ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

waterfall

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *waterfall*, -waterfall-

waterfall ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
waterfall (n.) น้ำตก Syn. cascade, cataract, falls
English-Thai: HOPE Dictionary
waterfall(วอ'เทอะฟอล) n. น้ำตก,ผมย้อย
English-Thai: Nontri Dictionary
waterfall(n) น้ำตก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Waterfallน้ำตก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาด (n.) waterfall
น้ำตก (n.) waterfall See also: cascade, falls, cataract
ซ่า (adv.) sound loudly of the waterfall See also: sound of patter of rain
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My mind is a raging torrent flooded with rivulets of thought cascading into a waterfall of creative alternatives.สมองฉันกำลังไหลแล่น... ...ไปตามแม่น้ำแห่งความคิด ...แล้วตกลงสู่น้ำตกแห่งความสร้างสรรค์
This was a big waterfall set that we constructed for the movie Evan Almighty.ช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่จะไป อุทยานสึนามิ คือตอนที่โลมาไม่อยู่ในบึง
* Underneath the waterfall ** Underneath the waterfall *
It's like a waterfall of liquid gold.มองดูเหมือน น้ำตกสีทองเลย
Tallest waterfall in Georgia.น้ำตกที่สูงที่สุดในจอร์เจีย
I now and then get the feeling, yeah, there's probably a big waterfall somewhere there in the distance.บางครั้ง ฉันรู้สึก ใช่ อาจมีน้ำตกใหญ่อยู่สักที่ ไกลออกไป
Kevin and I took a great hike up to that waterfall.เควิน กับ ผม ปีนขึ้นไปที่น้ำตกด้วย
We went over a waterfall.พวกเราตกลงมาจากหน้าผาบนน้ำตก
By the way no other factory in the world mixes its chocolate by waterfall, my dear children.อย่างไรก็ตาม ไม่มีโรงงานที่ไหนในโลกนี้แล้วที่ผสมช็อกโกแลตด้วยน้ำตก
Not since the waterfall.ไม่ค่อยรู้จักตั้งแต่ตรงน้ำตกแล้ว
Through eyes in tears. We got to go through that waterfall!ผ่านม่านน้ำตา เราต้องเข้าไปในน้ำตก!
Waterfalls, water vapor, clouds, rain, springs, rivers, seas, oceans, glaciers...น้ำตก, ไอน้ำ, เมฆ, ฝน, บ่อน้ำพุ, แม่น้ำ,

waterfall ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, 泷 / 瀧] rapids; waterfall; torrential (rain)
[pù, ㄆㄨˋ, 瀑] waterfall
瀑布[pù bù, ㄆㄨˋ ㄅㄨˋ, 瀑布] waterfall

waterfall ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォーターフォール[, uo-ta-fo-ru] (n) waterfall
ウォータフォール[, uo-tafo-ru] (n) waterfall
垂水[たるみ, tarumi] (n) (arch) (See 滝・1) waterfall
女滝;雌滝[めだき, medaki] (n) the smaller waterfall (of the two)
打たせ湯[うたせゆ, utaseyu] (n) (in an onsen) stream of water cascading onto one's back; pelting water; waterfall shower
滝壷;滝壺;滝つぼ[たきつぼ, takitsubo] (n) basin under a waterfall
観瀑[かんばく, kanbaku] (n,vs) (obsc) waterfall viewing
飛瀑[ひばく, hibaku] (n) waterfall from a high place
壷;壺;壼(iK)[つぼ;つほ(ok);つふ(ok), tsubo ; tsuho (ok); tsufu (ok)] (n) (1) jar; pot; vase; (2) dice cup; (3) depression (i.e. the basin of a waterfall); (4) (arch) target (when aiming an arrow); (5) (See 思うつぼ) (figurative) bull's-eye; (6) key point (of a conversation, etc.); (7) acupuncture point; moxibustion point; (8) (often ツボ) nodes on a fingerboard (of a shamisen, etc.)
滝(P);瀧(oK)[たき, taki] (n) (1) waterfall; (2) (arch) rapids; (P)
滝口[たきぐち, takiguchi] (n) top of a waterfall; (P)
瀑布[ばくふ, bakufu] (n) waterfall; cataract; cascade
高捲き;高巻[たかまき, takamaki] (n,vs) detour (around a waterfall, etc. when gorge-climbing)

waterfall ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำตก[n.] (nāmtok) EN: waterfall ; cascade ; falls ; cataract FR: cascade [f] ; chute d'eau [f] ; chute [f] ; chutes [fpl] ; cataracte [f] ; cascatelle [f] (litt.)
น้ำตกเอราวัณ [n. prop.] (Nāmtok Ērāw) EN: Erawan Waterfall FR: chutes d'Erawan [fpl]
น้ำตกห้วยหลวง[n. prop.] (Nāmtok Hūay) EN: Huai Luang waterfall FR:
น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น[n. prop.] (Nāmtok Hūay) EN: Huay Mae Khamin Waterfalls ; Huai Mae Khamin Waterfall FR:
น้ำตกเจ็ดสาวน้อย[n. prop.] (Nāmtok Jet ) EN: Chet Sao Noi Waterfall ; Namtok Chet Sao Noi FR:
น้ำตกโตนงาช้าง[n. prop.] (Nāmtok Tōn ) EN: Namtok Ton Nga Chang ; Ton Nga Chang Waterfall FR:
ปูน้ำตก[n. exp.] (pū nāmtok) EN: waterfall crab FR:
ซ่า[onomat.] (sā) EN: [sound of a waterfall ; splash] FR:
ตาด[n.] (tāt) EN: waterfall FR:
โตน[n.] (tōn) EN: waterfall ; cascade ; falls ; cataract FR: cascade [f] ; chute d'eau [f] ; chutes [fpl] ; cataracte [f] ; cascatelle [f] (litt.)

waterfall ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Riesensalangane {f} [ornith.]Waterfall Swift

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า waterfall
Back to top