ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นน้ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นน้ำ*, -เป็นน้ำ-

เป็นน้ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นน้ำ (adv.) fluently See also: incessantly, eloquently Syn. คล่อง, เรื่อยๆ, น้ำไหลไฟดับ Ops. ตะกุกตะกัก, สะดุด, ติดขัด
เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน (adv.) as a team See also: with one heart and one mind, with one idea and will Syn. เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (v.) be of one heart and one mind See also: be dedicated heart and soul to the same cause, be in unity, cohere Syn. ปรองดอง, สามัคคี, เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน Ops. แตกแยก
เป็นน้ำเป็นนวล (v.) look healthy Syn. มีน้ำมีนวล, ผุดผ่อง, ผ่องใส, เปล่งปลั่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
acetify(อะเซท' ทิไฟ) vt., vi. เปลี่ยนเป็นน้ำส้มสายชู, ทำให้เปรี้ยว (turn into vinegar)
ammonolysisขบวนการหนึ่งที่คล้าย hydrolysis แต่เป็นแอมโมเนียแทนที่จะเป็นน้ำ
amylolysis(แอมมิลอล' ลิซิส) n. การเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล. -amylolytic adj.
amylopsin(แอมมิลพ' ซิน) n. เอ็นไซม์ของน้ำย่อยตับอ่อน มันสามารถเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล
elixir(อีลิค'เซอะ) n. สารละลายแอลกอฮอล์ที่มีกลิ่นหอมและรสหวานใช้ทำเป็นน้ำยา,ยาแก้สารพัดโรค (panacea)
frappe(ฟระเพ') n. น้ำผลไม้แช่เย็นจนขึ้นเกล็ดน้ำแข็ง,เหล้าที่เทลงบนก้อนน้ำแข็ง. adj. เยือกเย็น,เย็นเป็นน้ำแข็ง
freeze(ฟรีซ) {froze,frozen,freezing,freezes} vi.,vt. (ทำให้) แข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง,เย็นจนแข็ง,ยึดมั่นกับบางสิ่งบางอย่าง,ตกตะลึง,สะดุ้ง,หยุดอย่างกะทันหันเคลื่อนไม่ได้เนื่องจากความกลัว ช็อคหรืออื่น -Ph. (freeze on (onto) ยึดติด,ยึดมั่น) . -n. การทำให้เย็นจนแข็ง,ภา
frost(ฟรอสทฺ) n. ความเย็นจัดจนน้ำค้างแข็ง,ความเยือกเย็นของอารมณ์,ความล้มเหลวสิ้นเชิง vt. ปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็ง,จับตัวเป็นน้ำแข็งบน,ทำให้เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง vi. แข็งตัว,กลายเป็นน้ำแข็ง.
frosting(ฟรอส'ทิง) n. การจับตัวเป็นน้ำแข็ง,เปลือกน้ำตาลสีขาวที่ใช้โรยหน้าขนม, Syn. icing
frosty(ฟรอส'ที) n. หนาวจัด,ซึ่งจับตัวเป็นน้ำแข็ง,ขาดความรู้สึกที่อบอุ่น,ผมหงอก,แก่เฒ่า., See also: frostily adv. frostiness n., Syn. icy,hoary
gelid(เจล'ลิด) adj. หนาวมาก,เป็นน้ำแข็ง., See also: gelidity,gelidness n. gelidly adv.
ice(ไอซฺ) n. น้ำแข็ง,ท่านที่เฉยเมย,สินบน,ไอศกรีม -v. ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง,เปลี่ยนเป็นน้ำแข็ง,แข็งตัว,คลุมด้วยสิ่งที่คล้ายน้ำแข็ง adj. ทำด้วยน้ำแข็ง, Syn. frozen water
mucilaginous(มิวซะแลจฺ'จะเนิส) adj. เป็นน้ำเมือกเหนียว,ซึ่งให้น้ำเมือก.
