ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เน่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เน่า*, -เน่า-

เน่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เน่า (v.) become rotten See also: decompose, spoil, putrefy, decay Syn. เละ, เน่าเละ
เน่า (adj.) stinking See also: rancid, putrid Syn. เหม็น
เน่า (v.) decay See also: rot, decompose, spoil Syn. ผุผัง
เน่า (v.) be rotten See also: be putrid, putrefy Syn. บูดเน่า, เน่าเหม็น
เน่า (adj.) rotten See also: stinking, putrid, decayed Syn. บูดเน่า, เน่าเหม็น
เน่า (v.) be rotten See also: be putrid, putrefy Syn. เหม็น
เน่า (v.) be rotten See also: be bad Syn. บูด
เน่าเปื่อย (v.) decay See also: rot, decompose, spoil Syn. เน่า, ผุผัง
เน่าเละ (v.) become rotten See also: decompose, spoil, putrefy, decay Syn. เน่า, เละ
เน่าเสีย (v.) be rotten See also: be putrid, putrefy Syn. บูดเน่า, เน่า, เน่าเหม็น
เน่าเสีย (adj.) rotten See also: stinking, putrid, decayed Syn. บูดเน่า, เน่า, เน่าเหม็น
เน่าเหม็น (adj.) stinking See also: rancid, putrid Syn. เน่า, เหม็น
เน่าเหม็น (v.) be rotten See also: be putrid, putrefy Syn. เน่า, เหม็น
English-Thai: HOPE Dictionary
canker(แคง'เคอะ) {cankered,cankering,cankers} n. ปากเปื่อย,โรคเท้าม้าเน่า,สิ่งกัดกร่อน,สิ่งทำลาย,สิ่งระคายเคือง,ตัวเพลี้ย,ตัวหนอนทำลายพืช vt. ทำให้เน่าเปื่อย,เป็นโรคเนื้อเยื่อเน่าเปื่อย,ค่อย ๆ ทำลาย,ทำให้เลวหรือเสีย., See also: cankerous adj. คำที่มีค
carrion(แค'ริเอิน) n. เนื้อตายและเน่า,ซากสัตว์ adj. กินซากสัตว์เป็นอาหาร,คล้ายซากสัตว์,เน่าเปื่อย,ผุพัง,สกปรกโสมม
corrupt(คะรัพทฺ') ชcorrupted,corrupting,corrupts} adj. ทุจริต,ชั่ว,เน่าเปื่อย,ซึ่งติดเชื้อ,เป็นรอยด่างพร้อย,ซึ่งกินสินบน,ซึ่งใช้ผิด vt. ทำให้ทุจริต, (ให้) กินสินบน,ทำให้เสื่อม,ทำให้กัดกร่อน,ทำให้เน่าเปื่อย,ใช้ผิด vi. เน่าเปื่อย,เสื่อม, See also: corruptedn
corruptible(คะรัพ'ทิเบิล) adj. ซึ่งเน่าเปื่อยได้,ซึ่งทุจริตได้,ซึ่งเสื่อมได้,ซึ่งติดสินบนได้., See also: corruptibility n. ดูcorruptible, Syn. venal,immoral,depraved ###A. pure,good
corruption(คะรัพ'เชิน) n. ความเน่าเปื่อย,ความชั่ว,ฉ้อราษฎร์บังหลวง,การใช้ศัพท์ผิด,คำผิด,คำแผลง,ความทุจริต, Syn. putridity,immorality,dishonesty
crumble(ครัม'เบิล) {crumbled,crumbling,crumbles} vt. ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย vi. แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย,สลายตัวหรือเน่าเปื่อยเป็นเศษเล็กเศษน้อย
cure(คิว'เออะ) {cured,curing,cures} vt. รักษาให้หาย,แก้ให้หาย vi. บังเกิดผลในการบำบัดรักษา,ผ่านกรรมวิธีไม่ให้เน่า (ย่าง,บ่ม,อบ,รม,ผึ่ง) n. การรักษาให้หาย, Syn. treatment,
