ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เปลื้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เปลื้อง*, -เปลื้อง-

เปลื้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปลื้อง (v.) relieve See also: allay, alleviate, dispel, remove, ease Syn. ปลด, ปลดเปลื้อง, ขจัดปัดเป่า
เปลื้อง (v.) strip off See also: remove, take off, cast off, undress Syn. ถอด, ปลด, แก้ Ops. ใส่, คลุม
เปลื้อง (v.) strip See also: remove, take off, cast off Syn. ถอด, ปลด, แก้ Ops. ใส่, คลุม
เปลื้อง (v.) relieve See also: allay, alleviate, dispel, remove Syn. ปลด, ปลดเปลื้อง, ขจัดปัดเป่า
เปลื้องผ้า (v.) strip off See also: unclothe, undress, take off, remove the clothing Syn. ถอด, ปลด, เปลือย, แก้ผ้า, เลิกผ้า Ops. ใส่
เปลื้องผ้า (v.) undress See also: unclothe, strip off Syn. ถอด, ปลด, แก้ผ้า Ops. ใส่
English-Thai: HOPE Dictionary
absolve(แอบซอลว' , -ซอลว) vt. ปลดเปลื้อง ล้างบาป อภัยโทษ หลุดออกจาก
cast(คาสทฺ) {cast,cast,casting,casts} v.,n. (การ) ขว้าง,ทิ้ง,เหวี่ยง,โยน,หว่าน,เปลื้อง,ปลด,ลอก (คราบ) ,ทอด (แสง,เงา,สายตา) ,ปลด,ลง,หย่อน,ทำนาย,หล่อ,ให้กำเนิด,ปฎิเสธ,ไล่ออก,ให้,จัดการ,เลือก (คนแสดง) ,คำนวณ,วางแผน,ข้าง,หล่อแบบ,คำนวณ,บวก,ทำนาย,ตรวจหา คำศัพท์ย่อย:
denude(ดินิวดฺ') vt. ทำให้เปลือย,ทำให้ว่างเปล่า,เปลื้อง,ชะ,ล้าง,กัดกร่อน,ทำให้สึกกร่อน,เพิกถอน, Syn. make naked,strip
disarm(ดิสอาร์ม') v. ปลดอาวุธ,ลดอาวุธ,เอาอวัยวะป้องกันตัวออก,ขจัดอารมณ์,ปลดเปลื้อง., See also: disarmer n. ดูdisarm
disarray(ดิสอะเรย์') vt.,n. (ความ) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,เปลื้องเสื้อผ้าออก,เสื้อผ้าที่ไม่เรียบร้อย
disburdenvt. ปลดเปลื้องภาระ vi.เอาของบรรทุกลง, See also: disburdenment,n.
disengage(ดิสเอนเกจฺ') vt. ปลด,ปล่อย,เปลื้อง,ทำให้ขาดจากการติดต่อกับ. vi. หลุดพ้น,หลุดออก,ว่าง, Syn. loosen,unfasten
disentanglevt.,vi. ปลด,เปลื้อง, ทำให้หายยุ่ง,ชำระสะสาง
dismantle(ดิสแมน'เทิล) vt. รื้อ,ถอดออก,ปลด,เปลื้อง., See also: dismantlement n. ดูdismantle dismantler n. ดูdismantle, Syn. pull down
disrobe(ดิสโรบ') vt.,vi. เปลื้อง,ถอด, See also: disrobement n. disrober n., Syn. off
divest(ไดเวสทฺ') {divested,divesting,divests} vt. เปลื้องผ้า,เปลื้อง,ปลด,กำจัด,ละทิ้ง., See also: divestible adj. ดูdivest divestiture n. ดูdivest, Syn. unclothe,denude,deprive