oiliness(ออย'ลิเนส) n. การทาด้วยน้ำมัน,การมีน้ำมันเจือปน,ลักษณะที่เป็นน้ำมัน,ความเยิ้มไปด้วยน้ำมัน,การเอาอกเอาใจ,การประจบ,ความราบรื่น,ความกลมกล่อม
one(วัน) adj.,n. หนึ่ง,เดียว,เดี่ยว,แน่นอน -Phr. (at one เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน) pron. บุคคลหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง
sodality(โซแคล'ลิที) n. สัมพันธไมตรี,มิตรไมตรีจิต,ความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน,ความเป็นเพื่อน,สมาคม,สังคม,สมาคมฆราวาส เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ทางศาสนา
sperm oiln. น้ำมันสีเหลืองจากปลาวาฬ (sperm whale) ใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่น
unctuous(อังคฺ'ชูเอิส) adj. เป็นน้ำมัน,เป็นมัน,ลื่น,หล่อลื่น,ลื่นเกินไป,เหมือนสบู่,ประจบสอพลอ., See also: unctuousity n. unctuousness n. unctuously adv.
varnish(วาร์'นิ?) n. น้ำมันชักเงา,น้ำมันขัดเงา,น้ำมันเคลือบเงา,น้ำมันในเยื่อต้นไม้บางชนิดที่ใช้เป็นน้ำมันชักเงา,สิ่งที่คล้ายน้ำมันชักเงา,น้ำมันทาเล็บ. vt. ใส่น้ำมันดังกล่าว,ชักเงาด้วยน้ำมันชักเงา., See also: varnisher n. varnishy,adj.
wateriness(วอ'เทอรินิส) n. ความเป็นน้ำ,ความมีน้ำผสมอยู่ด้วย
waterish(วอ'เทอะริช) adj. ค่อนข้างมีน้ำมาก,ค่อนข้างจะเป็นน้ำ, See also: waterishly adv. waterishness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
copious(adj) อุดมสมบูรณ์,มากมาย,ไหลหลั่ง,เป็นน้ำท่วมทุ่ง
diffuse(adj) ฟุ่มเฟือย,มากเกินไป,เป็นน้ำท่วมทุ่ง
freeze(vi) กลายเป็นน้ำแข็ง,แข็งตัว,ติดแน่น,แช่เย็น
greasy(adj) เป็นน้ำมัน,มีมัน,ลื่นเหมือนน้ำมัน
homogeneous(adj) เหมือนกัน,เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
liquefy(vt) ทำให้เหลว,ทำให้เป็นน้ำ
oily(adj) ลื่น,เป็นน้ำมัน,เหมือนน้ำมัน,ช่างประจบ,เอาอกเอาใจ
sodality(n) ความเป็นเพื่อนกัน,ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,มิตรไมตรีจิต
solidarity(n) ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,ความสมัครสมาน
watery(adj) เป็นน้ำ,เปียก,แฉะ,มีน้ำ,จืดจาง,ใส
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abyssal Zone เขตน้ำในระบบนิเวศทะเลที่แสงส่องไม่ถึง เป็นส่วนที่เป็นน้ำในระบบนิเวศทะเลที่แสงส่อง ไม่ถึง ถือว่าเป็นระบบนิเวศ ที่ไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีการผลิต ต้องใช้ผลผลิตจากส่วนของ Euphotic zone ดู Euphotic zone เพิ่มเติม [สิ่งแวดล้อม]
amylaseอะไมเลส, เอนไซม์ช่วยในการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล  มีอยู่ในน้ำลายลำไส้เล็ก และตับอ่อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bath Oilsสิ่งปรุงผสมน้ำอาบชนิดที่เป็นน้ำมันน้ำมันสำหรับอาบน้ำ [การแพทย์]
Caramelน้ำตาลไหม้,น้ำตาลเคี่ยวไหม้,สีที่ได้จากการนำน้ำตาลมาเผาเป็นน้ำตาลเคี่ยวไหม้ [การแพทย์]