damp(แดมพฺ) {damped,damping,damps} adj.,vi.,vt.,n. (ความ,ทำให้,กลายเป็น) ชื้น,หมาด,หดหู่,ไร้ชีวิตชีวา -Phr. (damp off เน่า,เปื่อย,เหี่ยว), See also: dampness n. ดูdamp ., Syn. humidity
decadence(เดค'คะเดินซฺ) n. ความ (ภาวะ) เสื่อมโทรม,ความ (ภาวะ) เน่าเปื่อย,, Syn. decadency,decay
decadent(เดค'คะเดินทฺ) adj. เสื่อมโทรม,ทรุดโทรม,เน่าเปื่อย n. ผู้เสื่อมโทรม,นักประพันธ์หรือนักศิลปของยุคเสื่อมโทรม, Syn. decayed ###A. robust
decay(ดิเค') {decayed,decaying,decays} vt.,n. (การ) เน่าเปื่อย,ผุพัง,เสื่อมลง,ปล่อยกัมมันตภาพรังสี vi. ทำให้เน่าเปื่อย,ทำให้ผุพัง,ทำให้เสื่อมลง., Syn. deteriorate
decompose(ดีคัมโพซ') vt. สลายตัว adj. เน่าเปื่อย., See also: decomposability n. ดูdecompose decomposer n. ดูdecompose decomposition n. ดูdecompose, Syn. crumble
dilapidate(ดิแลพ'พิเดท) vi.,vt. ทำให้ชำรุด,ทำให้พัง,ใช้อย่างฟุ่มเฟือย,ทำให้สูญเสีย. vi. สลักหักพัง,ชำรุด,เน่าเปื่อย., See also: dilapidation n. ดูdilapidate dilapidator n. ดูdilapidate
dilapidated(ดิแลพ'พิเดทิด) adj. ปรักหักพัง,ชำรุดทรุดโทรม,เน่าเปื่อย, Syn. falling
disintegrate(ดิสอิน'ทะเกรท) vi. ทำให้แตกสลาย,ทำให้เน่าเปื่อย,สึกกร่อนเปลี่ยนเป็นนิวเคลียสที่ต่างชนิด vt. สลายตัวเป็นอนุภาคหรือเศษเล็กเศษน้อย., See also: disintegrable adj. disintegrative adj. disintegration n., Syn. fall apart,
elcosisn. การเกิดแผลเน่าเปื่อยและเหม็น
empoisan(เอมพอย'ซัน) vt. ทำให้เลว,ทำให้เน่าเปื่อย,ทำให้เขว,ทำให้ไม่บริสุทธิ์,ใส่ยาพิษ
fester(เฟส'เทอะ) vi.,vt. (ทำให้) เป็นหนอง,ทำให้เกิดแผลเปื่อย,เน่าเปื่อย,ระทมทุกข์. -n. แผลเปื่อย,แผลหนอง,ตุ่มหนอง, Syn. suppurate,putrefy
foul(เฟาล์) adj. เหม็น,เน่า,สกปรก,เปรอะเปื้อน,เสีย,ชั่ว,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลวร้าย,น่าเกลียด,น่าชัง,เลวทราม,ทารุณ,ลามก,ไม่เหมาะ สำหรับการเดินเรือ,ผิดกติกา,ผิดกฎ,ยุ่ง,พันกันยุ่ง,ตรงกันข้าม adv. หยาบคาย,เลว,เลวทราม,ผิดกติกา -Phr. (fall foul of ชนกับ,ประทะกับ,โจมต
gangrenen. เนื้อตายเน่า. vt.,vi. เป็นเนื้อตายเน่า,กลายเป็นเนื้อตายเน่า., See also: gangrenous adj., Syn. mortification
horae(ฮอ'รี) n. เทพธิดาแห่งฤดูการเจริญเติบโตและการเน่าเปื่อย
molder(โมล'เดอะ) vi. เป็นฝุ่นเนื่องจากการเน่าเปื่อย,ผุพัง. vt. ทำให้ผุพัง n. ผู้พิมพ์แบบ,ผู้ปั้น,ผู้หล่อ,ผู้ฝึกฝน
mortification(มอร์ทิฟะเค'เชิน) n. การได้รับความอับอายหรือถูกลบหลู่,ความตายของส่วนหนึ่งของร่างกาย,เนื้อตายเน่า, Syn. gangrene
moth-eaten(มอธ'อีทเทิน) adj. ถูกกินโดยผีเสื้อกลางคืน,เน่าเปื่อย,ล้าสมัย,ชรา,ทุพพลภาพ
moulder(โมล'เดอะ) vi. เป็นฝุ่นเนื่องจากการเน่าเปื่อย,ผุพัง. vt. ทำให้ผุพัง n. ผู้พิมพ์แบบ,ผู้ปั้น,ผู้หล่อ,ผู้ฝึกฝน
mummify(มัม'มะไฟ) vt. ทำให้ศพแห้งและไม่เน่า,ทำให้คล้ายมัมมี่. vi. ทำให้แห้ง
