ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เอื้อเฟื้อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เอื้อเฟื้อ*, -เอื้อเฟื้อ-

เอื้อเฟื้อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอื้อเฟื้อ (v.) care See also: be concerned, help, aid Syn. พะวง, นำพา, เอาใจใส่, เป็นห่วงเป็นใย, เอื้ออาทร Ops. เห็นแก่ตัว
เอื้อเฟื้อ (v.) help each other See also: aid, do (one) a favor Syn. เอื้ออารี, มีน้ำใจ, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
เอื้อเฟื้อ (v.) help See also: aid, do (one) a favor Syn. มีน้ำใจ, เอื้ออาทร, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
เอื้อเฟื้อ (v.) be generous See also: be bounteous, be bountiful, be kind Syn. เกื้อหนุน, โอบอ้อมอารี
เอื้อเฟื้อ (adj.) generous See also: bounteous, bountiful, kind Syn. เกื้อหนุน, โอบอ้อมอารี
เอื้อเฟื้อ (adj.) kind See also: generous, hospitable Syn. เผื่อแผ่ Ops. ขี้เหนียว, ใจดำ
เอื้อเฟื้อ (v.) be generous See also: be high-minded, be broad-minded, be charitable, be liberal, be magnanimous, be benevolent, be large-minded Syn. ใจอารี, เมตตากรุณา Ops. ใจแคบ
เอื้อเฟื้อ (adj.) generous See also: broad-minded, openhanded, freehanded, lenient, magnanimous Syn. ใจอารี, เมตตากรุณา Ops. ใจแคบ
เอื้อเฟื้อ (v.) be generous See also: be concerned about, be interested in, care for Syn. แยแส, เอาใจใส่
เอื้อเฟื้อ (v.) help See also: assist, aid, favor, do a good turn Syn. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, สนับสนุน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (v.) help each other See also: aid, do (one) a favor Syn. เอื้ออารี, มีน้ำใจ, เอื้อเฟื้อ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (v.) help See also: aid, do (one) a favor Syn. มีน้ำใจ, เอื้ออาทร, เอื้อเฟื้อ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (v.) generous See also: helpful, kindhearted Syn. โอบอ้อมอารี, เผื่อแผ่
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (adj.) generous See also: kind, lavish, liberal, bountiful, open-handed Ops. แล้งน้ำใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (v.) have the will See also: be considerate, be thoughtful, be willing to, be benevolent, be kind-hearted Ops. แล้งน้ำใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (v.) have the will See also: be considerate, be thoughtful, be willing to, be benevolent, be kind-hearted Syn. มีน้ำใจ, ใจดี Ops. แล้งน้ำใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (v.) have the will See also: be considerate, be thoughtful, be willing to, be benevolent, be kind-hearted Syn. มีน้ำใจ, ใจดี Ops. แล้งน้ำใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (v.) be generous See also: be bounteous, be bountiful, be kind Syn. อารี, โอบเอื้อ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (adj.) generous See also: bounteous, bountiful, kind Syn. อารี, โอบเอื้อ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (adj.) too generous See also: openhanded, lavish, ostentatious, magnanimous Syn. ใจกว้าง, กรุณา, เมตตา Ops. ใจแคบ, ใจดำ
English-Thai: HOPE Dictionary
bountiful(เบา'ทิฟูล) adj. ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อ,อารี,อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เหลือหลาย
charitable(แช'ริทะเบิล) adj. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ใจบุญ,กรุณาปรานี,โอบอ้อมอารี, See also: charismatic n.
