ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

creamy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *creamy*, -creamy-

creamy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
creamy (adj.) ที่เป็นครีม Syn. creamed
English-Thai: HOPE Dictionary
creamy(ครีม'มี) adj. คล้ายครีม,สีครีม., See also: creaminess n.
English-Thai: Nontri Dictionary
creamy(adj) เหมือนครีม,เหมือนน้ำนม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've taken a lover, and that lover has a creamy center.เธอกำลังมีความรัก และคนรักเธอก็มีไส้ครีมอยู่ตรงกลาง
Mm-hmm. Enjoy your enormous bowl of disgusting creamy pasta. Mm-hmm.และฉันอยากเข้าชมรมร้องเพลง ฉันก็จะเข้า New Directions นะ เชิญคุณอร่อยกับพาสต้าจานมโหฬาร ของคุณต่อเถอะ เฮ้ วิลล์
Excuse me, Bluto, but I'm on a date with my man, enjoying some disgusting creamy pasta, and phoners with several major media outlets.โทษนะ บลูโต แต่ฉันเดทกับหนุ่มนี่อยู่ กำลังสนุกกับกิน พาสต้าราดครีมขยะขแยงนี่ และโทหาสื่อดังๆหลายๆแห่งน่ะ
But your creamy skin and unusually high cheekbones could change all that.แต่ผิวสีขาวๆกับโหนกแก้มแปลกๆของคุณ สร้างความเปลี่ยนแปลงได้
Yes, delicious, creamy poison, which, by the way, you used to suck down by the gallon.ใช่ ครีมพิษนี้ อร่อยดี ทีนี้ เอาล่ะ ปกติเธอดื่มเป็นแกลลอน
Not as creamy as Irish coffee, but less sickly.ไม่ได้เป็นครีมที่เป็นชาวไอริช กาแฟ แต่สุขภาพน้อย.
We're here about the body with the creamy filling.เราได้ยินเรื่องเหยื่อที่ตัวนิ่มๆ
I call it the Nancy Meyers experience, because when you burn it, it smells like creamy couches and menopause.ฉันเรียกมันว่าประสบการณ์แนนซี เมเยอร์ เพราะพอเราจุดไฟ กลิ่นมันจะเหมือนโซฟาสีครีม และผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน
Creamy complexion,hmm. I think she was a Miss eh..somethin ratherผิวสีครีม ฉันว่าเธอเป็นมิส..
Creamy, salty sweet, an oaky nuttiness.เข้มข้น เค็ม หวาน แล้วก็มัน
You whisk them together, and the acid in the vinegar works on the milk solids in the butter so that the butter, instead of melting, becomes this creamy, light, frothy, with kind of a fantastic subtle kind of...ตีเข้าด้วยกัน กรดของน้ำส้มสายจะทำปฏิกริยากับนมในเนย เพราะฉะนั้น แทนที่เนยจะละลาย มันก็จะกลายเป็นแบบนี้
Main Translator: creamychoco1234 Spot Lyrics Translators: g!Main Translator: creamychoco1234 Spot Lyrics Translators: g!

creamy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡门柏乳酪[Kǎ mén bó rǔ lào, ㄎㄚˇ ㄇㄣˊ ㄅㄛˊ ㄖㄨˇ ㄌㄠˋ, 卡门柏乳酪 / 卡門柏乳酪] Camembert (soft, creamy French cheese)
牙白[yá bái, ㄧㄚˊ ㄅㄞˊ, 牙白] creamy white; ivory color

creamy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリーミー[, kuri-mi-] (adj-na) creamy (in flavor or texture)

creamy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ละเอียดลออ[adj.] (la-īetlaø) EN: fair-skinned ; fair complexioned ; having a creamy complexion FR:
มีลักษณะเป็นครีม[adj.] (mī laksana ) EN: creamy FR: crémeux
พะแนงไก่[n. exp.] (phanaēng ka) EN: chicken curry ; creamy chicken red curry FR:
นวล[adj.] (nūan) EN: creamy-white ; pale ; light-coloured ; clear and bright ; ivory FR: crème (inv.) ; couleur ivoire ; blanc ivoire

creamy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sämig {adj}thick; viscid; creamy
Windbeutel {m} (Gebäck)creamy puff
sahnig {adj} | sahniger | am sahnigstencreamy | creamier | creamiest
Isabellerdhacker {m} [ornith.]Creamy-rumped Miner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า creamy
Back to top