mummy(มัม'มี) n. มัมมี่,ศพแห้งและไม่เน่าเนื่องจากใส่น้ำยา,ศพแห้งและไม่เน่าโดยธรรมชาติ,สิ่งมีชีวิตที่เหี่ยวแห้ง,แม่ vi. ทำให้เป็นมัมมี pl. mummies
offal(ออ'เฟิล,ออฟ'เฟิล) n. เนื้อเน่า,ซากสัตว์,ขยะ,มูลฝอย,ของทิ้ง,เศษเล็กเศษน้อย
perish(เพอ'ริช) vt. ตาย,แตกดับ,สาปสูญ,ย่อยยับ,เน่าเปื่อย,เหี่ยวแห้ง, Syn. pass away
perishable(เพอ'ริชชะเบิล) adj. ตายได้,ย่อยยับได้,เน่าเปื่อยได้ง่ายn. สิ่งที่เน่าเปื่อยได้ง่าย
preservative(พรีเซอ'วะทิฟว) n. ยากันบูด,ตัวสงวน,วัตถุกันเน่า adj. สงวน,กันบูด,กันเน่า
putrefaction(พิวทริแฟค'เชิน) n. การเน่า,การเน่าเปื่อย,เน่าสลาย., See also: putrefactive,putrefacient adj.
putrefy(พิว'ทระไฟ) vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นเน่าเปื่อย,เน่า,เน่าสลาย., See also: putrefiable adj. putrefier n., Syn. decompose
putrescence(พิวเทรส'เซินซฺ) n. การเน่าเปื่อย,กระบวนการเน่าเปื่อย., See also: putrescent adj., Syn. putrefication
putrescible(พิวเทรส'ซะเบิล) adj.,n. (สารที่) เน่าได้,เน่าเปื่อยได้., See also: putrescibility n.
putrid(พิว'ทริด) adj. เน่าเปื่อย,เหม็นเน่า,เน่าบูด,มีคุณภาพเลวมาก,เสื่อม,เสื่อมโทรม., See also: putridity,putridness n., Syn. rotten,fetid
rancid(แรน'ซิด) adj. เหม็นหืน,เหม็นตุ ๆ ,เหม็นเน่า, See also: rancidness n., Syn. sour,spoiled,fetid
rancidity(แรนซิด'ดิที) n. กลิ่นเหม็นหืนหรือเหม็นเน่า,การมีกลิ่นเหม็นดังกล่าว
rot(รอท) vi.,vi. (ทำให้) เน่า,เปื่อย,บูด,ผุ,ผุพัง,เสื่อม,เสื่อมโทรม,ตายไป,ซูบผอม n. การเน่า,การเปื่อย, Syn. decompose,degenerate
rotten(รอท'เทิน) adj. เน่า,เปื่อย,เน่าเปื่อย,ผุพัง,เสื่อม,เสื่อมโทรม,เสื่อมทราม,เลว,น่ารังเกียจ, Syn. decayed,unreliable,base
English-Thai: Nontri Dictionary
coddle(vt) พะเน้าพะนอ,เอาอกเอาใจ,โอ๋
corrupt(adj) เลว,ชั่ว,กินสินบน,ทุจริต,เน่าเปื่อย,ไม่บริสุทธิ์
decadence(n) ความเสื่อมโทรม,ความเสื่อม,ความเน่าเปื่อย,ความเสื่อมทราม
decay(n) ความเน่าเปื่อย,การเสื่อมสลาย,ความผุพัง,ความทรุดโทรม
decompose(vi) เน่าเปื่อย,สลายตัว,แยกสลาย,ผุพัง
decomposition(n) การแยกธาตุ,การจำแนก,ความเน่าเปื่อย,การผุพัง
dilapidation(n) ความชำรุด,ความทรุดโทรม,ความเน่าเปื่อย
disintegrate(vt) แยกเป็นส่วนๆ,แตกสลาย,สลายตัว,สึกกร่อน,เน่าเปื่อย
fester(n) ฝี,ตุ่มหนอง,แผลเปื่อย,แผลเน่า
foul(adj) เปรอะเปื้อน,สกปรก,เน่า,ไม่ยุติธรรม,เลว,ร้ายกาจ,ชั่ว,ยุ่ง
gangrene(n) ความเน่าเปื่อย,แผลเรื้อรัง
incorruptible(adj) ซื่อตรง,ไม่หักพัง,ไม่เสื่อมเสีย,ไม่เน่าเปื่อย
MOTH-moth-eaten(adj) ถูกมอดกิน,เน่าเปื่อย,เก่าแก่,ล้าสมัย,ชรา
pamper(vt) ตามใจ,พะเน้าพะนอ,เอาใจ
perish(vi) เน่าเปื่อย,ย่อยยับ,สูญสิ้น,ตาย,เน่าสลาย,แตกดับ
perishable(adj) เน่าเปื่อยง่าย,เน่าสลายได้,ตายได้
putrefaction(n) ความเน่าเปื่อย,การเน่าสลาย