doff(ดอฟ) {doffed,doffing,doffs} vt. เปลื้อง,ปลด,ขจัด,ละทิ้ง,เลิกล้ม,เผยอ,ถอด,เปิด., See also: doffer n
ecdysiastn. นางระบำเปลื้องผ้า, Syn. stripper
emancipate(อิแมน'ซะเพท) vt. ปลดเปลื้อง,ปล่อยให้อิสระ,ปล่อยทาส,เลิกทาส,ยุติการควบคุม, See also: emancipation n. ดูemancipate emancipative adj. ดูemancipate emancipator n. ดูemancipate emancipatory adj. ดูemancipate emanipated adj. ดูemancipate
excuse(v. เอคคิวซ',n. เอคคิวซ') vt. ขอโทษ,ขออภัย,ยกโทษ,แก้ตัว,ยอมรับคำแก้ตัว,ยกเว้น,ปลดเปลื้อง. n. คำขอโทษ,คำแก้ตัว,การให้อภัย,ข้อแก้ตัว,ข้ออ้าง,การปลดเปลื้อง., See also: excusableness n. ดูexcuse excusably adv. ดูexcuse excuser n. ดูexcuse
exonerate(อิคซอน'เนอเรท) vt. ทำให้ฟื้นจากความผิด,ปลดเปลื้องภาระ, See also: exoneration n. exonerative adj., Syn. acquit
liberate(ลิบ'บะเรท) vt. ปล่อยให้เป็นอิสระ,ปลดเปลื้อง,ปลดปล่อย., See also: liberation n. ดูliberate liberative adj. ดูliberate liberatory adj. ดูliberat liberator n. ดูliberate, Syn. free,deliver,release
pasty(เพส'ที) adj. คล้ายแป้งเปียก, See also: pasties n.,pl. ที่ปิดหัวนมของนักระบำเปลื้องผ้า
quit(ควิท) vt.,vi.,n. (การ) หยุด,ยุติ,เลิก,ละทิ้ง,เพิกถอน,สลัด,ปลดเปลื้อง,ลบล้าง,ลาออก,ออกจาก,ชำระหนี้,ตอบแทน. adj. พ้นภาระหนี้หรือความผิด,เป็นอิสระ, Syn. stop,cease
relief(รีลีฟ') n. ความผ่อนคลาย,ความบรรเทา,ความโล่งอก,การผ่อนคลาย,การปลดปล่อย,การปลดเปลื้อง,การช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การบรรเทาทุกข์,เงินช่วยเหลือ,การเปลี่ยนเวร,การเปลี่ยนอารมณ์,สิ่งที่เปลี่ยนอารมณ์,ภาพนั้นแกะสลัก,ภาพนูน,ความเด่น,ความไม่เสมอกันของระดับพื้นดิน
removable(รีมูฟ'วะเบิล) adj. เอาออกได้,ย้ายได้,ถอดได้,ปลดเปลื้องได้,ลบได้,ยกไปได้, See also: removability n. removableness n. removably adv.
remove(รีมูฟว') vt. เอาออก,ย้าย,โยกย้าย,ถอด,ขนของ,ลบ,ขจัด,กำจัด,ปลด,ปลดเปลื้อง,ไล่ออก,ฆ่า,ลอบฆ่า vi. ย้าย,โยกย้าย,จากไป,หายไป n. การเอาออก, (ย้าย,โยกย้าย...) , ระยะทางที่อยู่แยกห่างจากกัน,การคั่นกลาง,การเลื่อนชั้น,ระดับความแตกต่าง, See also: remover n.
strip(สทริพ) vt. ลอก,ปอก,เปลื้อง,รื้อ,ถอน,ขจัด,ปล้น,กวาด,ถอด,แก้ผ้า,รีดนม,ตัดเนื้อหา,ตัดฉีกหรือทำให้เป็นแผ่นเล็กยาวvi. เปลื้องผ้า,ถอดผ้า,ระบำเปลื้องผ้า n. สายยาว,แผ่นยาวเล็ก,ลานสนามบิน,แผ่นแสตมป์,ระบำเปลื้องผ้า,สายแผ่นเหล็ก,การขุดกลางแจ้ง.