Crackingกระบวนการที่ทำให้โมเลกุลขนาดใหญ่ของสารไฮโดรคาร์บอนชนิดหนักแตกตัวเป็นโมเลกุลที่เล็กลงเป็นการทำให้น้ำมันหนักแตกตัวให้เป็นน้ำมันเบาที่มีมูลค่าสูงขึ้น ถ้าทำให้โมเลกุลแตกตัวด้วยความร้อน เรียกว่า Thermal cracking ถ้าแตกตัวโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา เรียกว่า catalytic (cat) cracking และถ้ากระบวนการ cat cracking เกิดขึ้นในบรรยากาศก๊าซไฮโดรเจน เรียกว่า hydrocracking [ปิโตรเลี่ยม]
Estuary ชวากทะเล หรือบริเวณปากแม่น้ำ บริเวณส่วนล่างของปากแม่น้ำที่มีความกว้าง มากกว่าปกติจนมีลักษณะ คล้ายอ่าว เป็นบริเวณที่น้ำจืดกับน้ำทะเลมาผสมกันเป็นน้ำกร่อยซึ่งมี ความเค็มอยู่ระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็ม กระแสน้ำขึ้นลงมีอิทธิพลสำคัญ ต่อลักษณะทางกายภาพและชีววิทยา บริเวณปากแม่น้ำซึ่งน้ำทะเลเข้าไปผสมกับน้ำจืด เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีอัตราการผลิต และผลผลิตสูง บริเวณปากแม่น้ำในส่วนต่าง ๆ ของโลก อาจมีผลผลิตแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศ ลักษณะทางอุทกวิทยา และลักษณะธรณีสัณฐานของชายฝั่งทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Fog หมอก เป็นน้ำในอากาศหรือไฮโดรมีทิเออร์ (hydrometeor) ชนิดหนึ่งที่ ประกอบด้วยกลุ่มละอองน้ำขนาดเล็กมากสามารถมองเห็นได้ด้วย ตาเปล่าลอยอยู่ในอากาศใกล้พื้นดิน โดยปกติจะทำให้ทัศนวิสัยทาง แนวนอนที่ผิวพื้นโลกลดลงเหลือน้อยกว่า 1 กิโลเมตร (0.62 ไมล์) ถ้าละอองน้ำที่ประกอบเป็นหมอกนั้นเป็นผลึกน้ำแข็ง เราเรียกว่า หมอกน้ำแข็ง (ice fog) หมอกหรือเมฆต่างกันแต่เพียงว่า หมอกนั้นมีฐานอยู่ติดพื้นดิน ส่วนฐานเมฆอยู่สูงเหนือพื้นดินขึ้นไป หมอกทุกชริดเกิดเมื่ออุณหภูมิอากาศมีค่าเท่ากับหรือเกือบเท่ากับอุณหภูมิจุด น้ำค้างทำให้ไอน้ำกลั่นตัวเป็นละอองน้ำ การเกิดหมอกนั้นเกิดขึ้นได้ 2 วิธี เมื่ออุณหภูมิของอากาศลงลด จนเท่ากับอุณหภูมิน้ำค้างจะจะเกิดหมอกชนิดที่เกิดจากการพาความร้อนในแนวนอน (advection fog) หมอกเกิดจากการแผ่รังสี (radioaction fog) หรือหมอกลาดเนินเขา (up-slop fog) อีกวิธีหนึ่งคือ เกิดจากเพิ่มความชื้นเข้าไปในอากาศทำให้จุดน้ำค้างมีค่าสูงขึ้น ซึ่งจะเกิดหมอกชนิดไอน้ำ (steam fog) หรือหมอกในแนวปะทะอากาศ (frontal fog) จะไม่เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิจุดน้ำค้างต่างจากอุณหภูมิอากาศเกินกว่า 4 องศาฟาเรนไฮด์ (2.2 องศาเซลเซียส) [สิ่งแวดล้อม]
Gasolineน้ำมันเบนซินผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นกลุ่มสารประกอบเบา (Light distillates) ซึ่งประกอบด้วย gasoline และ kerosene โดย gasolineใช้เป็นน้ำมันเบนซินที่ใช้กับเครื่องรถยนต์และใช้เป็นน้ำมันเครื่องบินบางชนิด (aviation gasoline) หรืออาจใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี [ปิโตรเลี่ยม]
Hadal Zone เขตน้ำลึกในระบบนิเวศทะเล ส่วนที่เป็นน้ำในระบบนิเวศทะเล และเป็นส่วนที่ลึกมากๆ เกินกว่า 6,000 เมตร [สิ่งแวดล้อม]
