ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hospitable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hospitable*, -hospitable-

hospitable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hospitable (adj.) ที่มีความโอบอ้อมอารีย์ See also: ที่มีใจยินดี, ที่มีอัธยาศัยดี, ที่มีมิตรไมตรีจิต Syn. cordial, friendly, welcoming Ops. unfriendly
English-Thai: HOPE Dictionary
hospitable(ฮอส'พิทะเบิล) adj. มีมิตรไมตรีจิต,มีอัธยาศัย,ชอบต้อนรับแขก,ตอนรับขับสู่,เมตตากรุณา,ต้อนรับความคิดใหม่ ๆ, See also: hospitably adv., Syn. cordial,receptive
English-Thai: Nontri Dictionary
hospitable(adj) ใจดี,ต้อนรับขับสู้,อารี,มีเมตตากรุณา,มีอัธยาศัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am not a persuasive man Sayuri, but if you, and a few Geisha, would once again put on your kimono and join us, we can show the Americans how hospitable our country can be.ผมไม่ใช่คนชักจูงใครเก่ง แต่ถ้าคุณ และเกอิชาซักสองสามคน ใส่กิโมโน และทำงานกับเราอีกครั้ง เราจะแสดงให้ชาวอเมริกัน เห็นว่าประเทศเราน่าสนใจแค่ไหน
Some are already looking for new, more hospitable lands.บ้างมองหาที่อยู่ใหม่ ที่ปลอดภัยกว่าแล้ว
That ain't very hospitable now, is it?ที่ไม่ได้ ใจดี มาก ตอนนี้ มันคือ อะไร
Since no one was hospitable enough to invite me in,เมื่อไม่มีใครที่ใจดีพอ ที่จะชวนผมเข้าไปล่ะก็
I need to find a location that's more hospitable than the mean streets of Pasadena, like...ฉันต้องการสถานที่ๆใจดี มากกว่าถนนที่ใจร้ายของพาซาดีน่า เช่น...
They're not exactly hospitable this time of year.ช่วงนี้ที่นั่นไม่ค่อยยินดีต้อนรับใคร
I'm not feeling real hospitable right now.หนูยังไม่พร้อมจะต้อนรับใครตอนนี้
Oliver's as hospitable as they come.โอลิเวอร์มีความเมตตากับแขกผู้มาเยือน
Most hospitable.- คุณเอื้อเฟื้อดีจริง ๆ
Especially when we've been so hospitable.ขนาดพวกเรา มีไมตรีจิตให้ขนาดนี้
Or a house full of dwarves. I hear they're very hospitable.หรือปราสาทที่มี ทหารรายล้อมอยู่ก็ได้นะ
Who would dare set foot on this inhospitable summit?ใครล่ะจะกล้าย่างเท้าเข้าไป ในสถานที่แบบนี้

hospitable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
穷山恶水[qióng shān è shuǐ, ㄑㄩㄥˊ ㄕㄢ ㄜˋ ㄕㄨㄟˇ, 穷山恶水 / 窮山惡水] barren hills and treacherous rapids (成语 saw); inhospitable natural environment
好客[hào kè, ㄏㄠˋ ㄎㄜˋ, 好客] hospitality; to treat guests well; to enjoy having guests; hospitable; friendly

hospitable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
丁重(P);鄭重[ていちょう, teichou] (adj-na,n) polite; courteous; hospitable; (P)
厚い(P);篤い[あつい, atsui] (adj-i) (1) (厚い only) thick; deep; heavy; (2) kind; cordial; hospitable; warm; faithful; (3) (篤い only) serious (of an illness); (4) (厚い only) abundant; (P)
懇ろ;懇(io)[ねんごろ;ねもころ(ok), nengoro ; nemokoro (ok)] (adj-na) (1) kind; courteous; hospitable; warmly respectful; (2) (See 懇ろになる) intimate; (n,vs) (3) (arch) becoming intimate; having an intimate relationship (sometimes esp. a homosexual relationship)

hospitable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous ; friendly ; kind FR: bienveillant ; hospitalier
อารีอารอบ[adj.] (ārī-ārøp) EN: kind ; generous ; hospitable FR:
อาทร[adj.] (āthøn) EN: kind (to) ; concerned (for/about) ; hospitable FR:
ด้วยไมตรีจิต[adj.] (dūay maitrī) EN: hospitable FR:
โอบอ้อมอารี[adj.] (ōp-øm-ārī) EN: generous ; bounteous ; bountiful ; kind ; helpful ; kind-hearted ; hospitable FR: généreux ; bon ; serviable ; gentil

hospitable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungastlich {adj} | ungastlicher | am ungastlichsteninhospitable | more inhospitable | most inhospitable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hospitable
Back to top