stripper(สทริพ'เพอะ) n. ผู้ปอก,ผู้ลอก,ผู้เปลื้อง,ผู้ถอด,ผู้รื้อ,ผู้ถอน,กรรมกรเหมืองแร่กลางแจ้ง,นักระบำเปลื้องผ้า,วัวนมที่กำลังจะหมดนม
striptease(สทริพ'ทีช) vi. ระบำเปลื้องผ้า
stripteaser(สทริพ'ทีเซอะ) n. นักระบำเปลื้องผ้า
undoing(อันดู'อิง) n. การเปลี่ยนกลับ,การทำให้มีผลกลับกัน,การขจัด,การทำลาย,การเปลื้อง,การปลด,การทำให้เกิดความหายนะ, Syn. ruin
undrape(อัน'เดรพ') vt. เปิดฝา,เปลื้องผ้า,เปิดออก., Syn. uncover
undress(อันเดรส') vt. ถอดเสื้อผ้า,เปลื้อง,แก้, (ผม) ไม่ได้หวี,ไม่ได้ตกแต่ง,ไม่ได้ทำให้เรียบร้อย. n. ชุดเสื้อผ้าที่ใช้ใส่แบบธรรมดา,ชุดลำลอง,ร่างที่เปลือยเปล่า. adj. เกี่ยวกับชุดเสื้อผ้าดังกล่าว, Syn. strip,disrobe,divest
English-Thai: Nontri Dictionary
absolve(vt) ให้อภัย,พ้นจากบาป,ปลดเปลื้อง
denude(vt) ถอดเสื้อผ้า,เปลื้องเสื้อผ้า,ล้าง,ชะ,กัดกร่อน
disarray(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,เปลื้องเสื้อผ้าออก
disengage(vt) เลิก,ปล่อย,ปลดเปลื้อง,ปลด,ยก,วาง
disillusion(n) การทำให้รู้ความจริง,การปลดเปลื้อง,การเข้าใจถูก
dismantle(vt) เปลื้อง,ถอดออก,ปลดออก,รื้อ
disrobe(vi) เปลื้องเสื้อผ้า,แก้ผ้า
divest(vt) ขจัด,กำจัด,ทำให้สิ้นไป,ปลดเปลื้อง,ละทิ้ง
doff(vt) ปลด,ขจัด,ละทิ้ง,เลิก,เปลื้อง,ถอด
emancipate(vt) ปลดปล่อย,ปลดเปลื้อง,เลิกทาส
exonerate(vt) ทำให้พ้นจากข้อครหา,ทำให้พ้นจากข้อกล่าวหา,ปลดเปลื้องภาระ
liberate(vt) ปลดปล่อย,ปลดเปลื้อง,ทำให้มีเสรีภาพ
loosen(vt) ทำให้หลวม,คลาย,ทำให้หย่อน,แก้,เปลื้อง,ถอด
quittance(n) การปลดเปลื้อง,การจากไป,การปล่อย,การทิ้ง
removal(n) การเคลื่อนที่,การถอด,การปลดเปลื้อง,การไล่ออก
strip(n) ริ้ว,แผ่นยาว,แผ่นแสตมป์,ระบำเปลื้องผ้า,ลานสนามบิน
undo(vt) แก้ออก,ทำลาย,ลบล้าง,ปลดเปลื้อง,ยกเลิก,อธิบาย
undress(vt) ถอดออก,เปลื้องเสื้อผ้า,ผลัดผ้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
redress๑. บรรเทา, ปลดเปลื้อง๒. ชดใช้, ทดแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
release from liabilitiesการปลดเปลื้องความรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relinquishmentการสละ, การปลดเปลื้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gratificationการปลดเปลื้องความใคร่ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
unclothe (vt.) เปลื้องผ้า See also: ถอดเสื้อผ้าออก Syn. undress Ops. dress
carry off (phrv.) ปลดเปลื้อง See also: ยอมรับ
disentangle from (phrv.) ปลดเปลื้องจาก See also: ทำให้คลี่คลาย, ทำให้คลาย
divest (vt.) ปลดเปลื้อง See also: ทำให้หมดไป
loose (vt.) ปลดเปลื้องจากพันธะ See also: ปลดเปลื้องจากข้อผูกมัด Syn. loosen, unbind
loosen (vt.) ปลดเปลื้องจากพันธะ
relieve from (phrv.) ลด/ปลดเปลื้องจาก See also: บรรเทาจาก Syn. ease of, relieve of
relieved (adj.) ซึ่งปลดเปลื้อง
strip (n.) การเต้นระบำเปลื้องผ้า Syn. striptease
stripper (sl.) ผู้เต้นระบำเปลื้องผ้า
striptease (n.) การเต้นระบำเปลื้องผ้า Syn. strip
striptease (vi.) เต้นระบำเปลื้องผ้า Syn. strip
stripteaser (n.) นักเต้นระบำเปลื้องผ้า
unburden (vt.) ปลดเปลื้องความรู้สึก See also: ทำให้โล่งอก Syn. confide, disburden Ops. burden
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I took off the cloth and stared, so I'd never forget.เปลื้องผ้าออกและอยู่ ดังนั้นฉันไม่มีวันลืม
Strip for him!เปลื้องผ้าให้เขาดูหน่อย!