Limnetic Zone เขตผิวน้ำ ระบบนิเวศน้ำจืดที่เป็นน้ำนิ่ง ซึ่งอยู่ในบริเวณผิวหน้าน้ำตอนบนจนถึง ระดับลึกที่แสงสามารถส่องลงไปถึง ที่ระดับนี้อัตราการสังเคราะห์แสง จะเท่ากับอัตราการหายใจ เรียกว่า compensation level สิ่งมีชีวิต ที่พบบริเวณนี้ ได้แก่ แพลงก์ตอน (Plankton) เนคตอน (Nekton)และสัตว์พวกที่อยู่บผิวน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Littoral Zone เขตชายฝั่ง (1) Littoral Zone เขตชายฝั่ง : ระบบนิเวศน้ำจืดที่เป็นน้ำนิ่ง เป็นบริเวณที่ตื้นรอบๆ แหล่งน้ำ แสงสามารถส่องถึงพื้นดินก้นน้ำได้ บริเวณนี้มีพืชน้ำที่มีรากหยั่งลงถึงดินอยู่มาก เช่น ผักตบชวา บัวสาย บัวหลวง ตลอดจนสาหร่ายที่จมอยู่ใต้น้ำอื่นๆ เช่น สาหร่ายหางกระรอก (2) Littoral Zone เขตชายฝั่งและเขตน้ำขึ้นน้ำ-ลง : เป็นบริเวณชายฝั่งที่อยู่เหนือระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงไปจนถึงระดับน้ำลงต่ำ สุด ซึ่งอาจจำแนกย่อยออกเป็นชายฝั่งตอนบนหรือเขตละอองน้ำเค็ม (Supralittoral, spray zone) ซึ่งเป็นเขตตั้งแต่ระดับน้ำขึ้นสูงสุดขึ้นไปบนฝั่งจนสุดเขตที่ละอองน้ำเค็ม จะขึ้นถึง และเขตที่ถัดลงมาในทะเล คือ เขตน้ำขึ้น-ลง (Littoral, intertidal zone) ซึ่งเป็นเขตที่อยู่ระหว่างระดับน้ำขึ้นสูงสุดและระดับน้ำลงต่ำสุด [สิ่งแวดล้อม]
Mist หมอกน้ำค้าง เป็นน้ำในอากาศหรือไฮโดรมีทิเออร์ (hydrometeor) ซึ่งประกอบ ด้วยละอองเล็กมากจนไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือละอองน้ำ ดูดความชื้น (hydroscopic water droplets) ลอยอยู่ในอากาศ หมอกน้ำค้างมีลักษณะเช่นเดียวกับหมอกแต่บางกว่า เมื่อมีหมอกน้ำค้างเกิดขึ้นเหนือที่ใดมักจะแลดูคล้ายม่านบาง สีเทาคลุมอยู่เหนือภูมิประเทศแห่งนั้น ทำให้ทัศนวิสัยที่ผิวพื้นดินลดลงน้อยกว่าหมอก แต่ยังเห็นได้ใกล้เกินกว่า 1 กิโลเมตร ความชื้นสัมพันธ์ในหมอกน้ำค้างมักจะน้อยกว่า 95% หมอกน้ำค้างเป็นสภาพอากาศที่อยู่ระหว่างฟ้าหลัวชื้น (damp haze) กับหมอก [สิ่งแวดล้อม]
Naphthaแนฟทา ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นน้ำมันส่วนเบา อยู่ระหว่าง Gasoline และ kerosene ใช้เป็นน้ำมันเบนซินที่ใช้กับเครื่องรถยนต์ หรือใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมโตรเคมี [ปิโตรเลี่ยม]
saccharinแซ็กคาริน, สารประกอบชนิดหนึ่งมีสูตรเคมี C6H4SO2CONH เป็นผลึกสีขาว แยกสลายที่อุณหภูมิ 224°C มีความหวานประมาณ 550 เท่าของน้ำตาล ทราย แต่ไม่มีคุณค่าทางอาหาร ใช้เป็นน้ำตาลเทียม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Salt-Water Intrusion การแพร่เข้าปนของน้ำเค็ม การแพร่กระจายของน้ำเค็มเข้าไปในแหล่งน้ำจืด และทำให้แหล่งน้ำจืดเดิม เปลี่ยนสภาพเป็นน้ำเค็ม อาจเกิดขึ้นได้ทั้งแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน [สิ่งแวดล้อม]
sucroseซูโครส, น้ำตาลโมเลกุลคู่ชนิดหนึ่ง  สูตรโมเลกุลคือ C12H22O11 เกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 โมเลกุล คือฟรักโทสและกลูโคส มาเรียงต่อกัน น้ำตาลชนิดนี้พบในอ้อยซึ่งนำมาทำเป็นน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลทราย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Supratidal เขตน้ำทะเลขึ้นถึง ส่วนที่เป็นน้ำในบริเวณที่ตื้นจากริมฝั่งจนถึง ที่มีความลึก 200 เมตร ในระบบนิเวศทะเล ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำทะเลจะขึ้นถึงในช่วงน้ำมาก [สิ่งแวดล้อม]