putrefy(vi,vt) เน่า,เสีย,เน่าสลาย,เน่าเปื่อย
putrid(adj) เน่า,เน่าเปื่อย,เหม็นโฉ่
rancid(adj) เน่า,เสีย,เหม็นหืน,อับ,เหม็นตุ
rot(n) เรื่องเหลวไหล,การผุพัง,ความเสื่อมโทรม,ความเน่าเปื่อย
rotten(adj) เสื่อมโทรม,เน่าเปื่อย,เลวทราม,น่าขยะแขยง
scavenger(n) คนกวาดถนน,คนเก็บขยะ,สัตว์กินของเน่า
sewage(n) น้ำเน่า,ของโสโครก,สิ่งสกปรก
stale(adj) จืดชืด,เก่า,เหม็นอับ,ฟกช้ำ,เน่าเปื่อย,ค้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
putridเน่าเหม็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
decompose๑. สลายตัว๒. เน่าเปื่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fetid; foetidเหม็นเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foetid; fetidเหม็นเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gangreneเนื้อตายเน่า [มีความหมายเหมือนกับ thanatosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mortification; sphacelusส่วนเนื้อตายเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
putrefactionการเน่า, การเน่าสลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
putrefyทำให้เน่า, ทำให้เน่าสลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Putrescible เน่าได้ สภาพที่เกิดการย่อยสลายของสารอินทรีย์ในเวลา อันสั้น ในสภาวะอากาศธรรมดา [สิ่งแวดล้อม]
Benthal Demand อุปสงค์ท้องน้ำ ความต้องการออกซิเจนของน้ำเหนือตะกอนทับถมท้อง น้ำอันเนื่องจาก การแพร่ของการเน่าเปื่อย [สิ่งแวดล้อม]
composed fertillizerปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยที่เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังของซากพืช ซากสัตว์ และมูลสัตว์ บางทีเรียกว่า ปุ๋ยอินทรีย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Embalming Fluidน้ำยาดองไม่ให้เน่า [การแพทย์]
Foulกลิ่นเหม็นเน่า [การแพทย์]
Gangreneตายเน่า, เนื้อตายเน่า, เนื้อตาย, ตายเน่าโดยขาดเลือดหล่อเลี้ยงและมีการติดเชื้อร่วม, เน่าตาย, บริเวณแผลเปลี่ยนเป็นสีดำ, เนื้อเน่า, เนื้อเน่าตาย, เนื้อตาย, การเน่า, แผลเน่า, อวัยวะตายจากการขาดเลือดมาเลี้ยง, แก็งกรีน, การตายเน่า, การตายของเนื้อ [การแพทย์]
Garbage ขยะเปียก, ขยะครัว, เศษอาหาร ขยะพวกเศษอาหาร พืชผัก เศษเนื้อสัตว์ และเศษสิ่งของส่วนใหญ่ ที่ได้จากการประกอบอาหารจากตลาด หรือเศษที่เหลือจากการรับประทาน ขยะเปียกจะมีลักษณะส่วนมากประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุ ซึ่งมักจะเป็นที่สลายได้ง่าย ดังนั้น ถ้าขยะเปียกถูกปล่อยทิ้งไว้นานเกินจะเกินการเน่าเสียและเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน ได้ง่าย โดยกปติแล้วขยะเปียกจะมีปริมาณความชื้นประมาณร้อยละ 40-70 ของขยะทั้งหมด ขยะที่ส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ ประกอบด้วยเศษผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์ที่เหลือทิ้งจากการจัดเตรียมอาหาร, การประกอบอาหารและเหลือจากการบริโภค [สิ่งแวดล้อม]