You slip out of that gown and we'll see if I'm up to it.เปลื้องอาภรณ์ของท่านเสีย จะได้เห็นว่าข้ายังไหว
Make the most out of your body before you jumpเปลื้องให้หมดก่อนพี่โดด
The time has come to cast aside these bonds and to elevate our consciousness to a higher plane.เวลาที่จะปลดเปลื้องเพื่อยกระดับ ความรู้สึกนึกคิดของเรา.
That's one of the good things about Paris. Lots of girls willing to take their clothes off.ปารีสมีผู้หญิงเต็มใจจะเปลื้องผ้าให้
Miss Adele got down to her skivvies with you right in the room watching ?...โง่พอจะเชื่อว่าคุณอเดล... ...เปลื้องผ้าต่อหน้าต่อตานายหรือ
This is the first time I've ever stripped for joyfulness with someone else in the room.นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเปลื้องผ้าเพื่อความปิติยินดี ตอนมีคนอยู่ในห้องด้วย
It looked like a strip show.มันก็เหมือนกับการแสดงเปลื้องผ้า
But I changed. I let them take away my pain.-แต่ข้าเปลี่ยนใจ ยอมให้เขาปลดเปลื้องความเจ็บปวด
It was wrong, but stop being dramatic and at least take some of the responsibility.มันผิดก็จริง / แต่ก็เพื่อจะหยุดเรื่องนี้ และสุดท้ายก็ปลดเปลื้องความรับผิดชอบ
I, um... Bernard... the dismantling thing with the whole... you know, all the poetry stuff... but I got it.เบอร์นาร์ดให้มาหยิบ บทกลอนปลดเปลื้องความเป็นตัวเรา
You think you know what you're doing? You haven't even begun...คุณยังไม่ได้เริ่มปลดเปลื้อง ความเป็นตัวเองและความกลัวเลย
This is the perfect opportunity to dismantle now.ที่จะปลดเปลื้องมันออกไป อย่ามายุ่งกับผม
She only can address herself effectually to the feelings of others whose mind glows with the warmth of sensibility and whose arguments result from conviction.เธอปฎิบัติตนอย่างมีเหตุผล กับความรู้สึกของผู้อื่น ด้วยความปราดเปลื่อง และด้วยสติปัญญา และถ่อยแถลง ออกมาจากความเชื่อมั่นใจ
Come on, Green. I used to make a good living around here because cops like you guys couldn't find tits in a strip joint.ไม่หรอก กรีน ฉันเคยมีชีวิตอย่างเป็นสุขที่นี่ เพราะตำรวจอย่างพวกนาย ในบาร์เปลื้องผ้ายังไม่มีอะไรให้ดูเลย
It's called Strip Trivia. We made it up. It's a Band Camp tradition.มันเรียกว่า การเปลื้องผ้า สำหรับประเพณีวงดุริยางค์
Then we will all strip. How's that?จากนั้นเราจะเปลื้องผ้า ว่าไงล่ะ
Why is there a sudden strip show?จู่ๆทำไมถึงมีโชว์เปลื้องผ้าล่ะนั่น?