Precipitation น้ำฟ้าหรือหยาดน้ำฟ้า น้ำในลักษณะของเหลว หรือของแข็งรูปผลึก หรือของแข็งอสัณฐาน (amorphous) ซึ่งเกิดจากก้อนเมฆบนท้องฟ้าแล้วตกลงมายังพื้นโลก เช่น ฝน หิมะ ลูกเห็บ ฯลฯ หรือน้ำที่ตกจากฟ้าลงสู่ดินไม่ว่าจะมีภาวะ เป็นน้ำหรือน้ำแข็ง เช่น ฝนละออง ฝนธรรมดา หิมะ และลูกเห็บ ลักษณะของหยาดน้ำฟ้าดังกล่าวแล้วแตกต่างไปจากเมฆ หมอก น้ำค้างแข็ง และไอน้ำ หรือน้ำแข็งในรูปอื่นๆ ตรงที่หยาดน้ำฟ้าจะต้องตกจากบรรยากาศถึงพื้นดิน การวัดปริมาณของหยาดน้ำฟ้าใช้เครื่องมือแบบเดียวกันกับการวัดฝน ถ้าหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมาในเครื่องวัดนั้นมีลักษณะเป็นน้ำแข็ง ต้องทำให้ละลายตัวเป็นน้ำเสียก่อนแล้วจึงวัดปริมาณของน้ำนั้นออกมาด้วยการ เทียบเป็นความสูง คือเป็นเซนติเมตร หรือเป็นนิ้วเช่นเดียวกับการวัดฝน (พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2516) [สิ่งแวดล้อม]
TNT equivalentสมมูลทีเอ็นที, การวัดพลังงานที่ปลดปล่อยจากระเบิดนิวเคลียร์ โดยเทียบเป็นน้ำหนักของระเบิดทีเอ็นที (TNT, trinitrotoluene เป็นวัตถุระเบิดชนิดเคมี) ซึ่งปลดปล่อยพลังงานออกมาเท่ากัน มีหน่วยเป็นกิโลตันหรือเมกะตันของทีเอ็นที [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brothy (adj.) เป็นน้ำซุป
unctuous (adj.) เป็นน้ำมัน See also: เป็นมัน, ลื่น, หล่อลื่น, ลื่นเกินไป Syn. oily, creamy
cascade (n.) น้ำตก (โดยมากเป็นน้ำตกเล็กๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของน้ำตกใหญ่) Syn. waterfall, watercouse
chilling (n.) การทำให้เป็นน้ำแข็ง See also: การถนอมอาหารด้วยการแช่เย็นหรือทำให้เป็นน้ำแข็ง Syn. cooling, freezing
cooling (n.) การทำให้เป็นน้ำแข็ง See also: การถนอมอาหารด้วยการแช่เย็นหรือทำให้เป็นน้ำแข็ง Syn. chilling, freezing
freeze (vi.) กลายเป็นน้ำแข็ง
freeze (vt.) กลายเป็นน้ำแข็ง
freeze over (phrv.) ทำให้กลายเป็นน้ำแข็งจนหมด Syn. ice over
freeze up (phrv.) ทำให้เป็นน้ำแข็งจนหมด Syn. ice up
freezing (adj.) ซึ่งหนาวจัด (เพราะน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็ง) Syn. frozen, icy Ops. hot, scorching, torrid
freezing (n.) การทำให้เป็นน้ำแข็ง See also: การถนอมอาหารด้วยการแช่เย็นหรือทำให้เป็นน้ำแข็ง Syn. cooling, chilling
frosty (adj.) ซึ่งหนาวจัด (เพราะน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็ง) Syn. freezing, frozen, icy Ops. hot, scorching, torrid
frozen (adj.) ซึ่งเป็นน้ำแข็ง
glacial (adj.) ซึ่งเป็นน้ำแข็ง See also: เหมือนน้ำแข็ง, เย็นเป็นน้ำแข็ง, เกี่ยวกับยุคน้ำแข็ง Syn. icy, frozen
greasy (adj.) ซึ่งเป็นน้ำมัน See also: เป็นคราบน้ำมัน Syn. fatty, spotty, dirty Ops. clean