civility(ซิฟวิล'ลิที) n. ความสุภาพ,มารยาท,ความเอื้อเฟื้อ,อัธยาศัย,อารยธรรม,วัฒนธรรมประเพณี, Syn. courtesy
civilly(ซิฟ'วิลลี) adv. เป็นไปตามกฎหมายแพ่ง,สุภาพ,มีอัธยาศัย,มีใจเอื้อเฟื้อ
condescension(คอนดิเซน'เชิน) n. การยอมรับ,การถ่อมตัวลงมา,การก้มหัวลง,ท่าทีที่กรุณา,ท่าทีที่เอื้อเฟื้อ., See also: condescensive adj. ดูcondescension, Syn. condescendence
courteous(เคอ'เทียส) adj. มีมารยาท,สุภาพ,มีอัธยาศัย,มีความเอื้อเฟื้อ, See also: courteousness n., Syn. polite,civil ###A. impolite
courtesy(เคอ'ทิซี) n. มารยาท,ความสุภาพ,ความเอื้อเฟื้อ,อัธยาศัย. -Id. (drop a courtesy ถอนสายบัว), Syn. politeness,graciousness
couthie(คู'ธี) adj. เอื้อเฟื้อ,กรุณา,มีไมตรีจิต
doll(ดอล) n. ตุ๊กตา,หญิงที่สวยงามมาก,ชายงาม,คนที่ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.vt.,vi. แต่งตัวจนสวยพริ้ง. -Phr. (doll up แต่งตัวหรูหรา), See also: dollish adj. ดูdoll dollishly adv. ดูdoll, Syn. toy
hospitality(ฮอสพิแทล'ลิที) n. ความมีมิตรไมตรีจิต,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Syn. welcome,conviviality,cordiality
magnanimity(แมกนะนิม'มิที) n. ความมีใจกว้าง,ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ความสูงส่ง,ความไม่เห็นแก่ตัว,ความมีจิตใจสูงส่ง,การกระทำที่มีใจสูงส่ง
magnanimous(แมกแนน'นิมัส) adj. ใจกว้าง,มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,มีจิตใจสูงส่ง,สูงส่ง., See also: magnanimousness n., Syn. noble,generous
open-handed(โอ'เพินแฮน'ดิด) adj. ใจดี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: open-handedness n., Syn. munificent
openhanded(โอ'เพินแฮน'ดิด) adj. ใจดี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: open-handedness n., Syn. munificent
ungenerous(อันเจน'เนเริส) adj. ขี้เหนียว,ใจคับแคบ,ไม่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.
unselfish(อันเซล'ฟิ?) adj. ไม่เห็นแก่ตัว,มีน้ำใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่., See also: unselfishly adv. unselfishness n., Syn. liberal
English-Thai: Nontri Dictionary
bountiful(adj) มากมาย,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อ,อุดม
BROAD-broad-minded(adj) ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อ,มีน้ำใจ
charitable(adj) ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
charity(n) ความใจบุญ,การกุศล,การทำทาน,ความกรุณา,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
courtesy(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความเอื้อเฟื้อ,มารยาท,อัธยาศัย
generosity(n) ความเอื้อเฟื้อ,ความเผื่อแผ่,ความกรุณา,ความมีน้ำใจ,ความใจดี
generous(adj) เอื้อเฟื้อ,เผื่อแผ่,กรุณา,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,ไม่เห็นแก่ตัว
hospitality(n) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,การต้อนรับขับสู้,ความมีน้ำใจ
merciful(adj) เอื้อเฟื้อ,เมตตา,กรุณา
munificence(n) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ความกรุณา,ความใจกว้าง
munificent(adj) เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,กรุณา,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี
