ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เบิกบาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เบิกบาน*, -เบิกบาน-

เบิกบาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบิกบาน (v.) be joyful See also: be delighted, be cheerful, be hilarious, be happy, be merry Syn. แช่มชื่น, สดใส
เบิกบาน (adj.) happily See also: joyfully, delighted, cheerfully, hilariously, merrily Syn. แช่มชื่น, สดใส
เบิกบานใจ (adv.) joyfully See also: elatedly Syn. แช่มชื่น, สดใส, สบายใจ, แจ่มใส
เบิกบานใจ (v.) be delighted See also: be pleased, be happy, be cheerful, be joyful Syn. แช่มชื่น, สดใส, สบายใจ, แจ่มใส
เบิกบานใจ (adv.) be in high spirits See also: happily, cheerfully, merrily, joyfully Syn. แช่มชื่น, สดใส, สบายใจ, แจ่มใส Ops. ห่อเหี่ยวใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
brighten(ไบร'เทิน) vt. ทำให้สว่าง,ทำให้ร่าเริง vi. เปล่งแสง,สว่าง,ร่าเริง,เบิกบาน ###A. darken
brio(บรี'โอ) adj. ร่าเริง,เบิกบาน,ปราดเปรื่อง
dismal(ดิส'เมิล) adj. ใจหดหู่,ไม่เบิกบาน,กลัดกลุ้ม,จืดชืด. n. ความหดหู่ใจ,อารมณ์ห่อเหี่ยว,ทางตมตามชายฝั่ง, Syn. sad,gloomy,dreary,cheerless ###A. pleasing,joyful
exhilarate(เอคซิล'ละเรท) vt. ทำให้เบิกบานใจ,กระตุ้น,ทำให้มีชีวิตชีวา., See also: exhilarator n.
exhortation(เอคซิลละเร'เชิน) n. การทำให้เบิกบานใจ,การทำให้ดีอกดีใจ,ความรื่นเริง,ความดีอกดีใจ.
gaiety(เก'อิที) n. ความเบิกบานใจ,ความร่าเริง,ความหรูหรา,gaieties งานรื่นเริง,งานรื่นเริงเฉลิมฉลอง., Syn. gayety,joy
gay(เก') adj. ร่าเริง,เบิกบานใจ,สนุกสนาน,หรูหรา,ฉูดฉาด มีสีสดใส,ชอบสนุก,เสเพล,เต็มไปด้วยราคะ,รักร่วมเพศ., See also: gayness n.
genial(จี'เนียล,เจน'เยิล) adj. ใจดี,เห็นใจคนอื่น,ร่าเริง,มีมิตรไมตรีจิต,เบิกบานใจ,มีลักษณะของอัจฉริยบุรุษ,เกี่ยวกับคาง, See also: genialness n., Syn. cordial,lively
geniality(จีนีแอล'ลิที) n. ความใจดี,ความเห็นอกเห็นใจคนอื่น,ความร่าเริงเบิกบานใจ,ความมีมิตรไมตรีจิต, Syn. cheerfulness,kindliness -A.cheerlessness
glad(แกลด) adj. ดีใจ,ยินดี,เบิกบานใจ. -vt,ทำให้ดีใจ., See also: gladly adv. gladness n.
good-naturedมีอารมณ์ดี,มีอารมณ์เบิกบาน, Syn. amiable,affiable ###A. ill-tempered
heartsome(ฮาร์ท'ซัม) adj. ร่าเริง,เบิกบานใจ.
high(ไฮ) adj. สูง,รุนแรง,ใหญ่,แพง,จริงจัง,หยิ่ง,โอหัง,เบิกบานใจ,ไกล,รวย,ฟุ่มเฟือย,เมาแล้ว, adv. สูง,แพง,หรูหรา., Syn. lofty
inebriant(อินอี'บริเอินทฺ) adj. ซึ่งทำให้ (มึนเมา,เบิกบานใจ,เคลิบเคลิ้ม) n. ของมึนเมา, Syn. intoxicating
inebriate(อินอี'บริเอท) vt. ทำให้มึนเมา,ทำให้เบิกบานใจ,ทำให้เคลิบเคลิ้ม n. ขี้เมา,คนเมา. adj. เมา,เมาเหล้า., See also: inebriation n.