ice over (phrv.) กลายเป็นน้ำแข็ง See also: ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง Syn. freeze over
plain (adj.) ที่เป็นน้ำเปล่า
plasma (n.) ส่วนที่เป็นน้ำสีเหลืองในเลือด See also: พลาสมา Syn. serum
refrigerate (vt.) ทำให้เย็นหรือเป็นน้ำแข็ง See also: ทำให้หนาวเยือก, ช่วยรักษาอาหารไม่ให้เน่าเสียด้วยการแช่เย็นหรือทำให้เป็นน้ำแข็ง Syn. cool, chill, freeze
refrigeration (n.) การทำให้เป็นน้ำแข็ง See also: การถนอมอาหารด้วยการแช่เย็นหรือทำให้เป็นน้ำแข็ง Syn. cooling, chilling, freezing
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One deluxe sulfur soakเป็นน้ำกำมะถันอย่างดีเชียว
I call it Brainy's Super Smurfy Power Fuel.เป็นน้ำยาจอมพลังสเมิร์ฟโดยเบรนนี่
It was the weight of the fish... ... and he let the line slip down, down, down... ... unrolling off the first of the two reserve coils.มันเป็นน้ำหนักของปลา และเขาปล่อยให้สายลื่นลงลง ลง คลี่ออกเป็นครั้งแรก
This is holy water.นี่เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์
We had a band powerful enough to turn goat piss into gasoline.พวกเรามีวงมีอำนาจเพียงพอฉี่แพะเป็นน้ำมัน
And Oreo cookie, what's the best part of an Oreo cookie?ความทรงจำได้กลายมาเป็นน้ำตา ที่รินไหลออกมาเอง..
They'd be up a creek if not for me. Fuck him! I want my money.คงเหลวเป็นน้ำถ้าไม่ได้ฉัน ช่างหัวแม่ง ฉันต้องการเงิน
Or oil. Olive oil is good.หรือน้ำมัน, ถ้าเป็นน้ำมันมะกอกละเยี่ยมเลย.
I ask only that it be at the hands of Don Francisco... so it may be said I died in glory from a worthy opponent.ผมขอแค่เพียงให้เป็นน้ำมือ ของ ดอน ฟรานซิสโก้ ถึงจะเรียกได้ว่าตายอย่างสมศักดิ์ศรี
It was the first frost.มันเป็นน้ำแข็งแรก มันน่าประทับใจ
"You knew there would always be a spring as you knew the river would flow again after it was frozen.คุณรู้ว่าจะเป็นอย่างนั้นเสมอ ...ดังที่คุณรู้ว่าแม่น้ำจะต้องกลายเป็นน้ำแข็ง
Turn it to rum. Actually managed a weak tea yesterday, before...เป็นเหล้ารัม เมื่อวานนี้ มันกลายเป็นน้ำชาไปทีแล้ว
Beijing Ya, I had small Jiji poisoningแล้วมันก็จะพ่นยาพิษเป็นน้ำเย้มๆ ไหลออกมา
Now, this spring water comes from deeper in the earth than your other spring water, so it's older water.เอานี่ น้ำแร่ของเรานี่ต้องขุดลงไปลึกๆ ลึกมากกว่าน้ำแร่ทั่วๆ ไป งั้นมันก็เป็นน้ำเก่าๆ น่ะสิ
It's like a mere coldมันเหมือนกับสระน้ำที่กลายเป็นน้ำแข็ง
The bloody fuel lines are starting to freeze.ท่อส่งน้ำมันเป็นน้ำแข็ง
On the ground, people froze before they could get out of their cars even.เราจะกลายเป็นน้ำแข็งก่อนที่จะออกจากรถซะอีก
What about crushed?ถ้าเป็นน้ำแข็งป่นล่ะ
The Han River is frozen as well...แม่น้ำ ฮัน แข็งเป็นน้ำแข็งเลยล่ะ... .....