oblige(vt) กรุณา,บังคับ,ผูกมัด,เอื้อเฟื้อ,ทำบุญคุณให้
obliging(adj) กรุณา,มีเมตตา,มีใจเอื้อเฟื้อ
unselfish(adj) เอื้อเฟื้อ,ไม่เห็นแก่ตัว,เผื่อแผ่,ใจกว้าง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Altruismความเอื้อเฟื้อ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
openhanded (adj.) เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ See also: ใจกว้าง Syn. generous, liberal Ops. narrow
brotherly love (n.) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ See also: ความโอบอ้อมอารี, ความใจบุญสุนทาน Syn. leniency
charity (n.) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ See also: ความโอบอ้อมอารี, ความใจบุญสุนทาน Syn. brotherly love, leniency
leniency (n.) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ See also: ความโอบอ้อมอารี, ความใจบุญสุนทาน Syn. brotherly love
liberality (n.) ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't need your advice or your charityฉันไม่ต้องการคำแนะนำหรือความเอื้อเฟื้อจากคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Most hospitable.- คุณเอื้อเฟื้อดีจริง ๆ
Thanks again for the furniture and the stereo.ขอบคุณที่เอื้อเฟื้อ เฟอร์นิเจอร์และสเตอริโอ
It cannot unfold with such elegance, tranquillity and delicacy... or with such sweetness, affability, courtesy... restraint and generosity.มันไม่สามารถอวดอ้างได้ดั่ง ความงดงาม ความสงบ ความละมุนละไม หรือดั่ง ความหอมหวาน ความอ่อนโยน ความนอบน้อม ความอดกลั้น และความเอื้อเฟื้อ
Thank you for your hospitality.ขอบคุณสำหรับความเอื้อเฟื้อของคุณ
I give you King Peter, the Magnificent.นี่คือ ราชันย์ปีเตอร์... ผู้มีใจเอื้อเฟื้อ
I'm gonna let you forget all the terrible things you've done.แต่แทนที่จะทำอย่างนั้นฉันจะเอื้อเฟื้อนายแล้วกัน
I'd like to thank you for your hospitality, ma'am.ผมอยากขอบคุณ ในความเอื้อเฟื้อที่อบอุ่น คุณนาย
Of the Brethren Court.ความเอื้อเฟื้อของแจ็ค
Thank you so much for the hospitality, Mr. Sunday.ขอบคุณมากสำหรับความเอื้อเฟื้อ คุณซันเดย์
You're Linderman. When you need something, you send your boys.คำขอนั้นเป็นความเอื้อเฟื้อนะ ที่รัก
AII courtesy of Mr; Hahn and his new client, Christine collins;ด้วยความเอื้อเฟื้อของคุณฮาห์น ที่รับเป็นทนายให้กับคุณนายคอลลินส์
That I can look at your face and know your philosophy. It's kindness.ผมมองใบหน้าคุณ,รู้ปรัชญาการใช้ชิวิตของคุณ มันเป็นความเอื้อเฟื้อ
Courtesy of the French government for past services rendered.ความเอื้อเฟื้อของรัฐบาลฝรั่งเศส สำหรับบริการส่งคืน
"Tiny" is not the word for your extraordinary generosity."นิดเดียว" ไม่ใช่คำที่เหมาะกับความเอื้อเฟื้อที่พิเศษมาก ๆ ของคุณ
I give them multiple reasons to be generous.เหตุผลของฉันมีหลายอย่างเลย เพื่อเป็นการเอื้อเฟื้อ
My generosity has been boundless,ความเอื้อเฟื้อของข้าไม่มีที่สิ้นสุด
Jason, can I crash at your place for a little while or not?เจสัน นายจะช่วยเอื้อเฟื้อที่พัก ให้ผมหน่อยได้ไหม?