humusฮิวมัส, ซากพืชและสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังทับถมกันปะปนอยู่ในดิน ทำให้ดินมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์เหมาะแก่การเพาะปลูก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Putrefaction การเน่า [สิ่งแวดล้อม]
Rubbish ขยะแห้ง ขยะชุมชนส่วนที่ไม่รวมเศษอาหารหรือขยะครัว ขยะมูลฝอยที่มีลักษณะ ไม่เกิดการบูดเน่าได้ง่าย ทั้งที่ติดไฟได้ และไม่ติดไฟ เช่น เศษกระดาษ เศษผ้า เศษแก้ว กระป๋อง ขวด ไม้ โลหะต่าง ๆ กิ่งไม้ รวมทั้งผง และฝุ่นละอองต่าง ๆ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Sour Gasก๊าซธรรมชาติที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์ก๊าซธรรมชาติที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์ปนอยู่ในปริมาณมากเกินเกณฑ์มาตรฐานการซื้อขาย ซึ่งจะให้มีได้ประมาณ 0.25 กรัม/100 ลูกบาศก์ฟุต หรือ 4 ppm sour gas จะมีกลิ่นเหม็นเหมือนไข่เน่าและมีสภาพเป็นกรด ซึ่งเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์การเจาะและการผลิต โดยทั่วไปจะใช้สาร alkanolamine เพื่อกำจัดธาตุกำมะถันก่อนที่จะนำก๊าซมาใช้หรือก่อนการขนส่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
addle (adj.) เน่า (ไข่) Syn. rotten
decayed (adj.) เน่าเปื่อย See also: ผุพัง Syn. perished, putrescent
decompose (vi.) เน่าเปื่อย See also: เน่า, สลาย, ผุพัง, ย่อยสลาย Syn. decay, molder, putrefy, rot, spoil
foul (adj.) เน่าเปื่อย See also: ผุพัง
perished (adj.) เน่าเปื่อย See also: ผุพัง Syn. decayed, putrescent
putrefy (vi.) เน่าเปื่อย Syn. decay, rot
rotten (adj.) เน่าเปื่อย See also: ผุพัง Syn. decayed, perished, putrescent
perishable (adj.) เน่าเปื่อยได้ง่าย Syn. fragile, frail, weak Ops. sturdy
damp off (phrv.) เน่าเสีย See also: เน่า
decayed (adj.) เน่าเสีย See also: ผุพัง Syn. rotten, worn-out aniquated
spoil (vi.) เน่าเสีย Syn. decay, rot
worm-eaten (adj.) เน่าเสีย See also: ผุพัง Syn. decayed, rotten, worn-out aniquated
worn-out aniquated (adj.) เน่าเสีย See also: ผุพัง Syn. decayed, rotten
putrid (adj.) เน่าเหม็น See also: เหม็น Syn. rotten, rancid, stinking Ops. thriving
appease (vt.) พะเน้าพะนอ See also: ปลอบ, เอาใจ Syn. satisfy, allay
appeasement (n.) การพะเน้าพะนอ
carrion (n.) เนื้อที่เน่าเปื่อย Syn. decaying flesh
cocker up (phrv.) พะเน้าพะนอเกินไป See also: ตามใจเกินไป
coddle (vt.) พะเน้าพะนอ See also: ประคบประหงม, เอาอกเอาใจเกินไป Syn. indulge, spoil
corrupt (vt.) ทำให้เน่าเปื่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Stay here and rot.เน่าตายอยู่ที่นี่แหละ