intoxicate(อินทอค'ซะเคท) vt. ทำให้มึนเมา,ทำให้กระตือรือร้น,ทำให้เบิกบานใจ., See also: intoxicable adj. intoxicatedly adv. intoxicatingly adv.
jocund(โจค'เคินดฺ,โจ'เคินดฺ) adj. ร่าเริง,มีชีวิตชีวา,เบิกบานใจ,ดีใจ, Syn. merry,gay ###A. sad,sober
jocundity(โจคัน'ดิที) n. ความร่าเริง,ความเบิกบานใจ,คำพูดหรือการกระทำที่,แสดงความดีใจหรือเบิกบาน, Syn. gaiety
jolly(จอล'ลี) {jollied,jollying,jollies} adj. รื่นเริง,สนุกสนาน,เบิกบานใจ,มีความสุข,มีเสน่ห์,ใหญ่,ละเอียด,มึนเมานิดหน่อย vt. พูดดีกับ,พูดด้วยอารมณ์ดี adv. อย่างยิ่ง,มาก. n. ความสนุกสนาน,ความตื่นเต้นที่มีความสุข., See also: jollily adv. ดูjolly joll
jovial(โจ'เวียล) adj. เบิกบานใจ,ร่าเริง,สนุกสนาน, See also: jovialness n. ดูjovial, Syn. gau
joviality(โจวิแอล'ลิที) n. ความเบิกบานใจ,ความร่าเริง,ความสนุกสนาน, Syn. merriment
joy(จอย) {joyed,joying,joys} n. ความปีติยินดี,สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ,ความสุขสบาย. vi. รู้สึกปีติยินดี,ดีใจ,เบิกบานใจ, Syn. ecstasy
joyful(จอย'ฟูล) adj. ปีติยินดี,ปลื้มปีติ,ดีอกดีใจ,เบิกบานใจ,รื่นเริง,ซึ่งทำให้มีความสุข., See also: joyfulness n. ดูjoyful
joyous(จอย'เอิส) adj. เบิกบานใจ,ปลื้มปีติ,ดีอกดีใจ,รื่นเริง., See also: joyousness n., Syn. merry,festive
light-hearted(ไลทฺ'ฮาร์'ทิด) adj. เบิกบานใจ,ร่าเริง,ไม่มีอะไรเป็นห่วง., See also: light-heartedness n. ดูlight-hearted, Syn. lighthearted
lighten(ไล'เทิน) vi.,vt. (ทำให้) เบาขึ้น,จางขึ้น,สว่างขึ้น,โล่งอก,เบิกบาน,ลดลง,ลดหย่อน,เบาขึ้น,ง่ายขึ้น,แวววับ,สว่าง,รู้,แวววับ, See also: lightener n. ดูlighten, Syn. brighten
lightly(ไลทฺ'ลี) adv. เบา,เบาบาง,เล็กน้อย,นิดหน่อย,อย่างง่าย ๆ ,ไม่ลำบาก,ร่าเริง,เบิกบานใจ,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ,ว่องไว,คล่องแคล่ว,ไม่สนใจ,ล่องลอย, Syn. slightly
lightness(ไลทฺ'นิส) n. ความสว่าง,การมีสีอ่อน,การมีสีซีด,ความเบา,ความแคล่วคล่อง,การไม่มีภาระ,ความเบิกบานใจ,ความอ่อนช้อย,ความเก๋,ความเลินเล่อ,
lightsome(ไลทฺ'เซิม) adj. เบา,คล่องแคล่ว,ว่องไว,เบิกบาน,ร่าเริง,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ,เปลี่ยนแปลงง่าย,ปล่อยแสง,สะท้อนแสง,สว่างไสว
liven(ไล'เวิน) vt. ทำให้มีชีวิตชีวา,เร้าอารมณ์,ทำให้เบิกบานใจ. vi. เบิกบานใจ,มีชีวิตชีวา,สดใสขึ้น, Syn. rouse
lovely(ลัฟว'ลี) adj. สวยงาม,น่ารัก,ดีงาม,เป็นที่น่าเบิกบานใจ. adv. ดีมาก,ดีเยี่ยม., See also: loveliness n. ดูlovely, Syn. attractive ###A. ugly
mellow(เมล'โล) adj. สุก,ฉ่ำ,โตเต็มที่,สุขุม,กลมกล่อม,เบิกบาน,รื่นเริง, (ดิน) ร่วน,อุดมสมบูรณ์,มึน,เมาหน่อย ๆ vt.,vi. ทำให้สุด,กลายเป็นสุก., See also: mellowly adv. mellowness n.
