ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

molder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *molder*, -molder-

molder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
molder (vt.) ทำให้เสื่อมสลาย See also: ทำให้ผุ, ทำให้ป่นเป็นผง Syn. decay, crumble
English-Thai: HOPE Dictionary
molder(โมล'เดอะ) vi. เป็นฝุ่นเนื่องจากการเน่าเปื่อย,ผุพัง. vt. ทำให้ผุพัง n. ผู้พิมพ์แบบ,ผู้ปั้น,ผู้หล่อ,ผู้ฝึกฝน
English-Thai: Nontri Dictionary
molder(n) ผู้หล่อ,ผู้พิมพ์,คนปั้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรุ่น (v.) smolder Syn. คุ, ระอุ
การคุ (n.) smolder
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Celsius, let's start with the premise... that when you see this stunning, smoldering creature... she transcends your desire to chew.เซลเซียสขอเริ่มต้นด้วยหลักฐาน ... ที่เมื่อคุณเห็นที่สวยงาม, สิ่งมีชีวิตที่คุกรุ่นนี้ ... เธอฟันฝ่าความต้องการของคุณที่จะเคี้ยว เธอ electrifies คุณ!
Now, we got a body molderin' away upstairs.ตอนนี้เรามีศพเน่าๆอยู่ชั้นบน
The characters in this play are smoldering tempests of emotion.บทของตัวละครนี้จะมีอารมณ์คั่งแค้นสับสน
No. I gotta go work on my smoldering tempest of emotion.ไม่ ผมต้องไปซ้อมบทอารมณ์คั่งแค้นสับสนนี่ซะหน่อย
Kal, i may have the smoldering good looks of a human,คาล ถึงแม้ว่าผมจะดูเหมือนมนุษย์ทั่วไป
A moldering dead body counts as suspicious.ให้นับศพที่กำลังเน่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของเหตุน่าสงสัยด้วย
Here comes the 'smolder'.แต่คุณทิ้งฉันไม่มีทางเลือก มาที่นี่ 'คุ'
Left a pile of smoldering ash."เหลือทิ้งไว้แต่เถ้าที่คุกรุ่น"
Left a pile of smoldering ash."ทิ้งไว้เพียง เถ้าถ่านคุกกรุ่น
It seems like the appropriate thing to do when one's best friend finds herself replaced by a smart, beautiful woman with the smoldering sexuality of a crouched Bengal tiger.ก็ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ควรทำ ตอนที่เพื่อนรักถูกแทนที่ ด้วยผู้หญิงที่ทั้งสวยทั้งฉลาด
As you can see behind me, these are the smoldering remains of the school bus that, earlier today, held 25 children.ท่านผู้ชมคะ เบื้องหลังของดิฉัน ยังคงเต็มไปด้วยควันไหม้คุกรุ่น ที่หลงเหลืออยู่บนซ่กของรถโรงเรียน โดยวันนี้ได้บรรทุกผู้โดยสาร เป็นเด็กนร.จำนวน25คน
Lucretia to prostrate herself in the market, begging the gods to piss out the flames that yet smolder?Lucretia ไปกราบตัวเอง ในตลาด, ขอพระเจ้าที่จะฉี่ออก เปลวไฟที่ยังคุ?

molder ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint
余燼[よじん, yojin] (n) smouldering fire; smoldering fire; embers
燻ぶる;燻る[くすぶる;ふすぶる;いぶる(燻る), kusuburu ; fusuburu ; iburu ( iburu )] (v5r,vi) to smoke; to smoulder; to smolder; to sputter

molder ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างหล่อ[n. exp.] (chang lø) EN: caster ; founder ; moulder ; molder (am.) FR: mouleur [m] ; fondeur [m]
อัดอั้น[v.] (at-an) EN: be at a loss ; be paralyzed ; be stupefied ; smolder ; smoulder FR:
อัดอั้นตันใจ[v.] (at-antanjai) EN: be at a loss ; be paralyzed ; be stupefied ; smolder FR:
อึมครึม[v.] (eum khreum) EN: smolder ; smoulder FR:
อึมครึม[adv.] (eum khreum) EN: threatening ; dismal ; murky ; gloomy ; smoldering ; smouldering ; dull ; nondescript FR:
คุ[v.] (khu) EN: glow ; smoulder ; smolder (Am.) FR: fulminer
คุกรุ่น[v.] (khukrun) EN: smolder ; be wild with anger ; be pent-up FR:
กรุ่น[adj.] (krun) EN: smouldering ; smoldering (Am.) FR:

molder ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Former {m}molder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า molder
Back to top