I hope you fuckin' rot! Fuck you!เน่าตายอยู่ในนี้แหละมึง ไอ้ทุเรศ
Go rot in there, you bastard.เน่าตายในนั้นซะ ไอ้เลว
A nasty rot sets in. it shows in her teeth, in her skin and her eyes.เน่าน่ารังเกียจชุดค่ะมันแสดงให้เห็นในฟันของเธอ ในผิวหนังและดวงตาของเธอ.
Your rotting away in jail till your kids get out of college, that's not our ambition here.เน่าเปื่อยของคุณออกไปอยู่ในคุก จนเด็ก ๆ ของคุณได้รับการออกจากวิทยาลัย นั่นไม่ใช่ความใฝ่ฝันของเราที่นี่
Rot, you son of a bitch.เน่าเปื่อยตายไปเลย แกไอ้ลูกหมา
Pasty and pouty.เน่าเปื่อยเหนอะแหนะ และก็หงุดหงิดนิดหน่อย
I wish there could be an invention that bottled up the memory, like perfume, and it never faded, never got stale.ที่สามารถบรรจุความทรงจําใส่ขวดไว้ได้เหมือนน้ำหอม ไม่มีวันจางไม่มีวันเน่าเสีย
I hope you end up in a graveyard with the cholera and the rabies and the plague!ขอให้แกจบลงด้วยการนอนเน่าอยู่ในหลุม ด้วยโรคระบาด โรคห่า ไม่ก็โดนหมาบ้ากัดตาย
It'll make a nice change to stick a bayonet into a chap rather than a rotten old sandbag.มันจะทำให้การเปลี่ยนแปลงที่ ดีที่จะติดดาบปลายปืน เข้าไปในขากรรไกร มากกว่าที่จะเป็นกระสอบทราย เก่าเน่าเสีย
What rotten bowlers.สิ่งที่เน่าเลอร์ส โอเคขับรถบน
All right, fellows let's cut this ugly son of a bitch down before it stinks up the whole island.เอาล่ะ ทุกคน... ตัดมันลงมาซะ ก่อนที่จะเน่าเหม็นไปทั้งเกาะ
"Filthy muck, putrid bitch", he shouted, approaching me"ปุ๋ยคอกโสมม, หญิงเลวเน่าเปื่อย",\ Nhe ที่การตะโกน, การเข้าใกล้ที่ฉัน
Stale, rotten. Like something has....เก่าเน่าเสีย เหมือนสิ่งที่มี
That's the rot, Johnny.นั่นคือเน่า, จอห์นนี่
Apparently the result of decay in the frontal, parietal, temporal and occipital lobes.ทำให้ฟังค์ชั่นต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการเน่าเปื่อย ของสมองส่วนหน้า ที่แบ่งเป็นลอนๆ
Indications are that these beings... could function over a period of years... in cases of early revival, 10 to 12 years before decay would threaten mobility.บ่งชี้ว่า สิ่งมีชีวิตนี้ อาจอยู่ได้เป็นปีๆ อย่างน้อย 10-20 ปี ก่อนที่ร่างกายจะเน่าเปื่อย
Decomposition occurs first in the frontal lobes, the neocortex, and next in the limbic system, the middle brain.กลีบสมองส่วนหน้าจะเน่าก่อน และต่อไปก็สมองส่วนกลาง
But the core... the core is the last thing to be attacked by the decay.แต่แกนสมอง เป็นส่วนสุดท้ายที่เน่า
And we're gonna get the hell out of here and leave you and your highfalutin asshole friends... to rot in this stinkin' sewer!แล้วเราก็จะไปจากที่นี่ซะ โดยทิ้งคุณกับเพื่อนสวะๆของคุณไว้ที่นี่ ให้เน่าตายกันให้หมด!