Maybe. It's hot water.อาจจะ มันเป็นน้ำร้อน
Juon vettä sinä itsenään.ข้าดื่มน้ำตอนที่มันเป็นน้ำ.
The river's been frozen solid for a hundred years.มันเป็นน้ำแข็งมามากกว่า 100 ปีแล้ว
That's the way out of here.มันเป็นน้ำเย็นกำลังผุดขึ้นมา ทางนี้เป็นทางออกไปข้างนอกล่ะ
God gave us alcohol as a social lubricant.พระเจ้าให้แอลกอฮอล์นี่มา เป็นน้ำมันหล่อลื่นทางสังคม
Plus the tangerine juice add up to 70 thousand won.ถ้าเป็นน้ำส้มคั้นจะเพิ่มขึ้นอีกเท่ากับ 70 ล้านวอน
To be honest, there is one condition for you for marrying me.นี่เป็นน้ำใจ เงื่อนไขข้อหนึ่งสำหรับเธอที่เธอแต่งงานกับฉัน
A thousand years from now, it will still be ice.พันกว่าปี ต่อจากนี้ มันก็ยังเป็นน้ำแข็ง
It's all gonna flood. Come on, we gotta warn them.มันจะเป็นน้ำ มาเถอะ เราต้องเตือนพวกเขา
And you can see each annual layer from the melting and re-freezing, so they can go back in a Iot of these mountain glaciers 1 ,000 years.เห็นแต่ละชั้นของแต่ละปี จากที่ละลายแล้วกลับเป็นน้ำแข็งอีกครั้ง สามารถย้อนกลับไปดูธารน้ำแข็งเหล่านี้ได้เป็นพันๆปี
This shows the number of days that the tundra in alaska is frozen enough to drive on it.นี่คือจำนวนวันที่ทุ่งน้ำแข็งในอลาสกา เป็นน้ำแข็งมากพอที่จะวิ่งรถได้
Those pine beetles used to be killed by the cold winters, but there are fewer days of frost, and so the pine trees are being devastated.เต่าทองสนพวกนี้เคยถูกฆ่าโดยความเย็นของฤดูหนาว แต่วันที่น้ำเป็นน้ำแข็งมีน้อยลง ต้นสนพวกนี้จึงกำลังถูกทำลายอย่างย่อยยับ
And the scientists thought that when that water seeped back into the ice, it wouId just refreeze.นักวิทยาศาสตร์คิดว่า เมื่อน้ำนั้นไหลแทรกอยู่ในน้ำแข็งมันจะกลับเป็นน้ำแข็งอีกครั้ง
Unless my client is a rusted water pipe in the County Records office,คิดว่าลูกความผมเป็นน้ำในท่อสนิมเหนือห้องเห็บหลักฐานหรือยังไง
I'm afraid you're mistaken.คิดว่าลูกความผมเป็นน้ำในท่อสนิมเหนือห้องเห็บหลักฐานหรือยังไง
Wow! It's a fountain, too.ว้าว มันเป็นน้ำพุด้วยเหรอนี่
IT'S TOMATO JUICE, RAW EGG AND A LITTLE BACON GREASE...มันเป็นน้ำมะเขือเทศผสมกับไข่ \ กับน้ำมันเบคอนนิดหน่อย
There will be 40/30 orchestra playing only shanti's songs there will be fountain falling champaign rather then water.วงออเคสตรา 30-40 วง จะบรรเลงแต่เพลงของชานติ จะมีน้ำพุแชมเปญที่ไหลรินลงมา แทนที่จะเป็นน้ำเท่านั้น
You Know, 'Cause She Had This Perfume That She Always Wore.เพราะว่า มันเป็นน้ำหอมที่แม่ชอบใช่
The ice is freezing faster than it's melting! Chop faster! Heave, men!น้ำมันเป็นน้ำแข็งเร็วกว่า น้ำแข็งละลายเยอะเลย ช่วยกันๆ
Might I point out that we are still short one pirate lord, and I'm as content as a cucumber to wait until Sao Feng joins us.ข้าขอบอกว่าเรายังขาด จอมโจรสลัดอยู่อีกหนึ่งนะ และข้าก็ใจเย็นเป็นน้ำแข็งรอจนกว่า เซา เฟ็งจะมา

เป็นน้ำ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
凍結[とうけつ, touketsu] Thai: แข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง English: frozen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นน้ำ
Back to top