Your shield and armor?ข้าอ้อนวอนท่าน ราชันผู้อาจหาญ เพื่อให้โอกาสข้าเปลื้องมลทิน แห่งนามบิดา
God, I loved that line: "The onrushing stripping of dignity and thought from British lives.""การปลดเปลื้องศักดิ์ศรี และความคิดจากชีวิตแบบอังกฤษ"
You know, I wouldn't care if you were out pole-dancing all night as long as you did it with a little integrity.ผมไม่แคร์ ถ้าคุณต้องเต้นระบำเปลื้องผ้าทั้งคืน ถ้าทำอย่างมีคุณธรรม
Shouldn't be a problem. - Cool. Right, let's find you a stripper, eh?ไม่น่าจะมีปัญหา เจ๋ง งั้นไปหาระบำเปลื้องผ้าให้คุณกัน
And we were looking for someone who could come and do a surprise, uh, strip.และเรากำลังหาใครซักคนที่ จะมาทำความประหลาดใจ เปลื้องผ้า
Can the notorious manwhore translate his talent at bedding women into dressing them?ลองมาดูกันซิว่า พ่อหนุ่มฉาวแห่งปีคนนี้ จะผันตัวเอง จากที่คอยเปลื้องผ้าสาว มาเป็น แต่งตัวให้ผู้หญิงแทน ?
40 bucks for every 20 minutes you take off your clothes?นาทีละ 40 เหรียญ เปลื้องผ้าให้ดูเนี่ยนะ
Dude, just bowl a strike so we can go have some fun at the strip clubs.เพื่อน กวาดให้เกลี้ยงจะได้ไปสนุกกัน ที่คลับเปลื้องผ้า
You can choose to relive this hour over and over, or you can take advantage of our express checkout system.คุณสามารถเลือกที่จะปลดเปลื้องชั่วโมงนี้ ได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า หรือคุณสามารถใช้สิทธิ์ ในการเช็คเอ๊าท์ได้อย่างรวดเร็วทันใจ
And stacey was just a lap dancer.แล้วสเตซี่ก็เป็นแค่นักเต้นระบำเปลื้องผ้าธรรมดา
And you're sure you're the only nudist colony in the area?แน่ใจนะว่าแถวนั้น นายเป็นพวกนิยมเปลื้องผ้าคนเดียว?
I think it's only man. My striptease...?ฉันเชื่อว่าคุณเป็นผู้ชายพอ \ ที่จะเปลื้องผ้า
Striptease is sexy, you know. Move your ass a little.มันควรเป็นการเปลื้องผ้าที่ดูเซ็กซี่หน่อยสิ คุณรู้ดีนี่ ว่ามันต้องเร่าร้อน
I want strip.ฉันอยากดุระบำเปลื้องผ้า
There was the striptease for the keys.นี่ไงระบำเปลื้องผ้า ส่งกุญแจมาได้แล้ว
A few remove themselves from the trailมีบ้างก็ปลดเปลื้องตัวเองออกจากขบวน
$200. I'm not gonna strip for you.200 เหรียญ , ฉันจะไม่เปลื้องผ้าให้คุณ
It's nothing to do with your state of undress.มันไม่ทำอะไร แม้นคุณจะเปลื้องผ้าก็เถอะ
SOMETIMES, IF BARRY MANILOW ISN'T IN TOWN. ANY OF THEM LOOK LIKE THAT? SHARA CARLINO.มานั่งรอ 3 ชั่วโมง เพื่อการเยี่ยม 10 นาที ถูกเปลื้องผ้าค้นตัวแล้วด้วย
Stripper-Gram!สาวเต้นเปลื้องผ้าค่ะ
And you may begin disrobing...คุณจะเริ่มเปลื้องผ้าฉันเลยก็ได้นะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เปลื้อง
Back to top