Would you please check my head for signs of spoiling?ช่วยตรวจดูที่หัวผมหน่อยว่ามันเน่าไหม
I've been alive such a short while, and I'm afraid of spoiling before I've seen anything of the world.กลัวว่าจะเน่าซะก่อนที่จะออกไปเจออะไร
You wouldn't be so brave if you'd ever smelled... the Bog of Eternal Stench.เธอน่ะจะไม่กล้าแน่ๆ ... ถ้าเธอเคยได้กลิ่น... บึงแห่งความเน่าเหม็น
But the worst thing is, if you so much... as put a foot in the Bog of Stench... you'll smell bad for the rest of your life.แต่ที่แย่ที่สุด เธอน่ะ แค่เอาเท้าจุ่มไปในบึงแห่งความเน่าเหม็น กลิ่นเหม็นมันจะติดตัวเธอไปตลอดชีวิตเลย
Prince of the Land of Stench.! เจ้าชายแห่งบึงแห่งความเน่าเหม็นไงล่ะ
The Bog of Eternal Stench!บึงแห่งความเน่าเหม็น
It doesn't matter what it's like. It's a Bog of Eternal Stench.มันไม่เหมือนอะไรหรอก นี่ล่ะ บึงแห่งความเน่าเหม็นล่ะ
We've gotta get out of this stench.เราต้องออกไปจากที่เน่าๆแห่งนี้
But seeing you, let's just say it, I'm dirt.แต่พอมาเห็นของตัวเอง,เค้าพูดได้เลยว่า เค้าน่ะมันอีเห็ดสดเน่า ๆ เท่านั้นเอง...
I wonder what has happened. - I smell rotten fish.ฉันสงสัยว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น รู้สึกเหมือนได้กลิ่นปลาเน่า
I hope you rot and die!หวังว่าแกคงเน่า และตายไป!
You maggot! Who do you think you are?ไอ้หัวเน่า แกนึกว่าแกเป็นใคร
Ja, we do stink.ถูกเผง พวกเราเน่ากันสุดๆ
The lettuce is brown and the tomatoes are bruised.ผักกาดหอมเป็นสีน้ำตาล และมะเขือเทศกำลังเน่า.
God, Michael, how dramatic.พระเจ้า ไมเคิล น้ำเน่าจัง
It was less dramatic than that.ไม่น้ำเน่าขนาดนั้นหรอกน่า
If them other guys gets in jail, they can rot for all anybody cares.ถ้าคนพวกนั้นถูกจับเข้าคุก ก็จะเน่าตายไปโดยไม่มีใครสน
This is the smell of something... of something very dead and very rotten, and its coming from here.กลิ่นมันเหมือนอะไรอย่างอื่น กลิ่นเหมือนอะไรตาย เน่าๆ ออกมาจากตรงนี้ด้วย
Those bananas are stinkin' like a dead dog.กล้วยนายเหม็น เหมือนหมาเน่าเลยว่ะ
Let me see, let me look - Is it rotted and covered with gookขอดูหน่อย ดูบ้างสิ / มันเน่าแล้วก็ถูกคลุมด้วยสิ่งสกปรก

เน่า ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
傷む[いたむ, itamu] Thai: ช้ำ หรือ ใกล้เน่า English: to hurt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เน่า
Back to top