merry(เมอ'รี) adj. ร่าเริง,เบิกบานใจ,ครึกครึ้น,รื่นเริง,สนุกสนาน,ซึ่งทำให้เกิดความสุข,เพลิดเพลิน,บันเทิงใจ. -Phr. (make merry เฉลิมฉลองรื่นเริง), See also: merriment n., Syn. cheerful
mirth(เมิร์ธ) n. ความรื่นเริง,ความเบิกบานใจ,การสรวลเสเฮฮา., See also: mirthful adj.
nice(ไนสฺ) adj.ดี,อ่อนโยน,งาม,สวย,ซึ่งทำให้เพลินหรือเบิกบานใจ,มีมิตรไมตรี,กรุณา,ประณีต,ละเอียดละออ,พิถีพิถัน,แน่นอน., See also: nicely adv., Syn. fine,
oat(โอท) n. ต้นโอต,ข้าวโอต -Phr. (feel one's oats รู้สึกเบิกบานใจ), Syn. calf
optimism(ออพ'ทิมิสซึม) n. การมองในแง่ดี,ลัทธิความเบิกบานใจ
optimistic(ออพทะมิส'ทิค) adj. ซึ่งมองในแง่ดี,ซึ่งมองโลกในแง่ดี,เกี่ยวกับลัทธิเบิกบานใจ., See also: optimistical adj. optimistically adv., Syn. hopeful,
rosy(โร'ซี) adj. ชมพู,แดงอมชมพู,สีกุหลาบ,ร่าเริง,เบิกบานใจ,ดีงาม,มองโลกในแง่ดี,ทำด้วยกุหลาบ,ประดับด้วยกุหลาบ, See also: rosiness n., Syn. fresh,rubicund,promising
sanguine(แซง'กวิน) adj. ร่าเริง,เบิกบานใจ,มั่นใจ, (ใบหน้า) แดง,เปล่งปลั่ง,เต็มไปด้วยความหวัง, See also: sanguinely adv. sanguineness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
gaiety(n) ความงาม,ความเบิกบาน,ความรื่นเริง,ความสนุกสนาน
brighten(vi,vt) สว่างขึ้น,แจ่มใสขึ้น,ร่าเริง,เบิกบาน,สดใส,เปล่งปลั่ง,แจ่มแจ้ง
buoyant(adj) ลอยน้ำ,ร่าเริง,เบิกบาน
cheer(n) การโห่ร้อง,ความยินดี,ความเบิกบาน,ความชื่นบาน
cheerful(adj) ยินดี,ชื่นบาน,เบิกบานใจ,ปลื้มปีติ,ดีใจ
cheerfulness(n) ความยินดี,ความรื่นเริง,ความชื่นบาน,ความเบิกบาน,ความปลื้มปีติ
cheerily(adv) อย่างสนุกสนานร่าเริง,อย่างเบิกบานใจ,อย่างชื่นบาน,อย่างรื่นเริง
cheerless(adj) ไม่ยินดี,ไม่เบิกบาน,ไม่ร่าเริง,เศร้าใจ,ไม่สนุกสนาน
cheery(adj) ยินดี,ร่าเริง,สนุกสนาน,เบิกบาน,ชื่นบาน
delight(n) ความยินดี,ความปรีดิ์เปรม,ความปีติ,ความเบิกบานใจ
delightful(adj) ยินดี,ปีติ,ปรีดิ์เปรม,สุขใจ,เบิกบานใจ
dismal(adj) สลดใจ,ห่อเหี่ยว,หดหู่,มืดมัว,ไม่เบิกบาน,ไม่สดชื่น,กลุ้มใจ
enchant(vt) ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้ลุ่มหลง,ทำให้หลงใหล,ทำให้เบิกบาน,ทำให้ปลื้มปีติ
exaltation(n) การยกระดับ,ความเบิกบานใจ,ความปลื้มปีติ,ความดีใจ
