subcontractor
伸筋[しんきん, shinkin] (n) protractor muscle
分度器[ぶんどき, bundoki] (n) protractor
割り普請[わりぶしん, waribushin] (n) dividing work among several contractors
土建屋[どけんや, dokenya] (n) general (civil engineering and construction) contractor; (P)
土建業者[どけんぎょうしゃ, dokengyousha] (n) general (civil engineering and construction) contractor
建設業者[けんせつぎょうしゃ, kensetsugyousha] (n) general (civil engineering and construction) contractor
耕運機;耕耘機[こううんき, kouunki] (n) cultivator; farm tractor; tiller
軍事産業[ぐんじさんぎょう, gunjisangyou] (n) defense contractor; defence contractor; defense industry; defence industry
軍需産業[ぐんじゅさんぎょう, gunjusangyou] (n) defense contractor; defence contractor; defense industry; defence industry
開瞼器[かいけんき, kaikenki] (n) eyelid speculum; lid retractor
雪上車[せつじょうしゃ, setsujousha] (n) snow tractor; snowmobile; snow car; snow vehicle
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トラクタフィード[とらくたふぃーど, torakutafi-do] tractor feed

tractor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รถอีแต๋น[n. exp.] (rot ī-taēn) EN: E-taen ; E-taen farm tractor ; farmer's truck ; motorized cart ; Isan farmer's four wheeled utility truck FR:
รถเกษตร[n. exp.] (rot kasēt) EN: farm truck ; farmer's truck ; E-taen ; E-taen farm tractor ; motorized cart FR:
รถเกษตรกรรม[n. exp.] (rot kasēttr) EN: E-taen ; E-taen farm tractor ; farmer's truck ; motorized cart FR:
รถเกษตรกร[n. exp.] (rot kasēttr) EN: E-taen ; E-taen farm tractor ; farmer's truck ; motorized cart FR:
รถพ่วง[n.] (rot phūang) EN: articulated lorry ; trailer truck (Am.) ; caravan ; trailer ; truck tractor FR: remorque [f] ; semi-remorque [m] ; poids lourd [m]
รถไถ[n.] (rot thai) EN: tractor with a plow ; pushcart FR: motoculteur [m] ; tracteur [m]
รถไทยแลนด์ [n. exp.] (rot Thailaē) EN: E-taen ; E-taen farm tractor ; farmer's truck ; motorized cart FR:
รถไถนา[n. exp.] (rot thainā) EN: tractor with a plow FR: motoculteur [m]
รถไถนาเดินตาม ; รถไถเดินตาม[n. exp.] (rot thainā ) EN: tractor with a plow FR: motoculteur [m]
รถแทรกเตอร์[n. exp.] (rot thraēkt) EN: tractor FR: tracteur [m]
รถตีนตะขาบ[n. exp.] (rot tīntakh) EN: caterpillar tractor FR:
แทรกเตอร์[n.] (thraēktoē =) EN: tractor FR: tracteur [m]
ช่างก่อสร้าง[n. exp.] (chang køsān) EN: building contractor ; builder ; civil construction FR:
ไม้ครึ่งวงกลม[n.] (māi khreung) EN: protractor FR: rapporteur [m]
ผู้รับจ้างช่วง[n. exp.] (phū rapjāng) EN: subcontractor FR:
ผู้รับจ้างก่อสร้าง[n. exp.] (phū rapjāng) EN: contractor FR:
ผู้รับเหมา[n.] (phūrapmao) EN: contractor FR: entrepreneur [m]
ผู้รับเหมาก่อสร้าง[n. exp.] (phūrapmao k) EN: building contractor ; contractor ; undertaker of a package deal FR: soumissionnaire [m]
ผู้รับเหมาหลัก[n. exp.] (phūrapmao l) EN: main contractor FR:
โปรแทรกเตอร์[n.] (prōthraēkto) EN: protractor FR: rapporteur [m]
รับเหมา[v.] (rapmao) EN: contract for ; do contract work ; be a contractor FR:
ตัวดึงดูดลอเรนซ์[n. exp.] (tūa deungdū) EN: Lorenz attractor FR:

tractor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ackerschlepper {m}agricultural tractor; tractor
Ackerschlepperfrontreifen {m}front wheel tractor tyre; tractor front tyre (agricultural)
Gleiskettenschlepper {m}caterpillar tractor
Gartentraktor {m}garden tractor
Sattelzugmaschine {f}prime mover; tractor unit; tractor-trailer
Ackerschlepperhinterradreifen {m}tractor rear tyre (agricultural)
Ackerschlepperreifen {m}tractor tyre (agricultural)
Absauganlage {f}dust extractor
Fettabscheider {m}fat extractor; fat separator
Transportunternehmen {n}haulage firm; haulage contractor
Generalunternehmer {m}prime contractor; general contractor
Retraktor {m}retractor
Schlepper {m}tractor
Schraubenausdreher {m}screw extractor
Aufrollvorrichtung {f} (für Gurte) [auto]seat belt retractor
Stehbolzenausdreher {m}stud extractor
Gewindebohrer-Auszieher {m}tap extractor
Führungsrand {m}tractor margin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tractor
Back to top