We'll ask them to extend you every courtesy.เราจะบอกเขาให้ช่วยเอื้อเฟื้อคุณทุกอย่าง
Safe, osperous, welcoming.ปลอดภัย ผู้คนใจเอื้อเฟื้อ ยินดีต้อนรับขัีบสู้
No, seriously, your fashion sense, your generosity.จริงๆนะ ทั้งรสนิยมทางแฟชั่น ความเอื้อเฟื้อ
I'm just a poor and neglected neighbor, in whom Kim Joo Won is showing some benevolent interest.ฉันก็แค่คนจนคนนึงที่เพื่อนบ้านผู้ห่างเหินจะนึกถึงและเอื้อเฟื้อ
My quest affords me no such luxury.ภารกิจเพื่อเกียรติยศของข้า ไม่เอื้อเฟื้อให้ข้าทำแบบนั้น
See, God don't give charity to those who are well and able.พระเจ้าไม่มอบความเอื้อเฟื้อ ต่อคนที่เพียบพร้อมหรอก
If we're going to set a more generous tone for the summer, it's clear I'm going to have to do something fresh and provocative, so...แต่เราจะไม่เขาพวกเขาทั้ง $50000 ที่รัก ถ้าพวกเราจะเตรียมทำใจเอื้อเฟื้อ สำหรับซัมเมอร์ มันชัดเจนว่าฉันต้องทำอะไรใหม่ๆ
VANCE: Colonel, thank you for making this happen.ขอบคุณครับ ผู้พัน, ที่ให้ความเอื้อเฟื้อ
Due to the collective spirit of this club- particularly the hard ad sales work of Kurt and the generosity of the entire Hummel-Hudson household- it's my pleasure to announce that we have raised the money to do West Side Story this year.เนื่องด้วยการร่วมแรงร่วมใจของพวกเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำโฆษณาของเคิร์ท และความเอื้อเฟื้อจากครอบครัวฮัมเมล-ฮัดสัน
Anyway, as you can see, our offer is more than generous.ยังไงก็ตาม อย่างที่เห็น ข้อเสนอของเรา เอื้อเฟื้อมากนะ
And with that generous offer, you can pretty much go wherever and do whatever you please.และด้วยข้อเสนอที่เอื้อเฟื้อนี้ นายจะไปที่ไหนก็ได้ที่นายอยากไป และทำสิ่งที่นายชอบ
It's a start anyway. Thanks to your generosity.นี่เป็นจุดเริ่มต้น ขอบคุณสำหรับ ความเอื้อเฟื้อของพวกคุณ
And there's lots more where that came from, courtesy of her B.F.F., S.V.D.W.และอื่นๆอีกมากว่ามาจากที่ไหน ความเอื้อเฟื้อจากเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอ
Our friend was just letting us know as a courtesy.เพื่อนเราคนนี้แค่เอื้อเฟื้อบอกให้รู้
No, this is way too generous.เปล่า วิธีนี้มันเอื้อเฟื้อเกินไป
Everybody's been so generous.ทุกคนช่างมีเมตตาและเอื้อเฟื้อ
I don't know if she was being generous or just cleaning out her basement.หนูไม่รู้ ตกลงเธอมีเมตตาเอื้อเฟื้อ หรือ แค่อยากกำจัดของออกจากห้องใต้ดินเธอ
Hostility posing as professionalism.มีความเอื้อเฟื้อแต่แสร้งทำเป็นมืออาชีพ
It's our way in, courtesy of Alaric Saltzman's interest in the Mystic Falls underground railroad.นี่คือทางเข้าของพวกเรา เอื้อเฟื้อโดย อลาริค ซอลท์แมน ผู้สนใจ ในทางรถไฟใต้ดินของมิสติก ฟอลส์
Honesty,courtesyandkindness are practiced by all.ความซื่อสัตย์ ความเอื้อเฟื้อและความเมตตา ก่อเกิดขึ้นในใจของทุกคนอีกครั้ง
Okay, later, if you're feeling magnanimous,โอเคในภายหลังหากคุณรู้สึกเอื้อเฟื้อเผื่อแผ
Look, I know you found a place as far away from people as you could, but you're gonna have to learn that if you're gonna live south of the Mason-Dixon line, people give you stuff.ฉันรู้ เธอพบสถานที่ หลีกไกลผู้คน เท่าที่เธอทำได้ แต่เธอก็ต้องรู้จักเรียยนรู้ด้วย ถ้าเธออยากจะอยู่ฝั่งใต้ถนน เมสัน ดิกสัน ชาวบ้านเขาเอื้อเฟื้อกัน
Oh, she was generous with her time as well as her money.เธอเอื้อเฟื้อมาก ทั้งเวลาและเงินของเธอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เอื้อเฟื้อ
Back to top