exhilarate(vt) ทำให้ร่าเริง,ทำให้เบิกบาน,ทำให้ดีอกดีใจ
gaily(adv) ได้รับ,ขึ้นหน้า,เบิกบานใจ,ร่าเริง
gay(adj) สนุกสนาน,สีสด,ฉูดฉาด,ร่าเริง,เบิกบานใจ,ชอบรักร่วมเพศ,เป็นเกย์
gayety(n) ความสนุกสนาน,ความร่าเริง,ความเบิกบาน,ความรื่นเริง
genial(adj) ร่าเริง,เบิกบาน,ใจดี,มีมิตรไมตรีจิต
glad(adj) น่ายินดี,ดีใจ,ปีติ,เบิกบาน,ชื่นชม
GOOD-good-tempered(adj) มีอารมณ์ดี,เบิกบาน,แจ่มใส,ร่าเริง
happily(adv) อย่างผาสุก,อย่างเป็นสุข,อย่างสบายใจ,อย่างยินดี,อย่างเบิกบาน
happiness(n) ความสุข,ความสบายใจ,ความยินดี,ความเบิกบาน,ศุภมงคล
happy(adj) สุขใจ,สบายใจ,เบิกบาน,ยินดี,เป็นสุข
hearten(vi) มีชีวิตชีวา,ร่าเริงขึ้น,เบิกบาน,ให้กำลังใจ,กล้าขึ้น
heartily(adv) อย่างเต็มใจ,อย่างเต็มที่,อย่างเบิกบานใจ,อย่างจริงใจ
intoxicate(vt) ทำให้เมา,ทำให้มึนเมา,ทำให้เบิกบานใจ
jocund(adj) รื่นเริง,เบิกบาน,ขบขัน,ตลกคะนอง,มีชีวิตชีวา
jolly(adj) รื่นเริง,ร่าเริง,ครึกครื้น,สนุกสนาน,เบิกบาน
jovial(adj) ร่าเริง,สนุกสนาน,เบิกบาน,รื่นเริง,หรรษา
joyful(adj) ยินดี,ปีติ,สนุกสนาน,ร่าเริง,รื่นเริง,เบิกบานใจ
joyous(adj) ยินดี,ปีติ,สนุกสนาน,ร่าเริง,เบิกบาน
jubilant(adj) ร่าเริง,ปีติยินดี,เบิกบานใจ,ยินดี,ดีใจ
lighten(vi) สว่างขึ้น,ร่าเริง,เบิกบาน,เบาขึ้น
lightness(n) ความสว่าง,ความร่าเริง,ความคล่องแคล่ว,ความเบา,ความเบิกบาน
lightsome(adj) สดชื่น,เบิกบาน,คล่องแคล่ว,เบา,สะเพร่า,เลินเล่อ
liven(vi,vt) สนุกสนานขึ้น,ร่าเริงขึ้น,สดใสขึ้น,เบิกบานใจ,เร้าอารมณ์
merry(adj) ร่าเริง,ครึกครื้น,สนุกสนาน,เบิกบาน,เพลิดเพลิน
refresh(vt) ทำให้เบิกบาน,ทำให้สดชื่น,ทำให้มีชีวิตชีวา
sanguine(adj) อารมณ์ดี,แดงก่ำ,เบิกบาน,ร่าเริง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expansiveเบิกบานใจ,ขยายตัว [การแพทย์]
Euphoriaครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจ,อารมณ์เปลี่ยนแปลง,ความเคลิบเคลิ้มสุข,ความรู้สึกสบาย,การเคลิบเคลิ้มเป็นสุข,อาการเป็นสุข,เบิกบานใจมากผิดธรรมดา,อารมณ์ครื้นเครง,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,ครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจมาก,เคลิบเคลิ้ม,จิตใจสบาย,รู้สึกสบายยิ้มแย้มตลอดเวลา,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,รู้สึกเคลิ้มๆพอสบาย [การแพทย์]
Euphoricอารมณ์ครึ้ม,เบิกบานใจ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
liven (vi.) เบิกบาน
mellow (adj.) เบิกบาน See also: ร่าเริง, สดชื่น Syn. genial, relaxed
lighthearted (adj.) เบิกบานใจ See also: ร่าเริง, สนุกสนาน Syn. gay, cheerful, carefree
exhilarate (vt.) ทำให้เบิกบานใจ See also: ทำให้มีความสุข Syn. cheer, enliven, invigorate
exhilarating (adj.) ที่ทำให้เบิกบานใจ See also: ที่ทำให้ร่าเริง Syn. intoxicating
exhilaration (n.) ความเบิกบาน See also: ความร่าเริง, ความมีชีวิตชีวา Syn. enthusiasm, vitality
exuberance (n.) ความเบิกบาน See also: ความร่าเริง, ความมีชีวิตชีวา Syn. enthusiasm, exhilaration, vitality
heartily (adv.) อย่างเบิกบาน See also: อย่างสำราญ
inebriate (vt.) ทำให้เบิกบานใจ See also: ทำให้เคลิ้มใจ Syn. exhilarate
intoxicant (adj.) ที่ทำให้เบิกบานใจ See also: ที่ทำให้ร่าเริง Syn. intoxicating, exhilarating
intoxicate (vt.) ทำให้เบิกบานใจ See also: ทำให้ร่าเริง Syn. exhilarate, cheer Ops. depress
liven (vt.) ทำให้เบิกบาน Syn. cheer
lovely (adj.) เป็นที่เบิกบานใจ Syn. delightful, plesant
mellowly (adv.) อย่างเบิกบาน
mellowness (n.) ความเบิกบาน
mirthlessly (adv.) อย่างไม่เบิกบาน
plesant (adj.) เป็นที่เบิกบานใจ Syn. delightful
radiance (n.) ความเบิกบาน Syn. joy, pleasure
smile on (phrv.) ทำให้เบิกบานกับ Syn. smile upon
smile upon (phrv.) ทำให้เบิกบานกับ Syn. smile on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Be so merry, merry and bright...ดังนั้นจงเบิกบาน เบิกบาน และสดใส
Lighten up, gussy-boy. You're taking it too serious.เบิกบานไว้,เด็กน้อย แกกำลังซีเรียสเกินไปนะ
It was the most exhilarating two minutes of my life.มันเป็นนาทีที่เบิกบานใจที่สุด ในชีวิต
...I see the same expression on every face.-เราเห็นสีหน้าเบิกบานของผู้คน
It will be a happy journey back to the Northeast for the Newcastle players.คืนนี้พวกสาลิกาดง คงกลับบ้านด้วยความเบิกบาน
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม.
Embrace me as your king and as your god.ที่ว่างเปล่าเบื้องหลัง สปาร์เทินผู้ต้องสาป แล้วความเบิกบานของเจ้าจักไม่จบสิ้น
Remove her from this chamber before she infects us further with her inglorious and shabby self.ท่านจักไม่เบิกบานกับเรื่องนี้ ข้ามิใช่ราชินีท่าน
But to lighten the mood and to celebrate my birthday,แต่เพื่อควาามเบิกบาน และฉลองวันเกิดผม
Time for Pleasures on the Web!ได้เวลายินดีกับความเบิกบาน ...ทางอินเตอร์เน็ท
When I was depressed, I held your hands.เมื่อฉันรู้สึกไม่เบิกบาน ฉันจะจับมือเธอไว้
Whenever I was depressed,เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันรู้สึกไม่เบิกบาน
Serve the Lord with gladness.รับใช้พระองค์ด้วยความเบิกบาน
The exhilaration one must feel to know such power.ผู้ที่เบิกบานในใจต้องรู้สึกถึงพลังนี้
You would find it exhilarating.คุณจะพบว่ามันสร้างความเบิกบานใจได้
Tom walked to her apartment, intoxicated by the promise of the evening.ทอม เดินเข้าไปในอพาร์ทเมนท์ของเธอ เขายังคงเบิกบานเพราะคำสัญญาที่ได้รับจากเมื่อคืนวันก่อน
(CHUCKLES MlRTHLESSLY)หัวเราะเบาๆ อย่างไม่เบิกบาน แป่วอ่า
And because it makes you bloom like a flower.และ เพราะมันทำให้เธอ เบิกบานเหมือนดอกไม้ไง
I want a look that's so optimistic, it could cure cancer. Geez.ฉันอยากให้เบิกบาน รักษามะเร็งได้
♪ Come on get happy ♪# มาเถอะ มาทำใจให้เบิกบาน #
It's just a fun way to start the day.มันแค่เป็นการเริ่มต้นวันใหม่อย่างเบิกบาน
That must be why the homeless are always so cheery!มันต้องเป็นเหตุผลที่พวกไร้บ้าน เบิกบานอยู่เสมอ
Your boy seem jolly tonight.เพื่อนนายดูเบิกบานนะคืนนี้
And you're following me to ask how I break the rules and maintain my rosy demeanor.และเธอตามฉันมาเพื่อจะถามว่า ฉันแหกกฏเกณฑ์ต่างๆ และยังคง ทำตัวเบิกบานได้อย่างไรรึ
Sing and dance together and be joyous, but let each one of you be alone,ร้องเพลง เต้นรำและเบิกบานกัน แต่ก็ปล่อยให้ทั้งสองมีเวลาส่วนตัวของตัวเอง
Some people think it's exhilarating not having your future mapped out.บางคนคิดว่ามันคือ ความเบิกบานใจ ที่ไม่เคยมีการวางแผนเรื่องอนาคต
Until Garrett's all rosy, count on me.จนกว่าแกร์เร็ตจะกลับมาเบิกบานอีก\ ไว้ใจฉันได้เลย
Until Garrett's all rosy, count on me.จนกว่าแกร์เร็ตจะกลับมาเบิกบานอีก ไว้ใจฉันได้เลย
♪ Jingle bell time is a swell time ♪# เวลาแห่งเสียงกระดิ่ง เป็นช่วงเวลาที่เบิกบาน #
Especially on the back of a speeding motorcycle, which was exhilarating, by the way.โดยเฉพาะบนหลัง ของมอเตอร์ไซที่กำลังวิ่ง ซี่งทำให้เบิกบานใจ ว่าแต่ว่า
I am happy Buddist.ผมคือชาวพุทธผู้เบิกบาน
Where's the verve? The brio?ไหนเล่า ความมีชีวิตชีวา ความร่าเริงเบิกบานล่ะ
Good night's sleep, you'll be right as roses.หลับให้สบายนะครับ คุณจะได้เบิกบานเหมือนดอกกุหลาบ
There was joy in her heart before we shoved her back in that box.เธอมีความเบิกบานในใจ ก่อนที่เราจะจับเธอยัดกลับเข้าไปในห้องนั่น
How come you look so fucking cheerful?ทำไมนายถึงทำหน้าตาเบิกบานนัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เบิกบาน
Back to top